Anna Rau

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. BIOLOGIA / pod red. Wojciecha Baturo. - (Encyklopedia szkolna PWN). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 616 s. : il. gł. kolor., fot., m., portr., rys., wykr. ; 30 cm. - ISBN 83-01- 13726- 6

Bogato ilustrowana encyklopedia prezentująca w ponad 6000 haseł poszczególne działy biologii, m.in.: botanikę, zoologię, anatomię, fizjologię, biochemię, genetykę, ewolucjonizm, ekologię, oraz nauki pokrewne: medycynę, higienę zdrowotną, nauki rolnicze, antropologię, psychologię. Dzięki ponad 1000 wielobarwnych zdjęć i rysunków, tabel i zestawień wzbogaca wiedzę czytelnika i pomaga zrozumieć funkcjonowanie opisywanych procesów biologicznych (biochemicznych, ewolucyjnych, ekologicznych). Stanowi też pewnego rodzaju kompendium wiedzy na temat poszczególnych przedstawicieli grup systematycznych (zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów), jak również ważniejszych grup taksonomicznych. Publikacja ta wiele miejsca poświęca gatunkom rodzimym, występującym w faunie i florze Polski, oraz specjalnie podkreśla formy i wagę ochrony przyrody i środowiska.

2. BOORSTIN Daniel J.

Twórcy : Geniusze wyobraźni w dziejach świata / Daniel J. Boortsin ; z ang. przeł. Dorota Kozińska, Marcin Stopa, Jacek Suchecki. - Warszawa : Wydaw. "Książka i Wiedza". Fakty, cop. 2002. - 923 s. : [24] s. tabl. : il. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-05-13224-2

Dość swobodna pod względem układu chronologicznego kronika dziejów sztuki światowej i jej najwybitniejszych twórców oraz dzieł. Autor określa ten zbiór esejów jako "sagę geniuszy wyobraźni" i porusza w nim historię ludzkości nawiązując do kwestii filozoficznych, religijnych i kulturowych. To skrócona historia rozwoju wierzeń, gatunków literackich, dramatu, tańca i filmu, kształtowania się archetypów, powstawania muzyki i instrumentów oraz budowli. Książka stanowi doskonałe uzupełnienie podstawowych wiadomości o sztuce (ze względu na podkreślanie wzajemnych powiązań i zależności wszystkich jej dziedzin), szczególnie iż jest przystępna i wzbudza zainteresowanie czytelnika.

3. CABANNE Pierre

Encyklopedia art deco / Pierre Cabanne ; przeł. Joanna Guze ; uzup. Anna Sieradzka. - (Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN). - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 2002. - 332 s. : il., fot., portr. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 323-324. - Indeks. - ISBN 83-221-0740-4

Barwny (również ze względu na dużą ilość fotografii) obraz epoki i treściwe omówienie uwarunkowań, którym poddana była sztuka lat dwudziestych (szczególnie w odniesieniu do Francji). Staranne opracowanie biograficzne i rzeczowe, uzupełnione zestawem ilustracji i bibliografią, skutecznie przybliża klimat i stylistykę tych czasów.

Polskie wydanie książki poświęcone sztuce okresu międzywojennego zostało uzupełnione o materiały tyczące się jedynie naszego kraju - to obszerny syntetyczny artykuł na temat linii rozwojowej polskiego art deco.

4. CORBEIL Jean-Claude

Wielojęzyczny słownik wizualny : leksykon tematyczny / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambaut ; [oprac. haseł Elżbieta Bielawska et al. ; tł. wstępu Anna Trznadel-Szczepanek ; aktualizacja haseł Zbigniew Chmielewski et al.]. - Warszawa : Przegląd Reader's Digest, 1999. - XXX, 959 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Indeksy. - Tł. z fr., tekst równol. pol., ang., fr., niem. - ISBN 83-910878-6-7.

