Konkurs pod patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

„Moje korzenie, czyli skąd jestem?”

Regulamin konkursu


§1

 1. Organizatorem konkursu jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.
 2. Partnerami są: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Pracownia Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 3. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Gustawa Marka Brzezina.

§2

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

§3

 1. Założeniem konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur własnym pochodzeniem, pogłębienie tożsamości lokalnej młodzieży i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia osobistego dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla historii i tradycji regionu. Ponadto zwrócenie uwagi na związek losów rodziny i bliskich z historią regionu, a przez to rozbudzenie potrzeby dbałości zarówno o rodzinne tradycje, jak i dziedzictwo regionalne.

§4

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu o charakterze dokumentalnym, w którym młody człowiek samodzielnie (lub przy wsparciu bliskich osób) przedstawi efekty badań, rozmów, poszukiwań lub dociekań w zakresie pochodzenia własnej rodziny, ujętych w kontekście historii regionu.
 2. Projekt zgłoszony do konkursu powinien zostać przygotowany w wersji elektronicznej w jednej z sugerowanych form: prezentacja multimedialna, nagranie dźwiękowe lub film i mieć charakter reportażu, wspomnienia, wywiadu lub albumu. Czas odtwarzania przygotowanego projektu multimedialnego nie powinien przekraczać 15 minut.
 3. Na ocenę nadesłanej pracy wpłynie nie tylko pomysłowość w przedstawieniu zebranego materiału i jego walor estetyczny, ale przede wszystkim autentyczność zaprezentowanych źródeł pochodzących z archiwów rodzinnych: fotografii (osób, miejsc lub pamiątek), zapisów lub nagrań opowieści rodzinnych, zwyczajów, obrzędów, nagrań pieśni czy tańców zachowanych w tradycji rodzinnej itp.

§5

 1. Zgłoszenia do konkursu może dokonać w imieniu niepełnoletniego ucznia dorosły opiekun (rodzic, nauczyciel, wychowawca, bibliotekarz, pracownik instytucji wspomagającej proces wychowania i edukacji, np. ośrodków kultury, świetlic, klubów).
 2. Prace konkursowe w wersji elektronicznej zapisane na nośniku CD należy nadesłać do 15 listopada 2017 r. pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Regionalna i Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33, 10-026 Olsztyn (z dopiskiem „Moje korzenie”) lub dostarczyć osobiście do Pracowni Regionalnej i Informatorium (I piętro) w godzinach pracy biblioteki.
 3. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenia ucznia i osoby zgłaszającej (do pobrania na stronie www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2).
 4. Prace dostarczone po 15 listopada 2017 r. nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku prac nadsyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
 5. W konkursie mogą brać udział autorzy nienagrodzonych prac zgłoszonych w pierwszej edycji konkursu „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”.
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji pracy lub jej fragmentów, odtwarzania i udostępnienia (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 7. Organizator nie zwraca kosztów podróży do/z Olsztyna oraz kosztów przygotowania pracy konkursowej, a także kosztów dostarczenia pracy.

§6

 1. Konkurs trwa do 15 listopada 2017. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i pokaz nagrodzonych prac obędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 28 listopada 2017 r.
 2. Prace nadesłane na konkurs oceni trzyosobowa komisja konkursowa składająca się ze znawców dziedzictwa kulturowego oraz historii i rodów Warmii i Mazur (Pracownia Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Komisja wyłoni laureatów w  jednej kategorii. Orzeczenia Komisji konkursowej są ostateczne.
 3. Komisja konkursowa skieruje nagrodzone prace do upowszechnienia.
 4. Organizator powiadomi uczestników i ich opiekunów drogą elektroniczną lub telefonicznie o decyzji komisji konkursowej a także o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród (planowany termin wręczenia nagród - 28 listopada 2017 r. w WBP w Olsztynie).
 5. Laureaci otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny umożliwiający rozwijanie pasji historycznych i dalsze dokumentowanie przeszłości).
 6. Nagrodzone projekty zostaną zamieszczone stronie konkursu: www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2
 7. Wydarzenie zostanie nagłośnione w mediach lokalnych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych (blogi, facebook).

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie!


Patronat honorowy: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

Organizator: 

Partnerzy: 

Patronat medialny: