Anna Rau

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

 1. COOK Chris, Stevenson John
  Leksykon nowożytnej historii Europy : 1763-1999 / Chris Cook, John Stevenson ; [przekł. ang.] Włodzimierz Gałąska. - Warszawa : Wydaw. "Książka i Wiedza", cop. 2000. - 464 s. ; 21 cm Zwięzły, aczkolwiek szczegółowy - chronologiczny i tematyczny - spis najważniejszych faktów ze współczesnej historii Europy: od zakończenia wojny siedmioletniej (1763) do przełomu lat 1999/2000 wraz z nawiązaniami do współczesnych zjawisk i tendencji polityczno-socjologicznych. Publikacja ta przedstawia dzieje poszczególnych państw europejskich, rewolucje, wojny, rozpad struktur państwowych i gospodarczych, rozwój oraz rozpad imperiów kolonialnych, dzieje Kościołów i religii. Leksykon zawiera ponadto spis głów państwa oraz premierów, biogramy najważniejszych polityków, słownik podstawowych terminów i pojęć historycznych, zestawienia wojen, bitew i kampanii oraz najważniejszych traktatów, porozumień i przymierzy.

 2. ENCYKLOPEDIA politologii / [red. nauk. Marek Żmigrodzki]. - Kraków : Zakamycze, 1999. - 4 t. ; 24 cm T. 1 : Teoria polityki / [red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki]. - 316 s. T. 2 : Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. - 472 s. T. 3 : Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Harbuta. - 354 s. - Bibliogr. przy hasłach. T. 4 : Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego. - 395 s. - Bibliogr. przy hasłach. Zbiór ok. 2000 uporządkowanych alfabetycznie haseł, który definiuje zagadnienia z zakresu prawa, polityki, socjologii, ekonomii oraz omawia instytucje i organizacje zarządzające systemem politycznym, gospodarczym i społecznym państw. Hasła o charakterze problemowym w sposób syntetyczny porządkują dane dziedziny wiedzy, analizując też kwestie semantyczne, genezę pojęć, problemy związane z ich metodologią i epistemologią. Encyklopedia podaje tak rozwijane już wcześniej politologiczne nurty teoretyczne, jak również koncepcje mniej znane. Systematyzuje politologię jako naukę wraz z zagadnieniami z dziedzin pokrewnych oraz pomocniczych, poszerzając wiedzę czytelnika na temat współczesnych doktryn politycznych. Szczególny nacisk położono na polskie rozwiązania ustrojowe.

 3. ENCYKLOPEDIA psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 1998. - XI, 1213 s. : fot., 1 mapa, portr., rys., wykr. ; 24 cm Encyklopedia ta została opracowana przez polskich uczonych z kilku renomowanych ośrodków naukowych w celu usystematyzowania psychologii teoretycznej oraz praktycznej. Hasła uporządkowane w sposób działowo-alfabetyczny wspomagano bibliografią danego tematu. Jako że w zamierzeniu autorów jest to nie tylko poszerzony słownik tematyczny - przy każdym temacie niejednoznacznym zamieszczono też opinie reprezentatywne (często przeciwstawne) dla poszczególnych szkół naukowych. Publikację kończy zestaw biogramów zespołu autorskiego "Encyklopedii" oraz spisy problemowe - również w wersji angielskiej i niemieckiej.

 4. EUROPA. Regiony i państwa historyczne / pod red. Marcina Kamlera. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 399 s. ; 21 cm - (PWN Leksykon).
  Leksykon historyczny zawierający 700 haseł (wraz z odsyłaczami) dotyczących państw europejskich (w tym już nie istniejących), ich stolic, regionów, krain historycznych, a nawet obszarów, które co prawda nie stanowią zwartych jednostek geopolitycznych (np. region Bałtycki), lecz w bardzo znaczący sposób odbiły swój ślad w dziejach świata. Informacje te mają przede wszystkim charakter historyczny, niekiedy są jednak poszerzone o treści gospodarcze, społeczne i wyznaniowe danego obszaru. W hasłach o regionach, które zachowały odrębność administracyjną lub gospodarczą, dołączono również wiadomości o liczbie ludności i podstawowych działach gospodarki. Szczególny nacisk położono na teksty dotyczące ziem dzisiejszej Polski oraz dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów - wzbogacono je wiadomościami gospodarczymi.

