Projekt wzmocni rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, jako ważnego ośrodka podnoszącego atrakcyjność miasta i regionu, dzięki przebudowie i modernizacji jego głównej siedziby przy ul. 1 Maja 5. W odnowionym i nowocześnie wyposażonym budynku wzmocniona kadra przygotuje nową, rozszerzoną ofertę usług dla użytkowników biblioteki.

Całkowita wartość projektu: 4 534 552,88 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 720 483,26 zł
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1 814 069,62 zł
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie