Bożena Wasilewska

 

NOWE KSIĽŻKI O WARMII I MAZURACH

 

AUGUSIEWICZ Sławomir Działania militarne w Prusach Ksišżęcych w latach 1656-1657 / Sławomir Augusiewicz. - Olsztyn : OBN, 1999. - 170 s., [8] s. tabl. : mapy ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Oœrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 181). - Bibliogr. - Indeksy
Treœć : Stanowisko Fryderyka Wilhelma wobec wojny polsko-szwedzkiej do lipca 1656 roku. - Armia prusko-brandenburska. - Działania militarne od sierpnia do wrzeœnia 1656 roku. - Bitwa pod Prostkami 8 paŸdziernika 1656 roku. - Działania dywizji Wincentego Gosiewskiego w Prusach Ksišżęcych po bitwie pod Prostkami. - Bitwa pod Mieruniszkami-Filipowem 22 X 1656 r. - Sytuacja militarna i polityczna Prus Ksišżęcych od grudnia 1656 do sierpnia 1657 roku.

BAŁDOWSKI Jan Kanał Ostródzko-Elblšski : miniprzewodnik / [aut. tekstu Jan Bałdowski ; aut. zdjęć Andrzej Stachurski, Mieczysław Wieliczko, Kazimierz Centkowski] / Jan Bałdowski. - [Gdańsk] : "Tessa", [1999]. - 31, [1] s. : fot. kolor. ; 16 cm. - Opis wg. okł.

BIELECKI Józef W osamotnieniu : opowieœć poœwięcona wydarzeniom okresu plebiscytów na Powiœlu, Warmii i Mazurach w 1920 roku / Józef Bielecki. - [Bielsko-Biała] : nakł. autora, [1999]. - 121 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

BIELECKI Józef Wicher dziejów niewoli rozerwie kajdany : pamięci dr. Władysława Gębika dyrektora Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie w latach 1937-1939 / Józef Bielecki. - [Bielsko-Biała] : nakł. autora, [1999]. - 119, [5] s. : il. ; 20 cm

BORKOWSKI Jacek Zamki państwa krzyżackiego = Die Burgen im Kreuzritterstaat = Castles of the teutonic order's state / Jacek Borkowski ; tekst niem. Janusz Rajchman, tekst ang. Małgorzata Borkowska. - Warszawa : "JB-Studio", 1999. - 143 s. : faks., fot. kolor., pl. ; 22x24 cm. - Tekst równol. pol., niem., ang. - Bibliogr.
Przewodnik

BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja Wiersze wybrane z lat 1989-1999 / Alicja Bykowska-Salczyńska. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 1999. - 89, [3] s.: rys.; 20 cm. - (Biblioteka Borussii; nr 16)

CHARYTONIUK Janusz Legendy ziemi elblšskiej / Janusz Charytoniuk ; [rys. Sławomir Zawistowski]. - Elblšg : "Wspólnota Elblšska", [1999]. - 80 s. : il. ; 16 cm ; Bibliogr.

CHŁOSTA Jan Więksi i najwięksi : twórcy kultury niemieckiej z Prus Wschodnich / Jan Chłosta. - Olsztyn : Ksišżnica Polska, 1999. - 142, [2] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
Treœć : Albert Heinrich. - Baczko Ludwig. - Behring Emil von. - Besch Otto. - Bessel Friedrich Wilhelm. - Biesalski Konrad. - Bischoff Eduard. - Bobrowski Johannes. - Boehm Elisabet. - Brust Alfred. - Buch Karl Hermann. - Cappeller Karl Johann Wilhelm. - Cauer Stanislaus. - Corinth Lovis. - Dach Simon. - Degner Arthur. - Dieffenbach Johann Friedrich. - D"nhoff Marion Hedda Iwe hr. - Drygalski Erich von. - Eulenstein Karl. - Fechter Paul. - Fuhg Georg. - Gause Fritz. - Goetz Hermann Gustaw. - Gottsched Johann Christoph. - Gregorovius Ferdinand Adolph. - Haase Hugo. - Hamann Johann Georg. - Harich Walther. - Hartknoch Johann Friedrich. - Henkel Joachim Friedrich. - Herder Johann Gottfried. - Hermanowski Georg. - Hoffmann Ernst Theodor Amadeus. - Holz Arno. tTreœć : Hubatsch Walter. - Jacquemien Rudolf. - Jessner Leopold. - Kannt Immanuel. - Kirst Hans Hellmut. - Kolde Alexander. - Kollwitz K"the. - Kollo Walter. - Kraus Christian Jakub. - Kroll Erwin. - Krollmann Christian. - Lenz Siegfried. - Lewald Fanny. - Lieven Albert. - Lipmann Fritz Albert. - Matkowsky Adalbert. - Mendelsohn Erich. - Miegel Agnes. - Miller Otto . - Mollenhauer Ernst. - Motekat Helmut. - Neumann Franz Ernst. - Nicolai Otto Karl Ehrefried. - Olfers-Batocki Erminia von. - Orlowski Hans Otto. - Partikel Alfred Ernst. - Passarge Siegfried. - Plangger-Pop Lieselotte. - Podehl Heinz. - Pohl Julius Cesar. - Preuschoff Stephan. - Reck-Malleczewen Fritz. . - Riedel Georg. - Roberthin Robert. - Schenkendorf Max von. - Schirrmann Richard. - Schmauch Hans. - Schrade Leo. - Sommerfeld Arnold. - Spiero Heinrich. - Strousberg Henry. - Stumpp Emil. - Suckow-Heydendorff Annemarie von . - Sudermann Hermann. - Surminski Arno. - Taut Max. - Thiel Erich. - Thienemann Johannes. - Tiessen Heinz. - Trautmann Reinhold. - Trunz Erich. - Waner-Andersson Ingrid. - Wallach Otto. - Wallenrodt Johann Ernst von. - Wegener Paul Hermann. - Wermke Ernst. - Werner Zacharias Ludwig Friedrich. - Weyrauch Wolgang. - Wichert Ernst August Georg. - Wiechert Ernst. - Wien Wilhelm. - Wisbar Frank. - Ziesemer Walter.

