Iwona Drażba

 

BIBLIOTEKI POWIATU EŁCKIEGO

 

Powiat ełcki tworzą: miasto Ełk, gminy Ełk, Kalinowo, Prostki oraz gmina Stare Juchy. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 13 bibliotek i filii. Na obszarze gminy Ełk sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Ełckiej istniejąca od 1948 r., filia w Stradunach i filia w Woszczelach oraz dwa punkty biblioteczne w Piaskach i w Sajzach. Od 17 lat funkcję kierownika GBP w Nowej Wsi Ełckiej sprawuje pani Halina Nowosza. Na rok 2001 planowana jest przeprowadzka biblioteki do nowego lokalu. Ogólny stan księgozbioru gminy Ełk to ponad 40 tysięcy woluminów, w I półroczu 2000 r. zarejestrowano ok. 1000 czytelników. Najliczniejszą i najwdzięczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci, to też organizowane są różne formy pracy z dziećmi np.: spotkania z bajką dla najmłodszych, konkursy plastyczne. Biblioteki współpracują z miejscowymi szkołami.

Do powiatu należy gmina Kalinowo, w której istnieją dwie placówki biblioteczne.

Są to Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie, której kierownikiem od 1986 roku jest Anna Abrycka. Drugą placówką jest Filia w Pisanicy funkcjonująca od roku 1949 r., którą kieruje Danuta Zarzecka-Bobryk. Od 1990 roku spadła liczba oddziałów i filii GBP oraz punktów bibliotecznych. Wielkość księgozbioru gminy Kalinowo ogółem 18 tysięcy woluminów, obecnie zarejestrowanych jest 720 czytelników. Do połowy 2000 roku wypożyczono ponad 10 tysięcy książek.

W gminie Prostki są dwie placówki. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach jest Elżbieta Karpińska. Na terenie tej gminy istnieje filia biblioteczna w Wiśniowie Ełckim oraz dwa punkty biblioteczne. Zbiory gminy Prostki to ponad 30 tysięcy woluminów, od początku roku zarejestrowano 1 334 czytelników, wypożyczono 18 tysięcy książek.

Powiat ełcki obejmuje również gminę Stare Juchy, gdzie funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna kierowana przez Jadwigę Gronek-Sobotę. W ubiegłym roku biblioteka obchodziła 50-lecie swego istnienia. Impreza zgromadziła prawie wszystkich dawnych pracowników biblioteki, najaktywniejszych czytelników oraz władze samorządowe. Stan księgozbioru to nieco ponad 10 tysięcy woluminów, obecnie jest zarejestrowanych 350 czytelników i odnotowano 5800 wypożyczeń. Wśród czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Juchach większość stanowią dorośli. Z uwagi na walory turystyczne tej gminy ze zbiorów chętnie korzystają również turyści.

Kolejną placówką na terenie powiatu ełckiego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, która istnieje od 1946 roku. W dniach 2-3 maja 1946 roku podpisany został "Akt założenia Biblioteki Powiatowej". Zorganizowano zbiórkę pieniężną na zakup książek do powstałej placówki. Początek zbiorów bibliotecznych naszego miasta to ok. 520 woluminów. W 1948 roku z Biblioteki Powiatowej wyłoniono Oddział Miejski, który został przekształcony w Bibliotekę Miejską. W latach 1955-1975 Biblioteka Powiatowa i Biblioteka Miejska stały się jedną placówką o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W 1957 roku PiMBP została przeniesiona do lokalu o powierzchni ok. 200 m (przy ówczesnym księgozbiorze stanowiło to niebagatelny metraż), co stworzyło warunki na otwarcie w roku 1958 Oddziału dla Dzieci, zaś w następnym roku Czytelni dla Dorosłych. Wraz z rozwojem miasta, powstawaniem szkół średnich, wzrastało zapotrzebowanie czytelnicze, w związku z tym powiększający się księgozbiór przestał mieścić się w dotychczasowym lokalu. W 1971 roku oddano do użytku Powiatowy Dom Kultury w Ełku, w którym to Biblioteka otrzymała część pomieszczeń o łącznej powierzchni 360 m2 i po dzień dzisiejszy na takowej powierzchni funkcjonuje. W tym samym budynku dziś ma siedzibę Ełckie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

W roku 1975 PiMBP w Ełku przekształcono w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach, w roku 1976 oddziały WBP w miastach - w miejskie biblioteki publiczne. Od stycznia 1977 roku biblioteka przyjęła nazwę Miejska Biblioteka Publiczna.

