Anna Rau

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

    1.   BRZEZIŃSKI Włodzimierz : Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. - Warszawa : XXL Grupa Medialna Wydaw. "Lingwa", 2003. - 208 s., il. (także kolor.), fot., m., portr. ; 21 cm
     Publikacja przedstawia ponad 800 uaktualnionych (to ważne, gdyż tematyka zmienia się nieustannie) haseł z zakresu wiedzy o UE, liczne wyjaśnienia skrótów typu KES, WPR, PHARE, EWEA, RUE oraz terminów fachowych (beneficjent netto, strażniczka traktatów). Hasła encyklopedii obejmują szeroki zakres tematyczny: począwszy od urzędów i instytucji, przez przegląd programów, po biogramy osób na czołowych stanowiskach Unii. Encyklopedia zawierająca ponad 100 ilustracji oraz zdjęć może też stanowić rodzaj albumu-przewodnika po krajach, urzędach i instytucjach. Unikatowa końcowa książka telefoniczno-adresowa z numerami telefonów, faksów, adresami poczty elektronicznej i stron internetowych stanowi przydatną niespodziankę w polecanej pozycji, gdyż ułatwia poszukiwanie wiedzy w świecie wirtualnym lub też ewentualny kontakt osobisty z wszystkimi urzędami i instytucjami UE.

    2.   ENCYKLOPEDIA językoznawstwa ogólnego / pod red. Kazimierza Polańskiego ; oprac. Marian Jurkowski [et al.]. - Wyd. 3 bez zmian. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. - 731 s. : rys., wykr. ; 21 cm
     Polecane kompendium zawiera omówienie wielu szczegółowych zagadnień z zakresu językoznawstwa ogólnego: elementów teorii języka, dziejów językoznawstwa wraz z przeglądem poszczególnych kierunków metodologicznych i szkół w fonetyce i fonologii, morfologii i morfonologii, fleksji, słowotwórstwa, składni, leksykologii i leksykografii, semantyki, gramatyki porównawczej, dialektologii, onomastyki, kultury języka, nauki o zaburzeniach mowy, stylistyki, wiedzy o językach świata oraz ich klasyfikacji genealogicznej i typologicznej (przede wszystkim przynależność genetyczna, geografia i rozwój historyczny). Encyklopedia zawiera również hasła z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin naukowych, przede wszystkim psychologii, socjologii, filozofii i logiki; niektóre z nich mają formę biogramów wybitniejszych uczonych wraz z ich dorobkiem naukowym. Książka z pewnością będzie stanowić pomoc studentom wydziałów filologicznych oraz początkującym lingwistom.

    3.   JEMIELNIAK Dariusz : Angielski : sztuka unikania błędów : słownik / Dariusz Jemielniak, Piotr Labenz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2003. - 329 s. ; 19 cm
     Słownik powstały w oparciu o analizy błędów semantycznych, gramatycznych i z zakresu łączliwości wyrazów, nagminnie popełnianych przez Polaków posługujących się językiem angielskim. Większość owych pomyłek wynika z niewłaściwego rozumienia słów lub używania ich z niewłaściwymi przyimkami. Podręcznik składa się z dwóch części: pierwsza to słownik ok. 1000 wyrazów, omówionych i zilustrowanych przykładami poprawnego użycia wraz z polskim tłumaczeniem. Opracowano użycie przyimków, różnice stylistyczne i kontekstowe, a przede wszystkim znaczeniowe na przykładach par lub ustalonych ciągów wyrazowych. Szczególnie podkreślono właściwy użytek słów, zwanych "fałszywymi przyjaciółmi tłumacza" (wyrazy o podobieństwie fonetycznym do polskich a o innym znaczeniu). Część druga słownika to zestawy zdań zawierających błąd - do samodzielnego odnalezienia i poprawienia, czyli rodzaj ćwiczeń, a jednocześnie sprawdzian zakresu przyswojonej wiedzy z pierwszej części książki.

