Anna Rau

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. ARABOWIE : słownik encyklopedyczny / pod red. Marka M. Dziekana. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 374 s. : il. (gł. kolor.), faks., fot., m., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 83-01-13468-2
Obszerny słownik (ok. 1400 haseł) dotyczący tego budzącego zaciekawienie obszaru kulturowego, który w ostatnim czasie odgrywa coraz większą rolę polityczną, kulturalną i gospodarczą na arenie międzynarodowej. Hasła w porządku alfabetycznym systematyzują wiedzę o świecie arabskim w dziedzinach geografii, polityki, historii, kultury, literatury i sztuki - w ramach czasowych od okresu przedmuzułmańskiego po dzień dzisiejszy. Słownik uwzględnił również problematykę starożytnego Bliskiego Wschodu i kultur rozwijających się na tych terenach jako źródła współczesnego świata arabskiego. Niezwykłą ciekawostkę wśród haseł stanowią biogramy osób, które miały znaczący udział w propagowaniu kultury arabskiej w Polsce.

2. ARANŻACJA wystaw sklepowych / [tł. z hisz. Dorota Ostrowska-Cobas]. - Warszawa : "Arkady", 2001. - 135 s. : il. kolor., fot. ; 30 cm. - ISBN 83-213-4171-3
Niezwykle starannie wydany album podnoszący projektowanie wystaw sklepowych do rangi sztuki. Uczy on, w jaki sposób wykorzystać wiedzę psychologiczną, zasady sterujące w marketingu, umiejętności z zakresu kompozycji plastycznych i reklamę do tworzenia efektownych obrazów wystawowych, które zapewnią sukces handlowy, przyciągną oko klienta i zachęcą do dokonania zakupów. Ważnymi elementami końcowego efektu, którym poświęcone są kolejne rozdziały, są m.in. struktura wystawy, proporcje prezentowanych towarów, kolorystyka, oświetlenie, techniki aranżacji, wzbudzanie motywacji, ambicji i aspiracji oglądających oraz wspomagające nowoczesne środki audiowizualne - czyli np. ekrany informacyjne, czujniki cyfrowe, filmy reklamowe, projektory. Książka uzupełniona jest licznymi kolorowymi fotografiami, rysunkami i planami.

3. BANKI w Polsce : wyzwania i tendencje rozwojowe : praca zbiorowa / pod red. Władysława L. Jaworskiego ; aut. Agnieszka Gąsowska [et al.]. - Warszawa : "Poltext", 2001. - 339 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa). - ISBN 83-88840-02-9
Publikacja rozwijająca wiedzę na temat aktualnych tendencji w bankowości polskiej i światowej (bardzo aktualne - biorąc pod uwagę perspektywę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej). Przedstawia w sposób obszerny a jednocześnie prosty i zrozumiały tak same instytucje bankowe (banki regionalne, polskie i zagraniczne - np. Deutsche Bank, Hessische Landesbank - wraz z ich doświadczeniem, sposobami nadzorowania i oceną efektywności), jak i pewne zjawiska związane z operacjami gotówkowymi (wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny, rozliczenia pieniężne, międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce oraz ich przemiany). Książka systematyzuje również zmiany instytucjonalne w nowych warunkach działania w naszym kraju, warunki rozwoju banków hipotecznych, kierunki rozwoju bankowości detalicznej, bankowość inwestycyjną, nowe metody zarządzania, a nawet prognozy dotyczące polityki dochodowej. Tekst uzupełniają liczne tabele, wykresy i rysunki.

4. BARANOWSKI, Henryk
Bibliografia Wilna. T. 2, Miasto / Henryk Baranowski ; przy współpracy z Zofią Baranowską i Jolantą Goławską ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - XVI, [2], 505 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. XIV-XV. - Indeks. - ISBN 83-231-1226-6
Drugi tom publikacji poświęconej wyłącznie jednemu z najbardziej znanych miast Litwy (pierwszy tom zawierał bibliografię Uniwersytetu Wileńskiego). Powstał on na podstawie dokumentów (w tym dokumentów życia społecznego oraz tzw. zbiorów specjalnych) tak datowanych na czasy najdawniejsze, jak i współczesnych (po rok 1998 włącznie). W bibliografii ujęto wszystkie dziedziny życia: historię miasta (do maja 1945 r., gdy Wilno znalazło się w granicach Litwy), zagadnienia społeczne, wyznaniowe i gospodarcze, oświatę, naukę, kulturę, architekturę, plastykę oraz literaturę piękną. Pozycja liczy 7676 opisów wraz z odsyłaczami. Na końcu bibliografii umieszczono skorowidz nazwisk, kryptonimów, tytułów, prac zbiorowych i czasopism.

