Beata Rudzka - Florczuk

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. CIBORSKA Elżbieta

Leksykon polskiego dziennikarstwa / Elżbieta Ciborska. - Warszawa : Elipsa, 2000. - 667 s.: fot., portr.

Publikacja zawiera biogramy dziennikarzy czynnych zawodowo po II wojnie światowej. Życiorysy dziennikarzy nieżyjących opracowano w oparciu o dostępne źródła, w przypadku dziennikarzy współczesnych zastosowano autoryzowane ankiety. Biogramy zawierają podstawowe dane osobowe, informacje o przebiegu studiów, pracy zawodowej, członkostwie w organizacjach i stowarzyszeniach, nagrodach, dokonaniach zawodowych, twórczości, publikacjach książkowych.

2. CIRLOT Juan Eduardo

Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przekł. [z hiszp.] Ireneusz Kania. - Kraków : Znak, 2000. - 507 s.: fot., rys.

Słownik ten wkracza w "intrygujący świat symboli (dziedzinę pośrednią między królestwem pojęć i królestwem ciał fizycznych)", zestawiając symbole Indii, Dalekiego Wschodu, Egiptu, Izraela, Grecji z symbolami Zachodu.

W pracy tej autor dąży raczej do zrozumienia autentycznego sensu symbolu, do odkrycia "obiektywnej i powszechnej prawdy symbolu", niż do jego interpretacji.

Książkę otwiera szerokie wprowadzenie omawiające obecność symbolu, pochodzenie i ciągłość, podstawowe elementy wiedzy o symbolu, jego rozumienie i interpretację.

3. DZIEJE Polski : kalendarium / red. nauk. Andrzej Chwalba ; aut. Jakub Basista [i in.]. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. - 912 s.: il., faks., fot., m., portr.

Kalendarium obejmuje dzieje Polski, od okresu najstarszych dowodów obecności człowieka na ziemiach polskich, do roku 1999 włącznie.

Całość materiału podzielono na pięć rozdziałów: pradzieje, średniowiecze, Polska nowożytna, wiek XIX, wiek XX, poprzedzając każdy wstępem wprowadzającym.

Publikacja nie jest tylko suchym, chronologicznym zestawieniem faktów. Obok ciągu kalendarium zamieszczono w ramkach objaśnienia pojęć historycznych, noty biograficzne, informacje o charakterze anegdotycznym, cytaty z prasy.

Posługiwanie się publikacją ułatwiają: indeks osobowy, geograficzny oraz spis zawartości ramek.

4. ENCYKLOPEDIA filozofii / pod red. Teda Hondericha ; przekł. [z ang.] Jerzy Łoziński ; [red. nauk. wyd. pol. Jan Woleński]. T.1: [A-K]. T.2 [L-Ż]. - Poznań : Zysk i S-ka, cop.1999. - 2 t. (XX, 472 s.[10] s. tab.: fot., portr. ; S.[6], 474-1146, [10] s. tab.: faks., fot., portr.

Ambitnym zamierzeniem niniejszej Encyklopedii filozofii jest przedstawienie w jednym dziele filozofii lepiej, niż to zrobiono kiedykolwiek dotąd."

Publikacja ta, będąca wspólnym dziełem 249 osób, to kompetentne źródło informacji dla wszystkich studiujących filozofię i zafascynowanych nią.

Encyklopedia zawiera ponad 20 szczegółowych esejów poświęconych najwybitniejszym filozofom oraz liczne, mniej obszerne hasła dotyczące około 150 filozofów. Osobne hasła poświęcono poszczególnym filozofiom narodowym. Hasła dotyczące uznanych działów filozofii przyjmują formę podwójnego eseju - traktującego o historii danej dziedziny, i drugiego - o jej głównych problemach.

Pracę uzupełniają mapy filozofii, chronologiczna tablica filozofii, indeks i lista haseł, polsko-angielski spis haseł.

5. LEKSYKON filozofii : postaci i pojęcia / red. nauk. Bolesław Andrzejewski ; [aut. haseł Małgorzata Adamiec-Jadwiżak i in.]. - Poznań : De Facto, 2000. - 556 s.: portr.

Leksykon prezentuje sylwetki najważniejszych filozofów (od starożytności po czasy współczesne) uwzględniając jednocześnie licznych przedstawicieli polskiej nauki.

