Dzia� Instrukcyjno-Metodyczny

 

Ocena dzia�alno�ci bibliotek publicznych
wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego za rok 2003

 

  I. Podstawowe dane liczbowe.
II. Sie� biblioteczna. Infrastruktura.
III. Pracownicy bibliotek.
IV. Zbiory biblioteczne.
V. Czytelnictwo.
VI. Popularyzacja czytelnictwa w bibliotekach publicznych wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego.
VII. Biblioteki i oddzia�y dla dzieci.
VIII. Komputeryzacja bibliotek.
IX. Programy pomocowe, projekty realizowane w bibliotekach.
Tabela 1 Sie� biblioteczna.
Tabela 2 Czytelnicy.
Tabela 3 Zbiory biblioteczne.
Tabela 4 Ksi�gozbiory, struktura zbior�w.
Tabela 5 Wska�niki zaopatrzenia, przeci�tna cena ksi��ki, nak�ady na zakup i prenumerat�.
Tabela 6 Udost�pnianie ksi�gozbioru.
Tabela 7 Czasopisma.
Tabela 8 Wska�niki udost�pniania ksi�gozbioru.
Tabela 9 Zbiory specjalne.
Tabela 10 Biblioteki publiczno-szkolne.
Tabela 11 Biblioteki publiczno-szpitalne.
Tabela 12 Czytelnicy i wypo�yczenia w filiach i oddzia�ach dla dzieci.
Tabela 13 Punkty biblioteczne. Sie�. Czytelnictwo.
Tabela 14 Pracownicy dzia�alno�ci podstwaowej.

cofnij