5. BUDNIEWSKA, Anna
Bibliografia zawartości czasopisma "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna Budniewska, Agnieszka Mitura-Karwowska. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. - 118 s. : faks. ; 25 cm. - ISBN 83-86951-68-0
Czasopismo "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", które ukazuje się od 1956 r., porusza nie tylko tematykę określoną w tytule, lecz również zajmuje się studiami poświęconymi polskiemu barokowi, dziejom kontrreformacji czy historii powszechnej. Polecana bibliografia grupuje artykuły, źródła, studia, edycje, recenzje i sprawozdania z tomów I-XLIII w układzie krzyżowym, gdy w jednym ciągu zastosowano hasła autorskie, tytuły publikacji anonimowych lub zbiorowych oraz hasła przedmiotowe. Pozycja przydatna studentom, literaturoznawcom i historykom.

6. DRAMAT obcy w Polsce 1765-1965 : premiery. druki, egzemplarze : informator. A-K / praca zbior. pod kier. Jana Michalika ; red. tomu Stanisław Hałabuda. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. - 512, [6] s. - Indeksy. - ISBN 83-7188-381-1
Autorzy nazwali tę publikację połączeniem klasycznej bibliografii z rozbudowaną "teatrografią", rejestruje bowiem wszelkie utwory dramatyczne (bez względu na ich wartość), które weszły w polski obieg kulturalny. Zawiera więc dokumentację wszystkich tłumaczeń dramatów w Polsce - tak w całości, jak we fragmentach - w postaci druków zwartych oraz wydawnictw ciągłych, również tych istniejących tylko w rękopisach lub maszynopisach. Hasła zawierają informacje o autorze dramatu, tytule polskim oraz oryginalnym przedstawienia, gatunku i ilości aktów, współautorach, roku pierwszego wydania, dacie prapremiery, tłumaczach, realizacjach teatralnych w Polsce, edycjach polskich, egzemplarzach teatralnych. W każdym z haseł podane są też daty dzienne prapremier oraz daty pierwodruków w języku oryginału. Pozwala to m.in. zorientować się o tempie recepcji danego utworu dramatycznego, ustalić odległość czasową dzielącą prapremierę obcą od premiery polskiej oraz fakt, które z teatrów zagranicznych miały wpływ na kształtowanie się repertuaru polskich scen. Bibliografia bardzo pomocna w badaniach nad recepcją obcej literatury dramatycznej w Polsce, nad losami scenicznymi poszczególnych utworów i twórczością ich autorów oraz nad kształtowaniem się i charakterem polskich teatrów.

7. EURO - wspólna waluta / pod red. Paul Tempesto ; [red. nauk. wyd. pol. Marek Belka ; tł. z ang. Marek Albigowski, Jarosław Neneman]. - Warszawa : "Felberg", 2001. - XIII, 292 s. : rys., wykr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-88667-01-7
Europejska Unia Walutowa zadecydowała o stałym połączeniu gospodarczym większości państw Europy Zachodniej i głębokich przemianach w ich systemach gospodarczych, którą to tematykę podjęła polecana wyżej publikacja. "Euro..." jest więc książkowym kompendium owych przemian, skróconą charakterystyką współczesnego płynnego rynku finansowego - to całościowe przedstawienie konsekwencji EUW. Autorzy podejmują w niej rozważania na temat działań o charakterze makroekonomicznym, omawiają ich konsekwencje dla europejskich rynków finansowych, banków i przedsiębiorstw. Poruszają również takie zagadnienia, jak konwersja walut i problemy rynku pieniężnego, charakterystyka rynków finansowych (pieniężnych, obligacji, akcji, funduszy emerytalnych i ich wpływ na przedsiębiorstwa oraz konsumentów), ekonomia euro. Książkę wzbogacają liczne statystyki i prognozy w formie tabel i wykresów.