Słownik dotyczący wszystkich sfer życia codziennego - nietypowy ze względu na to, iż słowa-hasła określone w nim są za pomocą obrazów. Można więc powiedzieć, że najważniejszą pozycję zajmują w słowniku ilustracje. Każdy z występujących w nim wyrazów zdefiniowany został przez swój związek z innymi wyrazami w obrębie pewnej grupy słów, która z kolei stanowi część coraz to większych całości - struktura słownika obejmuje więc tematy, zagadnienia, pojedyncze przedmioty i części tych przedmiotów. Hasła sięgają tak do języka ogólnego jak i specjalistycznego, gwarantując ścisłość terminologiczną przy jednoczesnej ogólnej przejrzystości. Pozycja przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić swój zasób słów oraz powiększyć słownictwo obce, gdyż terminy podane są w wersji francuskiej, angielskiej i niemieckiej.

5. CZAJKOWSKI Michał

Wielka encyklopedia Internetu i nowych technologii / Michał Czajkowski. - Kraków : Wydaw. "Edition", 2002. - [4], 742 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-7366-011-9

Uporządkowany zbiór terminologii związanej z Internetem oraz dziedzinami pokrewnymi - 2,5 tysiąca najaktualniejszych terminów, pojęć i akronimów ułożonych w porządku alfabetycznym, uzupełnionych ilustracjami, tabelami oraz bogatym zbiorem interesujących adresów. Podstawowym kryterium doboru haseł encyklopedii był związek z Siecią - powiązanie z technologiami komunikacyjnymi i zagadnieniami okołointernetowymi. Książka wzbogaca wiedzę z zakresu historii i współczesności Internetu, możliwości usług internetowych, webdesignu, multimediów, e-biznesu, e-marketingu, podstaw informatyki i telekomunikacji, metod ochrony i szyfrowania informacji. Przybliża również kulturalne oraz socjologiczne aspekty Internetu. Przy hasłach podane są również źródła polsko- i obcojęzyczne.

6. ENCYKLOPEDIA chrześcijaństwa : Historia i współczesność : 2000 lat nadziei / [aut. haseł Alberto Agnesina et al. ; red. Henryk Witczyk ; polscy autorzy haseł Mirosław Cisowski et al. ; wprow. Joseph Ratzinger ; tł. Stefan Bialeński et al.].- Kielce : "Jedność", 2002. - Wyd. 4. - ISBN 88-415-4454-6

Obszerny, alfabetycznie uporządkowany zbiór ok. 1200 haseł z zakresu doktryny wiary, życia zgodnego z jej zasadami, historii chrześcijaństwa, liturgiki, antropologii, archeologii, współczesnych spraw polityczno-społecznych oraz sztuki (z uwzględnieniem elementów związanych z innymi wyznaniami oraz nowymi ruchami religijnymi). Definicje poszerzono o teksty z Pisma Świętego oraz fragmenty znaczących dzieł literackich i teologicznych, jak również wzbogacono reprodukcjami obrazów i zdjęć o tematyce religijnej. Na końcu podano również wybór literatury i dokumentów kościelnych.

7. GENAILLE, Robert

Teren dawnych Niderlandów to od średniowiecza ważny teren pod względem dokonań artystycznych, a tzw. "północna" szkoła malarstwa w różnych okresach oddziaływała na wiele krajów europejskich, w tym na Polskę. Wiedza zgromadzona w "Encyklopedii" odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy właśnie na temat malarstwa holenderskiego - obejmuje twórczość staroniderlandzką (XIV-XVI w.), w tym frankoflamandzką i burgundzko-niderlandzką, malarstwo księstwa biskupiego Liége (leodyjskie) (XVI-XVIII w.), holenderskie (XVII- poł. XX w.), flamandzkie (XVII-XVIII w.), Królestwa Niderlandów (1815-1830) oraz belgijskie (XIX - poł. XX w.), gromadząc jednocześnie biogramy najwybitniejszych oraz mniej znanych malarzy. Hasła uzupełniają kolorowe ilustracje oraz informacje nt. obecnego rozmieszczenia opisywanych dzieł sztuki.

