"@bus warmińsko-mazurski"

współfinansowanie:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
termin realizacji:rok 2006
współrealizatorzy:biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
opis programu: Celem projektu jest wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury poprzez udostępnienie Internetu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych Warmii i Mazur dzięki uruchomieniu i działaniu samochodu internetowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W ramach projektu stworzono wędrowny - szkoleniowy - punkt publicznego dostępu do Internetu poprzez zakup samochodu z możliwością różnej konfiguracji wyposażenia. "@bus warmińsko-mazurski" wzmacnia prospołeczne oddziaływanie instytucji kultury docierając do najbardziej niedostępnych miejsc na mapie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych.

Pobierz: formularz (75 kB, format PDF)

Galeria zdjęć