8. KOMPENDIUM wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [et al.]. - Wyd. 2 popr. I uzup. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 321 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. [323]. - Indeksy. - ISBN 83-01-13588-3
Encyklopedyczny przewodnik po wiedzy, która wraz z gospodarką zaczęła rozwijać się w Polsce bardzo dynamicznie. W "Kompendium..." zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania logistycznego, zagadnienia związane z eurologistyką i logistyką globalną, scharakteryzowano m.in. pojęcia typu "rynek producenta i konsumenta" czy "zarządzanie łańcuchem dostaw" (w hasłach dotyczących warunków produkcji i dystrybucji towarów). Publikacja przybliża więc też problematykę logistyki w usługach oraz logistykę miejską, ze szczególnym uwzględnieniem miast międzynarodowych. Książka polecana dla studentów i menedżerów, szczególnie ze względu na końcowy wybór zalecanej lektury oraz obrazowe schematy, rysunki i tabele.

9. KOMPENDIUM wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.]. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 433 s. : m., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 431-[432]. - Indeks. - ISBN 83-01-13617-0
Turystyka to dziedzina gospodarki, która ze względu na dynamiczny rozwój i dochodowość wzbudza obecnie potrzebę poszerzenia wiedzy, jako że ma ona charakter interdyscyplinarny i stanowi koło napędowe dla innych resortów (budownictwo, transport, handel). "Kompendium..." to encyklopedia przybliżająca rolę i charakter turystyki tak w skali makro, jak i w przedsiębiorstwie czy regionie. Publikacja ta podaje również statystyki dot. regionów turystycznych, sposoby zarządzania i dzielenia finansów z budżetów na różnych szczeblach, przybliża organizację procesu kształcenia, szkolenia i prowadzenia badań naukowych, związanych z turystyką. Dzięki "Kompendium..." poznać można również największe polskie biura podróży i organizacje turystyczne. Publikacja wzbogacona i ilustrowana licznymi badaniami ankietowymi w formie wzorów, rysunków, map, schematów i tabel.

11. LEKSYKON dzieł filozoficznych : na podstawie Denis Huisman "Dictionnaire des miles oeuvres cles de la philosophie" / wybór i red. Jan Kiełbasa ; przekł. [z fr.] Liliana i Jan Kiełbasowie ; hasła dodane zespół [Janina Mokota et al.]. - Kraków : "Znak", 2001. - 348 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - Indeksy. - Tekst częśc. tł. z fr. - ISBN 83-240-0011-9
Przewodnik po klasycznej i współczesnej literaturze filozoficznej zbudowany z ok. 350 haseł. W skrótowej, acz dokładnej formie, przedstawiają one treść, strukturę, podstawową terminologię, wartość poznawczą, kontekst historyczny i rolę poszczególnych dzieł (wraz z pismami polemicznymi) w dziejach filozofii. Źródła o ustalonej pozycji "kanonu filozoficznego" zostały dodatkowo uszczegółowione przez daty pierwszych wydań, dane personalne autorów, tłumaczenia oraz literaturę pomocniczą. Wersja polska w stosunku do francuskiej uzupełniona jest ponadto tekstami rodzimymi oraz angielskimi i amerykańskimi. Ewentualne poszukiwania innych źródeł wiedzy tego typu wspomagają końcowe informacje bibliograficzne oraz indeksy.

12. LEKSYKON polityki społecznej / pod red. nauk. Barbara Kysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ASPRA-IR, 2001. - 266 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 253-262. - Indeks. - ISBN 83-88766-08-2
Dynamika zmian społecznych i reform wymaga wiedzy również na temat niepaństwowych podmiotów polityki społecznej działających w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Ponad 300 ułożonych alfabetycznie haseł "Leksykonu..." (wraz z odsyłaczami) systematyzuje wiedzę m.in. nt. środków, form i sposobów realizacji polityki społecznej, samych instytucji (w tym najnowszych), ich organizacji i finansów. Gromadzi również opisy ważnych zdarzeń, zjawisk i procesów społecznych. Pozycja cenna dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę obywatelską oraz zagadnienia prawne z nią związane (wszelkie uprawnienia i procedury ułatwiające poruszanie się wśród instytucji społecznych). Książka wzbogacona jest ponadto o biogramy nieżyjących już uczonych, zajmujących się tą dziedziną w Polsce, indeks stron internetowych oraz wybór literatury.

