Joanna Burska, Natalia Czerniewicz, Adrianna Walendziak

WYNIKI ANKIETY
DOTYCZĄCEJ SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE

Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przeprowadzone zostały z kilku przyczyn, z których najważniejszą była na pewno potrzeba wysłuchania głosu tych, którym dostarczamy usługi – naszych użytkowników i jako takie zaplanowane zostało w nowopowstałej strategii WBP w Olsztynie. Ponadto badanie stanowiło pracę zaliczeniową autorek niniejszego tekstu w czasie uczestnictwa kursu e-learningowego: „Login: biblioteka” (http://e-learning.biblioteki.org/login/index.php).

O badanie poprosiliśmy użytkowników w kwietniu 2011 drogą tradycyjną w bibliotece we wszystkich agendach udostępniania WBP w Olsztynie oraz elektronicznie przy wykorzystaniu listy mailingowej czytelników.

Zaskoczył nas odzew użytkowników, badanie przeprowadzone zostało w ciągu zaledwie kilku dni, nie wzbudziło oporu – czego się trochę obawialiśmy. Wręcz przeciwnie – wiele osób, już po jego zakończeniu, deklarowało jeszcze chęć wypełnienia ankiety. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy udzielili nam odpowiedzi. Liczba osób, które wzięły lub chciałyby w nim uczestniczyć jest dla nas dowodem, że dla użytkowników – podobnie jak dla nas – ważne jest, aby wysłuchać ich opinii, a to oznacza także chęć dialogu i współpracy. Ankieta zostanie powtórzona w roku 2015, aby sprawdzić skuteczność podjętych działań naprawczych oraz na nowo zbadać poziom satysfakcji czytelników – zgodnie z zapisami aktualnej strategii WBP w Olsztynie.

W badaniu udział wzięło 200 respondentów, z czego 99,5% to użytkownicy biblioteki.

Na pytanie 1: czy korzysta Pani/Pan z usług WBP w Olsztynie jedynie jeden respondent udzielił odpowiedzi: nie (0,5% ankietowanych).

Pytanie 2: Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi naszej biblioteki?

 Zgadzam się całkowicieZgadzam sięNie mam zdaniaNie zgadzam sięNie zgadzam się zupełnie
Godziny otwarcia są dla mnie odpowiednie80
40%
93
46,50%
5
2,50%
19
9,50%
3
1,50%
Lubię przebywać w budynku biblioteki78
39%
82
41%
33
16,50%
7
3,50%
-
-
Jestem zawsze sprawnie obsługiwana/-y92
46%
88
44%
8
4%
9
4,50%
3
1,50%
Czuję się dobrze poinformowana/-y o aktualnych wydarzeniach w bibliotece36
18%
63
31,50%
62
31%
32
16%
7
3,50%
Wolę, kiedy w bibliotece panuje cisza87
43,50%
71
35,50%
29
14,50%
7
3,50%
6
3%

Prawie 84% ankietowanych zadowolonych jest z godzin otwarcia biblioteki, przyjazności przestrzeni bibliotecznej oraz sprawnej obsługi. Grupa ta oczekuje także w bibliotece ciszy i spokoju. Najwięcej, bo 90% zadowolonych jest ze sprawnej obsługi.

Z informacji o aktualnej ofercie biblioteki zadowolonych jest niecałe 50% osób, natomiast prawie 20% uważa, że nie jest dobrze poinformowana o podejmowanych inicjatywach.

W celu poprawy sytuacji należy rozważyć rozwinięcie działań promocyjnych i informacyjnych, takich jak:

Pytanie 3: Z jakich form działalności biblioteki jest Pani/Pan najbardziej zadowolona/-y?

   wypożyczenia książek 189
   wypożyczenia kaset i płyt (audio i dvd) 33
   usługi informacyjne 25
   korzystanie z komputera i Internetu 47
   korzystanie ze zbiorów na miejscu 73
   wydarzenia kulturalne 24
   zajęcia warsztatowe organizowane przez bibliotekę 9
   inne – jakie? 10

Wśród odpowiedzi inne:

Najpopularniejszą wśród respondentów usługą biblioteki jest wypożyczanie książek. Z tej formy korzysta 94,5% ankietowanych, a 36,5% preferuje korzystanie ze zbiorów na miejscu.