CZAJA Roman Miasta pruskie a zakon krzyżacki : studia nad stosunkami między miastem a władzš terytorialnš w póŸnym œredniowieczu / Roman Czaja. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. - 268 s. ; 24 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr.

CZTERDZIEŒCI lat minęło... : działalnoœć Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie w latach 1983-1997 / [oprac. katalogu Małgorzata Bojarska, Małgorzata Jackiewicz-Garniec]. - Olsztyn : BWA, [1999]. - [14] s. : fot.; 29 cm

DRAMOWICZ Marta "Poboczem A4" : [poezje] / Marta Dramowicz. - Olsztyn : Miejski Oœrodek Kultury, 1999. - 29,[3] s.; 21 cm. - (Owocarnia)
Seria debiutów Klubu Literackiego Młodych Miejskiego Oœrodka Kultury w Olsztynie

GOSPODARKA mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w 1998 r. / oprac. Irena Dšbska ; Urzšd Statystyczny w Olsztynie. - Olsztyn : US, 1999. - 61 s. : wykr. ; 22 cm + Dyskietka. - Gł. tab.

GREK-PABISOWA Iryda Starobrzędowcy : szkice z historii, języka, obyczajów ; wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej / Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa : Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, 1999. - 346 s. ; portr., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. polskich prac. - Bibliogr. prac I. Grek-Pabisowej

Dot. skupisk mieszkajšcych w Polsce : oœrodka suwalsko-sejneńskiego, oœrodka augustowskiego i oœrodka mazurskiego (w woj. olsztyńskim)

GRUSZKIEWICZ Ryszard Olsztynek w fotografii / Ryszard Gruszkiewicz. - Olsztynek : Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, 1999. - 108 s. : il. (w tym kolor.) ; 20x21 cm. - Tekst równol. pol., niem.

I DO Warmii przylgnęła, przyrosła : wspomnienia o Otylii Grotowej / wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Wydaw. AD REM : Oddział Warmińsko-Mazurski Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", 1999. - 236 s. ; 21 cm

INSTYTUT Kultury Chrzeœcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie : wczoraj i dziœ 1979 - 1999 : praca zbiorowa / pod red. ks. Mariana Borzyszkowskiego i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 1999. - 232 s, [16] s. tabl. : fot., tabl. ; 20 cm. - (Suplement Hozjański : Seria Historyczna ; nr [4])

JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich : dobra utracone czy ocalone / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 1999. - 380, [4] s. : m. kolor., fot., pl., rys. ; 25 cm. - (Biblioteka "Borussi" ; 16). - Tekst częœc. tł. z niem. - Wybrana bibliografia. - Indeksy

JANKA Lech Pół wieku Klubu Sportowego Budowlani Olsztyn : 1949-1999 / Lech Janka. - Olsztyn, 1999. - 106 s., il. ; 23 cm

JANOWSKI Antoni, BOŁDAK-JANOWSKA Tamara Niewidomy pies rymów: [poezje] / Antoni Janowski, Tamara Bołdak-Janowska. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa "Borussia", 1999. - 59, [3] s.: rys.; 21 cm

JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Antoni Wpływ człowieka na szatę leœnš Polski północno-wschodniej w cišgu dziejów / Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski. - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 171, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : mapy ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Oœrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 184). - Bibliogr.

