Bibliotheca Bona 2021

Od 2009 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przyznawała tytuł Bibliotheca Bona bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich. W 2018 r. przyznano w tych kategoriach tytuły Bibliotheca Bona Dekady. Od 2019 roku formuła wydarzenia ewaluowała i obecnie składa się z dwóch etapów: powiatowego i wojewódzkiego, podczas których są wybierane najbardziej cenione biblioteki w poszczególnych powiatach (etap powiatowy), a następnie Bibliotheca Bona ciesząca się największym uznaniem w województwie (etap wojewódzki). Od 2020 roku wyboru zwycięzcy dokonuje Komisja Wydarzenia biorąc pod uwagę m.in. opis nominowanej biblioteki oraz ranking głosowania internetowego.


Etap I

Do 21 kwietnia 2022 r. biblioteki powiatowe/pełniące zadania powiatowe oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie nominują biblioteki ze swoich powiatów.


Etap II

Do 9 maja 2022 r. każda z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego może zagłosować na jedną, wybraną z nominowanych, bibliotekę (z wyłączeniem bibliotek z własnego powiatu). Do 25 maja 2022 r. trwają prace powołanej przez WBP w Olsztynie Komisji Wydarzenia. Komisja Wydarzenia dokonuje wyboru zwycięzcy, biorąc pod uwagę m.in. opis nominowanej biblioteki oraz ranking głosowania internetowego.

Formularz zgłoszeniowy


Pełny tekst Zasad przyznawania tytułu Bibliotheca Bona


Kliknij tutaj, żeby zobaczyć widok przykładowego zgłoszenia biblioteki do tytułu „Bibliotheca Bona 2021”.


Więcej szczegółów o historii tytułu Bibliotheca Bona