8. GEOGRAFIA / pod red. Janusza Puskarza. - (Encyklopedia szkolna PWN). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 707 s. : il. gł. kolor., fot., m., portr., rys., wykr. ; 30 cm. - ISBN 83-01- 13727- 4

Przedmiotowe kompendium wiedzy o świecie dla wszystkich miłośników geografii, szczególnie licealistów i nauczycieli. Ponad 4500 haseł przybliża terminy i pojęcia również z dziedzin nauk pokrewnych (goelogia, geofizyka, fizyka atmosfery), włączonych do programu szkolnego geografii. Encyklopedia charakteryzuje obiekty fizycznogeograficzne, państwa, miasta i zjawiska kształtujące oblicze naszej planety dzięki wysokiej jakości mapom, zdjęciom, rysunkom oraz tabelom. Przedstawia również historię rozwoju geografii w świecie i w Polsce, zakres badań tej nauki, podział na dziedziny. Dokładnie opracowane zostały m.in. najnowsze dane demograficzne wg statystyk międzynarodowych oraz polskich.

Staranność opracowania haseł gwarantuje autorstwo specjalistów nauk geograficznych oraz pracowników naukowych wyższych uczelni i PAN.

9. KUSIAK, Jerzy

Skrzypce od A do Z / Jerzy Kusiak. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne S.A., 1999. - Wyd. 2 uzup. - 667 s., 72 s. tabl., il., faks., fot., m., nuty, portr., rys., wykr. ; 18 cm. - Bibliogr. s. 609-620. - Indeksy. - ISBN 83-224-0346-1

Wyjątkowo cenne kompendium wiedzy na temat skrzypiec - wyczerpujący zbiór wszelkich informacji związanych z tym instrumentem. Opracowanie dotyczące zarówno budowy, konserwacji, przechowywania i czyszczenia, jak i zagadnień akustyki, historii oraz techniki gry. To przekrój historyczny przez kraje i epoki, w których kwitło lutnictwo wraz z przypomnieniem najsłynniejszych rodów wytwarzających skrzypce, szkół skrzypcowych i najwybitniejszych wirtuozów tego instrumentu. Charakteryzuje również najważniejsze konkursy skrzypcowe międzynarodowe i polskie. Pozycję uzupełnia literatura związana z tematem skrzypiec.

10. KSIĘGA "Kadru" : O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza : album / red. Stanisław Zawiśliński i Seweryn Kuśmierczyk ; oprac. graf. Mirosław Zdrodowski. - Warszawa : "Skorpion", 2002. - 203 s., faks., fot., portr. ; 23x32 cm. - ISBN 83-86466-37-5

Książka-dokument na temat pracy Zespołu Filmowego "KADR", świadectwo ważnych faktów i wydarzeń z dziejów polskiej wytwórni. Treść albumu stanowią zdjęcia archiwalne, fotosy filmowe, reprodukcje plakatów, fragmenty wybranych recenzji i opinii, rozmowy i komentarze dotyczące jednej z najważniejszych instytucji kinematograficznych w kulturze polskiej. Przybliża jej początki, stanowiąc jednocześnie swoistą kronikę polskiego filmu. Końcowe zestawienie podaje również nagrody i wyróżnienia dla filmów "KADRU".

11. LANDOWSKI, Zbigniew

Płytowy przewodnik po muzycznej klasyce / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001. - 437 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 431-432. - Indeksy. - ISBN 83-05-13198-X

Płyta kompaktowa jest dziś podstawowym nośnikiem muzyki, gdyż w sposób prawie doskonały zbliża słuchacza do przeżyć dostępnych na koncertach, a książka Landowskiego to wprowadzenie w świat muzyki klasycznej zapisanej właśnie na płytach. Publikacja podaje wiadomości z historii muzyki, porady dla zbieraczy płyt kompaktowych o sprzęcie audio, producentach i dystrybutorach, muzyce w internecie, miejscach najbardziej korzystnych, aby zakupić płyty. Przekazuje również biografie najważniejszych kompozytorów oraz największych wykonawców (dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów, interpretatorów), słownik pojęć i terminów muzycznych. Minusem "Przewodnika..." jest, iż właściwie nie charakteryzuje polskich kompozytorów i wykonawców, jak również wydawnictw płytowych i płyt wydanych w naszym kraju.

Lektura "Przewodnika..." pomoże w uniknięciu kosztownych pomyłek w zakupie płyt. Pozycja polecana przede wszystkim zbieraczom i melomanom.