KLIM Roman Notatki z wędrówek po WysoczyŸnie Elblšskiej i Nizinie Kwidzyńskiej / Roman Klim. - Elblšg : Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] Ziemi Elblšskiej, 1999. - 64, [1] s. ; 21 cm

KOBRZENIECKA-SIKORSKA Grażyna Mosiężne ołtarzyki, ikony i krzyże straoobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur / Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska. - Olsztyn : MWM, 1999 . - 105, [3] s. : fot. ; 24 cm. - (Zeszyty Muzeum Warmii i Mazur ; nr 3 : Sztuka staroobrzędowców). - Zsfassung. - Rez.

KOŒCIOŁY i kaplice Archidiecezji Warmińskiej. T. 2 / red. prowadzšcy Bronisław Magdziarz ; fot. Mieczysław Wieliczko ; teksty Janina Bosko [et al.] ; tł. [niem.] tekstów Josef Sickart [et al.]. - Olsztyn : Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej, 1999. - 300 s. : il. kolor., fot., m. ; 31 cm. - Tekst równol. pol., niem. - Streszcz. niem. - Bibliogr.

KOZDROŃ Jerzy, SOŁOMA Antoni, WÓJCICKA Anna Łężany : na turystycznym szlaku.../[teksty przygot. Jerzy Kozdroń, Antoni Sołoma, Anna Wójcicka] ; Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. - Olsztyn : ART, [1999]. - [60] s. : fot. kolor. ; 13 x 17 cm. - Tyt. okł. : Łężany i okolice. - Bibliogr.

LOKALNY GIS miasta Olsztyna : konferencja naukowo-techniczna, Olsztyn, 16-18 wrzeœnia 1999 r. / red. Ryszard Staniszewski ; Prezydent miasta Olsztyna, Stowarzyszenie Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie "Gispol". - Olsztyn : Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1999. - 161 s. : rys., wykr. ; 24 s. - Bibliogr. przy ref.

MADEJ Karolina von von : [poezje] / Karolina Madej. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 1999. - 43, [4] s. ; 20 cm. - (Portret. Seria 1)
Absolwentka WSP w Olsztynie

MASZTALER Jan, WALICHNOWSKI Feliks Wokół Stadionu Leœnego / Jan Masztaler, Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1999. - 38 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

Treœć : Pionierskie lata. - Osobistoœci sportu na Warmii i Mazurach. - Z Mazur w œwiat szeroki. - Stadion Leœny. - Prasa olsztyńska o sporcie regionalnym.

MASZTALER Jan Jolka : (pamiętnik) / Jan Masztaler ; przedm. i posł. Feliks Walichnowski. - Olsztyn : [nakł. aut.], 1999. - 48, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr.

Dot. działalnoœci społeczno-politycznej na Warmii i Mazurach w okresie powojennym (1945-1998).

POSTAWY oraz wzajemne stosunki grup etnicznych i narodowoœciowych na Mazurach (XIV-XX w.) : materiały z sesji naukowej, (Giżycko, 11-12 czerwca 1999 r.) : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Białuńskiego i Grzegorza Jasińskiego. - Giżycko : Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, 1999. - 116, [2] s. ; 25 cm. - (Biblioteka Archiwum Mazurskiego ; nr 3). - Nazwa wyd. w cop. - Tekst częœc. niem., częœc. tł. z niem. - Bibliogr.

RACJONALNE metody zagospodarowania i utylizacji odpadów w regionie Warmii i Mazur : konferencja naukowo-techniczna, Olsztyn 25-26.05.1999 r. / Urzšd Wojewódzki w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, Wydział Ochrony Œrodowiska i Rybactwa ART-Olsztyn. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, [1999]. - 144 s.,[1] k. tabl. złoż. : rys., 2 mapy, 2 wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy ref.

SIERADZAN Wiesław Sšsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej w latach 1411-1466 / Wiesław Sieradzan. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. - 274 s. : il., mapy ; 24 cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. - Indeksy

[SIÓDME] VII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. Olsztyn'99 : Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie al. Marsz[ałka] J. Piłsudskiego 38, PaŸdziernik-Listopad 1999 / Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie ; [oprac. i red. katalogu Małgorzata Jackiewicz-Garniec]. - Olsztyn : BWA, [1999]. - 70, [2] s. : fot. kolor. ; 30 cm

SMAGAŁA Bolesław Łowiectwo elblšskie : jeleń sika kadyński: wydanie jubileuszowe z okazji 50-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 237 w Elblšgu / Bolesław Smagała. - Elblšg : PHU [Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe] Rosa, 1999. - 208, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks

STACHURSKI Andrzej Malownicza kraina - Warmia i Mazury / Andrzej Stachurski ; tekst Krzysztof Panasik. - Olsztyn : "Mazury", 1999. - 190, [1] s. : fot. kolor. ; 30 cm
Album

SZYNKOWSKA-KOZIAK Dorota Mazury : przewodnik / Dorota Szynkowska-Koziak. - Kętrzyn : "Kengraf", 1999. - 200 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : fot. (gł. kolor.), mapy, 2 pl., rys. ; 20 cm. - Na okł. podtyt. : kraina jezior, lasów i niezapomnianych przygód. - Bibliogr.