 5. GRODECKA Aneta
  Słownik pisarzy i dzieł współczesnych : kanon lektur na początek XXI wieku. - Warszawa : Polonia Press, [2000]. - 447 s. ; 25 cm
  Jak twierdzą autorzy - to pierwsza publikacja całościowa na polskim rynku wydawniczym uwzględniająca współczesne trendy poznawcze literatury oraz syntetyzująca twórczość literacką ostatniego stulecia: tak dzieła uznane za najwybitniejsze, jak również te nowatorskie w formie i treści. To opis 1500 utworów oraz 100 sylwetek twórców literatury światowej. Słownik podaje również nowości wydawnicze obecnie dostępne na polskim rynku. Podstawowe jednostki konstrukcyjne książki - bloki tematyczne - porządkują wszystkie te informacje, podając biograficzne konteksty dzieł, analizę ich głównych wątków i motywów, hipotezy interpretacyjne oraz ogólną recepcję dzieła (wszelkie informacje o nagrodach, kolejnych wydaniach i tłumaczeniach). Publikacja ta posiada również dodatek w postaci słownika pojęć i bibliografii wybranych dzieł.

 6. GRZELUK Izydor
  Słownik terminologiczny mebli / Izydor Grzeluk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - 590 s., [32] s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 21 cm - (Biblioteka Kolekcjonera). - Bibliogr. s. 590-591. - Indeksy
  Pierwsze na rynku księgarskim profesjonalne i szczegółowe omówienie terminów związanych wyłącznie z meblami - ich typami i konstrukcją oraz stylami panującymi w meblarstwie na przestrzeni wieków. Ponad 1400 przykładów wraz z rysunkami obrazuje rozwój tej dziedziny od starożytności do mniej więcej połowy XX wieku - przede wszystkim w Europie (w tym również w Polsce), lecz również (korzystając z eksponatów zgromadzonych w kolekcjach polskich) na Dalekim Wschodzie i w Afryce. Każde z haseł zawiera definicję sprzętu, materiały wytwórcze i zdobiące, znakowanie, pomiary, historię i odmiany mebli wraz z synonimami, wszystko bogato zilustrowane tablicami i zdjęciami.

 7. INNY słownik języka polskiego PWN / red. nacz. Mirosław Bańko ; oprac. haseł M. Bańko [et al. T.] 1 : A-Ó. [T.] 2 : P-Ż. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 2 t. (LXI, 1213 ; 1423 s.) ; 24 cm
  Zawierający 150 tysięcy przykładów, szczegółowy i bogaty w objaśnienia słownik, dla którego bazą było komputerowe archiwum tekstów Biblioteki Narodowej. Publikacja bardzo nowoczesna - posiada dłuższe niż w dotychczas opublikowanych słownikach artykuły hasłowe, bardziej przejrzysty i zrozumiały układ stron, jak również bogatsze w szczegóły opisy znaczeń i użycia (wraz z przykładami) konkretnych wyrazów, ich cech gramatycznych, synonimów i antonimów. Słownik - jako rezultat badań językowych nad tekstami beletrystycznymi, naukowymi, prasowymi oraz mówionymi - rejestruje słownictwo najnowsze, zachowując mimo swego profesjonalizmu naturalność oraz potoczność terminologii.
  Jako wzorowany na brytyjskich słownikach pedagogicznych oraz ze względu na duży stopień szczegółowości i przystępność (ale nie uproszczenie) może służyć nawet cudzoziemcom.