13. LENARD, Stanisław Bogusław
Historia Polski w datach / Stanisław Bogusław Lenard, Ireneusz Wywiał. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 584 s., XVI s. tabl. : il. (w tym kolor.), m. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-01-13321-X
Pozycja naukowa acz bardzo przystępna i dlatego też wręcz atrakcyjna. Kalendarium dziejów ojczystych, w którym nazwiska, fakty i nazwy zostały podane w sąsiedztwie ciekawostek, anegdot i powiedzonek związanych z postaciami lub wydarzeniami historycznymi. Materiał dziejowy uporządkowany jest w przedziale czasowym od wczesnych Piastów do 2000 roku.

14. MICKIEWICZ : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz [et al.]. - Warszawa : Bertelsmann Media, 2001. - 687 s. : il., m., pl., portr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7311-012-7
Jak zapewniają autorzy - to pierwsza w Polsce encyklopedia życia i twórczości wieszcza, która jest czymś więcej niż suchym rejestrem haseł, lecz bardziej opowieścią. Encyklopedia zawiera prawie 400 haseł (powstałych na podstawie analizy źródeł i studiów historyków literatury oraz badaczy dziedzin pokrewnych), opatrzonych selektywną bibliografią, dotyczących utworów Mickiewicza (wraz z głównymi bohaterami literackimi), osób, wydarzeń, instytucji i organizacji bliskich poecie. Do ciekawostek należy obecność haseł "niespotykanych" typu: "Pogoda w >Panu Tadeuszu<" czy "Sny". Publikacja zawiera ponadto indeksy dorobku wieszcza (wraz z liczbą wydań, badaczy, pamiątek czy wizerunków) oraz nazw geograficznych i osób, spis ilustracji i map oraz haseł i odsyłaczy.

15. POPULARNA encyklopedia mass mediów / pod red. Józefa Skrzypczaka ; aut. Alicja Balczyńska-Kosnman [et al.]. - Poznań : Kurpisz, cop. 1999. - 628 s., [32] s. tabl. : fot. (gł. kolor.) ; m., portr., rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-88276-12-3
Encyklopedia charakteryzująca podstawowe cechy kultury audiowizualnej, dynamicznie rozwijającej się we współczesnym świecie na skutek działania mass mediów. Publikacja porządkuje wiedzę na temat, w jaki sposób radio, telewizja, prasa i sieci komputerowe zmieniają kulturę, poglądy, opinie, postawy, obyczaje i upodobania. Podaje cechy kultury audiowizualnej i jej znaczące odniesienia socjologiczne, filozoficzne i edukacyjne. Zawiera również pojęcia ze świata mediów, nazwy urządzeń technicznych, rodzaje komunikatów, sposoby przekazu, opisy specyfiki oddziaływań medialnych, efekty takich działań i prognozy na przyszłość. To również skrócony przewodnik po wybranych agencjach informacyjnych, wydawnictwach prasowych, stacjach telewizyjnych i radiowych oraz sieciach komputerowych. Słownik prezentuje też sylwetki najsłynniejszych osobowości telewizyjnych, prezenterów, dziennikarzy i wykonawców, opisuje wybrane wydarzenia medialne czy nawet niektóre seriale telewizyjne.

16. RYMKIEWICZ, Jarosław Marek
Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Sic!, 2001. - 445 s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN 83-86056-95-9
Książka w formie encyklopedycznej (choć również trochę zbeletryzowanej) porządkuje życie i poezję Bolesława Leśmiana (miejsca z nim związane, bohaterów utworów, rozważania teoretycznoliterackie dotyczące analizy wierszy) oraz - skrótowo - jego czasy (m.in. postacie w jakiś sposób związane z poetą). To nie tylko suche fakty, tak często preferowane w przeróżnych słownikach, lecz również ciekawostki i anegdoty (np. hasła "buty" i "ubrania"). Encyklopedia pomija jedynie dzieje recepcji twórczości poety oraz interpretacje jego utworów.

