Anna Wysocka

 

Prasa o bibliotekach publicznych województwa
warmińsko-mazurskiego
w II półroczu 2002 r. (wybór materiałów)

 

as : Zróbmy to szybciej! : Biblioteka Uniwersytecka na miarę XXI wieku / as. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 129, dod. Gaz. Uniw., nr 4, s. 2u. Budowa biblioteki uniwersyteckiej w Olsztynie.

Bartoszewicz-Zykubek, Krystyna : Dni Literatury Dziecięcej w MBP w Olsztynie / Krystyna Bartoszewicz-Zykubek // Por. Bibl. - 2002, nr 9, s. 31. Dni Literatury Dziecięcej "Podróże po literaturze".

Caruk, Grażyna : Uczyć miłości do książek : poczytaj mi, Babciu / Grażyna Caruk. - Il. // Puls Regionu. - Nr 41 (2002), s. 14-15. Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, kierowana przez Barbarę Świerczyńską.

erpe : W nowy rok bez długów : Miejska Biblioteka Publiczna stawia na abolicję / erpe. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 291, s. 6. "Dni bez kar" dla osób przetrzymujących książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Gosk, Grażyna : Bestsellery za dwa złote : prywatna biblioteka otwarta / Grażyna Gosk. - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 290, s. 4. Otwarcie prywatnej biblioteki "Quo Vadis" w Elblągu.

Grabarczyk, Jarosław : Biblioteka czeka / Jarosław Grabarczyk. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 251, dod. Nasza Integracja, s. 5a. Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Biblioteki Elbląskiej.

GREG : Biblioteka w żłobku : osiedlowa biblioteka / GREG. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 261, dod. Olsztyn, s. 4. Otwarcie filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie.

(him) : Amnestia dla spóźnialskich : w ełckiej Miejskiej Bibliotece Publicznej / (him). - Il. // Gaz. Współcz. - 2002, nr 127, s. 3.

(J.Ch) : Obrady kierowników CEBID w Olsztynie / (J.Ch) // Por. Bibl. - 2002, nr 7/8, s. 49. Spotkanie kierowników Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej.

(jedi) : Biblioteka daleko od Unii : ełczanie nie mogą liczyć na zbyt wiele książek do wypożyczenia / (jedi). - Il. // Gaz. Współcz. - 2002, nr 238, s. 3. Kłopoty finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

jz : Komputery od prezydenta : Szyldak / jz, agaz // Gaz. Olszt. - 2001, nr 216, s. 3. Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Szyldaku przekazana w ramach programu Prezydenta RP "Internet w każdej szkole".

kay : Chroniczna choroba niedostatków : znak bibliotecznej ciszy / kay // Gaz. Olszt. - 2002, nr 127, s. 10. Zjazd wyborczy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich województwa warmińsko-mazurskiego; nowe władze stowarzyszenia.

Kocińska, Iwona : To wyższa idea / Iwona Kocińska. - Il. // Nasz Olsztyniak. - Nr 60 (2002), s. 5. Opieka Caritas Archidiecezji Warmińskiej nad Polską Szkołą Średnią w Butrymańcach (Litwa). M.in. dar księgozbioru z Biblioteki Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie.

Kraczkowska, Bożena : Gdy władza myśli : Elbląg kontra Olsztyn / Bożena Kraczkowska // Tyg. Warm. - 2002, nr 40, s. 21. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

Krajewska, Karolina : Sposoby na księgozbiór : coraz więcej książek w bibliotece / Karolina Krajewska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 261, s. 6. Biblioteka szkolna Gimnazjum w Młynarach.

Ławrynowicz, Roman : Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznych / Roman Ławrynowicz. - Tab. // Bibliotekarz. - 2002, nr 12, s. 11-16. Działania podejmowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Programy realizowane od 1998 r. (Interent dla wsi, miasta, województwa; Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji; Komputerowe szkolenia wyjazdowe; Computer, English, Internet; Kluby; Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna; Baza Informacji Lokalnej; Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa; PULMAN).

Młynarczyk, Krystyna : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu / Krystyna Młynarczyk // Biul. Inf. Gminy i Miasta Pisz. - 2002, nr 6, s. 11.

Niedźwiecka, Janina Jagoda : Cykliczne zajęcia biblioteczne / Janina Jagoda Niedźwiecka. - (Z życia szkół) // Kajet. - 2002, nr 3, s. 28. Praca kulturalno-oświatowa w Bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie.

Niesiobędzki, Wiesław : Bibliotekarze powiatu iławskiego troszczą się o biblioteki i czytelnictwo / Wiesław Niesiobędzki // Por. Bibl. - 2002, nr 7/8, s. 32. Spotkanie członków SBP pow. iławskiego.

