Joanna Burska

 

INTERNETOWY FESTIWAL LITERACKI „EUROCZYTANIE 2007”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

Realizację projektu „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007” biblioteki partnerskie rozpoczęły 1 marca 2007 roku.

Inicjatywa organizacji festiwalu powstała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, a do udziału w projekcie zaproszono Bibliotekę Publiczną w Taurogach (Litwa) oraz Kaliningradzką Regionalną Uniwersalną Bibliotekę Naukową (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej).

Współpraca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z placówką w Kaliningradzie datuje się od 1973 roku natomiast kontakty z Biblioteką Publiczną w Taurogach zapoczątkowano podczas oficjalnych wizyt władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego i Okręgu Taurogi w latach 2005-2006.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynia się do zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym i jakości życia powstających w różnych regionach oraz obniżania poziomu zacofania na najsłabiej rozwiniętych obszarach.

EFRR wspiera postęp i zmiany strukturalne oraz przekształcenia gospodarczo-społeczne w regionach o niskim stopniu rozwoju.

Celem inicjatywy INTERREG jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty poprzez promowanie współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju na obszarze Unii Europejskiej.

Projekt złożony został w dniu 10 marca 2006 r. do jednego z programów inicjatywy INTERREG III A – do Programu Sąsiedztwa Litwa Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, priorytet 2: Wkład we współpracę pomiędzy mieszkańcami, w społeczno-kulturalną integrację oraz w rynek pracy – działanie 2.2: Regionalna tożsamość kulturowa i dziedzictwo kulturowe.

28 lipca 2006 r. Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący Programu Sąsiedztwa zatwierdził projekt do realizacji.

Dzień podpisania umowy na realizację części TACIS przez partnera rosyjskiego – 1 marca 2007 r. – przyjęto za oficjalną datę rozpoczęcia realizacji projektu. Datą końcową był dzień 29 lutego 2008 r.

Celem projektu było wzmocnienie długofalowej współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do rozwoju czytelnictwa głównie wśród młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez:

W pierwszej fazie realizacji projektu zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego dla partnerów (serwer, kamery, komputery) oraz dostawę specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego budowę strony internetowej festiwalu osobom nie posiadającym umiejętności w tym zakresie, a także zapewniającego zdalne przeprowadzenie konkursu dla młodzieży i zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach w projekcie wraz z relacjami streaming video.

Na tym etapie realizacyjnym odbyło się także spotkanie partnerów w Kaliningradzie w dniach 22-23 maja 2007 r. w celu uszczegółowienia przyszłych działań projektu.

Kolejnym krokiem było szkolenie warsztatowe moderatorów, administratorów i innych osób, które obsługiwały trójjęzyczny serwis internetowy. Celem warsztatów, które odbyły się w Polsce w dniach 24-26 lipca 2007 r. było testowanie działania platformy, nauka obsługi serwisu oraz dyskusja na temat zasad jego funkcjonowania.

Serwis internetowy festiwalu udostępniono użytkownikom w dniu 20 sierpnia 2007 r. pod adresem internetowym: www.euroreading.eu.

30 i 31 sierpnia 2007 r. partnerzy projektu spotkali się w Taurogach na Litwie, aby dokonać ostatnich uzgodnień przed otwarciem festiwalu.

W dniu 1 września 2007 r. w serwisie ogłoszono konkurs pod hasłem: „To lubię” na najlepszy esej dotyczący twórczości pisarza krajowego i zagranicznego wśród młodzieży w wieku 16-25 lat w trzech językach – polskim, rosyjskim i litewskim. Konkurs trwał do 15 listopada 2007 roku, a jego wyniki podano do wiadomości 5 grudnia 2007 r. Każda biorąca udział w konkursie praca została opatrzona komentarzem profesjonalnego eksperta: na Litwie – Riczardasa Szileiki, w Polsce – Włodzimierza Kowalewskiego, a w Rosji – Stanisława Swiridowa i Natalii Lichiny. Ogółem w konkursie wzięło udział ponad 1000 osób w trzech krajach, które złożyły prawie 1000 esejów. Spośród nich wyłoniono 24 laureatów wybranych przez profesjonalne jury w trzech krajach oraz przez Internautów.