Wszystkie hasła osobowe zaopatrzone są w podstawową bibliografię przedmiotową i podmiotową. W obszernych hasłach rzeczowych zaprezentowano najważniejsze pojęcia filozoficzne.

6. LITERATURA polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny. T.1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Wyd.1 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - XIV, 495 s.

Publikacja ta jest poprawioną i uzupełniona wersją Przewodnika encyklopedycznego z lat 1984/85. Poszerzono ją o materiały zdjęte uprzednio przez cenzurę i uaktualniono aż po koniec lat 90-tych.

Trzon główny encyklopedii stanowią hasła poświęcone pisarzom i utworom literackim - wybitnym dziełom literatury polskiej. Oprócz pisarzy sensu stricto uwzględniono eseistów, reporterów, pamiętnikarzy, krytyków literackich, tłumaczy. Osobne hasła poświęcono rodzajom i gatunkom literackim, prądom, nurtom i kierunkom oraz szeroko rozumianemu życiu literackiemu.

Encyklopedia prezentuje również przegląd czasopism związanych z literaturą, wydawców, serii wydawniczych, towarzystw, bibliotek. Szereg haseł dotyczy omówienia związków literatury polskiej z innymi literaturami narodowymi.

Hasła przewodnika opatrzono bibliografią przedmiotową i podmiotową.

7. LUDY i języki świata / pod. red. Krystyny Damm i Aldony Mikusińskiej. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 228, [4] s. - (PWN - Leksykon)

Popularnonaukowy leksykon prezentujący podstawowe wiadomości o narodach i grupach etnicznych (w ujęciu historycznym i współczesnym), zajmowanych przez nie terytoriach, kulturze, obyczajach, religii, organizacji społecznej. Leksykon zapewnia orientację w podziałach etnicznych współczesnego świata i prezentuje występujące w nim języki i pisma.

8. MAKOWIECKI Andrzej Z.

Słownik postaci literackich / Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : PIW, 2000. - 1067 s.

Słownik obejmuje postacie z literatury polskiej i światowej (ponad 1400), od czasów najdawniejszych po współczesne. Skupienie się na bohaterach pierwszoplanowych pozwoliło na zmniejszenie ilości haseł, dzięki czemu poszerzono znacznie zawartość opisu.

Uwzględniono bohaterów klasyki polskiej i obcej, postacie historyczne, mitologiczne, biblijne, legendarne, baśniowe i bajkowe obecne w dziełach literackich. Oprócz klasyki sięgnięto do postaci z literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz popularnej.

W opisie postaci unikano określeń wartościujących, ocen i interpretacji, kładąc nacisk na przekazanie głównych faktów o bohaterze, jego pochodzeniu społecznym, relacjach z innymi, przebiegu zdarzeń literackich.

Użytkową wartość słownika podnoszą indeksy - osób i postaci literackich oraz autorów i tytułów.

9. MEDIA / pod red. Edyty Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 280 s. - (PWN - Leksykon)

Leksykon poświęcony jest współczesności i historii środków masowego przekazu - prasy, radia, telewizji. Zawiera hasła omawiające historię prasy, tytuły prasowe - polskie, emigracyjne, zagraniczne oraz biogramy dziennikarzy, wydawców, fotoreporterów. Prezentuje najpopularniejsze rozgłośnie radiowe, programy, konkursy i nagrody oraz ludzi związanych zawodowo z radiem.

Dobór haseł umożliwia zapoznanie się z historią telewizji, najnowszymi zdobyczami techniki telewizyjnej (platformy cyfrowe), programami telewizyjnymi oraz biogramami dziennikarzy i prezenterów. Osobne hasła poświęcono Internetowi i reklamie oraz terminom fachowym z zakresu współczesnej informacji i techniki.

Prace uzupełnia Kalendarium dziejów radia i telewizji w Polsce i na świecie.

10. OGRODOWSKA Barbara

Święta polskie : tradycja i obyczaj / Barbara Ogrodowska. - Wyd. 2.- Warszawa : Alfa-Wero, 2000. - 352 s.: il., fot.

Publikacja poświęcona jest głównym, powszechnie obchodzonym świętom polskim, związanym w większości z tradycją chrześcijańską. Omówiono charakterystyczne dla nich zwyczaje oraz towarzyszące im obrzędy, wróżby, wierzenia, legendy, częstokroć wywodzące się z dawnych pogańskich świąt.