Średnio 13,8% respondentów korzysta z takich usług biblioteki, jak: wypożyczenia zbiorów nieksiążkowych, usługi informacyjne, korzystanie z komputera i Internetu, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy zajęciach warsztatowych.

W celu poprawy sytuacji należy pomyśleć o przeszkoleniu użytkowników biblioteki w zakresie możliwości wykorzystania komputera i Internetu, aby następnie prowadzić działania wdrażające ich do szerszego zastosowania technologii ICT w życiu codziennym. Działania z zakresu edukacji kulturalnej, szersza promocja działań biblioteki oraz jej zasobów informacyjnych w połączeniu z rozwojem tych zasobów i zwiększeniem oferty wymagają także odpowiedniej przestrzeni bibliotecznej. Starania biblioteki o zwiększenie powierzchni budynku biblioteki przy ul. 1 Maja 5 znajdują więc uzasadnienie w oczekiwaniach czytelników.

Pytanie 4: Jak ocenia Pani/Pan zbiory naszej biblioteki?

 Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
Zbiory obcojęzyczne20
10%
79
39,50%
55
27,50%
9
4,50%
1
0,50%
Literatura piękna45
22,50%
99
49,50%
27
13,50%
6
3,00%
-
-
Książki popularnonaukowe i naukowe39
19,50%
86
43,00%
43
21,50%
9
4,50%
3
1,50%
Literatura dziecięca24
12%
81
40,50%
39
19,50%
2
1,00%
-
-
Gazety i czasopisma43
21,50%
75
37,50%
40
20,00%
3
1,50%
-
-
Zbiory muzyczne10
5%
66
33,00%
59
29,50%
9
4,50%
1
0,50%
Zbiory filmowe6
3%
64
32,00%
61
30,50%
10
5,00%
2
1,00%
Audiobooki11
5,50%
71
35,50%
57
28,50%
9
4,50%
-
-

Pytanie 5: Czy jest Pani/Pan zainteresowana/-y zbiorami w formie elektronicznej (CD, DVD, on-line)?

   Tak – 124 (60%)
   Nie – 40 (20%)

Średnio jedynie 4% ankietowanych ocenia zbiory WBP w Olsztynie źle lub bardzo źle. Prawie 24% ocenia zbiory jako odpowiadające na ich zapotrzebowanie w średnim stopniu. Większość uważa, że zbiory są dobre lub bardzo dobre (51,2%). Najlepiej ocenione zostały zasoby literatury pięknej – 72% osób uważa, że są co najmniej dobre. 58% osób wysoko ceni zbiory literatury popularnonaukowej i naukowej, gazety i czasopisma oraz literaturę dziecięcą. Najsłabiej wypadły zbiory obcojęzyczne, muzyczne, filmowe i audiobooki – średnio 40% osób zadowolonych. Biorąc pod uwagę rosnące statystyki wypożyczeń tych zbiorów, można domniewywać, że niezadowolenie jest wynikiem dużego zainteresowania tego typu zbiorami i jednocześnie zbyt małą ich ofertą w zasobach. Tę tezę potwierdza analiza odpowiedzi na pytanie 5 – 60% respondentów wykazuje zainteresowanie zabiorami w formie elektronicznej. Należy tym samym uznać, że poprawa zarówno ilościowa jak i jakościowa zasobów obcojęzycznych, muzycznych, filmowych i audiobooków spotkałaby się z uznaniem użytkowników i wyszła naprzeciw ich potrzebom.

