Anna Michalkiewicz, Renata Pietrulewicz

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2006 R. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „PROMOCJA CZYTELNICTWA”
PRIORYTET 1 „ROZWÓJ KSIĘGOZBIORÓW BIBLIOTEK”

 

Kolejny już rok dane nam było realizować zwiększone zakupy zbiorów dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny raz uczyliśmy się zmienionych procedur, które należało prawidłowo zastosować, aby dostać się do grupy instytucji, które w podziale dotacji mogły wziąć udział.

Nowością było podpisanie Umowy pomiędzy Biblioteką Narodową a stosowną instytucją kultury – biblioteką, domem kultury. Zmiana procedury została bardzo życzliwie przyjęta przez środowisko bibliotekarskie, spowodowała uporządkowanie wpisów dotyczących bibliotek w „Księdze rejestrowej instytucji kultury”, uprościła i skróciła czas przygotowania dokumentacji oraz przerzuciła całą odpowiedzialność za prawidłowy jej przebieg na dyrektorów bibliotek.

Całkowita kwota dofinansowania zadania przyznana na 2006 r. dla województwa warmińsko-mazurskiego na zakup nowości wydawniczych wyniosła 1 219 778 zł.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przygotowała propozycję podziału dotacji podstawowej i wyrównawczej w wysokości tej kwoty w oparciu o następujące kryteria:

w części wyrównawczej:

Minimalna kwota dotacji dla bibliotek gminnych i małomiejskich ustalona została na poziomie - 1 500 zł.

Minimalny udział środków własnych biblioteki publicznej w realizacji zadania zakupu nowości wydawniczych oraz pozyskanych z innych źródeł musiał wynieść nie mniej niż – 10%,

Kwota dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ze środków przyznanych dla całego województwa na zakup nowości wydawniczych nie mogła przekroczyć 5%.

Zgodnie z powyższymi kryteriami środki z dotacji rozdysponowane zostały w następujący sposób:
Ogólna kwota dotacji – 1 219 778 zł.
Dotacja dla WBP w Olsztynie – 60 967 zł (kwota nie przekracza 5% ogólnej sumy dotacji).
Kryteria podstawowe:

Pozostałą część dotacji w wysokości: 444 570 zł rozdysponowano w następujący sposób:

Dodatkowe kryteria:

Kryteria podziału dotacji podstawowej i wyrównawczej zostały zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WBP w Olsztynie pośredniczyła również w zebraniu wniosków ze wszystkich 117 bibliotek i czuwała nad prawidłowym ich wypełnieniem. Pozostałe procedury odbywały się już bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą zadania a Zleceniobiorcą.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wyniosła w 60 967 zł. Zakupiono 2 082 vol. książek (o wartości 60 795,34 zł) oraz 25 j. ew. dokumentów elektronicznych (o wartości 171,66 zł) stanowiących dodatki do publikacji papierowych.

Przetarg na dostawę publikacji wygrała Książnica Polska Sp. z o.o. w Olsztynie. Udzielono 13% rabatu, średnia cena książki wyniosła 29,20 zł.

Struktura zakupu przedstawia się następująco:

Wzorem lat ubiegłych zakupiono książki najbardziej poszukiwane przez czytelników. Ich liczne grono stanowią studenci, toteż literatura naukowa i popularnonaukowa przeważa w zakupie. Beletrystyki przybyło o kilka procent mniej niż w roku ubiegłym, procent literatury dla dzieci i młodzieży jest taki sam.

Starano się zakupić dzieła różnorodne tematycznie i piśmienniczo. Tak więc zbiory biblioteki wzbogaciły się o:

Przy wyborze tytułów niezbędna była selekcja bardzo bogatej oferty wydawniczej. Starano się wybrać pozycje wartościowe, efektowne pod względem edytorskim, odpowiadające na zapotrzebowanie czytelnicze. Z realizacji zadania bardzo zadowoleni są bibliotekarze a usatysfakcjonowani będą również czytelnicy bowiem zakupione zbiory to realizacja dezyderatów złożonych przez czytelników.

cofnij