Ewa Sotomska

 

„Na dwóch garnuszkach”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie biblioteką powiatową.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego podpisał 7 grudnia 2007 roku z Gminą Miasto Działdowo porozumienie w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Działdowskiego. Biblioteka działa jako instytucja kultury, której organizatorem pozostaje miasto Działdowo. Środki, które przekazało Starostwo Powiatowe są przeznaczone na następujące grupy wydatków:

  1. Zakup zbiorów i prenumeratę czasopism.
  2. Zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej.
  3. Koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.
  4. Koszty działalności kulturalno – oświatowej i informacyjnej.
  5. Częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania na rzecz sieci bibliotek w powiecie i czytelników zamieszkałych na terenie powiatu.
  6. Inne potrzeby uzgodnione pomiędzy stronami porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków.

W 2008 roku skupiliśmy się na organizowaniu wykładów związanych z historią i literaturą regionalną oraz spotkaniach z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

Spotkanie organizacyjne odbyło się 29 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Udział wzięli bibliotekarze wszystkich bibliotek gminnych powiatu, Leon Żujewski naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego i pracownicy MBP.

Z Ewą Nowak – autorką powieści dla młodzieży odbyły się 14 marca 2 spotkania: w Gimnazjum nr 2 w Działdowie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie.

Jerzy Marek Łapo – archeolog, historyk, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie spotkał się 28 marca z mieszkańcami miasta i powiatu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

„Przyczynek do lepszego poznania wierzeniowości i ludowej wizji przeszłości Mazur”, to temat wykładu. Odbyła się również promocja zbioru podań ludowych z Mazur, które ukazały się w tomie „Tragarz duchów” w serii „Moja Biblioteka Mazurska”.

„Twórcy literatury mazurskiej: Marcin Gerss, Wojciech Kętrzyński, Michał Kajka”, to temat wykładu dr hab. Zbigniewa Chojnowskiego, profesora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, historyka literatury, krytyka literackiego, autora wielu studiów i szkiców krytycznoliterackich o literaturze polskiej XX wieku, m. in. „Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur”. W spotkaniu wzięło udział 31 osób - bibliotekarzy bibliotek gminnych i bibliotek szkolnych szkół współpracujących z MBP.

W integracyjnym wyjeździe 1 czerwca do Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie wzięło udział 19 osób. Oprócz bibliotekarzy wyjechali nauczyciele, miłośnicy regionu, realizujący ścieżkę regionalną. Piękna pogoda, zwiedzanie Muzeum, spacery ścieżką dydaktyczną, spotkanie z kustoszem Muzeum, poetą Wojciechem Kassem zostawiły w pamięci uczestników wycieczki wspaniałe wrażenia.

Po uczcie duchowej była degustacja lokalnych przysmaków: wędzonych ryb, wiejskiego, pysznego chleba, pasztetu z dziczyzny, smalcu i ogórków małosolnych.

W promocji książki „Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany” i spotkaniu z wydawcą Waldemarem Mierzwą z Dąbrówna, które odbyło się 5 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wzięli również udział współautorzy Słownika Piotr Bystrzycki i Ewa Sotomska.

Spotkania autorskie z Martą Fox – autorką popularnych powieści dla młodzieży oraz dorosłych, poetką, dziennikarką, teatrologiem odbyły się 11 czerwca w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku i z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki w Gimnazjum nr 2 w Działdowie.

Zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolną spotkanie dla uczniów z Krystyną Sztramską – nauczycielką z Przedszkola nr 4 w Działdowie, autorką opowiadań dla dzieci, które ukazują się m.in. w pisemkach „Sygnały troski”, „Anioł Stróż” odbyło się 16 czerwca w Zespole Szkół w Narzymiu.

Po przerwie wakacyjnej szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek gminnych „Program biblioteczny MAK” poprowadził Krzysztof Tkacz informatyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Udział w szkoleniu, które odbyło się 22 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Ewa Chotomska – pisarka dla dzieci spotkała się 6 października z uczniami w świetlicach szkolnych w Ruszkowie i Płośnicy. Spotkania zorganizowano przy współpracy z GBP w Burkacie i Płośnicy.

W Sali konferencyjnej Starostwa 23 października Waldemar Mierzwa bibliotekarzom z bibliotek gminnych i szkolnych z powiatu opowiadał o „Mojej Bibliotece Mazurskiej, czyli dziejach małej, regionalnej oficyny wydawniczej”, a po południu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta smakoszom i regionalistom o „Smaku Warmii i Mazur, czyli kuchni dawnych Prus Wschodnich w literaturze”.

Pracownicy Działu instrukcyjno – metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 3 grudnia zorganizowali wyjazd merytoryczny do Gminnych Bibliotek Publicznych w Burkacie, Płośnicy i Rybnie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie nie ma czytelni, więc organizując spotkania i szkolenia korzystamy z sal konferencyjnych Starostwa i Urzędu Miasta. Autorom i prelegentom wręczamy materiały promocyjne otrzymane z Działów Promocji Starostwa i Urzędu Miasta.

Współpracujemy z bibliotekami szkół w Działdowie i od kilku już lat z bibliotekami szkolnymi szkół podstawowych w: Klęczkowie, Narzymiu, Niechłoninie, Petrykozach, Ruszkowie i Turzy Wielkiej. Jeździmy do tych szkół na lekcje regionalne i z głośnym czytaniem, a następnie gościmy uczniów w Oddziale dla dzieci, pokazujemy miasto oraz zamek działdowski.

Uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe m.in.: Konferencji „Lokalne organizacje pozarządowe – drogi wsparcia i rozwoju”, „Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim” i „Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Miecze Króla Władysława Jagiełły”.

Informacje o naszych działaniach ukazują się w prasie lokalnej. („Gazeta Działdowska”, „Tygodnik Działdowski”) i na stronach Urzędu Miasta www.dzialdowo.pl i Starostwa www.powiatdzialdowski.pl

cofnij