Justyna Rogińska

 

Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie

 

Polskie Towarzystwo Czytelnicze powstało w maju 1992 r. jako członek Międzynarodowego Towarzystwa Czytelniczego (International Reading Association)1. Głównymi celami działalności, jakie wyznaczyli założyciele było: popieranie czytelnictwa i badań nad czytelnictwem oraz badanie procesów związanych z alfabetyzacją2. Na przewodniczącą wybrano wówczas Jadwigę Kołodziejską. Polem działalności stały się doroczne Fora czytelnicze w Cedzynie koło Kielc i publikacja ich materiałów3. Obecnie cele poszerzono o upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli informacji naukowej i technicznej, doskonalenie informacji naukowej w kraju. Towarzystwo liczy 243 członków skupionych w 6 oddziałach w Warszawie, Jaworznie, Olsztynie, Toruniu, Kielcach i Opolu.

Formalne powołanie Olsztyńskiego Oddziału nastąpiło 12 lutego 1993 r., wcześniej – 29 stycznia 1993 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. W spotkaniu uczestniczyła prezes Zarządu Głównego Polskiego Jadwiga Kołodziejska4. Prezesem oddziału w Olsztynie został Roman Ławrynowicz, stanowisko to piastował do roku 2005, w kolejnych latach zastąpił go Andrzej Marcinkiewicz. O zaprojektowanie logo Polskiego Towarzystwa Czytelniczego Oddziału w Olsztynie został poproszony znany w olsztyńskim środowisku artystycznym twórca – Bogdan Stefanów5.

Od samego początku istnienia za cele działalności przyjęto: krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych na terenie kraju i w skupiskach Polaków za granicą, rozwijanie badań społecznych funkcjonowania książki (ruchu wydawniczego i kolportażu), czytelnictwa (w aspekcie historycznym i współczesnym), upowszechnianie wiedzy o alfabetyzacji i czytelnictwie jako zjawiskach społecznych w radiu, telewizji oraz osobnych publikacjach itp., informowanie o ruchu wydawniczym, instytucjach udostępniających książki i prasę (punkty sprzedaży, księgarnie, kluby, biblioteki) oraz kierunkach rozwoju czytelnictwa władz ustawodawczych i wykonawczych. Zaliczyć można do nich: odpowiednie komisje sejmowe i senackie, ministerstwa resortowe (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej), partie polityczne, stowarzyszenia kulturalne, środowiska profesjonalnie związane z książką i prasą. Realizacja celów Towarzystwa odbywa się poprzez: udział w pracach Towarzystwa pisarzy, wydawców, dziennikarzy, bibliotekarzy, nauczycieli, psychologów, pedagogów, innych osób zainteresowanych krzewieniem czytelnictwa, także poprzez współpracę z instytucjami, organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi zainteresowanymi rozwojem czytelnictwa, a w szczególności z bibliotekami, w tym z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Polskim Towarzystwem Bibliologicznym, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, szkołami bibliotekarskimi, towarzystwami kulturalnymi mniejszości narodowych. Ponadto Towarzystwo organizuje kongresy, konferencje, seminaria naukowe, odczyty, wystawy, pokazy związane z problematyką czytelniczą. Dodatkowo zajmuje się opiniowaniem programów kształcenia w zakresie czytelnictwa w średnich i wyższych szkołach bibliotekarskich. Zabiega też o staże i stypendia krajowe i zagraniczne dla podejmujących badania, opracowujących programy, raporty, prace ekstremalne. Towarzystwo zrzesza członków indywidualnych: zwyczajnych i korespondentów oraz członków wspierających: wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, towarzystwa itp6. Do współpracy są też zapraszane osoby niezwiązane z bibliotekarstwem: lekarze, naukowcy, dziennikarze oraz osoby z kręgu kultury i oświaty7.