 8. KOWALSKI Piotr
  Leksykon "Znaki Świata" : omen, przesąd, znaczenie / Piotr Kowalski. - Warszawa : Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 653 s. : il., 27 cm. - Bibliogr. s. 651-[654]
  Leksykon porządkuje i nazywa znaki i symbole świata kultury magicznej, korzystając z materiału zgromadzonego przez etnologów, historyków kultury, religioznawców, antropologów i folklorystów. Hasła dotyczące najbardziej reprezentatywnych symboli magicznych (przedmiotów, roślin, zwierząt) uporządkowane są alfabetycznie. W każdym z nich podano ich pochodzenie, związki z innymi nośnikami magii oraz analogie tak w świecie realnym, jak i zaświatach oraz wpływ na ludzkie życie i postępowanie. Leksykon podaje liczne mity i legendy, ceremonie dawnych obrzędów i wróżb (wraz z ich skutecznym działaniem).
  Podana na końcu literatura przedmiotu pozwala jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat antropologii i samej "kultury magicznej".

 9. KURZOWA Zofia
  Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego / Zofia Kurzowa. - Kraków : TAiWPN "Universitas", 2000. - XLI ; 560 s. : rys. ; 25 cm. - Indeksy.
  To słownik dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Opisuje słownictwo najczęściej używane w języku codziennym (podstawowe), co może być pomocne w codziennych relacjach międzyludzkich, w rozumieniu niezbyt skomplikowanych tekstów czy programów radiowych i telewizyjnych, podając przy tym jego odmiany stylowe - pisaną i mówioną, oficjalną i potoczną oraz literacką. Zawiera obfity zasób słów (w liczbie około 5000) najczęściej używanych i stylistycznie neutralnych, nie podaje więc wyrazów przestarzałych, wulgarnych, żargonowych czy specjalistycznych. Wyboru słownictwa dokonano na podstawie badań frekwencyjnych języka polskiego, stąd też w słowniku znalazły się również wyrazy zapożyczone, głównie internacjonalizmy. Podstawy wiadomości gramatycznych z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa oraz funkcji w zdaniu, jak również semantyki i frazeologii zawarto w specjalnym rozdziale na końcu książki wraz z indeksem pojęciowym wyrazów oraz ich znaczeń.

 10. LEKSYKON prawniczy : praca zbiorowa / pod red. prof. dr. hab. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Joanna Braciak et al.]. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Wrocław : "Atla2", 1999. - 620 s. ; 21 cm
  Leksykon ten (ze względu na przystępność) to propozycja książkowa dla czytelników pragnących w sposób profesjonalny poszerzyć wiedzę z zakresu prawa (administracyjnego, cywilnego, finansowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego publicznego, pracy) oraz teorii państwa. To 800 haseł właściwych oraz odsyłaczowych wraz z dodatkiem w postaci ważniejszych aktów prawnych uwzględnionych w tekście (do dnia 30.03.1999 r.) oraz wykazem literatury.

 11. LITERATURA polska w przekładach : 1990-2000 / pod red. Danuty Bilikiewicz-Blanc i Tomasza Szubiakiewicza ; przy współpracy Beaty Capik i Anny Karłowicz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 213, [3] s. ; 21 cm
  Przewodnik bibliograficzny, porządkujący utwory polskiej literatury pięknej, wydane wyłącznie w formie książek, a przetłumaczone na języki obce. Zgromadzono w ten sposób 2210 opisów książek przełożonych w czasie ostatnich 10. lat na 44 języki i opublikowanych w 53 krajach. Zarejestrowano tak książki wydane w Polsce, jak i te, które opublikowano poza jej granicami. Uwzględniono współwydania w kraju i za granicą, antologie oraz pozycje zawierające utwory wielu pisarzy, a prócz tego opisy odbitek i nadbitek z książek oraz czasopism. Materiał został ułożony w porządku alfabetycznym według języków tłumaczeń, potem zaś według nazwisk pisarzy oraz tytułów poszczególnych utworów. Bibliografia zawiera trzy bardzo pomocne indeksy: autorski, tytułowy (antologii i oryginałów) oraz geograficzny. Wszelkie uwagi pochodzące od opracowujących podano w języku angielskim.

