Efekty ogólnopolskiego Konkursu SBP pt. „Bibliotekarz Roku”. Elżbieta Dziubińska - Bibliotekarz Warmińko-Mazurski ; sylwetki Joanny Łazickiej, Hanny Okońskiej, Doroty Paleń-Krajewskiej, Ewy Romejko i Marii Tuczyńskiej - kandydatek zgłoszonych do konkursu.

Elżbieta Dziubińska
Joanna Łazicka
Hanna Okońska
Dorota Paleń-Krajewska
Ewa Romejko
Maria Tuczyńska

I. Dane osobowe kandydata

Elżbieta Dziubińska

Imię i nazwisko:Elżbieta Dziubińska
Miejsce pracy:Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
Wykształcenie:wyższe
Stanowisko zajmowane w bibliotece:Dyrektor
Staż pracy w bibliotece:23 lata

 

II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku

Zarządzanie biblioteką (usprawnienie organizacji pracy, nowoczesna organizacja i ochrona zbiorów), promocja bibliotek i ich osiągnięć, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami kultury czy nauki (także zagranicznymi), promocja zawodu bibliotekarza.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (MBP) jest zarządzana przez Elżbietę Dziubińską w sposób nowoczesny i kompleksowy. Sprawne zarządzanie MBP umożliwiają m.in. następujące dokumenty: „Koncepcja funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu” oraz trzyletni „Plan Rozwoju Miejskiej Biblioteki w Morągu”. Oba dokumenty są na bieżąco modyfikowane z uwzględnianiem zmian zachodzących we współczesnym bibliotekarstwie oraz oczekiwań lokalnego środowiska. Stąd też np. stosowanie nowoczesnych technik informatycznych stało się codziennością w pracy biblioteki, wpływając w znaczny sposób na podwyższenie jakości usług bibliotecznych. Świadczy o tym satysfakcja użytkowników biblioteki, którzy przyjmują widoczne zmiany i usprawnienia z zadowoleniem. Dyrektorka dużą wagę przywiązuje do promocji biblioteki, prowadząc wiele działań marketingowych mających na celu kształtowanie wizerunku i prestiżu biblioteki.

Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Biblioteka w roku 2011 podjęła szereg działań promocyjnych, mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym oraz pozyskanie nowych użytkowników biblioteki. Oprócz tradycyjnych form promocji (plakaty, zaproszenia artykuły do mediów tradycyjnych) większy nacisk położono na promocję w Internecie, który jest niezwykle ważnym narzędziem komunikacji z użytkownikiem:

Wykorzystuje inne nadarzające się możliwości m.in.: ogólnopolską telekonferencję w ramach PRB, Targi Wiedzy - „Oddam pomysł w dobre ręce” w ramach konferencji regionalnej PRB, podczas której zaprezentowana została jedna z imprez bibliotecznych 2011 roku pt. „The Fresh Culture 2011”. Dyrektorka wzięła udział w prestiżowym spotkaniu na zaproszenie małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”.

Pozytywny wizerunek MBP w Morągu kształtowały i utrwalały liczne wyróżnienia:

Współpraca z innymi instytucjami w 2011 r.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych wszystkich grup użytkowników biblioteka, którą zarządza E. Dziubińska współpracowała z licznymi instytucjami oraz z wolontariuszami, wspierała działania edukacyjne lokalnych szkół i przeszkoli, promowała lokalną twórczość w galerii bibliotecznej oraz intensywnie współpracowała z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami wychowawczymi w zakresie integracji osób niepełnosprawnych umożliwiając im udział w licznych imprezach, konkursach, warsztatach i pokazach. w 2011 r. MBP w Morągu wraz ze swoimi 4 filiami bibliotecznymi wykazała się wielką aktywnością bowiem, przeprowadziła 544 imprezy kulturalno-oświatowe, w których łącznie wzięło udział 21 134 osób.

Przykładem instytucji, z którą MBP aktywnie współpracuje jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w ramach Programu Rozwoju bibliotek (PRB).

Pani Elżebieta Dziubińska uczestniczyła w pracach komisji rekrutacyjnej do II rundy PRB. Zasiadała w 6 – osobowej Komisji, której zadaniem była ocena zgłoszeń i wyłonienie finalistów. Została zaproszona do prac Komisji jako osoba doświadczona w pracy w bibliotece, aktywny uczestnik i rundy, ktoś kto swoimi doświadczeniami i zaangażowaniem może być przykładem dla innych bibliotekarzy.

MBP kierowana przez Elżbietę Dziubińską, była jedna z najbardziej aktywnych bibliotek uczestniczących w PRB. Była wybierana przez FRSI na miejsce odwiedzin grup bibliotekarzy przyjeżdżających do Polski na wizyty studyjne jako biblioteka warta pokazania i promowania – i za każdym razem znakomicie wywiązywała się z tego zadania inspirując bibliotekarzy z różnych krajów do wdrażania modelowych rozwiązań w pracy nowoczesnej biblioteki.

Modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych (nowoczesne wyposażenie i organizacja przestrzeni bibliotecznej, wdrażanie nowych technologii)

Modernizacja biblioteki:

W roku 2011 złożony został w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” wniosek o dofinansowanie na kwotę 500 000 zł zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Całkowita kwota zadania: 1 045 783,00 zł. Zadanie będzie wykonane w roku 2012.

Organizacja przestrzeni bibliotecznej:

W roku 2011 w czterech filiach bibliotecznych stworzono kąciki dziecięce wyposażone w nowe meble przystosowane do najmłodszych użytkowników, dzięki czemu wnętrza wiejskich bibliotek zyskały na atrakcyjności, stały się bardziej przyjazne i przytulne. Nowa aranżacja sprawiła, że dzieci i ich rodzice chętniej korzystają z zasobów biblioteki. w poprzednich latach wyremontowano wszystkie filie biblioteczne oraz Czytelnię dla Dorosłych, tworząc jednocześnie aranżację, dostosowaną do nowych usług w bibliotece.

