Adrianna Walendziak

 

„Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”

 

Od 1 kwietnia 2009 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie realizuje projekt „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Historia projektu sięga 2007 r. To wtedy właśnie została przeprowadzona ankieta dotycząca zainteresowań pracowników bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego różnego rodzaju szkoleniami. Według jej wyników, najczęściej sygnalizowane potrzeby szkoleniowe dotyczyły głównie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienia kompetencji zawodowych. Wyniki tej ankiety wskazały już wtedy kierunek, w którym powinna podążać Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie chcąc zaktywizować bibliotekarzy z terenu województwa.

Po konferencji Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk otwierającej Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych (9.09.2008 r.), w WBP została podjęta decyzja o próbie pozyskania z tego źródła środków na projekt szkoleniowy.

Wiedząc, że biblioteki publiczne w Danii przodują w zakresie rozwoju usług (szczególna cecha duńskich bibliotek – elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb społeczeństwa lokalnego), a także ze względu na dotychczasowe doświadczenie w zakresie współpracy, do partnerstwa w projekcie została zaproszona Centralna Biblioteka Bornholmu.

Czasu na wymyślenie szczegółów projektu i napisanie wniosku było niewiele – w tym czasie pracownicy z WBP uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, prowadzili intensywną korespondencję z przyszłym partnerem - Dyrektorem Centralnej Biblioteki Bornholmu, pracowali nad koncepcją projektu. Wniosek został złożony 8 października a 4 listopada otrzymano informację: projekt – „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” uzyskał akceptację Komisji Oceniającej.

Po raz pierwszy o uzyskaniu dofinansowania bibliotekarze z województwa warmińsko-mazurskiego zostali poinformowani na grudniowej konferencji dla kadry kierowniczej miejskich, miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych (10.12.2008 r.). Wtedy to zostały przedstawione główne cele projektu, jakimi są:

  1. wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego;
  2. wzrost kompetencji zawodowych pracowników bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja celów projektu będzie osiągnięta poprzez cykl szkoleń dla 30 bibliotekarzy województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowanych w Polsce i Danii. W związku z tym, w kwietniu br., do udziału w projekcie zaproszeni zostali bibliotekarze z: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Liszewskiego w Biskupcu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, Biblioteki Publicznej Gminy Elbląg w Komorowie Żuławskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelkowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, Biblioteki Miejskiej w Mrągowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, Biblioteki Publicznej w Pasłęku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Równolegle, do organizatorów wszystkich w/w placówek, zostały wysłane pisma, w których poinformowano o wyborze ich jednostek do udziału w projekcie WBP.

W dniach 16-17 czerwca 2009 r. w zabytkowym Dworze Kraplewo, położonym około 50 km od Olsztyna, zrealizowano pierwsze działanie projektu, czyli „Warsztaty w Polsce. Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz transfer podstawowej wiedzy o bibliotekach publicznych w Danii”. Zadaniem warsztatów było maksymalnie efektywne przygotowanie grupy bibliotekarzy do indywidualnego przyswojenia i wykorzystania wiedzy, którą zdobędą podczas późniejszych warsztatów w Danii. W tym celu zatrudnieni w ramach projektu trenerzy z firmy ANS PR Consulting przeprowadzili zajęcia dotyczące rozwoju umiejętności interpersonalnych. Program warsztatów obejmował m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie, asertywności i techniki prawidłowej komunikacji, odkrywania własnych możliwości, automotywacji, ustalania celów i zarządzania czasem własnym, budowania komunikacji w zespole, kreatywnego rozwiązywania problemów, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. Warsztaty zostały zakończone wykładem z prezentacją na temat konieczności wprowadzania nowych usług do bibliotek publicznych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia współpracy z  bibliotekami duńskimi, przeprowadzonym przez Renatę Pietrulewicz, Kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie.

Podczas warsztatów w Kraplewie, bibliotekarze zostali podzieleni na pięć grup, w ramach których będą przygotowywać, a podczas podróży na Bornholm prezentować, tematy przybliżające Danię, Bornholm i bibliotekarstwo duńskie. To zadanie ma na celu podtrzymywanie więzi pomiędzy bibliotekarzami, a co za tym idzie – jeszcze większe ich skonsolidowanie.

Drugim działaniem projektu będą „Warsztaty w Danii. Transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług bibliotecznych”, zaplanowane na 14-16 września 2009 r. Zadaniem warsztatów będzie transfer wiedzy z Bornholmu do bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w celu rozwinięcia w nich nowych, nietradycyjnych usług związanych np. z pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dostawą usług na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, rolą bibliotek w społeczeństwie informacyjnym. Bibliotekarze zapoznają się z pracą placówek bibliotecznych Bornholmu – począwszy od Biblioteki Centralnej, a skończywszy na małych ośrodkach bibliotecznych, obsługujących niewielkie środowiska. Dodatkowo podczas wykładów i zajęć warsztatowych bibliotekarze otrzymają wiedzę teoretyczną opartą na bogatej tradycji i praktyce bibliotekarstwa duńskiego.

Na podstawie zdobytych w Danii doświadczeń bibliotekarze zostaną zobowiązani do przygotowania koncepcji i do wdrożenia we własnej placówce przynajmniej jednej nowej usługi. Pomocą w tym służyć będą pracownicy WBP, którzy jednocześnie zbiorą wszystkie koncepcje i przygotują Katalog nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych – czyli zbiór dobrych praktyk, z których będą mogli korzystać wszyscy pracownicy bibliotek publicznych województwa. Etap ten będziemy realizować na przełomie września i października 2009 r.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie konferencja podsumowująca, podczas której uczestnicy projektu wymienią swoje doświadczenia z pozostałymi bibliotekarzami z Warmii i Mazur. Zaprezentują oni w atrakcyjnej formie koncepcje nowych usług bibliotecznych zainspirowanych zdobytymi doświadczeniami na Bornholmie. Jednym z istotnych elementów konferencji będzie również prezentacja Katalogu nowych usług do wdrażania w publicznych bibliotekach gminnych przygotowany przez pracowników WBP. Konferencja zostanie zarejestrowana, a następnie udostępniona w Internecie w serwisie WBP na podstronie projektu. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do treści uzyskają również te osoby, które nie będą w niej mogły uczestniczyć osobiście.

Mimo, że rzeczowe zakończenie projektu zaplanowane jest na listopad 2009 r., to jeszcze co najmniej cały kolejny rok, w  bibliotekach uczestniczących w projekcie, widoczne będą jego efekty w postaci wdrożonej przynajmniej jednej, nowej usługi.

Zapraszamy na stronę internetową projektu http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/zdaniidopolski/

cofnij