Beata Rudzka - Florczuk

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. ARCHIWA państwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / oprac. zbiorowe pod red. Andrzeja Biernata i Anny Laszuk ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej. - Warszawa : DiG, 1998. - XXVI, 539 s.

Przewodnik obejmuje sieć archiwów państwowych podporządkowanych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Arch. Główne Akt Dawnych, Arch. Akt Nowych, Arch. Dokumentacji Mechanicznej, 28 wojewódzkich państwowych oraz 57 oddziałów zamiejscowych - w sumie 61.500 zespołów i zbiorów archiwalnych).
Informacje dotyczące archiwów ujęto w jednolity układ schematyczny. W opisie poszczególnych placówek uwzględniono - nazwę, oddziały zamiejscowe, pracownie naukowe, bibliotekę, zwięzłe dzieje archiwum, aktualny teren i zakres działania, granice chronologiczne i wielkość zbiorów, charakterystykę zasobu, bibliografię poświęconą placówce.
Publikacja ułatwia orientację w części polskich zasobów archiwalnych dając ogólne rozeznanie i stanowiąc punkt wyjścia do dalszych poszukiwań.

2. BAINBRIDGE Timothy, TEASDALE Anthony
Leksykon Unii Europejskiej / Timothy Bainbridge, Anthony Teasdale ; [tł. z ang. Andrzej Michalik i in]. - Kraków : Platan, 1998. - 383 s.: wykr.

Publikacja poświęcona jest instytucjom, strategiom i procedurom Unii Europejskiej. Omawia najważniejsze formalne i nieformalne, narodowe i ponadnarodowe instytucje europejskie wraz z łączącymi je relacjami. Część haseł poświęcono sprawom polityki, ukazując działania Unii na danym polu oraz przedstawiając historyczne, polityczne i prawne podstawy procesów europejskich. Słownik zawiera również hasła osobowe ludzi, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój integracji oraz hasła dotyczące technicznych wyrażeń, tzw. "euromowy".

3. BERNACKI Marek, PAWLUS Marta
Słownik gatunków literackich / Marek Bernacki, Marta Pawlus ; wstęp Stanisław Jaworski. - Bielsko-Biała ; Park, 1999. - 714 s. : il., fot.

W Słowniku zastosowano podział na epoki historyczne (od starożytności po wiek XX), prezentując dominujące w nich gatunki literackie. Podano definicję etymologiczną nazwy gatunku, opis merytoryczny wraz z cytatami oraz nawiązania i kontynuacje danej formy w procesie historycznoliterackim.
Wszystkie rozdziały poprzedzone są wstępem charakteryzującym epokę literacką, a zamknięte bibliografią przedmiotową.
Korzystanie z publikacji ułatwia alfabetyczny indeks gatunków, obejmujący całość prezentowanego materiału bez rozbicia na poszczególne okresy literackie oraz indeks dzieł cytowanych.

4. DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella
Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Kram, 1998. - 559, [1] s.

Publikację opracowano z myślą o przyszłych maturzystach. Porządkuje ona dzieła wchodzące w skład kanonu lektur szkolnych pod kątem głównych motywów literackich. Prezentuje sto motywów - od "aniołów" po "żonę" podając ich definicję słownikową oraz przegląd obecności danego motywu w literaturze wszystkich epok.

5. ENCYKLOPEDIA historii Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Andrzej Garlicki [i in.; aut. Andrzej Ajnenkiel i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" : "Bellona", 1999. - 543, [1] s., [36] s. tab. : faks., fot., portr.

Encyklopedia ta to obszerne i wszechstronne kompendium wiedzy o dziejach Polski okresu międzywojennego. Zawiera 2.500 szczegółowych, przepełnionych faktami haseł rzeczowych i biograficznych (ludzie polityki, kultury, przemysłu, duchowni i wojskowi) oraz dwadzieścia artykułów przeglądowych poświęconych szkolnictwu, przemysłowi, rzemiosłu, sądownictwu, wyznaniom itp.
Publikacje uzupełniają liczne zdjęcia archiwalne i tabele.

6. FILLER Witold, PIOTROWSKI Lech
Poczet aktorów polskich : od Solskiego do Lindy / Witold Filler, Lech Piotrowski. - Warszawa : Philip Wilson, cop. 1998. - 371 s.: fot., portr.

