Elżbieta Maruszczak

 

KOMPUTER DLA KAŻDEJ GMINY

 

Biblioteczny Informacyjny System Szkoleniowy (BIS), czyli połączenie systemu udzielania oraz wymiany informacji i centrum szkoleniowego z zintegrowanym serwisem internetowym sieci instytucji urzędowych i samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego - skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców regionu, ale ma jednocześnie spełniać rolę promocyjną Warmii i Mazur.

Cel ogólny (strategiczny) programu

Budowa systemu informacyjno-szkoleniowego w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o sieć bibliotek publicznych.

Cele natychmiastowe (szczegółowe) programu:

Warunki przystąpienia konkretnej gminy do programu BIS

Wszystkie gminy województwa warmińsko-mazurskiego mogą wzbogacić wybraną bibliotekę w sprzęt komputerowy za kwotę 5000 zł po wcześniejszym wniesieniu wkładu własnego na taką samą kwotę. Wkład gminy w realizację programu polegać ma na dokonaniu inwestycji związanych z zakupem sprzętu komputerowego i zabezpieczeniem go w pomieszczeniach wytypowanej przez gminę biblioteki publicznej. Zakupy gminy mają doposażyć tę samą bibliotekę, dla której będzie przeznaczony zakup ze środków programu BIS i która będzie realizowała cele programu włącznie ze składaniem właściwych sprawozdań do WBP w Olsztynie. Wkład własny władz lokalnych może być przeznaczony na wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu, remont lokalu bibliotecznego, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), zabezpieczenie sprzętu (alarm, kraty antywłamaniowe...), zapewnienie i wykorzystanie dostępu do internetu oraz komputerowe szkolenia pracowników biblioteki. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego gmina może czerpać z własnego budżetu, może także korzystać z pomocy sponsorów instytucjonalnych i prywatnych. Kopie faktur wraz z krótkim pismem przewodnim (daną kwotę wydatkowano na rzecz danej biblioteki w ramach realizacji programu BIS) należy przekazać Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, która ty-puje konkretne placówki do realizacji dalszych etapów programu. Rachunki mogą być wystawiane na bibliotekę, jej jednostkę nadrzędną, gminę, bądź sponsora. Potwierdzeniem rzeczywistego wydatkowania pieniędzy na rzecz biblioteki jest pismo przewodnie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania placówki w sprawach finansowych. Rzetelność wykonanych zadań może być sprawdzana przez przedstawicieli WBP oraz organów monitorujących realizację Kontraktu wojewódzkiego.

Biblioteka zakwalifikowana do wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie w danej transzy (kolejny termin planowanych wpływów środków z budżetu państwa) otrzyma umowę użyczenia wraz z protokołem przekazania sprzętu i oprogramowania wybranego z oferty wyłonionej w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie których otrzyma wymienione tam elementy (1-2 komputery z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne o wartości jak najbliższej kwocie 5000 zł). Po zakończeniu programu i właściwym wywiązaniu się danej biblioteki z jego zadań, otrzyma ona ów sprzęt wraz z oprogramowaniem na własność na pod-stawie umowy przekazania. Obecnie realizowane są dostawy komputerów do bibliotek z 29 gmin województwa oraz do WBP w Olsztynie.

W związku z planowanym udostępnianiem na bibliotecznych komputerach serwisu internetowego Bazy Informacji Lokalnej województwa warmińsko-mazurskiego istnieje możliwość spełnienia wymogów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ten sposób rozwiązania problemu udostępniania lokalnych informacji mieszkańcom wymaga dodatkowych uzgodnień (nieodpłatne konta poczty elektronicznej i miejsce na serwisy internetowe na serwerze WBP, możliwość korzystania z aplikacji Bazy Informacji Lokalnej - proste budowanie własnego serwisu przez osoby bez wykształcenia informatycznego) i jest opisany w niniejszym czasopiśmie w artykule Marcina Majdeckiego na temat programu BIL - Baza Informacji Lokalnej.

Program BIS jest w dużej części finansowany z budżetu państwa, jako jedno z zadań Kontraktu wojewódzkiego dla województwa warmińsko-mazurskiego. Realizację Kontraktu planowanego na lata 2001-2002 po renegocjacjach ustalonych między Ministrem Gospodarki a Konwentem Marszałków przedłużono o rok 2003. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie czeka na zatwierdzenie znowelizowanego harmonogramu. Wynika z niego, że 58 bibliotek z gmin województwa zostanie doposażonych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe zakupione ze środków budżetu państwa jeszcze w roku 2002 (w pierwszych dwóch kwartałach). Natomiast kolejnych 58 gmin będzie miało tę szansę w pierwszej połowie roku 2003.

Zapraszamy następne gminy do współpracy.

cofnij