BIS
Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa

współfinansowanie:budżet państwa,
budżety samorządów różnych szczebli,
termin realizacji:lata 2001 - 2003
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko - mazurskiego
opis projektu: Projekt wchodził w skład Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001 - 2002, który został po podpisaniu zatwierdzony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Radę Ministrów. Po renegocjacji Kontraktu termin finalizacji wykonania jego zadań przesunięto na rok 2003.
Było to najbardziej spektakularne przedsięwzięcie WBP w Olsztynie. Kompleksowe zabezpieczenie w sprzęt komputerowy sieci bibliotek równomiernie rozłożonej na terenie całego województwa wraz z planowanym systemem szkoleń dawnej i nowej kadry bibliotecznej - było działaniem jednocześnie modernizującym istniejącą sieć instytucji kultury i wdrażającym nowoczesne technologie. Innowacyjny charakter projektu powodowany był również zintegrowanymi działaniami w zakresie wirtualnej biblioteki i Bazy Informacji Lokalnej.
Zaangażowanie do realizacji projektu zarówno instytucji kultury jak i władz lokalnych oraz łączących je nadrzędnych jednostek samorządowych i administracyjnych wpływały bardzo mobilizująco na lokalne środowiska, na ich aktywizację i motywację. Istotne było również włączanie do projektu osób indywidualnych (szczególnie lokalnych liderów i sponsorów). Z kolei wykonywanie zadań projektu w ramach programu rządowego współfinansowanego przez instytucje Unii Europejskiej - nadało mu rangę ponadregionalną, umożliwiło zwiększanie zasięgu (zarówno terytorialnego, jak i merytorycznego).
Budowa systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych planowana jest w Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w ramach szerokiej oferty usług kulturalnych - jednego z priorytetów celu strategicznego: Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania projektu BIS służyły realizacji wizji i osiągnięciu celu głównego Strategii - rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w jego części dotyczącej spójności społecznej, bowiem przyczyniły się do poprawy warunków życia ludności pod względem dostępu do usług edukacyjnych i kulturalnych, zbliżyły do standardów życia występujących w krajach Unii Europejskiej poprzez jednakowy dostęp do technologii i informacji dla wszystkich mieszkańców niezależnie od stopnia ich zamożności.
W ramach projektu wsparcie (zakup sprzętu i oprogramowania, modernizacja lokali bibliotecznych) otrzymało 117 bibliotek w 116 gminach; swoje kwalifikacje zawodowe podwyższyło 1079 osób, uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez WBP.