Wdrażanie nowych technologii:

Od roku 2010 biblioteka prowadzi elektroniczne wypożyczanie zbiorów, w roku 2011 wprowadzono dodatkowo możliwość rezerwacji zbiorów.

W celu zwiększenia możliwości stosowania nowych technologii zrealizowano za 81 257 zł projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. MBP w Morągu wzbogaciła się m.in. o 12 zestawów komputerowych z pełnym oprogramowaniem, 1 infomat, 2 urządzenia wielofunkcyjne i meble.

Udział w innym projekcie realizowanym w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” umożliwił 59 dzieciom nabycie umiejętności stworzenia komiksu i filmu animowanego pt. „Niesamowite opowieści o Morągu” przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Natomiast projekt pn. „Akademia Orange dla Bibliotek” umożliwił podjęcie działań służących zachęcaniu bibliotekarzy i użytkowników bibliotek do korzystania z nowoczesnych technologii w sposób mądry i bezpieczny.

Obsługa użytkowników biblioteki (rozszerzanie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników, wdrażanie nowych technik informacyjnych, działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa).

W roku 2011 podjęto szereg działań skierowanych na obsługę użytkownika. Wprowadzono m. in. możliwość rezerwacji zbiorów, zarówno multimediów jak i książek. Prowadzono coroczną akcję „Książka na życzenie”, dzięki temu polityka gromadzenia zbiorów odbywa się bardzo racjonalnie, a czytelnik sam może decydować o zasobach biblioteki, czując się przez to ważny i dowartościowany.

Ponadto kontynuowano akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” i prowadzono Dyskusyjny Klub Książki oraz Kółko Literackie.

Biblioteka kieruje do użytkowników zróżnicowaną ofertę, m.in.:

Stałym elementem promocji czytelnictwa były również spotkania autorskie, wystawy, wykłady, warsztaty dla różnych grup odbiorców.

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, także pedagogika biblioteczna.

Jednym z głównych priorytetów E. Dziubińskiej jest dobór profesjonalnej kadra, o której rozwój zawodowy dba m. in. poprzez umożliwienie nieodpłatnego dokształcania.

W roku 2011 biblioteka sfinansowała studia podyplomowe trzem pracownikom na kierunku „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz kurs biblioterapeutyczny dla pracownika Oddziału dla Dzieci.

Ponadto pracownicy biblioteki wzięli udział w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach, zdobywając wiedzę i praktykę, którą wykorzystali przy realizacji różnorodnych projektów. Nieodpłatne dokształcanie w/w formach umożliwiono wszystkim pracownikom merytorycznym (12 osób), wzięli oni udział w 15 szkoleniach i 10 konferencjach.

Dzięki szkoleniom bibliotekarze stali się bardziej kreatywni i twórczy, uczą się współpracy z innymi instytucjami, nawiązują partnerstwa i korzystają z tzw. dobrych praktyk.

W roku 2011 morąska biblioteka zorganizowała również cykl 4 szkoleń dla bibliotek partnerskich w ramach mikrograntu „Podaj dalej” (w ramach udziału w PRB). Tematyka szkoleń obejmowała m.in. kreatywne zajęcia dla najmłodszych, wprowadzanie innowacyjnych usług w bibliotece oraz promocję jej usług i wolontariat w bibliotece.

Publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej, stosowanych rozwiązań, doświadczeń i  osiągnięć.

Publikacje:

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić najważniejsze).

2005 r. - przystąpienie do konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i objęcie w/w stanowiska,

2006 r. - pozyskanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego “Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MBP otrzymała 100 000,- zł na prace modernizacyjne budynku biblioteki i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji: 182 700,00 zł,

2007 r. - przeprowadzenie modernizacji Wypożyczalni dla Dorosłych (220 m2),

2008 r. - pozyskanie środków zewnętrznych (5900,00 zł) w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i realizacja projektu „Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody”,

2008 r. - założenie Wypożyczalni Multimedialnej (filmy, muzyka, bajki dla dzieci) w bibliotece,

2009 r. - oddanie do użytku nowo wyremontowanej Czytelni dla Dorosłych. Całkowity koszt inwestycji: 123 000 zł,

2009 r. - uzyskanie tytułu „Bibliotheca Bona 2009” za szczególne osiągnięcia w kategorii bibliotek miejsko-gminnych w województwie warmińsko-mazurskim, za m. in. nowatorskie usługi,

2010 r. - wprowadzenie elektronicznego systemu wypożyczania zbiorów,

2010 r. - przeprowadzenie generalnego remontu filii bibliotecznej w Jurkach wraz z kompleksowym wyposażeniem. Koszt inwestycji: 83 609 zł,

2010 r. - przystąpienie do Programu Rozwoju Bibliotek (II miejsce w Polsce, i w województwie w ilości uzyskanych punktów).

Cechy osobowościowe

Pani Elżbieta Dziubińska w codziennym działaniu potwierdza swój profesjonalizm zawodowy. Stwarza odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji statutowych zadań biblioteki. Umiejętnie kieruje zasobem kadrowym oraz właściwie zarządza powierzonym majątkiem. Wykazuje dużą aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Przejawia dużą samodzielność przy podejmowaniu decyzji.

Bardzo mocno identyfikuje się z biblioteką, stąd też dba o jej jak najlepszy wizerunek.

Jest osobą bardzo kreatywną, co przejawia się w podejmowaniu licznych przedsięwzięć, dzięki którym MBP stała się ośrodkiem lokalnej aktywności.

Otwarta i bardzo komunikatywna, umiejąca nawiązywać partnerstwa z wieloma instytucjami i organizacjami np.: szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi ( szczególnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci), Muzeum Warmii i Mazur, IPN.

W codziennym działaniu kieruje się zasadami Kodeksu etyki bibliotekarza, co wyraża się przestrzeganiem przez nią zasad neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii oraz prawa do swobodnego dostępu użytkowników do wiedzy, informacji i kultury. Postrzeganie jej w lokalnym środowisku jako osoby godnej zaufania publicznego umożliwia jej realizację wielu przedsięwzięć.

