Beata Rudzka - Florczuk,
Marta Korycka,
Dorota Machcińska

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. BRICARD Isabelle

Leksykon śmierci wielkich lubzi / Isabelle Bricard; z fr. przeł. Anita i Krzysztof Staroniowie; edycja pol. uzup. przez Ludwika Stommę. – Warszawa: Książka i Wiedza”, cop. 1998. – 460 s.

“Śmierć to najciekawsza chwila w życiu człowieka – właśnie w ostatecznych okolicznościach ujawnia się siła naszego charakteru” – uważa autorka Leksykonu, zbierająca od lat informacje o słowach wygłaszanych na łożu śmierci. Efektem tych zainteresowań jest książka poświęcona ostatnim chwilom ponad tysiąca znanych osób.

Nazwiska ich ułożono w porządku alfabetycznym, umieszczając obok informacje o pochodzeniu i zawodzie oraz przyczynę, datę i miejsce pochówku. Po opisie okoliczności śmierci zostają przytoczone ostatnie słowa umierającego.

2. ENCYKLOPEDIA prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic; [aut. haseł Jan Jeżewski i in.]. – Warszawa : Wydaw. C.M. Beck, 1999, – 982 s.

Encyklopedia w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe pojęcia z teorii państwa i prawa, a także z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego publicznego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Hasła zestawione w porządku alfabetycznym, są dwojakiego rodzaju: hasła właściwe – wyjaśniające pojęcia, oraz hasła odsyłaczowe, kierujące do hasła głównego.

3. FRANCIS Raymond L.

Nauka, technika i wynalazki: ilustrowany almanach / Raymond L. Francis; przekł. [z ang.] Paweł Wieczorek. – Warszawa : “Amber”, 1999. – 439 s. : il., faks., m., fot., portr., rys.

Almanach ten, to kalendarium zdobyczy nauki i techniki, ułożone dzień po dniu, od stycznia do grudnia, od czasów najdawniejszych po współczesne. Oprócz wiadomości ważnych, odkryć epokowych i rewolucyjnych zamieszczono tu informacje o wydarzeniach błahych, humorystycznych, anegdostycznych.

Każdy znajdzie w tej publikacji coś dla siebie – studenci, nauczyciele, zainteresowani laicy. Almanach zawiera dużo ilustracji, rysunków, fotografii.

Posługiwanie się pracą ułatwia indeks.

4. GĄSOWSKI Tomasz, RONIKIER Jerzy, ZBLEWSKI Zdzisław

Bitwy polskie : leksykon / Tomasz Gąsowski, Jerzy Ronikier, Zdzisław Zblewski. – Kraków : Znak, 1999. – 169 s., XLVIII s.: pl. kolor.

Słownik zawiera noty faktograficzne o 540 najważniejszych bitwach stoczonych przez Polaków na przestrzeni wieków. Zastosowano w nim układ alfabetyczny według nazw geograficznych. Korzystanie z publikacji ułatwiają indeksy: chronologiczny indeks bitew i indeks osób.

Pracę zamykają kolorowe plany wybranych bitew.

5. JASIŃSKI Bogusław

Leksykon filozofów współczesnych / Bogusław Jasiński. – Warszawa : Ethos, 1999. – 507 s.: portr.

Leksykon prezentuje 24 najbardziej wpływowych filozofów XX wieku. Kilkustronicowe rozdziały zawierają życiorysy myślicieli oraz wykładnię ich koncepcji filozoficznych i analizę najważniejszych prac.

6. KALENDARIUM dziejów Polski : od prahistorii do 1998 r. / red. nauk. Andrzej Chwalba ; aut. Jakub Basista [i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. – 349 s.

Książka ta w swoim założeniu ma być pomocą “w bieżącej pracy z historią i na historii w szkole średniej”. Adresowana jest więc głównie do nauczycieli, studentów i uczniów. Krótkie i maksymalnie treściwe daty – hasła utrzymane są w konwencji historii “wydarzeniowej”. Pod wydarzeniami z poszczególnych lat autorzy zamieścili krótkie informacje dotyczące kultury, gospodarki, spraw społeczno-obyczajowych.

Wyszukiwanie informacji na dany temat ułatwia indeks osób oraz indeks nazw geograficznych i administracyjnych.

7. KOSECKA Barbara, PIOTROWSKA Anita, KOCOŁOWSKI Wojciech

Panorama kina najnowszego 1980-1995 : leksykon / Barbara Kosecka, Anita Piotrowska, Wojciech Kocołowski ; współpr. Katarzyna Kubisiowska. – Kraków : “Znak”, 1997. – 437 s.