12. LIPOŃSKI, Wojciech

Encyklopedia sportów świata / Wojciech Lipoński ; [zespół red. Ewa Wozowska]. - Poznań : Atena, 2001. - 595 s. : il. kolor., faks., fot., portr. ; 35 cm. - ISBN 83-85414-77-0

Staranne opracowanie wielkiej różnorodności sportów, wymyślonych i praktykowanych przez poszczególne narody i kultury. Niezwykłość encyklopedii podkreśla bogactwo jej materiału: przybliża nie tylko najbardziej znane sporty międzynarodowe, jak również te dawne i zapomniane, regionalne i ludowe, oraz dyscypliny istniejące tylko historycznie, bądź funkcjonujące do dziś wśród pojedynczych narodów. "Encyklopedia..." to także starannie ilustrowany zbiór wiadomości o pochodzeniu i historii sprzętu sportowego oraz zasad gier uzupełniony wielką ilością tabel wyników, zdjęć, ilustracji, rysunków map i wykresów.

13. LYSZCZYNA, Jacek

Słownik Mickiewiczowski / Jacek Lyszczyna, Marek Piechota. - (Słowniki encyklopedyczne "Książnicy"). - Katowice : "Książnica", 2000. - 421 s. ; 22 cm. - ISBN 83-7132-316-6

Słownik obejmuje aktualną wiedzę na temat poety (raporty o recepcji jego utworów, instytucje badawcze, tematyczne konferencje naukowe, edycje dzieł) według stanu badań z końca 1998 roku. W przystępny sposób przybliża biografię Mickiewicza oraz jego bliskich, twórczość poety, język i osobliwości słownictwa, metafor i symboli, pojęcia gatunkowe oraz historyczne. Podaje również wybiórczo bibliografię tematyczną. Hasła wspomagane są systemem odsyłaczy oraz notami bibliograficznymi.

Pozycja dostosowana właściwie bardziej dla uczniów niż dla koneserów czy badaczy, ale stanowi solidne uzupełnienie posiadanej wiedzy na temat wieszcza.

14. MAYHEW, Alan

Rozszerzenie Unii Europejskiej : analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej / Alan Mayhew ; red. Agata Kołakowska, Marcin Jatczak ; tł. z ang. Bożena Glińska, Katarzyna Półgrabia]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, 2002. - 131 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87913-34-0

Syntetyczny opis dziesięciu kandydujących państw z Europy Środkowej i Wschodniej, umożliwiający poszerzenie wiedzy i zrozumienie oraz ocenę stanowiska zajmowanego przez polski rząd w negocjacjach akcesyjnych. Książka przybliża kwestie natury politycznej i problemy reformy Wspólnej Polityki Rolnej czy charakteru przyszłych granic zewnętrznych Unii. Wyjątkowo dokładnie opracowane zostały rozdziały dotyczące negocjacji: czynniki determinujące, wyjściowe stanowiska negocjacyjne stron, decyzje polityczne, rozmowy między członkami Unii, obszary trudności negocjacyjnych. Scharakteryzowano również zagadnienia finansowe wraz z wielkością i podziałem środków z funduszy strukturalnych.

15. NITECKI, Piotr

Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999 : Słownik biograficzny / Piotr Nitecki. -- Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 2000. - Wyd. 2 popr. i uzup. - ISBN 83-211-1311-7

Ułożone alfabetycznie 1542 biogramy wszystkich polskich biskupów Kościoła katolickiego wraz z ich działalnością (nie tylko wynikającą z obowiązujących funkcji kościelnych) na tle historii państwa polskiego. Każdy z biogramów opatrzony został krótką notką bibliograficzną wraz z podaniem źródła (autor powołuje się m.in. na źródła watykańskie) i opracowaniami. Pracę uzupełnia indeks terytorialno-chronologiczny stanowiący zarys historii poszczególnych diecezji wraz z podstawową informacją bibliograficzną oraz wykazem wszystkich biskupów ordynariuszy i pomocniczych.