    4.   KALENDARIUM życia literackiego 1976-2000 : wydarzenia, dyskusje, bilanse / red. Przemysław Czapliński [et al. ; red. prowadzący Maria Rola]. - Kraków : Wyd. Literackie, 2003. - XII, 629, [4] s., 2 k. tabl. złoż. ; 25 cm
     Bardzo dogłębne zestawienie najważniejszych wydarzeń polskiego życia literackiego. Rejestracja rozwoju "świata" literatów polskich, powstania obiegu niezależnego, rozpadu PRL-owskiego systemu oraz narodzin systemu rynkowego (w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką). Kompozycja w kalendarium jest powtarzalna - każdy rok opracowano w formie spisu treści dotyczącego najgłośniejszych publikacji książkowych, właściwego kalendarium, biogramów osób zmarłych oraz zbilansowanych danych dotyczących rynku książki, czasopism (narodziny i upadek) i nagród literackich. Wertowanie "Kalendarium..." to sposób na szybkie zapoznanie się (w skróconej wersji) z instytucjami, osobami, specyfiką pokolenia, grupami literackimi, związkami zawodowymi, formami mecenatu i sposobami rozpowszechniania książek. Zawiera blisko 2000 not oraz 3500 haseł w indeksie nazwisk wraz z przejrzystą, rozkładaną tabelą. Przewodnik dla uczniów, studentów, nauczycieli, dziennikarzy i socjologów.

    5.   KITA Małgorzata : Słownik paronimów czyli wyrazów mylonych / Małgorzata Kita, Edward Polański. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2004. - 230 s. ; 17 cm
     Słowa o podobnej grafii nie są zjawiskiem marginalnym i mało ważnym w języku polskim, tak więc polecany słownik będzie wielką pomocą nie tylko dla semantyków, etymologów badaczy słowotwórstwa czy teoretyków literatury, ale również może stanowić wspomożenie w codziennej komunikacji każdemu Polakowi, a dla literatów - źródło natchnienia. Każdy z artykułów hasłowych składa się z wyrażenia, jego definicji i przykładu użycia - najczęściej w postaci aforyzmu, przysłowia czy zwrotu frazeologicznego. Wyjaśniane paronimy występują w dwóch sąsiadujących kolumnach wraz z podobnym układem graficznym definicji terminów. Analiza wyrazów odległych znaczeniowo, ale brzmiących podobnie (batut i batuta, debet - debit, denary-dinary, cykata-cykuta) może nie tylko zapobiegać pomyłkom, ale też rozwijać słownictwo, budzić ciekawość poznawczą i pogłębiać świadomość językową czytelnika. Jednocześnie precyzja w wyrażaniu myśli, unikanie lapsusów i gaf językowych to umiejętność niezbędna wszystkim - niezależnie od wieku - tak więc "Słownik..." polecany jest tak młodzieży szkolnej, jak i "najbardziej dojrzałym" Polakom, a nawet cudzoziemcom poznającym dopiero polszczyznę.

    6.   LEKSYKON filozofów współczesnych / pod red. Jana Szmyda. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 548 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach
     Publikacja obejmuje blisko 150 obszernych biogramów uczonych świata, nowatorów w dziedzinie refleksji filozoficznej, najbardziej reprezentatywnych postaci filozofii światowej i polskiej XX wieku. Przy doborze materiału uwzględniono walory poznawcze i humanistyczne twórczości owych wybranych autorów, reprezentatywność w stosunku do głównych nurtów filozofii i myśli humanistycznej, rolę we współczesnych sporach intelektualnych i ideowych, zdolność inspiracji poznawczej i kulturalnej. Biogramy skonstruowano tak, aby obok szkicu biograficznego oraz skrótowego omówienia twórczości, zawierały jak najbardziej wyczerpującą prezentację poglądów filozoficznych oraz - ogólnie - humanistycznych, społecznych, kulturowych, religijnych itp. Dzięki zbiorowi owych małych biografii, czytelnicy poznają jednocześnie zarys ważniejszych stanowisk myślowych filozofii i humanistyki współczesnej. Słownik może stanowić pomoc w dyskusjach naukowych, w nauczaniu filozofii, etyki oraz propedeutyki filozoficznej na wydziałach humanistycznych uczelni wyższych. Opracowanie o znacznej randze poznawczej i edukacyjnej, co gwarantuje skład grona redaktorów - specjalistów poszczególnych dziedzin filozofii i humanistyki.