Leksykon ten jest syntezą piętnastu lat w dziejach kina. Zawiera krytyczne eseje, w których czytelnik znajdzie informacje dotyczące nie tylko streszczeń filmów kultowych i filmów – eksperymentów, ale również krótkie życiorysy, czołówki i wybrane filmografie.

Część I Leksykonu zawiera omówienia 74 filmów polskich i światowych. Część II poświęcono 36 reżyserom i aktorom (wraz z filmografiami). Część III to omówienie przemian, jakim uległo kino w omawianych latach.

Pracę zamyka kalendarium z lat 19801995 oraz indeks nazwisk i tytułów.

8. KRONIKA Polski / pod red. Andrzeja Nowaka ; słowo wstępne Zdzisław jun. Żygulski; [oprac. kalendarium Henryk Głębocki i in.; oprac. biogramów Maryla Kawalec i in.]. – Kraków : Ryszard Kluszczyński, cop. 1998. – 935 s. : il. (w tym kolor), faks., fot., m., portr.

Publikacja ta w sposób kompleksowy ujmuje dzieje państwa i narodu polskiego na tle historii świata. Kronika, zgodnie ze swoją definicją, w sposób zwięzły, rzeczowy i pozbawiony odautorskiego komentarza przedstawia fakty historyczne oraz noty biograficzne. Materiał ten, obejmujący wydarzenia od przybycia pierwszych istot ludzkich na teren ziem polskich, aż po czasy współczesne, jest bogata ilustrowany i uzupełniony mapami.

W korzystaniu z tak obszernej pracy pomaga indeks osób i indeks nazw geograficznych.

9. KULICKI Jacek, KRAWCZYK Agnieszka, SOKÓŁ Piotr

Leksykon podatkowy / Jacek Kulicki, Agnieszka Krawczyk, Piotr Sokół. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. – 404 s.

Leksykon ten zawiera objaśnienia 700 terminów z dziedziny podatków i prawa podatkowego, procedur podatkowych, egzekucyjnych, kontrolnych oraz prawa karnego skarbowego.

Zastosowano w nim układ alfabetyczny. Definicje haseł są zwięzłe i zrozumiałe, dlatego też publikacja ta może być cennym źródłem wiedzy nie tylko dla osób zajmujących się zawodowo finansami i podatkami, ale także dla studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Korzystanie z Leksykonu ułatwia system odsyłaczy.

10. KUNZMANN Peter, BURKARD Franz-Peter, WIEDMANN Franz

Atlas filozofii / Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann; oprac. graf. Axel Weiss; przeł. [z niem.] Barbara A. Makiewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 264 s.: il. kolor.

Publikacja ta ukazuje historię filozoficznego myślenia od czasów najdawniejszych po koniec XX wieku. Atlas zawiera 263 kolorowe plansze, będące próbą wizualizacji omawianych koncepcji filozoficznych. Strony z rysunkami i wykresami – objaśniające, uzupełniające lub podsumowujące treść stanowią zdecydowaną nowość w sposobie podejścia do filozofii.

11. KWIATEK Jerzy, LIJEWSKI Teofil

Leksykon miast polskich / Jerzy Kwiatek, Teofil Lijewski ; [zespół red. Jolanta Droś i in.]. – Warszawa : Muza SA, 1998. – 1103, [9] s.: il. kolor., fot., m.

Obszerny leksykon prezentujący wszystkie miasta w Polsce, wg stanu z dn. 31 XII 1997 r. Opisy ułożone są w porządku alfabetycznym. Każde miasto scharakteryzowane jest według schematu: przynależność administracyjna, położenie geograficzne, etymologia nazwy, krótki rys historii miasta, prezentacja jego najciekawszych zabytków i osiągnięć w zakresie kultury, nauki, gospodarki i turystyki.

Charakterystyki uzupełnione są herbami, kolorowymi fotografiami oraz planami miast.

Autorzy uwzględnili nowy, trójstopniowy podział administracyjny.

12. LEKSYKON marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera ; [aut. haseł J. Altkorn i in.]. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. – 336 s.

Leksykon ten, zawierający ponad 1600 haseł, tocenne kompendium wiedzy o marketingu. W sposób przystępny umożliwia szybkie zaznajomienie się z głównymi terminami i metodami badań marketingowych.

Przedstawiono tu nie tylko pojęcia z marketingu, ale i terminy z dyscyplin granicznych : ekonomii, statystyki, socjologii.

Przy każdym haśle podany jest jego angielski odpowiednik. Także indeks rzeczowy opracowano w języku polskim i angielskim.

