PULMAN
Public Libraries Mobilising Advanced Networks
Zaawansowana Sieć Aktywizacji Bibliotek Publicznych

współfinansowanie:Unia Europejska
termin realizacji:lata 2001 - 2003
współrealizatorzy:37 krajów europejskich (instytucje i organizacje związane z dziedzictwem kulturowym)
opis programu: Głównym celem Sieci PULMAN było stymulowanie i promowanie polityki służącej wzrostowi dostępności i efektywności działania instytucji kultury a także popularyzowanie najlepszych przykładów rozwiązań charakterystycznych dla ery cyfrowej w bibliotekach publicznych i innych placówkach kultury funkcjonujących na poziomie regionalnym i lokalnym.
Początkowo Sieć PULMAN obejmowała reprezentantów 26 państw europejskich, w czerwcu 2002 r. przystąpili do niej przedstawiciele kolejnych 11 krajów. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie pełniła w projekcie rolę partnera oraz koordynatora na Polskę. Współkoordynatorem była Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.
Zakres działania i plany Sieci PULMAN w pierwszej fazie realizacji projektu koncentrowały się wokół opracowania i opublikowania użytecznych dla profesjonalistów i polityków Podręcznych Poradników Cyfrowych (Digital Guidelines Manuals - DGM), obejmujących wszystkie zagadnienia społeczne, z zakresu zarządzania oraz techniczne związane z dostarczaniem i rozwijaniem przez biblioteki publiczne usług takich, jak: dostęp on-line do kultury, nauczanie ustawiczne, włączenie społeczne, umiejętność posługiwania się technikami cyfrowymi, dostarczanie elektronicznej informacji biznesowej. W dniach 18-19 lutego 2002 r. w Helsinkach odbyły się warsztaty oceniające stan i określające kierunki prac nad poradnikami. Wersje pierwotne poradników ukazały się na stronie www na jesieni 2002 r. Obecnie na stronie internetowej projektu znajduje się już druga uaktualniona edycja angielskojęzyczna oraz wersje narodowe.
Na stronie internetowej programu dostępny jest Rejestr Materiałów do Nauczania na Odległość (Distance Learning Registry) opracowany w celu ułatwienia profesjonalistom pracującym w bibliotekach publicznych, muzeach oraz archiwach dostępu do wysokiej jakości materiałów niezbędnych w procesie nauczania na odległość.
Ważnym nurtem działania było organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń wspomagających współpracę, wniesienie wkładu do Podręcznych Poradników Cyfrowych, rozbudowywanie Sieci Doskonałości PULMAN, a także w celu opracowania scenariusza współpracy międzysektoralnej na przyszłość. We wrześniu 2002 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe w czterech bibliotekach - europejskich centrach doskonałości (Dania, Grecja, Słowenia, Finlandia). Z Polski udział wzięło 6 osób.
Ważnym zadaniem było zorganizowanie w każdym kraju reprezentowanym w Sieci PULMAN warsztatów narodowych. Polskie warsztaty odbyły się w dniach 10-12 października 2002 r. w Starych Jabłonkach k/Olsztyna.
Wśród innych zadań znalazło się promowanie agend współpracy międzynarodowej w celu upowszechnienia informacji o pracy Sieci PULMAN, a także w celu rozciągnięcia wzajemnego oddziaływania Sieci na inne części świata.
W marcu 2003 roku w Portugalii (Oeiras) odbyła się konferencja polityczna, na którą zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich krajów zainteresowanych, a przede wszystkim politycy wysokiego szczebla odpowiedzialni za kulturę. Celem konferencji była budowa scenariusza współpracy między bibliotekami publicznymi, muzeami i archiwami. Podczas konferencji przyjęto Manifest zawierający cztery podstawowe priorytety i dziesięciopunktowy plan działania projektu PULMAN dla wsparcia e-Europy.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat Sieci PULMAN zapraszamy serdecznie na stronę internetową www.pulmanweb.org, na której można znaleźć: adresy poczty elektronicznej, informację o Sieci Doskonałości PULMAN, dane adresowe uczestników Sieci, linki do organizacji członkowskich oraz informacje na temat poszczególnych krajów uczestniczących, Rejestr Materiałów do Nauki na Odległość, Podręczne Poradniki Cyfrowe, biuletyn PULMAN Express.

Koordynator Sieci PULMAN: Jan van Vaerenbergh, Biblioteka Miejska w Antwerpii, Belgia,
jan.vanvaerenbergh@cs.antwerpen.be

Menedżer projektu: Rob Davies, MDR Partners, Wielka Brytania,
rob.davies@mdrpartners.com

Administrator Sieci: Mary Gianoli, MDR Partners, Wielka Brytania,
mary.gianoli@mdrpartners.com


Koordynator polski:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Dyrektor Roman Ławrynowicz
Joanna Burska
wbp@wbp.olsztyn.pl

Joanna Kacprzak
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
fachowy@biblpubl.waw.pl

Więcej informacji:www.pulmanweb.org