    7.   MILEWSKI Piotr : Słownik terminologii handlowej, podatkowej i księgowej : polsko-niemiecki, niemiecko-polski / Piotr Milewski, Michał Marciszewski. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydaw. "Branta", 2004. - 504 s. ; 20 cm
     Zawiera ok. 25 000 haseł bazowych, zapisanych zgodnie z nowymi zasadami pisowni niemieckiej. Obok słownictwa z zakresu takich obszarów, jak handel (w tym międzynarodowy), podatki i księgowość, słownik podaje także pojęcia z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, logistyki, bankowości, ubezpieczeń i finansów. Hasła oraz podhasła zamieszczono w dwóch kolumnach: niemieckiej i polskiej w porządku alfabetycznym i zaopatrzono w odpowiednie skróty umowne oraz liczne przykłady użycia w najbardziej istotnych i rozpowszechnionych zwrotach. Książka polecana wszystkim mającym kontakt zawodowo lub prywatnie z niemieckim lub polskim ekonomicznym językiem fachowym, adresowana jest więc przede wszystkim do przedsiębiorców, handlowców, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i finansowych, a także tłumaczy i studentów germanistyki.

    8.   MYŚLĄC z Janem Pawłem II : przewodnik po encyklikach / komentarze Maciej Zięba ; rozmawiał Paweł Kozacki ; [o encyklikach rozmawiają Jarosław Kupczak et al.]. - Poznań : Wydaw. "W Drodze", 2003. - 320 s. ; 21 cm.

     Wstęp do badań nad czternastoma encyklikami Papieża-Polaka przedstawiony w dwojakiej formie: rozmów ze znawcami tematyki oraz komentarzy o. M. Zięby. "Przewodnik..." to nie tylko zbiór "przemyśleń po lekturze", lecz także rozwinięcie oraz interpretacja myśli papieskiej, analiza przesłania owych dokumentów oraz przybliżenie okoliczności ich powstania, kontekst społeczny i aktualność. Treść podręcznika uszeregowana jest chronologicznie - wg kolejności ukazywania się poszczególnych encyklik. Kompendium obejmujące niezwykle szeroki zakres tematyczny: od dogmatyki po naukę społeczną Kościoła.

    9.   POLSKI słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. Tom 1-2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut haseł Natalia Aleksiun et al.]. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2003. - T. 1 : 848 s., [16] s. tabl. kolor. ; 21 cm. T. 2 : 1023 s., [16] s. tabl. kolor. : il., portr. ; 21 cm
     Imponujące objętościowo i graficznie opracowanie historii Żydów polskich od czasów najdawniejszych po współczesność. Słownikowa rejestracja szeroko rozumianej kultury Żydów w zakresie religii, nauki i sztuki, obyczajowości oraz życia społecznego i politycznego wraz z biogramami najwybitniejszych przedstawicieli świata kultury judaistycznej i polsko-żydowskiej. Cztery tysiące haseł uporządkowanych alfabetycznie wraz z odsyłaczami oraz 500 kolorowych ilustracji przybliża i systematyzuje wiedzę na temat tego tak bliskiego nam a jednocześnie dalekiego narodu. Słownik nie zawiera haseł związanych ze współczesnym Izraelem, a jedynie z przeszłością polsko-żydowską, czyli aspektem "żydowskim" historii Polski. Przybliża swoistą - jak dla każdego narodu - mentalność, przyczyny postaw, motywację postępowania i sposób myślenia, organizacje społeczne i polityczne, religię, oświatę, kulturę artystyczną, prasę i literaturę żydowską. Kompetencje naukowe publikacji potwierdza udział w jej opracowaniu pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.