 12. PEDAGOGIKA / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 284, [4] s. ; 21 cm. - (PWN Leksykon)
  Połączenie klasycznego słownika z encyklopedią tematyczną o ponad 1500 hasłach, dotyczących podstawowych kierunków, idei, koncepcji i pojęć z dziedziny pedagogiki teoretycznej i praktycznej. W leksykonie zamieszczono też biogramy współczesnych oraz dawnych teoretyków wiedzy o wychowaniu, adresy szkół alternatywnych, nowości w polu działań pedagogicznych i w rozwoju procesów edukacyjnych oraz najistotniejsze wydarzenia z historii oświaty. Podano również informacje o ważnych czasopismach, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach oświatowych i bazach danych.
  Niektóre z haseł posiadają uzupełnienie w postaci informacji bibliograficznych oraz adresów internetowych.

 13. RYDZKOWSKI Janusz
  Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Janusz Rydzkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2000. - 320 s. ; 20 cm
  Publikacja ta pozwala poznać historię i struktury, funkcje i zadania, rezolucje i dorobek prawny jedynej organizacji międzynarodowej o charakterze międzyrządowym - ONZ. Zawiera opracowanie kształtowania się Organizacji, kalendarium, wykresy przedstawiające jej struktury oraz tekst podstawowej rezolucji - Karty Narodów Zjednoczonych. 400 haseł przedstawia cały system "rodziny Narodów Zjednoczonych" (czyli Organizację oraz jej agendy), jej priorytety (operacje pokojowe, rozwój ekonomiczny świata, prawa człowieka), jak również inicjatywy polskie w ONZ.

 14. SZKOLNY słownik wiedzy o literaturze : pojęcia - problemy - koncepcje / pod red. Romualda Cudaka i Marka Pytasza ; aut. haseł Aleksandra Achtelik [et al.]. - Katowice: "Videograf II", Sp. z o.o., 2000. - 541 s. ; 20 cm. - (Szkolne Słowniki Encyklopedyczne Wydawnictwa Europa). - Indeks.
  W zamierzeniu autorów słownik powstał jako uzupełnienie cyklu słowników wydawnictwa Videograf II. To pomoc dydaktyczna w samokształceniu dla starszych uczniów szkół średnich. Poszerza wiedzę o budowie, rodzajach oraz funkcjonowaniu w społeczeństwie dzieła literackiego na podstawie koncepcji i wypowiedzi badaczy literatury. Słownik ma funkcję leksykonu - uszeregowane alfabetycznie terminy literackie (wraz z odsyłaczami) porządkują pojęcia z zakresu kultury i sztuki - oraz mini-encyklopedii współczesnych kierunków i metodologii badań językowych. Publikacja omawia tak klasyczne dzieła i pojęcia z zakresu teorii literatury, jak również najnowsze zjawiska (np. krytykę feministyczną).

 15. ŠMID Wacław
  Leksykon menedżera : słownik angielsko-polski / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Zakres materiału w leksykonie jest bardzo bogaty: organizacja, zarządzanie, finanse, bankowość, rachunkowość, obrót giełdowy papierami wartościowymi, prawo międzynarodowe, podatki, ubezpieczenia, transport kolejowy, morski i lotniczy, public relations, handel zagraniczny i reklama. Jak twierdzi sam autor - to "najobszerniejsze na naszym rynku kompedium wiedzy z niemal wszystkich dziedzin ekonomii". Zawiera ok. 4500 haseł funkcjonujących w międzynarodowym środowisku ludzi zajmujących się przedsiębiorczością i zarządzaniem. Przystępność opracowania haseł, jak również ich obfitość sprawiają, iż z tego leksykonu mogą korzystać zarówno profesjonalni "ludzie biznesu", pracownicy bankowości, księgowości, handlu zagranicznego, nauczyciele oraz tłumacze, a także studenci i uczniowie, czy absolwenci kierunków ekonomicznych.

