WPBP - Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

współfinansowanie:Zarząd Powiatu w Olsztynie
termin realizacji:program jest w trakcie realizacji od roku 1999
współrealizatorzy:Zarząd Powiatu w Olsztynie wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie i dwunastoma bibliotekami publicznymi z terenu powiatu olsztyńskiego.
opis programu: Zgodnie z ustaleniami Zarząd Powiatu w Olsztynie zobowiązał się do przekazywania corocznie funduszy na pokrycie kosztów realizacji zadań WPBP dla odpowiednich bibliotek zgodnie z zawartymi umowami, nieodpłatnego użyczenia bibliotekom sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania oraz przekazywania pozostałym partnerom wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań WPBP. Jako partner i koordynator programu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zobowiązała się do udostępniania w formie wypożyczeń międzybibliotecznych własnego księgozbioru, sprawowania nadzoru merytorycznego nad powstającą siecią bibliotek w powiecie, prowadzenia szkoleń poszerzających kwalifikacje pracowników bibliotek, koordynowania działań zmierzających do utworzenia komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych.
Realizacja zadań WPBP przewidywana jest na wiele kolejnych lat.
więcej informacji:http://www.wbp.olsztyn.pl/wpbp/