A P E L

 

Już trzecie stulecie biblioteki publiczne służą swoim narodom zgromadzonymi w nich bogactwami wieków i pokoleń.

Biblioteki publiczne należą do najbardziej demokratycznych instytucji, może z nich bezpłatnie korzystać każdy człowiek.

We wszystkich krajach demokratycznych biblioteki publiczne są powszechnie dostępnym źródłem informacji potrzebnej do uczestnictwa w życiu społecznym, warsztatem dla ludzi zdobywających wiedzę, zwłaszcza tych, którzy zmieniają kwalifikacje i obszary działania.

We współczesnej cywilizacji rozwijającej nowe sposoby przekazywania wiedzy biblioteki publiczne, łącząc nowe technologie z utrwaloną pozycją społeczną, są najlepszym miejscem do zdobywania, utrwalania, aktualizowania i wzbogacania wiedzy.

Stan bibliotek publicznych w niektórych krajach nie pozwala im w pełni odpowiadać na oczekiwania użytkowników i zaspokajać ich zapotrzebowania. Przeszkodę stanowią: przestarzałe zbiory, brak nowoczesnego wyposażenia, niski status materialny bibliotekarzy, skromne budżety na działalność.

Przekonani o doniosłej roli bibliotek jako ważnego ogniwa funkcjonowania demokratycznych państw, świadomi licznych zagrożeń w rozwoju bibliotekarstwa uczestnicy Międzynarodowej Konferencji: "Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji" apelują do władz wszystkich szczebli o:

  1. Zapewnienie bibliotekom publicznym odpowiedniego statusu oraz warunków materialnych do gromadzenia i udostępniania dziedzictwa kulturalnego, a także wspomagania procesu kształcenia ustawicznego.
  2. Stworzenie możliwości wprowadzania nowoczesnych technik i technologii, dostępu do Internetu i sieci informatycznych.
  3. Wsparcie organizacyjne i kadrowe w tworzeniu sieci bibliotek publicznych, dostępnej dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wykształcenia lub statusu społecznego.
  4. Umożliwienie bibliotekom organizowania informacji lokalnej oraz kontaktów z innymi krajami i ich kulturą.
  5. Pomoc w upowszechnianiu informacji o Unii Europejskiej.

Apel został przyjęty w dn. 01-10-1999 r. przez uczestników międzynarodowej konferencji bibliotekarskiej "Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji" realizowanej w ramach programu PLACCAI, w dniach 29.09-01.10'99 w Olsztynie/Starych Jabłonkach.

Na konferencji reprezentowane były kraje: Szwecja, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy i Polska.

cofnij