16. ROLA Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / Franciszek Macharski et al. ; red. Michał Góra. - Gliwice : "Wokół Nas", 2001. - 62 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-88199-30-7

Owoc krakowskiej konferencji: prezentacja stanowisk ludzi Kościoła - tak duchownych jak i świeckich - jako głos w dyskusji nad nowym kształtem Europy, możliwością dialogu i współpracy, problemami ewentualnego powiązania integracji i sekularyzacji. Dokument autentyczny, gdyż nierzadko krytyczny, jako próba myślenia o Unii nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także kulturowych, duchowych i religijnych. Publikacja odpowiada na pytania dotyczące szans chrześcijaństwa w nowych warunkach, roli Kościoła w przyszłej Europie, analizy obaw eurosceptyków. Publikacja charakteryzuje również działalność Kościoła na Litwie, Węgrzech i w Czechach oraz obecność jego przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

17. ROZSZERZENIE Unii Europejskiej na Wschód - konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie : opinia o Raporcie Fundacji Friedricha Eberta "Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa" / red. Andrzej Stępniak ; aut. Tomasz Budnikowski et al. ; współpr. Alan Mayhew, Anna Zielińska-Głębocka. - (Zrozumieć negocjacje. Debata). - Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w Unii Europejskiej, 2000. - 139 s. : m., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 120-123. - Tekst częśc. tł. z niem. - ISBN 83-913753-6-6

Raport powstały w oparciu o badania modeli teoretycznych przy użyciu metod statystycznych, porównawczych i historycznych poruszający ważne - szczególnie dla naszego kraju - kwestie polityczno-gospodarcze. Raport ów stanowi oszacowanie wpływu rozszerzenia UE na rynki dóbr, usług, kapitału i pracy w krajach członkowskich. Szczegółowej analizie poddano zwłaszcza konsekwencje dla handlu, transferów kapitału, rolnictwa, rynku pracy oraz unijnego budżetu. Badania objęły również wpływ integracji na dobrobyt społeczeństw Unii i krajów kandydujących. Osobnym rozdziałem jest też sytuacja gospodarcza Polski w porównaniu z wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej na tle ich dotychczasowych postępów w drodze do integracji z Unią oraz gospodarką światową. Pozycja uświadamia problematykę transformacji gospodarki i wyzwań procesów negocjacji.

18. THORAVAL, Yves

Słownik cywilizacji muzułmańskiej / Yves Thoraval ; przeł. z fr. Paweł Latko. - (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy"). - Katowice : "Książnica", 2002. - 348 s., [8] s. m. kolor. ; 19 cm. - Bibliogr. s. 338-[339]. - Indeks. - ISBN 83-7132-413-8

Podstawowe informacje o epokach, narodach i wielkich ludziach tworzących dorobek duchowy, intelektualny, polityczny i materialny islamu od początku istnienia tej religii oraz związanej z nią cywilizacji. Książka przybliża nie tylko - najpopularniejsze w świadomości czytelników - wpływy arabskie (język, wierzenia, filozofia, zdobycze naukowe) na rozwój tej kultury, lecz również rolę narodów, o których - w tym kontekście - mniej się mówi: irańskiego, tureckiego, hinduskiego, berberskiego, kurdyjskiego, afrykańskich czy malajo-indonezyjskich. Słownik także przybliża historyczne tło cywilizacji islamu od okresu klasycznego do dziś - na obszarach Bliskiego Wschodu, Andaluzji, Indonezji, Chin, Afryki i Azji Środkowej na tle innych cywilizacji światowych.

19. 50 pytań o Unię Europejską / oprac. Maciej Kuczewski i Stanisław Zawiśliński. - Warszawa : "Skorpion", 2002. - 59 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-86466-38-3

Książeczka z serii materiałów promocyjno-informacyjnych na temat Unii. Mimo swej ulotności bardzo aktualna, gdyż stanowi zestaw odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez osoby słabiej zorientowane w sprawach integracji europejskiej. Nie jest to opracowanie bardzo wyczerpujące, jednakże jeśli chodzi o podstawową rolę - jak najbardziej przystępne wyjaśnienie wątpliwości - spełnia ją znakomicie, pobudzając przy okazji do pogłębienia wiedzy. Książka odpowiada tak na pytania "uniwersalne", jak również na te, które nurtują tylko określone środowiska zawodowe. Treść wspomaga spis adresów, telefonów oraz stron internetowych związanych z integracją europejską.

cofnij