 

Burmistrz
Tadeusz Sobierajski

I. Dane osobowe kandydata

Joanna Łazicka

Imię i nazwisko:Joanna Łazicka
Miejsce pracy:Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
Wykształcenie:mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Stanowisko zajmowane w bibliotece:kierownik Wydziału Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
Staż pracy w bibliotece:17 lat

 

II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku

Zarządzanie biblioteką (usprawnienie organizacji pracy, nowoczesna organizacja i ochrona zbiorów), promocja bibliotek i ich osiągnięć, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami kultury czy nauki (także zagranicznymi), promocja zawodu bibliotekarza.

Joanna Łazicka jest nauczycielem bibliotekarzem dyplomowanym. Od 2004 roku pełni funkcję kierownika. Jest odpowiedzialna za automatyzację procesów bibliotecznych w W-MBP w Olsztynie i jej 11 filiach. M.in. zarządza systemem bibliotecznym funkcjonującym w 12 placówkach (systematyczna archiwizacja danych, modyfikacja struktury baz, opracowywanie formatów ekranowych dla różnych kategorii użytkowników, odtwarzanie baz po awarii), współtworzy i aktualizuje serwis internetowy biblioteki, administruje lokalną siecią biblioteczną, zajmuje się instalacjami sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych itp.

Jest autorką i współredaktorką internetowej strony WWW biblioteki. Pierwszą stronę stworzyła w 2001 r. Kilkakrotnie zmieniała jej layout, aby jak najlepiej dostosować ją do wszystkich produktów i form materiałów informacyjnych dotyczących biblioteki, a także do potrzeb użytkowników (nauczycieli, studentów i uczniów). Systematycznie aktualizowała wszystkie udostępniane na stronie treści i 27 baz danych biblioteki w Olsztynie i jej filii.

W marcu, z własnej inicjatywy, utworzyła profil biblioteki na portalu społecznościowym Facebook - jako miejsce promocji biblioteki (jej usług i zbiorów), a także miejsce dodatkowej komunikacji z użytkownikami biblioteki. Jest współadministratorem profilu. Poza informacjami dotyczącymi biblioteki, udostępniane treści (w postaci testu, zdjęć, filmów oraz linków) dotyczą interesujących wydarzeń ogólnopolskich i regionalnych z zakresu książek, bibliotek, czytelnictwa itp.

Joanna Łazicka współpracuje z branżowymi serwisami internetowymi w zakresie przetwarzania danych. w 2011 r. kontynuowała wieloletnią współpracę z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną przy tworzeniu bazy edukacyjnych zasobów Internetu. Jest koordynatorem do spraw opracowania zasobów w W-MBP w Olsztynie. Jest także członkiem zespołu redakcyjnego Biblioteka Pedagogiczna oraz Koła Miejskiego SBP w Olsztynie.

Modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych (nowoczesne wyposażenie i organizacja przestrzeni bibliotecznej, wdrażanie nowych technologii)

Jest pomysłodawczynią oraz współautorką projektu aplikującego o środki unijne na modernizację informatyczną bibliotek pedagogicznych województwa pt. e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur do RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w osi „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, który realizowała w latach 2010-2011. Projekt został wybrany do dofinansowania z pierwszego miejsca na liście projektów (z 35 zgłoszonych wniosków) otrzymując bardzo wysoką ocenę 98,67 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Niestety w sierpniu 2011 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji projektu uznając, że istnieje zagrożenie naruszenia trwałości projektu wynikające z ewentualnych zmian organizacyjnych bibliotek pedagogicznych w Olsztynie i Elblągu. Tym niemniej jej praca w tym zakresie była ogromna, wymagała poświęcenia wielu dodatkowych godzin poza czasem służbowym. Co ważne – bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Prowadziła prace związane ze zwiększeniem funkcjonalności bazy katalog książek – od września rozpoczęła dołączanie do wybranych rekordów bibliograficznych skanów okładek (plików graficznych) i spisów treści (plików pdf).

Obsługa użytkowników biblioteki (rozszerzanie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników, wdrażanie nowych technik informacyjnych, działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa)

Joanna Łazicka była też w 2011 r. koordynatorem i realizatorem w bibliotece głównej w Olsztynie i jej 11 filiach projektu pt. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim organizowanym przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego od 2009 r. w wyniku jej starań wszystkie biblioteki W-MBP otrzymały stanowiska komputerowe (terminal Apple 20” wraz z meblami), urządzenie wielofunkcyjne oraz router. Punkty dostępu do Internetu są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, także pedagogika biblioteczna.

W 2011 r. przygotowała i przeprowadziła dwa szkolenia z podstaw obsługi komputera iMac – dla kierowników filii i bibliotekarzy. Tematyka zajęć dotyczyła najbardziej typowych zastosowań komputera MAC OS X. Na szkoleniu przedstawiono podstawową obsługę programów użytkowych i możliwości ich wykorzystania w pracy biblioteki (edycja zdjęć, nagrywanie filmów, tworzenie plików PDF itp.)

III. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat.

Autorka i realizatorka kompleksowej koncepcji automatyzacji biblioteki, wdrażanej przez nią od 1997 r. w bibliotece głównej w Olsztynie i jej 11 filiach (administrowanie programem i lokalną siecią biblioteczną, zautomatyzowanie udostępniania zbiorów, opracowanie projektu i przeprowadzenie retrokonwersji zbiorów starych, tworzenie baz różnych typów zbiorów bibliotecznych, szkolenie w pracy z programem MAK wszystkich bibliotekarzy).

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i koordynację pracy Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej oraz systematyczne szkolenie bibliotekarzy je prowadzących.