Towarzystwo stale współpracuje z International Reading Association – International Development in Europe Committee, odpowiednimi grupami roboczymi The International Federation of Library Associations and Institutions8 i innymi organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym zakresie działania, stale wydaje czasopisma oraz inne publikacje. Ważnym elementem działań Polskiego Towarzystwa Czytelniczego jest działalność wydawnicza mająca na celu wspieranie edycji książek debiutanckich i tych, które w przeszłości z różnych powodów nie mogły być wydane9. Początkowo środki pieniężne na działalność pozyskiwane były ze składek członków Towarzystwa jak też z dotacji z Urzędu Miasta Olsztyn oraz Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo często starano się pozyskać dofinansowanie od sponsorów10.

Działaczom Towarzystwa przyświecała chęć popularyzacji wartości zawartych w proponowanych tekstach, utworów osobliwych oraz nieuświęconych tradycją. Wydawnictwo zadebiutowało w 1993 r. edycją tomiku wierszy Zbigniewa Chojnowskiego „Śniardwy”. Nakład nie przekroczył 500 egzemplarzy. Dwa lata później ukazał się zbiór poezji Magdaleny Nowak ”Tylko miłość…”, w którym autorka w oryginalny sposób przedstawiła różne odcienie miłości. Wydanie w 1996 r. kolejnego tomiku poezji poprzedziło wybranie utworów spośród nadesłanych do Towarzystwa efektów twórczości młodych mieszkańców regionu. Większość wierszy do tomiku „Koncert – poezja młodych Warmii i Mazur” zebrała pisarka Danuta Wawiłow. Projekt okładki oraz ilustracje do tomiku opracował Bogdan Stefanów. W 1997 r. Towarzystwo wydało tom wierszy „Drzewo podróżujących” Manfreda Ostena z ilustracjami Horsta Janssena. Autor wierszy – dyplomata niemiecki, były prezes Fundacji Humboldta, wydał tom wierszy w języku niemieckim z 33 ilustracjami. Przetłumaczył je na język polski doktoryzujący się w Niemczech Polak z Warmii, Andrzej Lorenz. Wydawca niemiecki zgodził się dofinansować wydanie wierszy po polsku, jeżeli książka będzie pod względem wydawniczym wierną kopią pierwowzoru. Nie bez przeszkód i trudności udało się ją wydać w języku polskim. Towarzystwo umożliwiało artystom potrzebę dopowiedzenia, tak było w przypadku tomiku „Wkraczanie w biel”, wydanego w 1998 r. Autorem zbioru był plastyk Tadeusz Prawdzic Brzeski, który swoje utwory wzbogacił pracami malarskimi. W związku z tym promocja książki połączona była z wystawą prac malarskich autora. Wiersze wyrażają przeżycia artysty malarza, podróżnika, żeglarza, poety, alpinisty. Kontynuacją tego nurtu był tomik „Dni” artystki Reginy Koczan-Snarskiej w 2001 r., wzbogacone również pracami malarskimi i „Światło cienie” Wiesławy Pasik w 2008 r. (oryginalne opracowanie graficzne tomiku wykonał artysta plastyk Zygmunt Bobrowski).