13. LEONARD Dick

Przewodnik po Unii Europejskiej / Dick Leonard ; przekł. [z ang.] Aldona i Wiktor Matuszyńscy. – Warszawa : Studio Emka, 1998. – 370, [2] s. tab. : rys. – (The Ekonomist)

Książka ta, to wyczerpujący zbiór informacji o Unii Europejskiej, podający podstawowe fakty z jej historii oraz wiadomości o strukturze i działaniu. Całość materiału podzielono na 4 główne części: Tło (geneza, historia), Instytucje, Kompetencje, Szczególne problemy.

Przewodnik wzbogaca duża ilość załączników, tabel i rysunków. Posługiwanie się tą publikacją ułatwia indeks, a dla chcących poszerzyć swe wiadomości o Unii autor podaje bibliografię.

14. LURKER Manfred

Leksykon bóstw i demonów / Manfred Lurker ; przekł. [z niem.] Jerzy Prokopiuk, Robert Stiller. – Warszawa : Bellona, 1999. – 407 s.

To swoiste i bogate kompendium wiedzy prezentuje najważniejszych bogów i demony, które pojawiły się w wierzeniach ludzi od czasów najdawniejszych, aż po religie współczesne.

Dotarcie do poszczególnych postaci ułatwiają cztery skrupulatnie sporządzone indeksy, a obszerna bibliografia umożliwia poznanie innych pozycji z tej dziedziny.

15. PRZYROWSKI Zbigniew

Popularna encyklopedia staropolska / Zbigniew Przyrowski ; wstęp Janusz Tazbir. – Warszawa: ABC Future, 1998. – 345 s., [16] s. tabl. kolor.: il., fot., portr., rys.

Encyklopedia ta poświęcona jest kulturze staropolskiej (do 1795 r.). W orbicie zainteresowań autora nie leży problematyka wojen, czy sprawy ekonomiczno-gospodarcze, lecz raczej życie codzienne, obyczaje, poglądy, wierzenia. Zdaniem Janusza Tazbira, zawartym w słowie wstępnym, pracę tę, zawierającą ponad 1300 artykułów charakteryzuje “jasność wykładu, umiejętna inkrustacja cytatami źródłowymi, wreszcie wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu”.

16. PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej

Literatura XX wieku / Joanna Pyszny, Andrzej Zawada. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999. – 253 s. : fot. – (Leksykon Literatury Polskiej)

Publikacja obejmuje twórczość literacką pisarzy polskich, dla której cezurę wyjściową stanowi rok 1918, datę końcową rok 1998. Uwzględnia zatem kilka okresów literackich: dwudziestolecie międzywojenne, literaturę drugiej wojny światowej i literaturę po 1945 r., z wewnętrzną cezurą 1989 r.

Tak długi okres charakteryzuje się wielością dokonań artystycznych. Leksykon, w układzie alfabetycznym, prezentuje zjawiska, prądy artystyczne, wydarzenia, instytucje literackie, czasopisma i sylwetki najbardziej znaczących twórców.

Publikację uzupełniono wyborem podstawowych opracowań – encyklopedii, słowników i podręczników z historii literatury polskiej XX wieku.

17. ROBBINS Rossell Hope

Encyklopedia czarów i demonologii / Rossell Hope Robbins ; tł. [z ang.] Marek Urbański. – Warszawa : Dom Wydaw. Bellona, 1998. – 354, [6] s.: il.

Ta pierwsza w Polsce encyklopedia o czarach, czarnoksięstwie i demonologii przeznaczona jest dla ludzi o mocnych nerwach. Zawiera bowiem, obok prezentacji sylwetek wielkich demonologów i charakterystyki ich dzieł, omówienie kwestii i problemów dość drastycznych, takich jak: czarna msza, egzekucje, opętanie, tortury, wampiry. Dzięki tej encyklopedii czytelnik dowie się wiele o herezji czarnoksięstwa, zapozna się z historią i przebiegiem procesów z oskarżenia o czary, pozna sposoby wykonywania egzekucji.

Artykuły hasłowe wzbogacają liczne ilustracje. Dla zainteresowanych tą niecodzienną tematyką autor podaje bogatą bibliografię.

18. RYNIEWICZ Zygmunt

Bitwy morskie: leksykon wydarzeń militarnych na morzach i oceanach świata / Zygmunt Ryniewicz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1998. – 428 s., [20] s. tab. : il., rys.

Leksykon zawiera opisy bitew i starć zbrojnych, jakie miały miejsce na morzach i oceanach – od starożytności do roku 1982. Uwzględnia również walki prowadzone przez okręty wokół umocnień nadbrzeżnych, desanty morskie i starcia zbrojne na rzekach. Hasła, ułożone w kolejności alfabetycznej miejsc bitew, omawiają przyczynę konfliktu, przebieg, uczestniczące siły, poniesione straty.