 16. URSEL Marian
  Romantyzm : leksykon literatury polskiej / Marian Ursel. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie Sp. z o.o., 2000. - 304 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 24 cm. - (Leksykon Literatury Polskiej dla Uczniów i Nauczycieli). - Bibliogr. s. 276. - Indeksy Bogato ilustrowana publikacja o charakterze słownikowym, przybliżająca kluczowe i reprezentatywne fakty historyczne, idee, zjawiska, obyczajowość, twórców, najwybitniejsze utwory, życie literackie, konwencje panujące w sztukach pięknych romantyzmu tak w Polsce, jak i na świecie. Alfabetycznie ułożone hasła wraz z odsyłaczami i wyrazami synonimicznymi podają biogramy pisarzy romantycznych, definicje najpopularniejszych gatunków, treść programowych utworów. Atrakcyjność lektury podnoszą wplecione w treść słownikową anegdoty oraz gawęda historycznoliteracka. Na końcu publikacji można znaleźć wskazówki lekturowe dla uczniów oraz spis kolorowych ilustracji.

 17. WINZER Fritz
  Słownik sztuk pięknych / Fritz Winzer ; [przekł. niem.] Janina Kumaniecka. - Katowice : "Książnica", 2000. - 295 s. : fot., pl., rys. ; 19 cm. - (Słowniki Encyklopedyczne "Książnicy") Publikacja ta zawiera ponad 1000 uszeregowanych alfabetycznie oraz wzbogaconych ilustracjami haseł, podając równocześnie związki pomiędzy poszczególnymi terminami, jak również samą historię rozwoju sztuki w Europie oraz w USA. Co ciekawe, można w niej również odnaleźć powiązania sztuki świata z kulturą polską.
  To obowiązkowa pozycja dla osób o zainteresowaniach artystycznych, pragnących jednocześnie rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko o znajomość terminów z zakresu malarstwa, architektury, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego, lecz również o biografie twórców dawnych i współczesnych.

 18. WIŚLICKI Alfred
  Z dziejów maszyn / Alfred Wiślicki. - Warszawa : Oficyna BGW. - 205 s. : il., faks., fot., rys., wykr, ; 25 cm. - Indeks
  Dzieje techniki zmechanizowanej na przykładach wybranych (charakterystycznych dla swoich czasów) maszyn, w opracowaniu prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Techniki. Przedział czasowy opracowania obejmuje zarówno zaranie mechanizacji - czasy grecko-rzymskie - jak i koniec XIX w. w Europie i Ameryce Północnej. Zastosowanie i funkcjonalność kolejnych wynalazków pośrednio ukazuje też specyfikę, obyczajowość i potrzeby czasów, wynikające z sytuacji polityczno-społecznej.
  Słownik przybliża jednocześnie sylwetki głównych konstruktorów.

 19. WOJNA Ryszard
  Leksykon XX wieku : najważniejsze wydarzenia / Ryszard Wojna. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2000. - 454 s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm Autor - były dziennikarz - nakreślił, nie rezygnując z akcentów subiektywnych, obraz XX wieku, czyli najważniejsze dokonania w dziedzinach polityki, gospodarki, kultury, nauki, jak sam to określił: "ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich". Umiejętnie połączył przy tym kompetencję w przekazywaniu posiadanej wiedzy i doświadczeń z przystępnością przekazywanych informacji. Publikację wspierają liczne zdjęcia najsłynniejszych (a w tym i najwybitniejszych) postaci minionego wieku.

cofnij