Maria Grzelak

 

Opracowanie książek w formacie USMARC
Wybór literatury

 

NORMY

 1. PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki.
 2. PN-N-01152-1/A1 Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana A1.
 3. PN-N-01228 Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych.
 4. PN-N-01229 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.
 5. PN-N-01230 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne.
 6. PN-N-01231 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe.
 7. PN-ISO 3166 Kody nazw krajów.
 8. PN-ISO 639-2 Kody nazw języków. Kod trzyliterowy.
 9. PN-ISO 9 Informacja i dokumentacja.Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.
 10. PN-ISO 843 Informacja i dokumentacja. Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie.
 11. PN-ISO 7154 Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego.

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Czarnecka, Jadwiga
  Katalog przedmiotowy na podstawie opisów z "Przewodnika Bibliograficznego" : poradnik / Jadwiga Czarnecka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000
 2. Janowska, Maria
  Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł / oprac. Maria Janowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001
 3. Janowska, Maria
  Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / oprac. Maria Janowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : BN, 1998. - (Prace Instytutu Bibliograficznego ; nr 32)
 4. Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik / oprac. Jadwiga Kosek [et al.] ; pod red. Marii Lenartowicz i Anny Paluszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997. - (Propozycje i Materiały. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 13)
 5. Klenczon, Wanda
  Hasło geograficzne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej : zasady wypełniania rekordu wzorcowego / oprac. Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk ; Biblioteka Narodowa . - Warszawa : BN, 2000. - (Prace Instytutu Bibliograficznego ; nr 36)
 6. Lenartowicz, Maria
  Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich .Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997. - (Propozycje i Materiały. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 12)
 7. Maj, Jerzy
  Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy / Jerzy Maj ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999. - (Propozycje i Materiały. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 27)
 8. Padziński, Andrzej
  Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych / Andrzej Padziński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - (Formaty, Kartoteki ; 6)
 9. Sadowska, Jadwiga
  Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego" / Jadwiga Sadowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : BN, 2000. - (Prace Instytutu Bibliograficznego ; nr 35)
 10. Sadowska, Jadwiga
  Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik / Jadwiga Sadowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : BN, 2001. - (Prace Instytutu Bibliograficznego ; nr 37)
 11. Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej / na podstawie wyd. 3 oprac. przez Ewę Stępniakową i Janinę Trzcińską, 4 wyd. przygotowały Joanna Kędzielska, Wanda Klenczon i Anna Stolarczyk. T.1 - 2. - Wyd. 4 popr. i rozsz., stan na dzień 30 czerwca 2001 r. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2001
 12. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : publikacja nr UDC - P022 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji UDC - 9709 / [tablice oprac. Lucyna Anna Bielicka, Adam Stopa, Teresa Turowska]. - Wyd. skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. - Warszawa : Biblioteka Narodowa,1997

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Przewodnik Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny

Bieżąca bibliografia narodowa (tygodnik) rejestruje w układzie rzeczowym wg UKD pol-ską produkcję wydawniczą: książki, nuty, mapy, ryciny.
Korzystanie ułatwiają indeksy roczne: alfabetyczny i rzeczowy.

KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

 1. Bazy Biblioteki Narodowej (na CD-ROM lub dyskietkach)
  • Przewodnik Bibliograficzny - opisy bibliograficzne książek polskich od 1978 r. (w formacie MARC BN), od 1998 r. (w formacie MARC 21) oraz dane bieżące (w obydwu formatach) w rocznym abonamencie realizowanym co miesiąc.
  • Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej - stan aktualny: luty 2003. Bazę można przeszukiwać wg jednego indeksu: temat.
  • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) - baza zawiera ok.6 tysięcy symboli UKD. Przeszukiwanie może odbywać się wg indeksów: przedmiot oraz symbole: główne, języka, formy, miejsca, rasy, czasu, punktu widzenia, z kreską a także słowa kluczowe.
 2. 2. Bazy dostępne w Internecie
  • Bazy Biblioteki Narodowej [bazy danych MAK (www): książki polskie od roku 1978 oraz Słownik jhp BN].
   Bazy aktualizowane na bieżąco.
  • Katalog KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) - umożliwia przeszukiwanie katalogów ponad 50 bibliotek naukowych.
   Baza katalogowa działa od połowy 2001 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawiera szczegółowe i uproszczone opisy książek znajdują-cych się w różnych bibliotekach; hasła przedmiotowe tworzone są wg języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz w języku KABA; dostarcza dużo danych potrzebnych do opracowania formalnego i rzeczowego książek.
  • Katalog książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - systematycznie uzupełniany o opisy wpływu bieżącego i opisy retrospektywne.
   Utworzony w systemie MAK w formacie USMARC zawiera:
   • szczegółowe opisy zbiorów WBP gromadzonych od stycznia 1995 roku do chwili obecnej
   • uproszczone opisy zbiorów Wypożyczalni Głównej WBP (centrali) gromadzonych w latach 1946-1994
   • szczegółowe opisy zbiorów regionalnego egzemplarza obowiązkowego od 1999 roku do chwili obecnej (baza będzie uzupełniana retrospektywnie od 1962 roku)

    Trwają prace przy uzupełnianiu bazy retrospektywnymi opisami zbiorów Czytelni Na-ukowej (wpływy z lat 1946-1994) oraz Oddziału Literatury Zagranicznej (wpływy z lat 1980 - 1994).

  • · Katalog Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej - obejmuje zbiory bibliotek publicznych z terenu powiatu olsztyńskiego ziemskiego.
   Swoje katalogi komputerowe (jeszcze w fazie organizacji) udostępniają biblioteki publiczne w:
   • Barczewo
   • Biskupiec
   • obre Miasto
   • Jeziorany
   • Olsztynek
   • Dywity
   • Świątki
   • Jonkowo
   • Purda

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie sprawuje nadzór merytoryczny nad powstającym katalogiem.

ADRESY

 1. Wydawnictwa
  • Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA - WERO
   Centralna Księgarnia Norm
   ul. Sienna 63 00-820 Warszawa
   tel. 620-45-00, tel./fax 620-71-31
   Przyjmuje zamówienia na normy.
  • · Biblioteka Narodowa Wydawnictwo
   Zakład Promocji i Rozpowszechniania Wydawnictw
   Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa
   tel. 608-25-39, tel./fax 608-25-52
   Przyjmuje zamówienia na wydawnictwa zwarte i ciągłe wydawane w Bibliotece Narodowej (m.in. Przewodnik Bibliograficzny - wersja drukowana).
  • · Biblioteka Narodowa Dział Przetwarzania Danych
   Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa
   tel.608-25-39, tel/fax 608-25-52
   Przyjmuje zamówienia na bazy danych Biblioteki Narodowej
  • · Dział Promocji i Kolportażu SBP
   Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa
   tel. 825-50-24, tel./fax 825-53-49
   Przyjmuje zamówienia na książki i czasopisma wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 2. Adresy internetowe

cofnij