Nowością był sposób przeprowadzenia konkursu – rejestracja uczestników i esejów, sprawdzanie poprawności formalnej i merytorycznej oraz dodawanie komentarza eksperta odbywały się zdalnie w serwisie projektu.

Na stronie projektu prowadzono także rankingi literatury krajowej partnerów i literatury zagranicznej oraz fora literackie. Zasoby bibliotek partnerskich wzbogacono o 900 nowych pozycji z zakresu literatury litewskiej, polskiej i rosyjskiej.

W październiku 2007 r. uczestnicy festiwalu zostali zaproszeni na cykl osiemnastu spotkań autorskich, które odbyły się w trzech krajach partnerskich. Udział w nich wzięli pisarze – Riczardas Szileika z Litwy, Włodzimierz Kowalewski z Polski oraz Siergiej Michajlow, Oleg Gluszkin i Natalia Stebikhowa z Rosji.

Spotkania transmitowane były w czasie rzeczywistym w serwisie projektu pod adresem www.euroreading.eu. Obecnie dostępne są nagrania archiwalne wraz z tłumaczeniami na trzy języki partnerskie.

Festiwalowi towarzyszyły intensywne działania promocyjne, prowadzone w lokalnych mediach, poprzez Internet, współpracę z bibliotekami publicznymi i szkołami oraz podczas bezpośrednich spotkań z młodzieżą.

Ponadto 19-20 października 2007 r. partnerzy spotkali się po raz kolejny w Kaliningradzie, aby podsumować dotychczasowe dokonania oraz zaplanować dalsze działania projektu, a miesiąc później w dniach 27-28 listopada 2007 r. w Olsztynie, aby przedyskutować koncepcje konferencji kończących projekt.

Po zakończeniu festiwalu wydano drukiem publikację z pracami laureatów konkursu festiwalowego pt. „Euroczytanie: eseje laureatów konkursu literackiego „To lubię!”.

W dniach 12-15 lutego 2008 r. w trzech krajach partnerskich zorganizowano konferencje podsumowujące projekt. Udział w nich wzięli: przedstawiciele władz lokalnych, mediów, zaproszeni goście, a przede wszystkim laureaci i finaliści konkursu „To lubię!” i reprezentanci z bibliotek partnerskich projektu. Konferencje transmitowane były na bieżąco w serwisie projektu, a obecnie można obejrzeć nagrania archiwalne wraz z tłumaczeniem na trzy języki partnerskie.

W dniu 12 lutego 2008 r. w Starym Ratuszu o godz. 14.00 odbyła się konferencja w Olsztynie. Po oficjalnym otwarciu, którego dokonali dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Andrzej Marcinkiewicz oraz Piotr Burczyk z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, wręczono nagrody polskim laureatom konkursu „To lubię!” organizowanego w ramach projektu. Zaprezentowano także wydawnictwo pofestiwalowe zawierające eseje 24 laureatów konkursu z trzech krajów partnerskich. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym ph. „Ambicja? Rozrywka? Snobizm? Czego oczekuje czytelnik literatury współczesnej?” prowadzonym przez Włodzimierza Kowalewskiego przy współudziale Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Bernadetty Darskiej i Zbigniewa Chojnowskiego.

W konferencji wzięło udział 87 osób.

W dniu 13 lutego 2008 r. delegacje trzech krajów: Litwy, Polski i Rosji składające się z pracowników bibliotek partnerskich oraz laureatów i uczestników konkursu „To lubię!” (ogółem 49 osób) wspólnym autokarem przejechały do Taurogów na Litwie na miejsce drugiej konferencji.

