Joanna Burska

 

EUROPEJSKA SIEĆ DOSKONALENIA PULMAN

DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH, MUZEÓW I ARCHIWÓW

 

W roku 2001 rozpoczęto realizację projektu Zaawansowana Sieć Aktywacji Bibliotek Publicznych - PULMAN od angielskiej nazwy: Public Libraries Mobilising Advanced Networks.

Zainicjowano w ten sposób sieć doskonalenia bibliotek publicznych, muzeów i archiwów, działającą w ramach piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej w Programie Tematycznym "Tworzenie społeczeństwa informacyjnego przyjaznego użytkownikowi" (IST).

Głównym celem Sieci PULMAN jest stymulowanie i promowanie polityki służącej wzrostowi dostępności i efektywności działania instytucji kultury a także popularyzowanie najlepszych przykładów rozwiązań charakterystycznych dla ery cyfrowej w bibliotekach publicznych i innych placówkach kultury funkcjonujących na poziomie regionalnym i lokalnym.

Początkowo Sieć PULMAN obejmowała reprezentantów 26 państw europejskich, w chwili obecnej przystępują do niej przedstawiciele kolejnych krajów (m.in. Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Albania, Turcja). Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie jest partnerem w projekcie oraz koordynatorem na Polskę. Współkoordynatorem jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Zakres działania i plany Sieci PULMAN w pierwszej fazie realizacji projektu koncentrują się wokół opracowania i opublikowania użytecznych dla profesjonalistów i polityków Podręcznych Poradników Cyfrowych (Digital Guidelines Manuals - DGM), obejmujących wszystkie zagadnienia społeczne i techniczne związane z dostarczaniem i rozwijaniem przez biblioteki publiczne usług takich, jak: dostęp on-line do kultury, nauczanie ustawiczne, włączenie społeczne, umiejętność posługiwania się technikami cyfrowymi, dostarczanie elektronicznej, informacji biznesowej. W dniach 18-19 lutego 2002 r. w Helsinkach odbyły się warsztaty oceniające stan i określające kierunki prac nad poradnikami. W maju br. mają one być dostępne w wersji angielskojęzycznej na stronie internetowej projektu.

Opracowany zostanie także Rejestr Nauczania na Odległość (Distance Learning Registry) w celu ułatwienia profesjonalistom pracującym w bibliotekach publicznych, muzeach oraz archiwach dostępu do wysokiej jakości materiałów niezbędnych w procesie nauczania na odległość.

Ważnym nurtem działania będzie organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń wspomagających współpracę, wniesienie wkładu do Podręcznych Poradników Cyfrowych, rozbudowywanie Sieci Doskonalenia PULMAN, a także w celu opracowania scenariusza współpracy międzysektoralnej na przyszłość. Obecnie prowadzona jest rekrutacja osób, które uczestniczyć będą we wrześniu 2002 r. w warsztatach szkoleniowych w 4 europejskich centrach doskonalenia (Dania, Grecja, Słowenia, Finlandia). Z Polski udział w warsztatach wezmą 3 osoby.

Przewiduje się również promowanie agend współpracy międzynarodowej w celu upowszechnienia informacji o pracy Sieci PULMAN , a także w celu rozciągnięcia wzajemnego oddziaływania Sieci na inne części świata.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat Sieci PULMAN zapraszamy serdecznie na stronę internetową http://www.pulmanweb.org, na której można znaleźć:

Głównym koordynatorem Sieci PULMAN jest Jan van Vaerenbergh (Biblioteka Miejska w Antwerpii, Belgia) e-mail: jan.vanvaerenbergh@cs.antwerpen.be

Bliższych informacji na temat realizacji projektu w Polsce udziela koordynator:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
tel. (089) 527 94 02, tel./fax (089) 527 93 31

Dyrektor Roman Ławrynowicz
Joanna Burska
e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl
http://www.wbp.olsztyn.pl/pulman

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
e-mail: fachowy@sun1.biblpubl.waw.pl

cofnij