Roman Ławrynowicz, Joanna Burska, Elżbieta Górska

 

Konferencja PULMAN w Oeiras (Portugalia)

 

W dniach 13-14 marca 2003 roku, w Oeiras w Portugalii odbyła się konferencja PULMAN na temat: "Współpraca bibliotek publicznych, muzeów i archiwów na rzecz inicjatywy eEurope". Około 170 uczestników z 41 krajów przyjęło zawarte w Manifeście z Oeiras cztery podstawowe priorytety i dziesięciopunktowy plan działania projektu PULMAN dla wsparcia e-Europy.

Manifest podkreśla istotną rolę bibliotek publicznych w zaspokajaniu potrzeb obywateli w dobie informacji i wspiera współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi na poziomie lokalnym. Biblioteki publiczne postrzegane są jako niezbędne elementy w budowie społeczeństwa informacyjnego, ponieważ podejmują działania na rzecz rozwijania umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi, kształcenia ustawicznego, różnorodności kulturalnej, zwiększania udziału obywateli przez pełnienie roli publicznych punktów dostępu, a także poprzez zaspokajanie potrzeb grup specjalnych i zapewnianie dostępu na obszarach pozostających poza jego zasięgiem.

Komentarze uczestników wahają się od stwierdzeń typu: "całkowicie inspirująca konferencja", aż do "konferencja przełomowa dla rozwoju bibliotek publicznych". Erkki Liikanen, Komisarz Europejski ds. Społeczeństwa Informacyjnego, ocenił konferencję PULMAN jako kluczowe wydarzenie dla bibliotek publicznych w Europie, dające podstawę do inspirującego rozwoju w następnych latach.

Wśród uczestników znaleźli się ministrowie, sekretarze stanu i reprezentanci rządów z większości uczestniczących krajów. Towarzyszyli im przedstawiciele wysokiego szczebla z kręgu bibliotek i bibliotekarze publiczni z 36 krajów włączonych w realizację projektu PULMAN.

W polskiej delegacji znaleźli się: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, reprezentant Ministra Kultury), Jan Wołosz (Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie), Elżbieta Górska (zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - biblioteki współkoordynującej projekt w Polsce) oraz dyrektor Roman Ławrynowicz i Joanna Burska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - głównej instytucji koordynującej projekt PULMAN w Polsce.

Manifest z Oeiras
Plan działania sieci PULMAN na rzecz e-Europy

Ministrowie, decydenci wysokiego szczebla i praktycy z 36 krajów europejskich1 podczas konferencji w Oeiras w Portugalii (13-14 marca 2003 r.) określili cztery podstawowe kierunki rozwoju i przyjęli plan działania sieci PULMAN na rzecz bibliotek publicznych.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że konieczne jest zapewnienie niezbędnego poziomu finansowania i wsparcia działalności bibliotek publicznych w skali krajowej i lokalnej, aby:

Aby osiągnąć te cele biblioteki publiczne powinny:

Uczestnicy konferencji sieci PULMAN uważają, że obywatele odniosą znaczące korzyści, jeśli usługi świadczone przez biblioteki publiczne, archiwa i muzea będą wspierane w sposób jednolity na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w czterech podstawowych obszarach.

Biblioteki publiczne, we współpracy z muzeami i archiwami, powinny:

W zakresie demokracji i obywatelstwa
W zakresie kształcenia ustawicznego
W zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego
W zakresie różnorodności kulturowej

Polecane dokumenty:

1Sieć PULMAN obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje kandydujące i sąsiadujące: Albania, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra)

PLAN DZIAŁAŃ PRZYJĘTY W OEIRAS

Uczestnicy konferencji PULMAN zwracają się z apelem do ministrów, decydentów i praktyków na poziomie krajowym i lokalnym, aby w określonych ramach czasowych podjęli działania takie jak:

  1. Opracowanie strategii, która pozwoli na rozwój infrastruktury całej sieci bibliotek publicznych, muzeów i archiwów w Europie oraz na wykorzystanie w pełni ich potencjału społecznego, kulturowego i ekonomicznego.
  2. Ustalenie priorytetów w zakresie finansowania na poziomie lokalnym i krajowym, w celu wspierania zasadniczych działań, takich jak oferowanie dostępu do zasobów elektronicznych i Internetu, digitalizacja, pilotowanie nowych usług, zapewnianie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym łączy szerokopasmowych tam gdzie to jest możliwe oraz przyjęcie wspólnych standardów.
  3. Rozważenie ustanowienia międzydziedzinowych agend oraz podjęcie współpracy międzyresortowej w celu prowadzenia skoordynowanej polityki w sferze dziedzictwa kulturowego (biblioteki publiczne, muzea i archiwa).
  4. Rozwinięcie efektywnego partnerstwa na szczeblu lokalnym pomiędzy instytucjami działającymi w sferze dziedzictwa kulturowego i innymi kluczowymi działami gospodarczymi i społecznymi (np. edukacja, zatrudnienie, turystyka, organizacje lokalne itp.) w celu usprawnienia i przebudowy usług lokalnych, jak również zapewnienia ekonomicznie efektywnego ich świadczenia i zarządzania nimi.
  5. Zapewnienie interaktywnego dostępu do wiedzy i informacji zgromadzonej w postaci multimedialnych zasobów cyfrowych dokumentujących historię lokalną, literaturę, sztukę, muzykę i inne obszary zainteresowań społeczności, przygotowywanych stosownie do potrzeb, w postaci pakietów edukacyjnych.
  6. Wsparcie rozwoju centrów doskonałości jako instytucji stymulujących wprowadzanie innowacyjnych usług.
  7. Wprowadzenie w życie polityki zatrudnienia i szkolenia personelu, włącznie z odpowiednim wynagrodzeniem i warunkami, w celu zapewnienia możliwości i umiejętności skutecznego zaspokajania potrzeb użytkowników, m.in. w zakresie wspierania edukacji i wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego.
  8. Monitorowanie zmieniających się potrzeb użytkowników jako jednego z elementów badań uwzględnianych przy rozwoju i planach inwestycyjnych.
  9. Regularne dokonywanie pomiarów i oceny jakości usług, szczególnie świadczonych przy wykorzystaniu nowych technologii, oraz ustalenie kryteriów porównawczych w celu oszacowania wyników osiągniętych dzięki poniesionym nakładom.
  10. Zaproponowanie stosownych prac badawczych i podjęcia stosownych działań na poziomie krajowym lub europejskim, w oparciu o współpracę różnych organizacji wspierających oraz instytucji sektora prywatnego, z uwzględnieniem tych, które posiadają doświadczenie w zakresie organizowania dostępu do informacji, tworzenia zasobów i digitalizacji.

Oeiras, Marzec 2003

cofnij