    10.   SITARZ Mirosław : Słownik prawa kanonicznego / Mirosław Sitarz. - Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax", 2004. - IX, 204 łamy, 6 s. ; 25 cm
     Po dwudziestu latach obowiązywania Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego przez Jana Pawła II z pewnością istnieje zapotrzebowanie na nowy słownik prawa kanonicznego w języku polskim. Prezentowana pozycja upowszechnia wiedzę o życiu Kościoła, jego ustroju hierarchicznym, administracji kościelnej, zasadach, pojęciach i instytucjach prawnych, zdefiniowanych w obowiązujących kanonicznych aktach normatywnych. Książka może stanowić również rodzaj specyficznego skrótowego podręcznika do wiedzy o państwie i prawie z jednoczesnym odesłaniem do odpowiednich kanonów kodeksu, co ułatwia dotarcie do rzeczywistych źródeł prawa. Słownik z pewnością będzie pomocą dla osób duchownych oraz świeckich, zainteresowanych poznawaniem i stosowaniem prawa kanonicznego w życiu.

    11.   SŁOWNIK bohaterów literackich / [oprac. haseł Anna Popławska et al.]. - Kraków: Wydaw. "Greg", 2003. - 448 s. ; 21 cm
     Jedna z wielu publikacji przeznaczonych dla gorliwych uczniów i maturzystów. Autorzy słusznie zdeklarowali, iż posłuży przede wszystkim jako przypomnienie informacji poświęconych wielu dziełom literackim, typologii bohaterów i ogólnych wzorcom osobowym, charakterystykom danego autora i epoki, z której pochodzi konkretny utwór. Każde z haseł to skrócona charakterystyka bohatera wszelkiej kondycji: człowieka, zwierzęcia, istoty fantastycznej, postaci fikcyjnej i historycznej, uwzględniono nawet cykle utworów i status bohatera w poszczególnych częściach, w celu obserwacji transformacji jego cech. Jako ilustrację przykładów zastosowano liczne cytaty, a cechy kluczowe bohatera wyodrębniono specjalnym drukiem, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Fundamentem publikacji jest polska podstawa programowa, czyli lektury obowiązujące wszystkich maturzystów, jak również książki proponowane przez twórców najbardziej popularnych w szkołach programów nauczania i podręczników.

    12.   SŁOWNIK myśli społeczno-politycznej / Jacek Derek [et al.]. - Bielsko-Biała: Wydaw. "Park", cop. 2004. - 531 s., faks., fot. (w tym kolor.) : portr., rys. ; 26 cm
     Słownik, który można traktować zarówno jak niestandardowy podręcznik, jak i jako typową pozycję encyklopedyczną. Usystematyzowana wiedza historyczno-filozoficzna przedstawia poszczególne epoki, dzieje doktryn (również religijnych) i ich czołowe kwestie w okresie od starożytności po współczesność. Szczególnie opracowanie trendów XX i XXI wieku (feminizm, neoliberalizm, katolicka nauka społeczna, nauczanie Jana Pawła II) wydaje się cenne dla poszukiwaczy wiadomości. Każdy z terminów posiada przejrzysty układ: definicja, tło historyczne, szczegółowa charakterystyka i teksty źródłowe, nawiązania, oponenci twórcy zagadnienia, słowniczek i bibliografia. Podobieństwo do podręcznika uosabiają końcowe pytania kontrolne i utrwalające. Wielkim ułatwieniem w przyswajaniu wiedzy są również zamieszczone na marginesach wyjaśnienia pojawiających się w trakcie lektury wątków pobocznych.

    13.   ZIELIŃSKI Andrzej : Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 6 uaktual. i uzup., stan prawny na dzień 1 X 2003 r. - Warszawa : Wydaw. "C.H. Beck", 2004. - XVIII, 379 s. ; 24 cm
     Podręcznik z założenia ma stanowić pomoc studentom wydziału prawa i administracji oraz aplikantom, gdyż ze względu na skupienie najistotniejszych wiadomości z danej dziedziny pozwala na ich szybkie i efektywne przyswojenie. Książka stanowi całościowe i nowoczesne omówienie polskiego postępowania cywilnego wraz z zasadami i przebiegiem czynności procesowych, postępowania dowodowego, zasad orzekania, postępowania egzekucyjnego, nowego prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz opisem rodzajów środków zaskarżenia. Praca zawiera również wykaz ważniejszej i nowej literatury przedmiotu.

cofnij