Publikacja ma charakter kalendarza, ukazując tradycyjne święta w ich cyklu rocznym, od Wigilii po dzień św. Łucji.

11. PIASTOWIE : leksykon biograficzny / red. nauk. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg ; autor Tadeusz Jurek [i in.]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - 944 s. : il., fot., portr. - (Leksykon Historii i Kultury Polskiej)

Leksykon prezentuje dynastię pierwszych władców państwa polskiego. Obejmuje sylwetki wszystkich przedstawicieli rodu od Siemowita po Karolinę, najstarszą córkę Christiana brzeskiego, zmarłą w 1707 r.

Zastosowano wewnętrzny podział na poszczególne linie Piastów, zachowując w obrębie linii układ alfabetyczny.

Posługiwanie się tak obszerną publikacją ułatwia indeks alfabetyczny.

12. PIECHOTA Marek, LESZCZYNA Jacek Słownik Mickiewiczowski / Marek Piechota, Jacek Leszczyna. - Katowice : Książnica, 2000. - 421 s. - (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")

Słownik ten, odbiegający znacznie od tradycyjnych leksykonów, zawiera ponad 350 haseł powiązanych osobą Mickiewicza. Zakresem swym obejmuje biografię poety, jego dzieła, postacie literackie. Ukazuje powiązania towarzyskie, krewnych, znajomych, przyjaciół, związki biograficzne i literackie, miejsca, w których Mickiewicz przebywał. Część haseł poświęcona jest słownictwu poety - metaforom, symbolom, prowincjonalizmom. Prace uzupełnia Indeks tytułów dzieł Adama Mickiewicza.

13 . PODSIAD Antoni

Słownik terminów i pojęć filozoficznych / Antoni Podsiad. - Warszawa : PAX, 2000. - VIII, 976, 77 s.

Słownik przedstawia główne pojęcia i terminy z filozofii klasycznej, kształtującej się w śródziemnomorskim kręgu cywilizacyjnym. Wyjaśnia związane z tymi pojęciami specjalistyczne terminy - ontologiczne, epistomologiczne, metodologiczne.

Słownik zaopatrzono w pięć indeksów - terminów łacińskich, angielskich, francuskich, niemieckich oraz indeks osób.

14. SMID Wacław

Leksykon menedżera : słownik angielsko-polski / Wacław Smid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - 476 s.

Słownik zawiera około 4,5 tysiąca terminów z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, rachunkowości, obrotu giełdowego, handlu zagranicznego, marketingu, prawa podatkowego.

W książce zamieszczono dodatkowo słownik angielsko-polski, a hasła zaopatrzono równolegle w terminologię angielską. Publikacja adresowana jest głównie do praktyków - przedsiębiorców, biznesmenów, menedżerów, pracowników banków.

15. SŁOWNIK encyklopedyczny : literatura powszechna / [aut. Anna Cisak, Maria Żbik]. - Wrocław : Europa , 2000. - 426 s. - (Szkolne Słowniki Encyklopedyczne / Europa)

Kolejna publikacja z serii Słowników encyklopedycznych adresowanych do uczniów gimnazjów i liceów. Zawiera życiorysy pisarzy, krótkie omówienie twórczości, podstawową bibliografię.

Osobne hasła poświęcono arcydziełom literatury światowej oraz postaciom biblijnym i mitologicznym.

Słownik uzupełnia Kalendarium literatury powszechnej i Lista laureatów literackiej Nagrody Nobla.

16. WOLAŃSKI Adam

Słownik terminów muzyki rozrywkowej / Adam Wolański ; red. Alina Gałązka i Tomasz Karpowicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 273 s. : nuty, rys.

Słownik zawiera ponad 1600 haseł poświęconych jednej dziedzinie - muzyce rozrywkowej. Leksykon ma charakter językowy, nie ogranicza się bowiem do definiowania terminów, lecz podaje również informacje gramatyczne.

W każdym haśle zamieszczono oprócz właściwej definicji dane dotyczące wariantu hasła, wymowy, akcentu, form fleksyjnych, cytaty, wyrażenia bliskoznaczne i etymologię wyrazu.

cofnij