W dorobku wydawniczym Towarzystwa Czytelniczego przeważają wiersze. Oprócz wyżej wspomnianych ukazały się: „Granice” Jerzego Górczyńskiego (1995 r.), „Piecyk na niebie” Marka Barańskiego (2000 r.), „Tak cicho śpiewa północ” Krzysztofa D. Szatrawskiego (1997 r.), „Mam pytanie – wiersze dla Witka” Zbigniewa Chojnowskiego z ilustracjami Wiesława Wachowskiego (2002 r.), „Moralia” Kazimierza Brakonieckiego (2002 r.) oraz pierwsza w języku polskim antologia „Olsztyn w wierszach”. Wyboru i opracowania tekstów dokonał Zbigniew Chojnowski, graficznie zaś opracował Tadeusz Burniewicz11. Wydawnictwo wsparło edycję „Zauroczenia” Hieronima Skurpskiego (1994 r.) drukowanych w „Kalendarzach dla Mazurów” Emilii Sukertowej-Biedrawiny12. Polskie Towarzystwo Czytelnicze wspiera też wydawnictwa prozatorskie, przykładem mogą być książki: Józefa Burniewicza „Olsztyn w karykaturze i anegdocie” (1999 r.)13, „Muzyka ojczystych drzew” Henryka Syski (wydana okazjonalnie na 80 urodziny autora w 2000 r.14) oraz „Historia niespełnionej miłości” Doroty Gmurkowskiej (2002 r.). Druga z wymienionych stanowi dzieło z pogranicza poezji i prozy, była to ostatnia książka pisarza. Zebrał w niej interesujące historie oraz fragmenty utworów wielkich pisarzy związane z rosnącymi w Polsce drzewami, wyrażając w ten sposób miłość do nich jako trwałego elementu przyrody ojczystej15. Obok książki Henryka Syski w roku 2000 Towarzystwo wydało i wypromowało jeszcze Piecyk na niebie Marka Barańskiego (przy wsparciu finansowym Stomil-Olsztyn S.A.) oraz wypromowało „Krawiectwo miarowe. Samouczek” Piotra Bałtroczyka16. Warto dodać, że książeczka Doroty Gmurkowskiej, w której opisała wspomnienia z okresu młodości, była jej debiutem literackim. W 1999 r. Polskie Towarzystwo Czytelnicze w Olsztynie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna wydali wspólnie tom szkiców historycznych Jerzego Sikorskiego „Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta”. Ilustracje książki przypominają, jak wyglądał ten obiekt przed ostatnim remontem, natomiast promocja wydawnictwa była połączona z kiermaszem książek i występem zespołu „Czerwony Tulipan”17. W 2003 r. z okazji 85 urodzin olsztyńskiego pisarza Władysława Ogrodzińskiego Towarzystwo opublikowało zbiór jego reportaży zatytułowanych „Piękna nieznajoma”, opisujących wyprawy kajakiem po Łynie18. Ze względu na cenzurę we wcześniejszych latach książka nie mogła zostać wydana i przez blisko pół wieku leżała w szufladzie19. W tym samym roku Towarzystwo wydało antologię „Olsztyn w wierszach” w wyborze i opracowaniu Zbigniewa Chojnowskiego. Dwa lata później – wiersze Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej „Śnieżnik. Wiersze Elektroniczne”. W 2006 roku odbyła się promocja wydawnictwa Marioli Platte „Najpiękniejsze żniwa” i wydanie książki „Z dróg” Erwina Kruka. W tym samym roku miała miejsce edycja wspólna z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego książki „Ta chwila olśnienia” (60 lat publicystyki o Warmii i Mazurach Władysława Ogrodzińskiego [Stefana Sulimy]). W ostatnich dwóch latach Towarzystwo wydało książkę Arkadiusza Łuby „Okno na Joyce’a” i wiersze Wiesławy Pasik „Światło. Cienie”20. Bieżący rok 2009 to wydanie „Śniardwiska” Tadeusza Ostojskiego i współfinansowanie wydania książki Erwina Kruka „Spadek”21.

Towarzystwo organizuje też spotkania z autorami i ludźmi z kręgu kultury. Przykładem może być zorganizowane w 1999 r. spotkanie z tłumaczem poezji polskiej i albańskiej Mazllumem Saneją oraz w czerwcu tegoż roku – z Janem Machulskim. Drugiemu z wymienionych wydarzeń towarzyszyła promocja książki „Chłopak z Hollyłódź”. W 2002 r. miał miejsce wieczór poezji E.M. Winka i Szóstki Poetyckiej z Londynu.

W 2004 r. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego i decyzją Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie powołano Kapitułę WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur, przyznającej nagrodę dla najlepszej książki roku. Patronat honorowy od początku sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur. Do konkursu zgłaszane są książki biograficznie, tematycznie lub twórczo związane z regionem. Prawo zgłoszenia mają dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury i czytelnicy. Laureata wyłania kapituła w składzie: Marek Barański – dziennikarz i poeta, Zbigniew Chojnowski – poeta, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Literatury Regionalnej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sławomir Fafiński – poeta i wydawca, Jarosław Kowalski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Telewizji Polskiej, Andrzej Marcinkiewicz – prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Wojciech Ogrodziński – autor reportaży oraz Beata Tarnowska – poetka, doktor habilitowany w pracowni Literatury XX Wieku i Teorii Literatury (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)22.