Książka "przeznaczona jest dla czytelników, których ciekawi aktor". Zawiera 210 sylwetek aktorów współczesnych, wyjątkowo zamieszczając biogramy artystów - legend polskiego kina, zmarłych po drugiej wojnie światowej. W leksykonie nie uwzględniono artystów scen muzycznych, lalkarskich, estradowych i scen awangardowych.
Biogramy stanowią prezentacje dorobku artystycznego. Ukazują w układzie chronologicznym najważniejsze role teatralne i filmowe. Zawierają również znaczące daty z życia artysty, informacje o ukończonych uczelniach oraz szczątkową recenzję dokonań.
Wszystkie biogramy zaopatrzono w portrety.

7. GĘSICKI Marek
Mały leksykon prawniczy / Marek Gęsicki. - Warszawa : Difin, 1997. - 383 s.

Leksykon jest zbiorem definicji podstawowych pojęć i instytucji prawnych. Obejmuje hasła z zakresu teorii państwa i prawa jak i szczegółowych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, karnego, konstytucyjnego, publicznego, prawa pracy.

8. KOROLKO Mirosław
Leksykon kultury religijnej w Polsce : miejsca, obrzędy, wspólnoty : z przydatkiem literackich wypisów / Mirosław Korolko. - Warszawa : Oficyna Wydaw. - Poligr. "Adam", 1999. - 648 s.

Słownik ten jest efektem przeszło trzydziestoletniej pracy naukowej filologa i historyka kultury, zajmującego się głównie piśmiennictwem staropolskim. Opracowano go z myślą o uczniach i studentach stykających się z terminami z zakresu kultury religijnej.
Zamieszczono tu hasła dotyczące obrzędów religijnych i kościelnych wyznań chrześcijańskich, hasła osobowe polskich świętych i błogosławionych, informacje o sanktuariach z cudownymi obrazami Matki Bożej. Leksykon zawiera również podstawowe pojęcia z dziedziny sztuki sakralnej oraz informacje o wspólnotach zakonnych.
Część haseł opatrzono wypisami z literatury polskiej.

9. KOSIŃSKI Dariusz
Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - Kraków : Universitas, 1999. - 328 s.

Słownik uwzględnia postacie występujące w 351 dramatach polskich i obcych - tych, które weszły na stałe do kanonu lektur i tych już częściowo zapomnianych, cieszących się jednak w swoim czasie dużą popularnością. Są to w większości postacie pierwszoplanowe, choć zdarzają się znaczące postacie epizodyczne, funkcjonujące w świadomości czytelniczej.
Hasło zawiera - nazwisko i imię postaci, streszczenie wątku fabularnego z nią związanego, w niektórych przypadkach dzieje sceniczne roli.
Słownik zaopatrzono w alfabetyczny spis autorów i sztuk oraz indeks aktorów.

10. MARTIN Richard
Moda : Od Coco Chanel do Johna Galliano : encyklopedia / Richard Martin ; [tł. z ang. Małgorzata Fabianowska, Paulina Florianowicz, Magdalena Nagórska]. - Warszawa : Philip Wilson, 1999. - 592 s.: fot.

Encyklopedia zawiera ponad 200 esejów krytycznych poświęconych kreatorom i projektantom mody oraz domom i firmom odzieżowym. Prezentuje style i trendy od lat czterdziestych po pomysły inspirowane najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

11. MATOSZKO Jadwiga
Szkolny słownik tematów literackich / Jadwiga Matoszko. - Białystok : PRINTEX, 1999. - 320 s.

Słownik zawiera 18 najczęściej omawianych na lekcjach tematów literackich. W hasłach zebrano po kilka najbardziej znanych utworów z kanonu szkolnych lektur (bądź dzieł znaczących, nie objętych programem szkolnym), przedstawiając je pod kątem określonego tematu.
Słownik adresowany jest do uczniów szkół średnich.

12. OCHOA George, COREY Melinda
Kalendarium nauki i techniki / George Ochoa, Melinda Corey ; przekł. [z ang.] Jacek Serwański. - Poznań : Zysk i S-ka, 1999. - 403 s.: il., faks., fot.