Autorka licznych programów i projektów edukacyjnych (m.in.: programów szkoleń dla bibliotekarzy pedagogicznych i szkolnych, przygotowujących do pracy ze zautomatyzowanym systemem bibliotecznym; programu przysposobienia bibliotecznego online dla studentów i uczniów).

Od 2001 r. prowadzi stronę internetową biblioteki, która w 2005 r. otrzymała nagrodę „Biblioteki w Szkole” w konkursie Pokaż swoją dobrą stronę. Po tym wydarzeniu przez kilka lat była jurorką w tymże konkursie.

Od 2005 r. współpracuje z Dolnośląską Biblioteką pedagogiczna współtworząc „Internetową bazę zasobów edukacyjnych”.

Jest współautorką książki jubileuszowej poświęcone 60-leciu działalności biblioteki (rozdział Automatyzacja procesów bibliotecznych), a także autorką publikacji Projekt „Wolne lektury” – refleksje użytkownika (2009 r.)

Ukończyła wiele różnorodnych form doskonalenia, w tym studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej, kursy (Praktyczne zastosowanie danych w systemie MAK; Administrowanie siecią NOVELL; Kurs administratora MAK; Administrowanie pracownią szkolną; kurs e-learningowy E-Nauczyciel) stając się wysokiej klasy specjalistą w zakresie automatyzacji biblioteki.

Aktywnie współuczestniczyła w adaptacji zawodowej nauczycieli bibliotekarzy prowadząc autorskie kursy kwalifikacyjne organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, które dotyczyły szeroko rozumianej automatyzacji bibliotek, sposobów wykorzystania Internetu do pracy dydaktycznej, metod i możliwości pracy w pracowniach multimedialnych.

Wyrazem uznania dla jej pracy i osiągnięć na polu bibliotekarstwa, są m.in. liczne nagrody dyrektora, nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane w 2010, 2009 i 2003 roku, a także wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej w latach 2008 i 2007.

IV. Cechy osobowościowe

Jest wybitną nauczycielką bibliotekarką twórczo łączącą wiedzę i umiejętności z pracowitością, uzyskującą wysokie efekty zarówno w pracy modernizującej warsztat biblioteki, jak i w działalności edukacyjnej – przygotowywaniu kolejnych nauczycieli bibliotekarzy do pracy w nowoczesnych, zautomatyzowanych bibliotekach. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, terminowo i sumiennie wykonuje powierzone obowiązki oraz nieustannie poszerza swoją wiedzę, zwłaszcza w zakresie nowych technologii informatycznych.

I. Dane osobowe kandydata

Hanna Okońska

Imię i nazwisko:Hanna Okońska
Miejsce pracy:Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie
Wykształcenie:mgr bibliotekoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe z informatyki oraz organizacji i zarządzania
Stanowisko zajmowane w bibliotece:Kierownik Wydziału Współpracy ze Środowiskiem
Staż pracy w bibliotece:17 lat

 

II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku

Pani Hanna Okońska jest zatrudniona na etacie nauczyciela bibliotekarza w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie od 1994 r. w tym czasie uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, a także ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, w tym studia podyplomowe dające uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki (2003 r.), a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (2005 r.).

Jest opiekunem merytorycznym 11 filii bibliotecznych. Dzięki jej działaniom dokonała się znacząca modernizacja ich pracy – stworzenie internetowych centrów informacji multimedialnej, zautomatyzowanie baz zbiorów bibliotecznych, prezentacja za pośrednictwem strony internetowej. Zaktywizowała i znacząco uatrakcyjniła działania środowiskowe filii bibliotecznych poprzez wsparcie ich oferty edukacyjnej, regionalne szkolenia fachowe, także w zakresie nowych technologii. Aktywna współredaktorka bibliotecznej strony WWW (i jej kolejnych modernizacji – ostatnia w 2011 r.)

Współpracuje z innymi bibliotekami pedagogicznymi w ramach ogólnopolskiego e-serwisu Biblioteka Pedagogiczna (który współtworzy) promując działania macierzystej placówki i wykorzystując doświadczenia innych. Współpracuje także z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną przy tworzeniu bazy edukacyjnych zasobów Internetu.

Współpracuje z bibliotekami i bibliotekarzami innych sieci poprzez fakt pełnienia funkcji przewodniczącej Oddziału SBP w Olsztynie (od 2006 r.) oraz działalność w Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 2009 r.). Działalność w Stowarzyszeniu traktuje bardzo rzetelnie, realizując je z przekonaniem pro publico bono. Od 2007 r. współredaguje stronę internetową Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie.

Najważniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem, które realizowała w 3-osobowym zespole (od jesieni 2010 do lata 2011) było przygotowanie projektu „e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur” do RPO WiM 2007-2013. Była jedną z dwóch autorek projektu, współprzygotowała aplikację projektu, który w konkursie zyskał najwyższą ocenę i został skierowany do realizacji. Następnie przygotowała całość dokumentacji wdrożeniowej m.in. specyfikację sprzętową i programową. Projekt zakładał całkowite zmodernizowanie technologiczne wszystkich bibliotek pedagogicznych województwa i utworzenie edukacyjnego serwisu e-czytelnik, który gromadziłby kompleksowe informacje z dziedziny edukacji. Niestety tuż przed rozstrzygnięciem zasadniczego przetargu organ prowadzący zdecydował o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na plany zmian strukturalnych w sieci tych bibliotek. Tym niemniej jej praca w tym zakresie była ogromna, wymagała poświęcenia wielu dodatkowych godzin poza czasem służbowym. Co ważne – bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

Stworzyła od podstaw program pracy Wydziału Współpracy ze Środowiskiem, zakładający szeroką ofertę działań biblioteki na rzecz szkół, placówek oświatowych i środowiska lokalnego. w ramach tego programu współrealizowała liczne wystawy artystyczne (w bibliotecznej galerii BAKAŁARZ), wiele wystaw edukacyjnych, na bazie których prowadzono ciekawe zajęcia dla uczniów (m.in. poświęcone twórczości S. Wyspiańskiego, Z. Herberta, J. Słowackiego, Cz. Miłosza). Razem z zespołem bibliotekarzy przygotowała (i realizowała) atrakcyjne dydaktycznie projekty zajęć promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży (m.in. prezentujące twórczość J. Ch. Andersena, E. H. Burnett, literaturę regionalną i współczesną literaturę dla dzieci). Tylko w bieżącym roku szkolnym w takich zajęciach bibliotecznych uczestniczyło blisko 3.500 uczniów różnych typów szkół. w roku 2009 cykle zajęć bibliotecznych poświęcono Juliuszowi Słowackiemu, w 2010 – Fryderykowi Chopinowi, a w roku 2011 – Cz. Miłoszowi. Wszystkim towarzyszyły konferencje dla nauczycieli – polonistów i bibliotekarzy.