Konferencję na Litwie w dniu 14 lutego 2008 r. otworzyła gubernator okręgu Taurogi – Irena Riczkuwiene. Oprócz wręczenia nagród litewskim laureatom konkursu „To lubię!” i podsumowania projektu podziękowano także nauczycielom szkół współpracujących z Biblioteką Publiczną w Taurogach podczas festiwalu. Krótkie wystąpienia wygłosili: dyrektor Biblioteki Publicznej w Taurogach – Vida Kazakiewicziene, dyrektorzy pozostałych bibliotek partnerskich projektu oraz Riczardas Szileika – ekspert litewski, Audrone Anuliene – członek komisji litewskiej i dr Regimantas Tamoszajtis z Uniwersytetu Wileńskiego. Ciekawym elementem był występ uczniów gimnazjum Versme w Taurogach, którzy zaprezentowali fragmenty zwycięskich esejów w trzech językach: litewskim, polskim i rosyjskim.

W konferencji wzięło udział 125 osób.

Ostatnia konferencja odbyła się 15 lutego 2008 r. w Kaliningradzie. Otwarcia dokonali Michaił Andriejew – Minister Kultury administracji Obwodu Kaliningradzkiego, Nina Peretiaka – przedstawiciel Ministerstwa Kultury administracji Obwodu Kaliningradzkiego i Nina Ruzowa – dyrektor Kaliningradzkiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej. Wyróżniono laureatów konkursu rosyjskiego „To lubię!” oraz laureatów z krajów partnerskich – Litwy i Polski. Podsumowania projektu dokonali: Stanisław Swiridow – ekspert rosyjski i Natalia Lichina – członek rosyjskiej komisji oraz literaci – Oleg Gluszkin i Natalia Gorbaczowa.

W konferencji uczestniczyły 104 osoby.

Oficjalnie projekt zakończono w dniu 29 lutego 2008 r. Osiągnięto zaplanowane wskaźniki oraz zgodnie z założeniami zrealizowano wszystkie zamierzenia.

Dzięki „Internetowemu Festiwalowi Literackiemu Euroczytanie 2007” nawiązano wiele nowych kontaktów lokalnych, umocniono współpracę z bibliotekami publicznymi, szkołami, uczelniami wyższymi, a przede wszystkim osiągnięto rezultaty takie jak nawiązanie bliższej współpracy na linii Taurogi-Olsztyn, Taurogi-Kaliningrad oraz umocnienie kontaktów pomiędzy bibliotekami Kaliningradu i Olsztyna. Ponadto zapoczątkowano nowe powiązania kulturalne, tj. wymianę literatów i literatur oraz rozwinięto doświadczenia w zakresie użytkowania nowoczesnych technologii w kulturze w trzech krajach partnerskich – Litwa, Polska, Rosja.

Niezwykle cenne doświadczenia wyniosła z uczestnictwa w konkursie i wspólnej podróży młodzież. Poniżej prezentujemy wypowiedź jednej z uczestniczek.

Zapraszamy wszystkich do serwisu www.euroreading.eu, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi działaniami i efektami projektu. Na działających tam wciąż forach internetowych w trzech wersjach językowych można zamieszczać własne uwagi i refleksje dotyczące „Internetowego Festiwalu Literackiego Euroczytanie 2007”.

 

 

To był niesamowity wyjazd. Tyle można by było napisać, gdyby to było tylko kilka dni spędzonych na konferencjach poza granicami Polski. Jednak to było coś więcej. To było 18 osobowości z Polski, które mają w życiu różne priorytety, czytają różne książki, a jednak nie różnią się aż tak bardzo.

Poznaliśmy się na pierwszej z cyklu konferencji w Polsce. Już wtedy ze sobą rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądy na temat czytanych lektur i samego konkursu. Byliśmy zaskoczeni profesjonalnością i pomysłowością organizatorów. Po prostu było super! :) Następnego dnia spotkaliśmy się pod hotelem Warmińskim o 7.00! Od tej pory cały czas trzymaliśmy się razem. Tak bardzo się ze sobą zżyliśmy, że nawet złączaliśmy stoły w restauracji, żeby tylko być razem, całą ósemką. Cały czas śmialiśmy się, rozmawialiśmy, byliśmy najbardziej zżytą z grup.