Pytanie 6: Pracownicy naszej biblioteki są:

 Zgadzam się całkowicieZgadzam sięNie mam zdaniaNie zgadzam sięNie zgadzam się zupełnie
Kompetentni85
42,50%
73
36,50%
3
1,5%
2
1,00%
1
0,5%
Zainteresowani moją sprawą67
33,50%
74
37%
13
6,50%
9
4,5%
1
0,5%
Uprzejmi80
40,00%
70
35%
7
3,5%
4
2%
3
1,5%
Pozytywnie nastawieni do użytkownika72
36,00%
69
34,50%
14
17%
8
4%
1
0,5%
Zaangażowani66
33%
71
35,50%
20
10%
6
3%
1
0,5%
Udzielają jasnych i wyczerpujących informacji70
35,00%
72
36,00%
13
6,50%
6
3%
3
1,5%

Pytanie 7: Prosimy zaznaczyć dwie najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się pracownik naszej biblioteki?

   kompetencje 82 (41%)
   indywidualne podejście do użytkownika 49 (24,50%)
   uprzejmość 68 (34%)
   pozytywne nastawienie do użytkownika 66 (33%)
   zaangażowanie 36 (18%)
   udzielanie jasnej i wyczerpującej informacji 67 (33,50%)

Prawie 37% ankietowanych uważa, że jakość obsługi ze strony pracowników biblioteki jest bardzo dobra, a prawie 36%, że dobra. Ponieważ obsługa jest jednym z najważniejszych elementów ogólnego poziomu jakości instytucji usługowej, jaką jest biblioteka, należy podjąć działania podwyższające ww. wskaźniki.

Z ocenianych w pytaniu 6 cech pracowników WBP w Olsztynie respondenci najwyżej ocenili kompetencje pracowników (42,5% odpowiedzi „zgadzam się całkowicie”) i tą cechę wskazali również jako najważniejszą w pytaniu 7 (41%). Najniżej w pytaniu 6 ocenione zostały zaangażowanie i zainteresowanie sprawą (33%). Powiązanie wyników odpowiedzi na pytanie 6 i 7 wskazuje, że cechy, jakimi wykazują się nasi pracownicy są zbieżne z oczekiwaniem użytkowników, jacy powinni być. Wdrożenie programu szkoleń dla pracowników z zakresu kompetencji społecznych oraz nowych usług w bibliotekach jest niezbędne do uzyskania jeszcze lepszych rezultatów jakości obsługi, poprawy wyników w polu „zgadzam się całkowicie” oraz zmniejszenia wyniku w polach: „nie mam zdania”, „nie zgadzam się”, „nie zgadzam się zupełnie”.

Pytanie 8: Jakie usprawnienia proponuje Pani/Pan w pracy biblioteki?

Poniżej zamieszczono szczegółowe odpowiedzi na powyższe pytanie, co może być ważne dla dalszego usprawnienia jakości pracy placówki i stanowić inspiracje do rozwoju nowych usług.

Najwięcej osób zgłosiło następujące propozycje usprawnień:

Przedstawione propozycje zgodne są z wnioskami z odpowiedzi na pytania 1-7 ankiety. Ważnym sygnałem płynącym z odpowiedzi na pytanie 8 jest konieczność udostępnienia użytkownikom możliwości dostępu do własnego konta czytelniczego przez Internet, co znacznie ułatwi zamawianie zbiorów online, przedłużanie wypożyczeń, a przede wszystkich skróci czas drogi do użytkownika. Ten warunek spełnić może jedynie zakup nowego systemu bibliotecznego, bowiem eksploatowany program nie jest w stanie takiej funkcji pełnić.

Szczegółowy wykaz odpowiedzi udzielonych przez respondentów na pytanie 8:

 

Dziękujemy raz jeszcze za cenne informacje. Będą one stanowić nieocenione źródło dla elastycznego dostosowywania jakości usług WBP w Olsztynie do potrzeb klientów.

Powrót