17. SMOGORZEWSKA, Małgorzata
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / oprac. autorskie Małgorzata Smogorzewska ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. - 493 s. : fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 14-26 i przy biogramach. - ISBN 83-7059-392-5 (t. 1) - ISBN 83-7059-391-7
Pierwszy z pięciu tomów słownika biograficznego dotyczącego ponad 2 tys. osób zasiadających w polskim parlamencie w latach 1919-1939. Materiał został opracowany na podstawie oficjalnej dokumentacji (druki sejmowe i senackie, stenogramy posiedzeń, Dzienniki Ustaw, "Monitor Polski"), informatorów i opracowań, afiszów wyborczych, druków ulotnych i dokumentów stanu cywilnego, a zawiera dane personalne wszystkich parlamentarzystów. Mają one postać obszernych biogramów (1-2 str.) wraz z metryczką biograficzną i portretem, i obejmują całokształt życia ze szczególnym wyróżnieniem działalności parlamentarnej. W aneksach, na końcu książki umieszczono też zbiór fotografii ilustrujących wnętrze Sejmu oraz spis kadencji sejmowych i senackich, zestawienia okręgów wyborczych, listy wyborcze, komisje , kluby i grupy parlamentarne oraz składy osobowe prezydiów.

18. SZYMANEK, Krzysztof
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 386 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 343-359. - Indeks. - ISBN 83-01-13419-4
Publikacja pomocna przy problemach z teorii i praktyki argumentacji - to zbiór wiedzy na temat właściwego i umiejętnego stosowania argumentów w połączeniu ze znajomością logiki, retoryki, językoznawstwa i psychologii. Pozycja ta uczy krytycznego myślenia, umiejętności tropienia błędów logicznych, sztuki prowadzenia dialogu, dyskusji i debaty, efektywnego przekonywania, perswazji oraz prowadzenia sporów. Wskazuje również na związki logiki i retoryki z właściwym argumentowaniem i psychologią przekonań. Słownik składa się z 683 haseł (wraz z odsyłaczami), objaśniających terminy retoryczne wraz z przykładami (sentencjami, powiedzeniami, anegdotami, paradoksami, antynomiami), podaje też gotowe schematy argumentacyjne. Obok haseł z zakresu logiki i metodologii (teoria pytań, nazwy, definicje), książka objaśnia podstawowe zasady erystyki oraz myślenia nieadekwatnego. Dodatkowym walorem pozycji jest jej przystępność.

19. TURNAU, Irena
Słownik ubiorów : tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w. / Irena Turnau. - Warszawa : "Semper", cop. 1999. - 214 s., [8] s. tabl. : il., fot., rys. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 209-212. - Streszcz. ang. - ISBN 83-86951-53-2
Słownik ten zgromadził nazwy ubiorów oraz dodatków do nich, jak również określenia osobistego uzbrojenia zaczepnego i ochronnego, ozdób oraz barw. Przybliża nazwy tkanin, skór zwykłych i futerkowych, klejnotów i kamieni szlachetnych, informacje o technice ich wytwarzania oraz zastosowania w ubiorach. Materiał do publikacji zaczerpnięto z pierwszych zachowanych opisów odzieży począwszy od XIV w. aż do końca XVIII w. Jest to więc zbiór informacji o ubiorach ludzi różnych stanów zamieszkałych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej wraz ze Śląskiem i Pomorzem. To 2705 zdefiniowanych haseł i 1056 terminów synonimicznych oraz obocznych (wraz z pochodzeniem). Słownik przybliża także nazwy i główne założenia okresów rozwoju mody zachodniej (do XX wieku) - tak więc historia stanu badań nad ubiorem (również zawarta w słowniku) oraz jej bazy źródłowej, pozwala odkryć, w jaki sposób inne narody wpłynęły na nazewnictwo ubiorów polskich oraz modę w Polsce.

20. ŻYDZI w Polsce : dzieje i kultura : leksykon / red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski. - Warszawa : "Cyklady", 2001. - VII, 572 s. : il., faks., fot., m., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. IX-X. - ISBN 83-86859-58-X
Polska przez wieki była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia politycznego, intelektualnego i kulturalnego. Leksykon zawiera materiał faktograficzny dotyczący bogatej przeszłości i kultury Żydów w naszym kraju. Podaje więc ich liczbę i zróżnicowanie, wartości, jakie wnieśli do kultury polskiej i światowej oraz kształtowanie się przez stulecia wspólnej kultury polsko-żydowskiej. Hasła (w postaci obszernych tekstów informacyjnych) przedstawiają żydowskich twórców, działaczy oraz ich dorobek. Leksykon ten to również skrócony rys języka hebrajskiego i jidysz oraz przewodnik po najważniejszych dziedzinach życia: historii, sztuce kultowej, malarstwie, rzeźbie, teatrze, filmie, fotografii, literaturze, prasie, a nawet sporcie.

cofnij