SZYNKOWSKI Jerzy Masurisches ABC / Jerzy Szynkowski. - Rastenburg = Kętrzyn : "Kengraf", 1999. - 48 s. : fot. (gł. kolor.), 1 mapa ; 20 cm

SZYNKOWSKI Jerzy Wolfschanze und 20. Juli 1944 : Reisefhrer : eine Dokumentation mit Bildern, Text, Karten und Skizzen / Jerzy Szynkowski. - Kętrzyn : "Kengraf", 1999. - s 6, [2] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, pl., portr. ; 19 cm. - Na okł. podtyt. : Allgemeine Informationen, Besichtigungstour Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944. - Bibliogr.

ŒRUTKOWSKI Tomasz Olsztyn 2000 / [aut. Tomasz Œrutkowski]. - Bydgoszcz : Tekst, 1999. - 68 s. ; 29 cm

Treœć : Poprzez wieki. - Œladami przeszłoœci [zabytki]. - Olsztyn współczesny. - Szansa na jutro. - Jaki Olsztyn. - Czy wiesz, że... - Najważniejsze adresy i telefony.

TOMCZYK Bronisław, RYŁKO Stefan Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska, wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaskš objawień / Bronisław Tomczyk , Stefan Ryłko. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1999. - 103 s., [16] s. tabl. kolor. : il., mapa ; 20 cm. - Bibliogr.

TRADYCJE staroobrzędowców : Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia = International Meeting on Drama and Liturgy. - Nowe Kawkowo : Schola Teatru Wiejskiego Węgajty, 1999. - 19 s ; 21 cm
Program warsztatów i koncertów 17-20 VI 1999 r

U RÓDEŁ uniwersytetu 1993-1999 : materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / wstęp, wybór i oprac. Bohdan Łukaszewicz ; przedm. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : UW-M: Oœrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 1999. - XIV, [2], 184 s. : 1 il. ; 23 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 48). - Bibliogr. - Indeks

WALICHNOWSKI Feliks Mazury sękate / Feliks Walichnowski. - Olsztyn : Wydaw. AR-T, 1999. - 139, [1] s. ; 21 cm

Zbiór opowiadań, których akcja rozgrywa się w czasie II wojny œwiatowej i w pierwszych latach powojennych na Warmii i Mazurach

WALUŒ Adam, KOWALEWSKA Beata Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie gm. Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie : materiały kultury łużyckiej, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury wielbarskiej / Adam Waluœ, Beata Kowalewska. - Warszawa : Institute of Archeology Warsaw University, 1999. - 78, [1] s., [18] k. tabl. ; fot., rys. ; 30 cm. -(Œwiatowit. Supplement Series P).

WASILENKO Bogdan Mamry i okolice : tajemnice budowli na Mazurach ; przewodnik / Bogdan Wasilenko. - Kętrzyn : "Kengraf", 1999. - 73 s. ; fot., 1 mapa, pl., rys. ; 20 cm

WOJEWÓDZTWO warmińsko-mazurskie : atlas / red. Marzena Olszewska-Głowacka ; oprac. tekstów Mariusz Bobela ; oprac. na podstawie materiałów dostarczonych przez Wydziały Promocji Urzędów Miejskich]. - Nowy Sšcz : "Atma",, cop. 1999. - 152 s. : il. kolor., fot., mapy, pl. ; 30 cm. - Na okł. podtyt. : Olsztyn, Działdowo, Elblšg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mršgowo, Nidzica, Ostróda, Pisz, Szczytno ; plany miast, mapa województwa, zabytki, informacje. - Legenda także ang., niem., ros.

ZONENBERG Sławomir ródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w Rocznikach Jana Długosza (do 1299 r.) / Sławomir Zonenberg. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek ; [Łysomice: Europejskie Centrum Edukacyjne], 1999. - 349 s. ; 24 cm. - (Na okł. błędny ISBN). - Bibliogr.

ŻEBROWSKI Waldemar Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyńskiem : (wybrane problemy) / Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : "Dak", 1999. - 161 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm. - Bibliogr.

cofnij