W latach 1977-1987 sieć biblioteczna powiększyła się o 2 filie i punkt biblioteczny "książek mówionych", który był prowadzony w prywatnym mieszkaniu pana Stanisława Nowickiego. W ciągu 54 lat istnienia MBP w Ełku gośćmi byli m.in.: Melchior Wańkowicz, Andrzej Szczypiorski, Julian Przyboś, Hanna Muszyńska-Hofmanowa, Wiesław Kazanecki, Janina Papuzińska. Funkcje kierownicze i dyrektorskie przez lata istnienia biblioteki w Ełku sprawowały następujące osoby: Maria Łochowska, Stanisław Tumidajewicz, Regina Fadrowska, a od roku 1977 przez 22 lata pani Sabina Michniewicz, która przyczyniła się do niewątpliwego rozwoju czytelnictwa w naszym mieście. Szczęśliwie Ełk ominęła w latach 90-tych fala likwidacji placówek bibliotecznych, doszło jedynie do przekształcenia Filii nr 3 w placówkę szkolno - publiczą. W roku 1994 zostały rozpoczęte prace związane z komputeryzacją biblioteki i nadal trwają.

W roku 1996 MBP obchodziła 50-lecie swego istnienia z tej okazji odbyło się spotkanie pracowników biblioteki oraz emerytów i rencistów, a także spotkanie z 60-osobową grupą długoletnich, wiernych czytelników z udziałem władz samorządu terytorialnego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku zatrudnionych do 30 czerwca 2000 r. było 14 bibliotekarzy, z końcem czerwca odszedł na emeryturę wspaniały i oddany służbie bibliotecznej pan Karol Michniewicz, w naszej placówce pracował od 1979 roku, kierował Filią Popularnonaukową. Wśród pracowników jest pani Krystyna Maciałek, która w tym roku obchodziła 40-lecie pracy w naszej placówce, od lat kieruje Oddziałem dla Dzieci. Od 31 lat w MBP w Ełku pracuje pani Barbara Omilian, która obecnie zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem księgozbioru dla Wypożyczalni dla Dorosłych. Od stycznia 2000 roku staram się wypełniać obowiązki dyrektora.

W połowie czerwca tegoż roku został uchwalony nowy Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej, który określa właściwy sposób funkcjonowania biblioteki jako instytucji upowszechniania kultury.

W I półroczu 2000 roku nasze działania skupione były głównie na pracy z dziećmi, organizowane były np.: konkursy plastyczne i literacki pt.: "Piszę książkę". Dzieci jak zwykle zaskoczyły fantazją i pomysłami. Na wakacjach zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci z poetą Stanisławem Rapiorem, może niezbyt znanym poetą, ale spotkanie było niezwykłe. Człowiek niepełnosprawny o nieprzeciętnej wrażliwości, otwarcie do dzieci mówił o swojej "inności". Polecam tego rodzaju imprezy zwłaszcza przy tak widocznym braku tolerancji naszego społeczeństwa.

Naszych czytelników staramy się powiadamiać o nowościach biblioteki w prasie i lada dzień zaistniejemy w Internecie. Został ogłoszony konkurs literacki dla dorosłych pt.: "To Ełk, to moje miasto", którego przedmiotem mają być wspomnienia i pamiętniki lub wywiady, który ma służyć wzbogaceniu naszych zbiorów regionalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia swoje zbiory poprzez następujące placówki: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci, Filię Literatury Popularnonaukowej, dwie Filie z księgozbiorem ogólnym oraz Filię szkolno-publiczną.

Księgozbiór całej sieci miejskiej liczy sobie obecnie ponad 122 tysiące woluminów, zarejestrowanych mamy ok. 8500 czytelników. W Czytelni udostępniamy 114 tytułów prasy, najchętniej czytane pisma to "Polityka", "Wprost", "Nationale Geographic", "Chip", "PC World Komputer". Główną naszą bolączką jest zbyt mała powierzchnia biblioteki, jednakże jest nadzieja na zmianę sytuacji, gdyż powstają już plany nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Władze naszego miasta wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców Ełku (wzrastająca liczba osób kształcących się), w nowej bibliotece ma być szczególnie położony nacisk na rozwój działu literatury popularnonaukowej i Internet. Co zresztą nie odbiega od propagowanego modelu biblioteki jako centrum informacji i kultury. Oby zapał i chęci nie zostały stłamszone przez problemy finansowe.

Nie będzie to nowością dla bibliotekarzy, jeśli wspomnę, iż największym problemem wszystkich bibliotek powiatu ełckiego jest niewystarczająca ilość funduszy na zakup nowości.

cofnij