Współorganizatorka działań szkoleniowych na rzecz pedagogicznych bibliotek filialnych oraz bibliotek szkolnych. Od kilku lat wraz z zespołem przygotowuje cykliczne (3-4 razy w roku) forum nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, poświęcone pogłębianiu wiedzy fachowej bibliotekarzy, prezentację nowych trendów w bibliotekarstwie, wymianę doświadczeń. Prowadzi biblioteczne zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z zakresu wiedzy o teatrze.

Współautorka artykułu „Dlaczego Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie jest potrzebna nauczycielom” (Bibliotekarz 2011 nr 12) i licznych publikacji w lokalnej prasie promujących biblioteczne wydarzenia.

III. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić najważniejsze)

Od 2010 r. znajduje się na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

W roku 2008 była współautorką projektu HERBERT (realizowanego wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie), dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zyskał uznanie nauczycieli olsztyńskich szkół (wystawa plastyczna, konferencja naukowa, spektakl teatralny).

W latach 2000 – 2010 prowadziła wykłady i ćwiczenia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu bibliotekarstwa organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, o różnorodnej tematyce: przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; opracowanie zbiorów specjalnych; opracowanie formalne wydawnictw zwartych; katalogowanie książek; archiwa, księgarnie, antykwariaty.

Od 2001 r. publikuje artykuły w Warmińsko-Mazurskim Informatorze Oświatowym „Kajet” wydawanym przez W-MODN. Do chwili obecnej ukazało się ponad 20 publikacji jej autorstwa i współautorstwa. Publikacje mają na celu zachęcenie nauczycieli do korzystania z oferty edukacyjnej biblioteki oraz do brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez W-MBP w Olsztynie. Od wielu lat publikuje w lokalnych mediach informacje dotyczące wystaw i innych wydarzeń odbywających się w W-MBP w Olsztynie, dbając w ten sposób o ich promocję.

Wyrazem uznania dla jej pracy i osiągnięć są m.in. trzy nagrody dyrektora (1998, 2001, 2010 r.) oraz nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane w 2011 i 2005 roku.

IV. Cechy osobowościowe (należy wymienić i uzasadnić)

Rzetelna i profesjonalna, bardzo chętnie podejmuje nowe wyzwania zawodowe, w ostatnich dwóch latach zdobyła m.in. certyfikat eksperta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Aktywnie doskonali swoja wiedzę fachową, jej kompetencje zawodowe są bardzo wysokie. Kreatywna, świetna organizatorka, sprawnie i skutecznie kieruje zespołem pracowników. Ma dobry kontakt z bibliotekarzami filii, których jest opiekunem, bardzo cenionym za merytoryczne wsparcie.

Dane osobowe kandydata

Dorota Paleń-Krajewska

Imię i nazwisko:Dorota Paleń-Krajewska
Miejsce pracy:Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim
Wykształcenie:wyższe bibliotekarskie
Stanowisko zajmowane w bibliotece:Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim
Staż pracy w bibliotece:25 lat

 

II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku.

Zarządzanie biblioteką

Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim pod kierownictwem Doroty Paleń- Krajewskiej przeszła swoistą metamorfozę. Przekształciła się w nowoczesną placówkę kulturalną oferującą szeroki wachlarz usług dla swoich użytkowników. Dzięki temu mieszkańcy miasta mają do swojej dyspozycji wiele nowych, atrakcyjnych propozycji kulturalnych umożliwiających im rozwój pasji, zainteresowań i dających możliwość na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Propozycje są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

W 2011r. otworzono Dom Środowisk Twórczych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka zyskała nowe pomieszczenia we wcześniej zrewitalizowanym na te cele Ratuszu. Dorota Paleń-Krajewska z energią i zapałem zaczęła zarządzać nową strukturą palcówki, w której działają nowo otwarte: Pracownia Malarska, Pracownia Grafiki, Pracownia Tkacko-Hafciarska, Pracownia Krawiecka, Koło Teatralne, Studio TV, Sala Multimedialna, Bractwo Rycerskie, Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie, Wileński Pułk Muszkieterów, Sala Konferencyjno- Widowiskowa, Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy oraz nowoczesna Biblioteka Dziecięca z Salą Komputerową.

Modernizacja Biblioteki oraz procesów bibliotecznych.

Dzięki staraniom Doroty Paleń-Krajewskiej połączono działy biblioteki rozrzucone w dwóch punktach miasta (Oddział dla Dzieci i Młodzieży z główną siedzibą MBP). w związku z tym podjęto szereg starań i prac nad zintegrowaniem dwóch równolegle działających baz komputerowych.

Wprowadzono wypożyczenia elektroniczne czasopism. w Czytelni Multimedialnej funkcjonuje również pracownia Internetowa z 12 nowoczesnymi stanowiskami, z bezprzewodowym, bezpłatnym dostępem do Internetu.

Dzięki konsekwentnej pracy nad nowoczesnym designie biblioteki Dorota Paleń- Krajewska odmieniła wizerunek estetyczny biblioteki. Biblioteka stała się kolorową, przestrzenną, przejrzystą placówką dostosowaną do wygodnej i szybkiej obsługi użytkowników.

Obsługa użytkowników biblioteki.