Oczywiście nie izolowaliśmy się od pozostałych członków konferencji. Nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości, które nie ograniczają się tylko tego wyjazdu, nadal mamy kontakt z młodzieżą rosyjską, a także litewską. Niesamowite było to, że wszyscy mogliśmy rozmawiać po angielsku! Wszyscy mniej lub bardziej biegle posługiwali się tym językiem i opowiadali o swoich zainteresowaniach, kulturze i przemyśleniach.

Konferencja na Litwie odbyła się po całodniowej podróży autokarem. Litwini przywiali nas osobiście machając flagami i częstując cukierkami. Ugościli nas najlepiej jak mogli. Poszliśmy nawet na kręgle, co obfitowało w wiele połamanych paznokci, stłuczonych palców i promiennych uśmiechów. Kiedy w Walentynki poszliśmy do budynku biblioteki w Taurage byliśmy miło zaskoczeni. Litewska młodzież czytała eseje w języku polskim i rosyjskim. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nasz język jest dla nich bardzo trudny, dlatego serdecznie gratulowaliśmy chłopakowi, który to właśnie czytał po polsku. Dostał nawet nasze zaproszenie ;)

Po pobycie w Taurage pojechaliśmy na konferencję do Rosji, a konkretnie do Kaliningradu. Tam również przyjęto nas serdecznie. Spacerowaliśmy po Kaliningradzie, byliśmy weseli bardziej, niż przewidują to jakiekolwiek normy. Na konferencji wysłuchaliśmy przemówienia o sposobie organizacji konkursu, nagrodziliśmy gromkimi oklaskami rosyjskich laureatów, a także wysłuchaliśmy utworu zagranego na pianinie przez naszego kolegę Sergieja (Paka Sergey ;). Zwiedziliśmy również łódź podwodną i wysłuchaliśmy opowieści o niej tłumaczoną przez naszą koleżankę Karolinę (my też lubimy zielony groszek i banany). Obiad był ostatnim punktem naszej wycieczki.

Na granicy polsko-rosyjskiej spędziliśmy tylko 3,5 h (zaliczając kolejny level :)). Sprawdzono dokładnie nasz autokar, zrobiono nam test na inteligencję i puszczono. Było nam bardzo przykro, że to wszystko się kończy.

Dla mnie to był naprawdę wyjątkowy wyjazd i nie potrafię opisać tego, co czuję. Byłam jedną z 24/1000 osób, które dostały szansę poznania nowych ludzi, obcych kultur. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom tego projektu, którzy włożyli tyle wysiłku, aby mógł on dojść do skutku. Wiemy, jak wiele pracy i cierpliwości ich to kosztowało. To, co stworzyli przeszło moje najśmielsze oczekiwania.

Madziu, Marto, Karolinko, Agatko, Emilko, Gosiu i Tomeczku dziękuję wam, że byliście. Bez was, ten wyjazd nie byłby tak wyjątkowy, bo to przecież nie rzeczy, ale ludzie sprawiają, że coś nabiera kształtu, ma sens. Byliśmy zawsze razem i to było najpiękniejsze – to, że obcy sobie ludzie potrafią w zaledwie kilka dni stworzyć prawdziwą rodzinę (dosłownie i w przenośni).

Ten projekt dał mi jeszcze jedno – możliwość poznania ludzi, których nie poznałabym nigdy – młodzieży litewskiej i rosyjskiej. Mimo barier językowych dowiedziałam się, co jest dla nich ważne, poznałam ich spojrzenie na świat. Bo przecież niebo w Polsce, na Litwie i w Rosji jest inne, prawda Justas?

Anna Mrówczyńska
uczestniczka polskiego konkursu „To lubię!” i wyjazdu na konferencje na Litwie i do Rosji

cofnij