Kalendarium dokumentuje dzieje nauk ścisłych od prehistorii po współczesność. Daje, w układzie chronologicznym, obraz rozwoju biologii, chemii, fizyki, nauk o ziemi. Informuje o odkryciach, wynalazkach, teoriach i poglądach, przełomowych wydarzeniach. Część chronologiczna przeplatana jest tzw. "kapsułami" - krótkimi notatkami przybliżającymi niektóre szczególne momenty z dziejów nauki, twórców i ich dzieła oraz cytaty z prac.

13. OLINKIEWICZ Elżbieta, RADZYMIŃSKA Katarzyna, STYŚ Halina
Słownik encyklopedyczny : język polski / [aut. Elżbieta Olinkiewicz, Katarzyna Radzymińska, Halina Styś]. - Wrocław : Europa, 1999. - 705 s. - (Szkolne Słowniki Encyklopedyczne / Europa)

Słownik opracowany z myślą o uczniach szkół średnich. Zawiera podstawowe pojęcia i terminy literackie oraz informacje z zakresu wiedzy o języku polskim, o teatrze, filmie, muzyce, filozofii. Liczne są też hasła osobowe poświęcone pisarzom, malarzom, muzykom, aktorom.
Tak szeroki zakres tematyczny słownika ma wspomóc ucznia w pracy, ułatwiając mu integrowanie różnych doświadczeń kulturowych i świadome uczestnictwo w kulturze współczesnej.

14. ORŁOWSKI Tadeusz
Nowy leksykon ekonomiczny / Tadeusz Orłowski. - Warszawa : Graf - Punkt, 1998. - 382 s.

Leksykon zawiera ponad 700 haseł z dziedziny nauk ekonomicznych. Omawiane pojęcia, kategorie i zagadnienia osadzono w realiach polskiej gospodarki i polskiego prawa gospodarczego. Zaprezentowano również aktualny stan prawny.
Leksykon podzielono na części: ekonomia, finanse, przedsiębiorstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze. Hasła przyjmują różną formę - od zwięzłych definicji po obszerne artykuły.
Pracę zaopatrzono w aneks mieszczący informacje o jednostkach walutowych, miarach i wagach, skrótach terminów ekonomicznych, instytucjach UE.

15. PROKOP Krzysztof Rafał
Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej : leksykon biograficzny / Krzysztof Rafał Prokop. - Kraków : Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. - 1998 . - 189, [2] s.: rys.

Leksykon zawiera życiorysy 137 biskupów kościoła katolickiego w Polsce. Za datę graniczną przyjęto 4.VI.1989 r., uwzględniając sylwetki biskupów, którzy w tym momencie, bądź później, należeli do grona Episkopatu Polski.
Biogramy opracowano według jednolitego schematu uwzględniającego podstawowe daty (urodzin, święceń kapłańskich, konsekracji), życiorys chronologiczny hierarchy, charakterystykę dorobku piśmienniczego oraz bibliografię przedmiotową.
Pracę uzupełniają liczne aneksy; hasła zaopatrzono w herby biskupie.

16. SŁOWNIK pojęć współczesnych / red. Alan Bullock, Oliver Stallybrass, Stephen Trombley ; (współpr.) Bruce Eadie ; przeł z ang. zespół Marek Adamiec [i in.]. - Katowice : Książnica, 1999. - XV, [1], 719 s. - ( Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy")

Publikacja ta jest wydawnictwem pośrednim między encyklopedią a słownikiem. Opracowano ją z myślą o czytelniku - laiku zapuszczającym się na nieznane mu terytorium. Objaśnia najnowsze pojęcia z różnych dziedzin myśli współczesnej. Znalazły się tu hasła z zakresu literatury, muzyki, sztuki, filozofii, religii, matematyki, psychologii, polityki, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.

17. SMOLSKI Roman, SMOLSKI Marek, STADTMULLER Elżbieta Helena
Słownik encyklopedyczny : edukacja obywatelska / Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmuller. - Wrocław : Europa, 1999. - 523 s. - (Szkolne Słowniki Encyklopedyczne / Europa)

Słownik zawiera podstawowe dane z zakresu nauk społecznych i wiedzy obywatelskiej na poziomie szkoły średniej. Obejmuje informacje dotyczące jednostki, społeczeństwa, narodu, państwa, polityki, prawa, ideologii, gospodarki, spraw socjalnych, kultury, religii. Zawiera również hasła osobowe poświęcone znaczącym postaciom życia społecznego.
W aneksie pomieszczono tekst konstytucji oraz zarys programów politycznych największych polskich partii.

cofnij