Anna Michalkiewicz

 

Charakterystyka księgozbioru zakupionego do WBP w Olsztynie w ramach dotacji ministerialnych w latach 2003-2005.

 

Dotacje ministerialne na zakup książek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2003-2005 wyniosły 142.533,50 zł. Pozwoliło to na zakup 5.979 vol. książek. Struktura tego zakupu przedstawia się następująco:

Przedstawione liczby odzwierciedlają świadomą politykę uzupełniania w zbiorach WBP literatury naukowej i popularnonaukowej, szczególnie podręczników akademickich, na które zapotrzebowanie czytelnicze wzrasta z każdym rokiem. Wiąże się to zarówno z rozwojem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałych szkół wyższych na terenie Olsztyna, jak również z dużym odsetkiem młodzieży gimnazjalnej i licealnej wśród czytelników korzystających z zasobów biblioteki. Osoby te przygotowują się do różnorodnych sprawdzianów, egzaminów i olimpiad. Często szukają literatury wykraczającej poza program nauczania szkoły. Niebagatelną rolę odgrywają w tym wypadku także wysokie ceny książek niezbędnych w procesie zdobywania wiedzy. To powoduje, że biblioteka staje się miejscem, w którym poszukuje się aktualnych i fachowych źródeł informacji na różnorodne tematy.

Kolejną grupą czytelników, dla których lekturę należy dobierać szczególnie starannie, są dzieci. W tym wypadku chodzi już nie tylko o zawartość książki, a więc tekst na odpowiednio wysokim poziomie, ale i o formę publikacji. Przy obecnej deklarowanej przez wielu młodych ludzi niechęci do czytania, zewnętrzna atrakcyjność książki może być jedną z przyczyn wzrostu tak pożądanego zainteresowania.

Biblioteka publiczna odwiedzana jest także przez szerokie grono osób, dla których czytanie stanowi nieodłączny element egzystencji, wiąże się z rozwijaniem zainteresowań, stanowi element rozrywki i wypoczynku. Z myślą o tych osobach nie zaniedbano zakupu literatury beletrystycznej, jakkolwiek nie traktowano jej priorytetowo w sytuacji, gdy trzeba było dokonać wyboru pomiędzy zaspokojeniem wielu potrzeb.

Biorąc pod uwagę grupy odbiorców wymienione wyżej, zakupiono opracowania oraz teksty źródłowe z różnych dziedzin wiedzy, kompendia, słowniki i encyklopedie, publikacje o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, literaturę piękną (w tym nowe wydania poszukiwanych lektur), publicystykę, albumy i poradniki.


Charakterystyka tematyki zakupionych książek.

Literatura naukowa i popularnonaukowa:

 1. podręczniki akademickie z poszukiwanych dziedzin, wśród których można wymienić takie, jak:
 2. słowniki i encyklopedie z różnych dziedzin wiedzy - zakupione z przeznaczeniem do wykorzystania jako księgozbiór podręczny (w tym do informatorium, gdzie aktualność publikacji jest bardzo ważna)
 3. wydawnictwa albumowe (poszukiwane m.in. przez maturzystów do przygotowywania prezentacji maturalnych)
  • o tematyce związanej z regionem Warmii i Mazur
  • prezentujące poszczególne rodzaje sztuk (malarstwo i konserwacja dzieł sztuki, architektura, fotografia), w tym prezentacje wybranych artystów oraz słynnych muzeów świata i ich kolekcji
  • ilustrujące światowe dziedzictwo kultury (pod auspicjami UNESCO)
 4. literatura naukowa i popularnonaukowa:
  • wybrane pozycje prezentujące najnowsze osiągnięcia w naukach matematyczno-biologicznych (m.in. histologia, embriologia, genetyka, historia epidemii, choroby nowych czasów - np. choroba Alzheimera, hipoterapia, ochrona środowiska)
  • nauki humanistyczne - książki omawiające przemiany współczesnego świata (terroryzm, fundamentalizm), zagadnienia socjologiczne, filozoficzne, etyczne (np. problem eutanazji), historię filmu, teatru, muzyki (biografie słynnych twórców, prezentacje trendów)
  • turystyka i krajoznawstwo (przewodniki, atlasy, opisy podróży)
 5. poradniki o charakterze popularnym dla szerokiego kręgu odbiorców, a w nich: zasady racjonalnego żywienia, zastosowanie diet w różnych chorobach, kosmetyka, sposoby prezentacji własnej osoby, samoobrona, zdrowie, pedagogika (problemy wychowawcze, uzależnienia i ich przezwyciężanie), podręczniki do nauki gry na instrumentach, komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, programy profilaktyczne (np. przezwyciężanie depresji), hobby (fotografia, wędkarstwo, sztuka kulinarna, szachy, motoryzacja, hafciarstwo, sztuka rysowania i malowania).

Beletrystyka dla dorosłych:
Zbiory biblioteki wzbogacono o:

Ze względu na konieczność podziału środków finansowych w celu zaspokojenia wielu potrzeb czytelniczych, beletrystyka nie stanowiła priorytetu w tym zakupie. Było to raczej zasygnalizowanie w naszych zbiorach trendów współczesnej prozy światowej i polskiej.

Książki dla dzieci i młodzieży:

Dodatkowe fundusze na zakup nowości wydawniczych do biblioteki stanowią okazję do uzupełnienia braków, pozyskania książek poszukiwanych przez czytelników, odnowienia starzejących się księgozbiorów. Kolekcje biblioteczne muszą być uzupełniane, w przeciwnym razie tracą na atrakcyjności w oczach osób odwiedzających bibliotekę. Przy obecnym tempie rozwoju naukowego trudno nadążyć w książkach z aktualnością prezentowanej wiedzy. Dotyczy to np. informatyki, ale także prawa czy medycyny. Oferta wydawnicza i księgarska jest ogromna, dlatego tak ważna staje się rola bibliotekarza, od którego wymaga się umiejętności wyboru książek najwartościowszych i najbardziej przydatnych w kształceniu ustawicznym oraz w rozwoju osobistym czytelników.

cofnij