Roman Ławrynowicz

 

Książki dla bibliotek

 

Lukę powstałą po zlikwidowanej w ubiegłym roku Hurtowni Książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zapełni z pewnością Oddział Zaopatrzenia Bibliotek w Książki i Sprzedaży Internetowej z siedzibą w Olsztynie przy pl. Jana Pawła II 2/3, działający od 2 kwietnia bieżącego roku na mocy porozumienia zawartego między Przedsiębiorstwem Hurtowo-Detalicznym "Książnica Polska" a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.

Celem porozumienia - jak zapisano w dokumencie - jest " ... zapewnienie bibliotekom publicznym łatwego dostępu do komputerowej bazy katalogowej, unowocześnienie pracy sieci księgarskiej i bibliotecznej oraz poprawy wyników ekonomicznych ich działalności ...".

Do zadań Oddziału należeć będzie w szczególności:

  1. oferowanie bibliotekom publicznym i innym książek w cenach niższych od detalicznych o 15 - 20%,
  2. udzielanie porad przy doborze książek dla bibliotek, zgodnie z ich profilem działalności i przyjętymi zasadami gromadzenia zbiorów,
  3. opracowywanie i przekazywanie łącznie z zakupionymi wydawnictwami wzorcowych kart katalogowych z opisem bibliograficznym, klasyfikacją UKD, a także klasyfikacją przedmiotową wg słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej,
  4. przyjmowanie zamówień z bibliotek, ich realizacja i dostarczanie zakupionych książek bibliotekom,
  5. prowadzenie sprzedaży różnego rodzaju druków bibliotecznych itp.

Oddział może realizować wymienione zadania w odniesieniu do bibliotek na terenie całego kraju. W realizacji wymienionych zadań uczestniczyć również będą pozostałe księgarnie Książnicy Polskiej.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna zobowiązała się:

  1. oddelegować do pracy w Oddziale dwie bibliotekarki (liczba osób będzie ustalana odpowiednio do potrzeb) o wysokich kwalifikacjach zatrudnionych zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Bibliotece,
  2. zapewnić konfigurację oraz administrowanie bazy katalogowej.

W § 6 zapisano:

  1. katalog książek tworzony będzie w programie MAK z wykorzystaniem formatu USMARC na serwerze Książnicy, z tym że na bieżąco, raz dziennie, katalog będzie kopiowany do zasobów Biblioteki,
  2. baza katalogowa stanowić będzie własność stron porozumienia i służyć będzie obu umawiającym się stronom,
  3. zarówno Książnica jak i Biblioteka będą uprawnione do swobodnego dysponowania danymi stanowiącymi katalogową bazę Oddziału.

Książnica zapewni również stałą (obejmującą nowości) aktualizację ofert wydawniczych w tym książek i wydawnictw, zakupem których będą zainteresowane biblioteki publiczne, a także ich sprzedaż, transport i całą logistykę dostaw oraz realizację zamówień.

Jesteśmy przekonani, że dobre intencje oraz potencjał materialny i ludzki dwu instytucji pozwolą zrealizować cele, które sformułowane zostały w porozumieniu, że spełnią również oczekiwania wszystkich bibliotekarzy.

cofnij