Anita Romulewicz

Jak zostać „kolekcjonerem wspomnień”?

O tym, że o zabytki należy dbać wie każde dziecko. Od małego uczy się je, że są to te części kultury, których nie wolno niszczyć, należy otoczyć specjalną troską i z szacunkiem podchodzić do wiekowego stanu. A wszystko po to, aby zachować owe bogactwa dla przyszłych pokoleń. Ale nawet dorośli zapytani, jak dbać o dawne zwyczaje, tradycyjne obrzędy, zapamiętane opowieści, bajki i już tylko z rzadka słyszane melodie, nie wiedzą, że należy o nich myśleć również jak o zabytkach. Dopiero od niedawna mówi się o zjawisku ochrony dziedzictwa niematerialnego. Wskazuje się na unikalność tradycji lokalnych, w tym kulinarnych, które składają się na specyficzny charakter poszczególnych miejscowości i danego regionu. Jak na razie tylko w nielicznych małych społecznościach lokalnych istnieje wysoka świadomość posiadania takiego „skarbu”, który buduje markę wsi czy miasteczka i spaja mieszkańców. Wiele z zakątków dopiero czeka na odkrycie ich potencjału. W innych natomiast już rozpoczął się ruch dokumentowania lokalnej historii.

Potrzeba zachowania pamięci danych miejsc jest na Warmii i Mazurach szczególnie ważna. Charakter regionu zbudowany na wielokulturowości oferuje unikatowość i wyjątkowe bogactwo. To tu mieszają się pamiątki po ludności autochtonicznej - Mazurach i Warmiakach z tymi po emigrantach przybyłych po II wojnie światowej. Część odeszła wraz z ludźmi bezpowrotnie, ale sporo jest jeszcze do ocalenia.

Takie ambitne zadanie postawiło sobie wiele instytucji w regionie. Jedną z nich jest Stowarzyszenie „Tratwa”, które od lat 90-tych przy udziale partnerów realizuje programy w tym zakresie. Ciekawe projekty wyszły także z inicjatywy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie czy Fundacji „Borussia”. Szereg placówek kulturalnych województwa warmińsko-mazurskiego włącza się do akcji ogólnopolskich mających na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego. Warto wymienić kilka działań, których sukcesy stały się zaczątkiem kolejnych procesów:

  1. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) - projekt realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. To sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumentujących lokalną przeszłość. Z regionu Warmii i Mazur do projektu włączyły się:
  2. „Ostatni Mazurzy i Warmiacy” – jeden z modułów projektu Parkowa 2.0 realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Efektem tego działania jest zbiór stu wywiadów z Warmiakami i Mazurami, na podstawie których powstało dziesięć filmów dokumentujących wspomnienia ostatnich przedstawicieli autochtonicznej ludności regionu. http://www.ceik.eu/ostatni-warmiacy-i-mazurzy.html
  3. „Atlas Miejsc Niezwykłych” – działanie w ramach programu „Archipelag”, początkowo prowadzone na terenie czterech gmin: Braniewa, Dźwierzut, Dywizy i Ornety. Rezultatem jest historyczny obraz małych wsi i miasteczek, powstały w oparciu o wspomnienia ludzi w nich mieszkających. Atlas stanowi swoiste archiwum pamięci o krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. http://archipelag.ceik.eu/
  4. „Ogniwa” http://www.ogniwa-tratwa.pl/ - cykl przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych skierowanych do różnych grup wiekowych realizowany przez Stowarzyszenie „Tratwa”, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zadaniem uczestników programu było zbieranie od mieszkańców kilku wsi powiatu ełckiego – Polaków-repatriantów, Mazurów, Ukraińców, Niemców, opowieści popartych zachowanymi pamiątkami (fotografie, niezwykłe przedmioty). Efektem jest zbudowanie mobilnych Muzeów Pamięci Wsi, jednocześnie zapisanych i popularyzowanych w multimedialnej „Encyklopedii ogniw”, a ostatecznie wyrażenie lokalnej pamięci i więzi społecznej.

W trosce o rozszerzenie zasięgu tego typu działań podejmowane są też projekty, które pozwalają przygotować kolejne osoby i instytucje do pracy nad dokumentowaniem tradycji lokalnej. Nie jest to bowiem łatwe zadanie. Sztuką pozostaje umiejętne zachęcenie do zwierzeń osób starszych, często doświadczonych przez życie. Wyczucia i sporej wiedzy dyplomatycznej wymaga poruszanie się w danej społeczności, bywa, że skłóconej lub niechętnej.

Ciekawą ofertę warsztatową przygotowało Stowarzyszenie „Tratwa” we współpracy z Fundacją „Borussia” i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. W 2012 r. ruszyła kolejna edycja projektu „Złoty Piasek”, czyli nauki pytania, odkrywania i rozumienia cudzych doświadczeń oraz wiedzy, będąca jednocześnie próbą ponownego nawiązania dialogu pokolenia starszych i młodszych. W dniach 29 i 30 maja odbyły się w WBP w Olsztynie spotkania doświadczonych instruktorów z przedstawicielami bibliotek, członków stowarzyszeń lokalnych i szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Były to pierwsze z cyklu warsztatów, których założeniem jest ostateczne powołanie sieci instytucji i osób samodzielnie gromadzących i dokumentujących zasoby kulturowe Warmii i Mazur, szczególnie – historię mówioną.

Póki co, osoby, które zainteresowały się Akademią Ogniw, miały okazję zapoznać się z trudami pracy „kolekcjonera wspomnień”, ale i przekonać się o słuszności podejmowanego wysiłku. Ryszard Michalski oraz Wioletta Pruska ze Stowarzyszenia „Tratwa” zaprezentowali efekty tego typu działań realizowanych w latach 2002-2006 na terenie Warmii i Mazur oraz Dolnego Śląska. Przekonywali nie tylko o korzyściach, jakie może czerpać dana biblioteka czy szkoła, ale i ogromnej satysfakcji płynącej z kontaktów z drugim człowiekiem.

Przyszłe spotkania zakładają naukę praktycznego poruszania się w roli zbieracza-archiwisty. Organizatorzy zaplanowali na drugą połowę roku serię ćwiczeń wokół następujących tematów:

Wspólnym „dzieckiem” uczestników warsztatów będą natomiast „Archiwum Pamięci Warmii i Mazur” oraz „Encyklopedia Ogniw” - ebook ilustrowany archiwalnymi fotografiami i fragmentami wywiadów z seniorami.

Tymczasem na 27 czerwca zaplanowano kolejne z cyklu warsztatów „dokumentowania pamięci”. Ponowne spotkanie będzie zatem okazją do zweryfikowania doświadczeń uczestników, które zdobyli w terenie podczas pierwszych wywiadów z seniorami. Zapowiada się więc ciekawa praca i początek czegoś naprawdę ważnego. Szczególnie, że gwarancję sukcesu daje opinia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która uznała program „Złoty Piasek” za modelowy w dziedzinie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk marginalizowanych.

Powrót