Elżbieta Maruszczak

 

JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE Z FUNDACJI ?

Program "Komputer w wiejskiej bibliotece"
- Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie

Wielu bibliotekarzy szuka środków na realizację podstawowej działalności biblioteki i zakup sprzętu, który umożliwiłby promowanie nowoczesnej technologii wśród lokalnych mieszkańców. Wobec stale okrajanych funduszy przyznawanych bibliotekom przez władze samorządowe, koniecznością staje się zdobywanie pieniędzy od sponsorów i fundacji wspierających programy pomocowe.

Jedną z takich fundacji jest Open Society Institute w Budapeszcie. W roku 1998 ogłosił program "Matching Funds call for proposals", w ramach którego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie otrzymały granty na realizację własnych projektów. WBP prowadziła "Komputerowe szkolenia wyjazdowe" (opisane w tym numerze "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" oddzielnie), a GBP w Łukcie otrzymała dotację na program "Komputer w wiejskiej bibliotece". Projekt GBP jest nieskomplikowany i po wprowadzeniu pewnych zmian może być zrealizowany w innych niewielkich bibliotekach. Przedstawiamy go jako przykład sposobu pisania wniosków o grant na realizację projektu do fundacji pomocowych. Nie jest to kompletny projekt, tylko jego fragmenty, wystarczające, by zrozumieć istotę pisania takich projek-tów. Formularz budżetowy został wydrukowany bez wyszczególniania kwot.

Dofinansowanie z różnych fundacji można otrzymać, gdy składany projekt będzie zgodny z wymaganiami danej fundacji i możliwy do realizacji (zgodny z realnymi możliwościami finansowo-kadrowymi biblioteki). OSI wymaga minimum 50% wkładu własnego, czyli jeśli wnioskujemy o 1000 zł do Fundacji, również co najmniej 1000 zł musi sfinansować w tym samym projekcie ktoś inny (biblioteka, urząd, sponsorzy). Fundacje zazwyczaj przedstawiają listę punktów, z jakich składać się musi wniosek o grant. Najprościej potraktować taką listę jako spis treści tworzonego projektu i wypełnić poszczególne elementy zgodnie z zaleceniami danej Fundacji. W przypadku OSI bardzo istotne są listy intencyjne, które powinny zostać dołączone w ilości odpowiadającej liczbie partnerów, którzy będą realizować projekt, z odpowiednimi pieczątkami i podpisami.

W majowym numerze "Bibliotekarza" ukazała się informacja o tegorocznej edycji programu OSI, w ramach którego wnioski mogą składać biblioteki. Niestety, termin składania tych wniosków mija 15 sierpnia roku 2000, zatem w momencie ukazania się obecnego numeru "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" nie będzie już aktualny. Warto jednak przyjrzeć się zawartej tam propozycji, choćby po to, by znaleźć adres Fundacji im. Stefana Batorego, do której można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów. Informacje o owych programach można znaleźć w Internecie: : http://www.batory.org.pl/program.

cofnij