Dodatkowo przyznawany jest też „Wawrzyn Czytelników”. Jej laureat wyłaniany jest głosami telewidzów olsztyńskiego oddziału TVP, słuchaczy Radia Olsztyn oraz czytelników Gazety Olsztyńskiej. Wręczenie Wawrzynu jest aktem, którego oprawę wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie organizuje Kapituła: złożenie nagrody w ręce laureata poprzedza laudacja, a wyróżniony autor otrzymuje Akt Nadania Wawrzynu i nagrodę pieniężną. Następnie wręczony zostaje Dyplom Honorowy „Nagroda Czytelników” autorowi książki, na którą czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i słuchacze „Radia Olsztyn” oddali najwięcej głosów23. Pierwszym laureatem nagrody został Andrzej Rzempołuch za książkę „Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych”. Kolejnymi byli: w roku 2005 – Erwin Kruk za „Znikanie”, w 2006 r. – Kazimierz Orłoś za książkę „Dziewczyna z ganku”, 2007 r. – Włodzimierz Kowalewski za „Excentryków” i ostatnio w 2008 r. Kazimierz Brakoniecki za „Historie bliskoznaczne”, natomiast nagrodę czytelników otrzymał Tomasz Białkowski za książkę „Zmarzlina”24.

Do ważniejszych działań Polskiego Towarzystwa Czytelniczego można zaliczyć także: zbiórkę pieniędzy i książek dla biblioteki organizowanej przez Szkołę Niepubliczną w Dercu (akcja prowadzona była wspólnie z „Radiem Olsztyn”). Ponadto udział w realizacji programu „Rodzinne Weekendy Kultury” w ramach którego zakupiono 2 komputery i zorganizowano spotkanie z Tadeuszem Ostojskim, tłumaczem książki „Proste życie Ernsta Wiecherta”. Promocja książki odbyła się 28.10.2001 r. Prawie miesiąc później (11.11.2001 r.) Towarzystwo zorganizowało spotkanie „Śladami Trylogii Henryka Sienkiewicza – wrażenia z podróży” – wykład doktora Sławomira Augusiewicza i wystawę fotogramów doktora Bogdana Rybaka. W listopadzie 2008 r. zorganizowano wieczór autorski z Wincentym Władysławem Chełchowskim autorem książki „Współcześni Mazurzy i inne szkice”25.

W 2008 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna przy współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Polskim Towarzystwem Czytelniczym zainaugurowała Przegląd Wydawnictw Regionalnych zatytułowany: „»Moje Twoje Nasze«, spotkanie wydawców, bibliotekarzy i czytelników”. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jako główny cel organizatorzy wyznaczyli sobie „promowanie wydawnictw regionalnych oraz książki wartościowej merytorycznie, ambitnej, wyróżniającej się pod względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich”. Przegląd ma charakter kiermaszu, któremu towarzyszą imprezy literacko-promocyjne – spotkania autorskie, prezentacje, wykłady, wystawy, warsztaty, konkursy dla bibliotekarzy i czytelników. Przegląd adresowany jest do wydawnictw działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucji o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym. Program imprezy obejmuje prezentację wydawnictw regionalnych – promocje książek, targi książki oraz autografy autorów współpracujących z wydawnictwami prezentującymi się na Przeglądzie. W ubiegłym roku Przeglądowi towarzyszyły imprezy, między innymi: wystawa „Jak powstawała książka – na przykładzie książki »Bajkowe dziwy« Józefa Jacka Rojka, pokaz ręcznie czerpanego papieru przez Zbigniewa Michalskiego, „Wioska Garncarska” z Kamionki, lektura fragmentów wybranych książek prezentowanych na Przeglądzie w wykonaniu studentów Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie. Odbyły się też warsztaty dla bibliotekarzy – „Twórcze spotkania z książką” (prowadzenie Anna Rodziewicz i Grażyna Ejsmont „Klanza”). W tym roku Przegląd odbył się 18 września, organizatorzy przewidzieli więcej niż w ubiegłym roku imprez towarzyszących26.