Użytkownicy biblioteki otrzymali wiele nowych ofert spędzania wolnego czasu w bibliotece. Dzięki trafnym decyzjom Doroty Paleń-Krajewskiej rozszerzono zakres usług dla wszystkich grup użytkowników. Dzieci i młodzież otrzymały możliwość korzystania z nowej, kolorowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy Biblioteki Dziecięcej. w sali komputerowej uczestniczą w rożnego rodzaju zajęciach ucząc się chociażby języka angielskiego z projektu FunEnglish.

Dorota Paleń-Krajewska dbając w szczególny sposób o to by biblioteka rozwijała się w kierunku nowoczesnych technologii zastosowała w swojej placówce Internetowe formy komunikacji z czytelnikiem poprzez komunikatory typu gadu-gadu czy też założenie konta biblioteki na Facebooku. Pomyślała również o niepełnosprawnych użytkownikach biblioteki i wprowadziła usługę „Książka na telefon”, gdzie zamówione książki są dostarczane prosto do domu.

Czytelnicy mieszkający w powiecie lidzbarskim mogą również korzystać z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim na zasadzie „powiatowych wypożyczeń międzybibliotecznych”.

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.

Dorota Paleń-Krajewska dba o rozwój zawodowy swoich pracowników umożliwia im korzystanie ze specjalistycznych szkoleń zawodowych, daje możliwość wyjazdu na Forum Młodych Bibliotekarzy. Organizuje także szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu.

III. Osiągnięcia zawodowe z wcześniejszych lat.

Dorota Paleń-Krajewska była pomysłodawczynią i inicjatorką zorganizowania po raz pierwszy Wieczorów Adwentowych Mniejszości Niemieckiej- corocznej przedświątecznej imprezy ukazującej zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech. Impreza osiągnęła olbrzymi sukces i od ponad 19 lat jest wpisana w kalendarz popularnych imprez kulturalnych Lidzbarka Warmińskiego.

Mieszkańcy miasta mogą także uczestniczyć w spotkaniach Teatru przy stoliku, który jest formą sztuki czytanej przez aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2010 wzięła udział w Programie Rozwoju Bibliotek, gdzie jako Biblioteka wiodąca uczestniczyła w szeregu szkoleń, co zaowocowało rozwojem zawodowym pracowników i podniesieniem poziomu usług. Dorota Paleń-Krajewska stworzyła Plan Rozwoju MBP Lidzbarku Warmińskim na lata 2010-2013, w którym szczególny nacisk położyła na ciągłe unowocześnianie placówki i zwiększanie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta.

W roku 2010 powstał projekt BOKS-u czyli    punktu  informacyjnego. Działa on na zasadzie przekazywania informacji od instytucji działających na terenie miasta dla jego mieszkańców. Informacje te są przekazywane w formie folderów, ulotek, plakatów itp.

Z inicjatywy Doroty Paleń-Krajewskiej biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji Bookcrossingu, który jest ideą nieodpłatnego przekazywania książek poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonym miejscu, w bibliotece. Dużą zasługą Doroty Paleń- Krajewskiej jest szybka komputeryzacja wszystkich działów biblioteki. Stworzenie komputerowej bazy książek, czasopism, multimediów i czytelników w programie MAK oraz wprowadzenie wypożyczeń elektronicznych.

Biblioteka posiada również swoją stronę www, która jest ciągle uatrakcyjniana i na bieżąco aktualizowana. w Czytelni odbywają się kursy dla Seniorów z podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Bardzo dobrym pomysłem było stworzenie Czytelni Multimedialnej z bogatą ofertą filmów na dvd dla dzieci i dorosłych oraz audiobooków i  słuchowisk. Przyciągnęło to do biblioteki wielu nowych użytkowników, którzy zaczęli chętnie korzystać z innych oferowanych im usług.

Dorota Paleń-Krajewska dba również o najmłodszych użytkowników biblioteki. Organizuje „Bajkową Noc”, gdzie dzieci mogą spędzić czas uczestnicząc w ciekawych zajęciach przygotowywanych specjalnie dla nich.

IV. Cechy osobowościowe

Dorota Paleń-Krajewska jest konsekwentna w działaniu, podjęte zadania realizuje do końca. Jest osobą kompetentną, posiada wiedzę i umiejętności do pracy na każdym bibliotecznym stanowisku. Cechuje Ją duża aktywność i zaangażowanie, które przejawia się ciągłą gotowością do pracy. w sposób szczególny dba o dobro użytkownika i zaspakajanie jego potrzeb. Jest odpowiedzialna, podejmuje szybkie i trafne decyzje. Zdecydowana w działaniu, komunikatywna, łatwo nawiązuje kontakty i zawsze cierpliwie wysłuchuje swoich podwładnych mając dużą otwartość na ich pomysły.

Dane osobowe kandydata

Ewa Romejko

Imię i nazwisko:Ewa Romejko
Miejsce pracy:Multimedialna Biblioteka dla Dzieci ABECADŁO- filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Wykształcenie:wyższe bibliotekarskie
Stanowisko zajmowane w bibliotece:kierownik filii Abecadło - starszy kustosz
Staż pracy w bibliotece:28 lat

 

II. Osiągnięcia kandydata w minionym roku

Zarządzanie biblioteką (usprawnienia organizacji pracy, nowoczesna organizacja i ochrona zbiorów), promocja bibliotek i ich osiągnięć, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami kultury czy nauki (także zagranicznymi), promocja zawodu bibliotekarza.