Posługiwanie się publikacją ułatwia słownik chronologiczny bitew oraz zestaw typów okrętów i statków.

19. SŁOWNIK władców polskich / Józef Dobosz [i in.] ; [red. nauk. J. Dobosz. – Wyd. 2]. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1999. – 494 s. – (Poznańskie Słowniki Biograficzne)

Kolejne wydanie z popularnej serii biograficznej, zawierające życiorysy wszystkich królów i książąt panujących w Polsce, od narodzin państwa aż do jego schyłku w XVIII wieku. Na 200 zamieszczonych biogramów składają się również sylwetki ich małżonek i dzieci, które odegrały ważniejszą rolę w historii.

Hasła, zróżnicowane objętościowo, zawierają życiorysy prezentowane na tle epoki i przemian politycznych i społeczno-gospodarczych oraz szczątkową bibliografię.

Słownik wzbogacają tablice genealogiczne poszczególnych dynastii.

20. STICHMANN Wilfried, KRETZSCHMAR Erich

Zwierzęta / Wilfried Stichmann, Erich Kretzschmar ; przeł. [z niem.] Henryk Grabarczyk. – Warszawa : “Multico”, 1998. – 447 s. : il. kolor., fot., rys., m. – (Spotkania z Przyrodą)

Obszerny przewodnik po świecie zwierząt, przedstawiający charakterystykę około 900 gatunków występujących w Europie Środkowej.

Zgodnie z założeniami autorów książka nie ma charakteru podręcznika, lecz raczej atlasu pozwalającego poznać i określić dane zwierzę. Hasła, będące wiedzą w pigułce, podają najważniejsze wiadomości charakteryzujące danego osobnika – jego główne cechy, występowanie, specyficzne właściwości.

Przedstawianie zwierząt rozpoczęto od tych powszechnie znanych – ssaków, poprzez ptaki, gady, płazy, ryby, a kończąc na bezkręgowcach. Odszukanie gromady ułatwiają barwne pionowe paski.

Do niewątpliwych zalet książki należą bogate, kolorowe fotografie, wykonane w naturze.

21. SZWENDLER Inga, SOBKOWIAK Mirosław

Rośliny / Inga Szwendler, Mirosław Sobkowiak : red. nauk. Barbara Sudnik-Wójcikowska. – Warszawa : “Mulitoco”, cop. 1998. – 511 s. : il. kolor., fot., rys. – (Spotkania z Przyrodą)

Obszerny przewodnik po świecie roślin, przedstawiający charakterystykę gatunków występujących na terenie Polski. Prezentowane rośliny podzielono na dwie zasadnicze grupy: rośliny zarodnikowe i rośliny kwiatowe, wyróżniające je kolorowymi paskami na brzegu strony.

Na charakterystykę rośliny składa się jej opis zewnętrzny, czas kwitnienia, występowanie i ciekawostki dotyczące m.in. jej znaczenia leczniczego. Każdy opis wzbogacony jest kolorową fotografią, prezentującą dany gatunek w warunkach naturalnych.

Przy wszystkich hasłach podano łacińskie odpowiedniki używane w literaturze fachowej. Korzystanie z przewodnika ułatwia skorowidz nazw polskich i łacińskich.

22. TWARDECKI Alfred

Mały słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu / Alfred Twardecki. – Warszawa: Unia Wydaw. “Verum”, 1998. – 219 s. : rys., fot., m.

Słownik adresowany jest do osób chcących uzyskać podstawowe informacje o twórcach i zabytkach starożytnej Grecji i Rzymu. W sposób przystępny autor wyjaśnia terminy i pojęcia fachowe, oraz omawia wybrane zabytki.

Publikację wzbogacają mapy oraz liczne fotografie i rysunki, prezentujące dzieła sztuki starożytnej, budowle, portrety twórców.

23. VADEMECUM NATO / [red. zespół; tł. z ang. Rafał Brzeski]. – Warszawa : Dom Wydaw. Bellona: przy współp. MON, Biura Prasy i Informacji MON, 1999. – 504 s.

Publikacja ta, to kompendium wiedzy o NATO, od momentu powstania Sojuszu do maja 1998 r. W piętnastu rozdziałach autorzy przedstawili genezę i rys historyczny NATO, sposoby jego funkcjonowania na różnych płaszczyznach, transformacje Sojuszu, jego otwarcie, misje pokojowe, finanse, strukturę.

Szereg załączników dostarcza dodatkowych materiałów informacyjnych na temat Sojuszu. W rozdziale pt. “Chronologia” zamieszczono najważniejsze wydarzenia w rozwoju NATO na tle zjawisk w polityce międzynarodowej.

cofnij