Specyfiką działalności oddziału olsztyńskiego w stosunku do innych oddziałów Polskiego Towarzystwa Czytelniczego jest nastawienie na edytowanie książek. Wiele tytułów ukazujących się w regionie wychodzi właśnie z wydawnictwa Towarzystwa. Członkowie w najbliższych planach mają zamiar kontynuować swój dotychczasowy program.


1Statut Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, Warszawa 1994.

2Tamże.

3Ostatnie forum odbyło się we wrześniu 2002 r. [przyp. aut.].

4Aktualnie (10. 2009 r.) w pracach Towarzystwa uczestniczy 42 członków, w tym 1 korespondent.

5Autor wystaw indywidualnych, uczestnik pokazów zbiorowych. Jest laureatem wielu konkursów artystycznych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. I Nagroda, "Medal prezydenta" w 1980 r., wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa na Obraz im. Jana Spychalskiego w Poznaniu, w 1985 r. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Biurze Wystaw Artystycznych Olsztynie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo figuralne, ukazujące człowieka i jego problemy egzystencjalne. Wystawiał m. in. w Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Kopenhadze, Holbeck w Danii, Hamburgu, ostatnio prezentował swoje prace w Klubie Środowisk Twórczych w Olsztynie. Jest laureatem wielu konkursów artystycznych.

6Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna do podjęcia aktywnej realizacji zadań Towarzystwa (ucząca czytania, popularyzująca je, prowadząca badania lub uprawiająca publicystykę związaną z problematyką podejmowaną przez Towarzystwo).

7Statut Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, Warszawa 1994.

8Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich.

9J. Chłosta, Ruch wydawniczy w Olsztynie, [w:] Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2006, s. 618.

10R. Ławrynowicz, Czytam i wiem: mija 13 lat działalności Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie, rozm. Karol Fryta, „Gazeta Olsztyńska” 2005, nr 63, dodatek „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 474, s. 4.

11http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/czytamy/2009_08.html. [Dostęp: 3.09.2009 r.].

12J. Chłosta, dz. cyt., s. 618.

13Tylko promocja książki.

14Autor nie dożył jednak jubileuszu, zmarł 18 lutego 2000 r. (J. Chłosta, dz. cyt., s. 619).

15http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/czytamy/2009_08.html. [Dostęp: 3.09.2009 r.].

16http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/index.html. [Dostęp: 3.09.2009 r.].

17http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/czytamy/2009_08.html. [Dostęp: 3.09.2009 r.].

18Drugie wydanie książki Władysława Ogrodzińskiego miało miejsce w 2008 r.

19Warmiński odcinek Łyny przepływa przez teren, nad którym był zlokalizowany ośrodek rządowy. J. Chłosta, dz. cyt., s. 618-619.

20Spotkanie z autorką odbyło się na Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych ph. „Moje Twoje Nasze 2008” 19 września 2008 r. oraz dwukrotnie w październiku w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” i Centrum Francusko-Polskim w Olsztynie (http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/index.html. [Dostęp: 18.10.2009 r.]).

21http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/index.html. [Dostęp: 15.10.2009 r.].

22Większość członków kapituły należy do Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie.

23http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/wawrzyn_regulamin.htm. [Dostęp: 31.07.2009 r.].

24http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/wawrzyn_2008.htm. [Dostęp: 31.07.2009 r.].

25http://www.wbp.olsztyn.pl/onas/index.html. [Dostęp: 3.09.2009 r.].

26http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/mojetwojenasze/. [Dostęp: 8.09.2009 r.].

cofnij