Ewa Romejko od 2006 r. pełni funkcję kierownika prężnie działającej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci ABECADŁO – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olszynie. Abecadło zostało oddane do użytku 21 marca 2006 r. i od samego początku cieszy się wielkim powodzeniem. Nietypowość placówki polega na zlokalizowaniu jej w dużym centrum handlowym (Alfa). Szeroki dostęp do książek tradycyjnych, mówionych, zbiorów specjalnych (CD, DVD), zabawek , komputerów, Internetu, odtwarzaczy, drukarek, skanerów i różnych rodzajów czasopism przyciąga ogromne rzesze dzieci, a wraz z nimi rodziców. Ewa Romejko stworzyła w kierowanej przez siebie placówce zgrany i dobrze współpracujący zespół. Pracownicy Abecadła prowadzą różnorodne zajęcia o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym, m.in. z zakresu literatury, plastyki, teatru, muzyki. w bibliotece można, z pomocą bibliotekarzy czy wolontariuszy, odrabiać prace domowe, rozwijać własne zainteresowania czy też spędzać czas wolny. Dzięki Ewie Romejko w Abecadle prężnie działają założone przez nią: Bajkowe Przedszkole i Bajkoteka Malucha. Dobre zarządzanie placówką znajduje odzwierciedlenie w ilości zarejestrowanych czytelników. Na koniec grudnia 2011 roku zapisano do Abecadła 3313 czytelników, o 333 osób więcej niż w roku ubiegłym. Do tego osiągnięcia przyczyniła się w dużym stopniu akcja „Zapisz dziecko do biblioteki nigdy nie jest za wcześnie”, promująca czytelnictwo wśród dzieci w wieki 0-3, którą Ewa Romejko współorganizowała w ramach projektu Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza, realizowanego przez MBP w Olsztynie. w ramach wspomnianej akcji, kierowniczka Abecadła zapoczątkowała działania, które do tej pory nie były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tak szerokim zakresie. Osobiście dołożyła wszelkich starań by przekonać rodziców i opiekunów, że należy czytać dzieciom już od kołyski. Rezultaty projektu E. Romejko zaprezentowała na konferencji podsumowującej projekt, zdobywając uznanie wśród polskich bibliotekarzy.

Drugim kluczowym projektem, którego inauguracja odbyła się w Abecadle jest „Antologia Warmińska”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii. w ramach tego projektu Ewa Romejko prężnie współpracuje z Olsztyńskim Teatrem Lalek oraz Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA. w Abecadle dzieci uczestniczą w warsztatach, na których poznają symbole i zabytki Olsztyna, postacie związane zarówno z Olsztynem, jak i regionem Warmii, tradycje wsi warmińskiej oraz faunę i florę regionu. Spektakle teatralne organizowane w ramach Antologii Warmińskiej przenoszą uczestniczące w zajęciach dzieci w świat baśni i legend Warmii. w minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, biblioteka Abecadło prowadziła wiele form działalności popularyzujących czytelnictwo i literaturę wśród swoich użytkowników. Łącznie zorganizowano 711 imprez, w których uczestniczyło 9407 osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lat Bajkoteka Malucha oraz Bajkowe Przedszkole zorganizowane dla dzieci w wieku 3-5 lat nieuczęszczających do tradycyjnego przedszkola.

W roku 2011 kierowniczka Abecadła zainaugurowała w ramach kampanii społecznej Uśmiechnij się Polsko imprezę Podwórkowa Gwiazdka. w działania tej imprezy włączył się Bank Polskiej Spółdzielczości, który sponsorował nagrody. Bibliotekarze wraz z rodzicami zorganizowali dla najmłodszych występ chóru dziecięcego, koncert zespołu smyczkowego, ozdabianie papierowych choinek oraz loterię fantową.

Ważną inicjatywą podjętą przez kandydatkę jest objęcie opieką wolontariuszy europejskich przebywających w bibliotece w ramach EVS (European Voluntary Service). w tym projekcie E. Romejko pełni funkcję koordynatora działań wolontariuszy organizując im pracę w Abecadle. Młodzi wolontariusze z zagranicy niejednokrotnie podkreślają, że czują się w Abecadle wyjątkowo dobrze ze względu na panującą tam ciepłą i miłą atmosferę.

Ewa Romejko corocznie koordynuje i przygotowuje działania w ramach Dni Literatury Dziecięcej, Tygodnia Bibliotek, ferii zimowych i wakacji letnich. Wychodzi naprzeciw aktualnym wydarzeniom związanym z kalendarzem rocznic literackich dopasowując do nich ofertę Abecadła.

Ewa Romejko dynamicznie współpracuje z licznymi instytucjami zarówno kulturalnymi jak i edukacyjnymi: - filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej - Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących, - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, - Zespołem Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego w Olsztynie, - olsztyńskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi, - Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, - Państwową Szkołą Muzyczną w Olsztynie, - szkołą językową Centrum Helen Doron, - Szkołą Języków Obcych „Alicja”, - harcerzami z Hufca „Rodło”, - z Olsztyńskim Sztabem przygotowującym kolejne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mediami (prasa lokalna, TVP Olsztyn, TVO Olsztyn)

Jedno z olsztyńskich przedszkoli zwróciło się do MBP z prośbą o objęcie patronatem Biblioteki Abecadło dzieci pozostających pod opieką przedszkola.

W 2011 r. Ewa Romejko brała udział w różnych szkoleniach i konferencjach m.in.:

Ewa Romejko w środowisku bibliotekarzy jest uznawana za autorytet, brała udział w wielu konferencjach, dzieliła się swoimi doświadczeniami na łamach Poradnika Bibliotekarza. Ponadto do Abecadła przyjeżdżają bibliotekarze z całej Polski, aby inspirować się dobrymi praktykami. Również w środowisku pracowników MBP w Olsztynie Ewa Romejko inicjuje różne działania integrujące bibliotekarzy organizując np. wieczór walentynkowy, zabawę choinkową dla dzieci pracowników.

Modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych (nowoczesne wyposażenie i organizacja przestrzeni bibliotecznej, wdrażanie nowych technologii)

Abecadło od chwili swego powstania jest biblioteką o bogatym i nowoczesnym wyposażeniu z wykorzystaniem nowych technologii (12 stanowisk komputerowych z Internetem, projektor multimedialny, ekran, nowoczesny telewizor, wieża stereo, 3 odtwarzacze CD do indywidualnego odsłuchu muzyki oraz książek audio dla klientów). w takiej placówce modernizacja biblioteki sprowadza się do uzupełniania wyposażenia zgodnie z potrzebami odbiorców. Ewa Romejko dba o to, by przestrzeń biblioteczna była zorganizowała w jak najbardziej atrakcyjny sposób dla najmłodszych. Zorganizowała mały „plac zabaw” ze zjeżdżalnią i zabawkami edukacyjnymi.

Obsługa użytkowników biblioteki (rozszerzenie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników, wdrażanie nowych technik informacyjnych, działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa)

Pod kierunkiem Ewy Romejko oferta Abecadła została rozszerzona o następujące usługi:

Ewa Romejko wykorzystuje umiejętności pracowników w celu stworzenie jak najbardziej atrakcyjnej oferty dla czytelników. Bibliotekarze z Abecadła realizują wiele autorskich imprez, samodzielnie reżyserują i odgrywają przedstawienia teatralne, wykorzystują swoje zdolności plastyczne. Również sama E. Romejko wykorzystując swój doskonały kontakt z dziećmi regularnie prowadzi zajęcia z najmłodszymi.

Wszystkie działania podejmowane przez Ewę Romejko i jej zespół w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa. Szczególne osiągnięcia w tym aspekcie należy przypisać również akcji „Zapisz dziecko do biblioteki. Nigdy nie jest za wcześnie!”, w ramach której tylko w okresie od maja do grudnia 2011 zapisanych zostało 238 dzieci w wieku od 0 do 3 lat, co stanowiło 31 % ogółu zapisanych dzieci w całej sieci MBP w Olsztynie (16 filii).

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, także pedagogika biblioteczna.

W roku 2011 Ewa Romejko organizowała następujące formy doskonalenia zawodowego:

19.05. - 20.05.2011 – Olsztyn - konferencja inaugurująca i warsztaty zorganizowane przez MBP w Olsztynie LAB Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza; wystąpienie: „Doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w zakresie obsługi najmłodszych czytelników na przykładzie biblioteki multimedialnej Abecadło”

03.06.2011 – Urząd Miasta Olsztyna - wystąpienie i prezentacja biblioteki Abecadło w czasie Jubileuszu 65 – lecia MBP

21.11.2011 – Olsztyn - konferencja podsumowująca projekt LAB; wystąpienie: „Działania realizowane w bibliotece Abecadło w ramach projektu LAB Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza”

Publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej, stosownych rozwiązań, doświadczeń i osiągnięć

Publikacja w Poradniku Bibliotekarza nr 10/2011 dodatek „Przedszkolak w bibliotece” „Abecadło – biblioteka dla najmłodszych”

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić najważniejsze)

Świadectwem osiągnięć zawodowych Ewy Romejko z wcześniejszych lat są wyróżnienia, które otrzymała:

Spośród wielu osiągnięć kandydatki warto wspomnieć o „Klubie Mam”, który powstał w Abecadle w 2007 r. w odpowiedzi na potrzeby młodych mam. w ramach tegoż klubu matki wraz ze swymi dziećmi spotykały się w bibliotece i uczestniczyły w spotkaniach z ekspertami, wymieniały się doświadczeniami i wspierały się nawzajem. Warto nadmienić, że jest to pierwsza taka inicjatywa w bibliotekach polskich. Ewa Romejko wyposażyła „Klub mam” w potrzebne sprzęty: przewijak, maty edukacyjne, pluszaki, czyniąc Abecadło miejscem przyjaznym dla najmłodszych dzieci. Dzisiaj większość klubowych mam i dzieci uczestniczy w zajęciach Bajkoteki Malucha.

W 2010 r. Ewa Romejko nawiązała i rozwinęła współpracę z biblioteką miejską w Galsenkirchen (miasto partnerskie Olsztyna), w ramach której dokonana została wymiana kadry bibliotecznej.

Cechy osobowościowe

Pani Ewa Romejko, dzięki cechom osobowościowym, jakie posiada, stworzyła wspaniały zespół, a biblioteka odnosi pod jej kierownictwem liczne sukcesy. Do najważniejszych cech kandydatki należą:

Ewa Romejko we wszystkich zawodowych działaniach postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

Dane osobowe kandydata

Maria Tuczyńska

Imię i nazwisko:Maria Tuczyńska
Miejsce pracy:Biblioteka Publiczna w Rynie
Wykształcenie:wyższe bibliotekarskie
Stanowisko zajmowane w bibliotece:dyrektor
Staż pracy w bibliotece:31 lat

 

I. Osiągnięcia kandydata w minionym roku

Zarządzanie biblioteką (usprawnienie organizacji pracy, nowoczesna organizacja i ochrona zbiorów), promocja bibliotek i ich osiągnięć, współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami kultury czy nauki (także zagranicznymi), promocja zawodu bibliotekarza.

Modernizacja biblioteki oraz procesów bibliotecznych (nowoczesne wyposażenie i organizacja przestrzeni bibliotecznej, wdrażanie nowych technologii)

Obsługa użytkowników biblioteki (rozszerzanie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników, wdrażanie nowych technik informacyjnych, działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa)

Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, także pedagogika biblioteczna.

Publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej, stosowanych rozwiązań, doświadczeń i osiągnięć.

III. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

- Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

IV. Cechy osobowościowe

Inspiruje innych do twórczej pracy (pomysłodawczyni spotkań integracyjnych klubowiczów DKK z różnych miejscowości), chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi bibliotekarzami (przygotowanie prezentacji i konferencji z okazji Dnia Bibliotekarza), kreatywna, udzielająca się w różnych akcjach społecznych i stowarzyszeniach. Jest sekretarzem Koła SBP w Giżycku. Sumienna, obowiązkowa, lubi nowe wyzwania, otwarta na współpracę w krzewieniu kultury czytelniczej i informacyjnej. Koleżeńska i pomocna w każdej sytuacji.

Powrót