Olechowska, Marzena : Sto lat młodszy od zamku : tajemnice Starego Ratusza / Marzena Olechowska. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 213, dod. Olsztyn, s. 4. Odkrycia archeologiczne w Starym Ratuszu w Olsztynie, dokonane w trakcie remontu siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Babcie pilnie poszukiwane : w regionie też poczytają / Radosław Paździorko // Gaz. Olszt. - 2002, nr 260, s. 4. Akcja czytania dzieciom zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Dają na to, co chcą czytać : czytelnicy wspomagają finansowo biblioteki / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 287, s. 10. Dobrowolne składki czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na zakup książek.

Paździorko, Radosław : Gdyby tylko czytać chcieli... : jedni się przeprowadzają, inni czekają na otwarcie / Radosław Paździorko // Gaz. Olszt. - 2002, nr 237, s. 13. Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Ich pasja jest zaraźliwa : dziecięcy teatrzyk w bibliotece / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 265, s. 9. Teatrzyk "Złoty pantofelek" działający w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Informacja na wagę złota : biblioteka pomoże przedsiębiorcom / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 283, dod. Gaz. Gosp., nr 10, s. 4a. Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Na telewizji świat się nie kończy : poczytaj mi książkę, babciu / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 258, s. 5. Akcja czytanie książek dzieciom zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Wirtualne okienko za rządową kasę : biblioteki bliżej czytelnika / Radosław Paździorko. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 259, s. 6. Program "Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa", realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Paździorko, Radosław : Wirtualny przedpokój kariery : artystyczne forum dla każdego / Radosław Paździorko // Gaz. Olszt. - 2002, nr 255, s. 4. Forum artystyczne dla młodych talentów na stronach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Pietrzak, Adam : Tajemnice Starego Ratusza : sensacje ukryte pod podłogą / Adam Pietrzak. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 189, s. 4. Odkrycie średniowiecznych piwnic Starego Ratusza w trakcie remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Porozumienie z dnia 23 października 2002 r. w sprawie powierzenia Gminie Gołdap prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej powiatu gołdapskiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 145, poz. 2002, s. 8694-8696.

Porozumienie zawarte w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostróda zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu ostródzkiego // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 55, poz. 874, s. 3614-3615. Zadania powiatowej biblioteki publicznej powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie.

Prokopczuk, Agnieszka : Historia miasta ukryta pod tynkiem : trwają badania Starego Ratusza / Agnieszka Prokopczuk. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 184, dod. Olsztyn, s. 3.

Radzymiński, Rafał : Z Sienkiewiczem w szoferce : wieziemy książki do polskiej szkoły na Litwie / Rafał Radzymiński. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 287, s. 6. Książki z Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie.

Rogatty, Magda : Z ekonomią na ty / Magda Rogatty. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 299, dod. Gaz. Gosp. nr 50, s. 3e. Nagroda w konkursie zorg. przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową - "Z ekonomią na ty - ABC bankowości elektronicznej" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.

set : Biblioteka na walizkach / set. - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 192, s. 6. Przeprowadzka do nowego lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

Smółka, Jacek : Wiedza poczeka ? : remont starego ratusza / Jacek Smółka // Tyg. Warm. - 2002, nr 47, s. 10. Staniszewska, Agnieszka : Pod nowym adresem : przeprowadzka biblioteki / Agnieszka Staniszewska // Dz. Elbląski. - 2002, nr 158, s. 6. Nowy lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

Szydłowski, Grzegorz : Na ratunek bezcennej książce : rozpocznie się renowacja unikatowego inkunabułu / Grzegorz Szydłowski. - Il. // Gaz. Wyborcza. - 2002, nr 204, dod. Olsztyn, s. 3. Finansowanie renowacji zabytkowego atlasu świata "Teatrum Orbis Terrarum" Abrahama Orteliusa z Biblioteki Hosianum w Olsztynie.

Uchwała Nr XXI/176/2001 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 17, poz. 324, s. 1350.

Uchwała Nr XXIX/250/02 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 140, poz. 1939, s. 8403-8405. Zawiera statut.

Uchwała Nr XXXII/173/01 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Milejewo // Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. - 2002, nr 2, poz. 38, s. 98-102. Zawiera : Statut Biblioteki Publicznej Gminy Milejewo.

Waś, Beata : Gotyk i komputery : biblioteka stawia na nowoczesność / Beata Waś. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 229, s. 4. Nowoczesna czytelnia WBP w Olsztynie.

Waś, Beata : Sieć doskonałości : konferencja bibliotekarzy / Beata Waś. - Il. // Gaz. Olszt. - 2002, nr 234, s. 10. Konferencja nt. Zaawansowanej Sieci Aktywizacji Bibliotek Publicznych, unijnego programu Pulman, zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

Załuska, Agata : Pedagogiczna na walizkach : wypożyczanie przez Internet / Agata Załuska. - Il. // Dz. Elbląski. - 2002, nr 236, s. 4. Przeprowadzka Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Złakowska, Nina : Otwarcie biblioteki : premier wśród książek / Nina Złakowska // Tyg. Warm. - 2002, nr 46, s. 2. Otwarcie filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej W Olsztynie z udziałem premiera Leszka Millera.

cofnij