Sylwia Białecka

 

HIERONIM SKURPSKI
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1978-2006

 

Poniższe zestawienie jest kontynuacją bibliografii przedmiotowo-podmiotowej zamieszczonej w publikacji Hieronim Skurpski pod red. Waldemara Goncerzewicza i Niny Złakowskiej, obejmującej lata 1934-1977. Materiały bibliograficzne dot. życia i twórczości plastyka znaleźć można także w innych wydawnictwach zwartych, wymienionych w poniższej bibliografii. Ponieważ mają one charakter wybiórczy, obejmuje ona okres za lata 1978‑2006.

Koncentrując się na źródłach drukowanych, zestawienie poniższe nie uwzględnia filmów i materiałów radiowych oraz niewydanych prac magisterskich i licencjackich. Informacje o tych dokumentach można znaleźć w bibliografii prac Ewy Gładkowskiej Zrozumieć czas oraz Heleny Piotrowskiej Życie jest sztuką a sztuka życiem, jak również w albumie pod. red. Erwina Kruka Hieronim Skurpski.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

    Refleksje, rysunki, dziennik : Pluski - Psiabudka. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego [et al.], 2002. - 111, [1] s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 20)
Rec.: Mistrz Hieronim : z krajobrazem w tle / (tm). - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 27, s. 14. – MLB // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 102, dod. Lektury, nr 4, s. II. – Skurpski / Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 244, dod. Bywalec, nr 44, s. 1. – Zwierzenia artysty / Erwin Kruk. - (Z mazurskiego brulionu) // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 137, dod. Magazyn, s. 7.

    Zauroczenia / [przygot. do druku Tadeusz Baryła]. - Olsztyn : Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Czytelniczego; Towarzystwo Naukowe; Ośrodek Badań im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 1994. - 37, [1] s., [16] k. tabl. : rys. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

    Biuro Wystaw Artystycznych popularyzatorem sztuki współczesnej // W: 25 lat BWA / red. Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : [b.w.], 1983. - S. 18-19.

    Cnej pani w dzięce. - Il. // Warmia i Mazury. - 1987, nr 13, s. 9.
Wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie.

    Dzienniki / wybór Anna Kochanowska // Warmia i Mazury. - 1986, nr 1-7, 9-12, 15-18, s. 5.

    Dzienniki / wybór i oprac. Anna Kochanowska // Warmia i Mazury. - 1985, nr 8, s. 4 ; nr 9, s. 6 ; nr 10, s. 10 ; nr 11, s. 7 ; nr 14, s. 7 ; nr 15-24, s. 5.

    Hieronima Skurpskiego nieunikanie światła... : szkic do portretu / wybrał i zestawił Adam Kurłowicz // Biuletyn. - 2000, nr 3, s. 8-9.

    Jak działa Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie // Warmia i Mazury. - 1981, nr 1, dod. Przegląd Sztuk Piękny [s. 5].

    Kaflarstwo mazurskie // Towarzystwo. - 1998, nr 1, s. 1-3.

    O Pani Marii kilka słów // W: Czytaliśmy sercem : wspomnienia o Marii Zientarze-Malewskiej / wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1994. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 28). – S. 100-103.

    Pięć zdjęć z albumu / oprac. Andrzej Staniszewski. - Il. // Panorama Północy. - 1979, nr 51/52, s. 12-13.

    Początkowe lata plastyki olsztyńskiej // W: Plastyka olsztyńska w 35-leciu PRL : katalog wystawy / Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Okręgu w olsztynie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Hala Widowiskowo-Sportowa w Olsztynie, Wydawnictwo „Pojezierze” w Olsztynie, Spółdzielnia Platyków „Plastyka” w Warszawie. Oddział w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół „Gazety Olsztyńskiej”. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych [etc.], 1980. - S. 8-10.

    Pomnik ze spiżu i papieru : mały przewodnik do dziejów PRL, czyli historia założenia Muzeum Herdera w Morągu / zanot. MBL // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 175, s. 7.

    Powinowactwo rodowodów // W: Z dróg Erwina Kruka : w 65. urodziny twórcy / red. i wprow. Zbigniew Chojnowski. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział, 2006. - S. 156-159.

    Przed 25 laty // W: Pojezierze: Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Listopad 1981 w: XII Nadzwyczajny Sprawozdawczo-Jubileuszowy Zjazd Delegatów SSK „Pojezierze” 1956-1981. - [Olsztyn : SSK „Pojezierze”, 1983]. – [S. 4-6].

    Przesłanie do ludzi kultury // W: Kultura Mazur, Warmii, Powiśla : Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla : po Kongresie... : europejskie perspektywy : instytucje, stowarzyszenia : kalendarz imprez 2002 : adresy / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda]. - Olsztyn : Centrum Inicjatyw Kulturalnych, 2001. - S. 27-28.

    Przygoda z grafiką (1944-1968) : (Fragment niepodjętej autobiografii). - Il. // Towarzystwo. - 1999, nr 5, s. 33-40.

    Refleksje i rysunki : ostatnie miesiące z Waculą : Pluski Psiabudka, 17 VI - 28 VIII 1993 // Towarzystwo. - 1997, nr 4, s. 25-27.

    Stowarzyszenie mecenasem plastyki // W: Pojezierze : Materiały szkoleniowe dla dyrektorów na XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierza”. - [Olsztyn : SSK „Pojezierze”, 1983].

    Sztuka ludowa Warmii i Mazur. - Il. // Warmia i Mazury. - 1980, nr 10, dod. Sztuka Ludowa, [s. 2-5].

    Wokół Pani Emilii // W: Niechaj Pani blaskiem świeci... : wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie / wstęp i oprac. Jan Chłosta. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1996. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 34). – S. 63-71.

    W stronę przyszłości // W: [PIĘĆDZIESIĄT] 50 lat plastyki na Warmii i Mazurach : [katalog wystawy] / red. Tadeusz Ostojski ; Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków. Okręg w Olsztynie. - Olsztyn : BWA, 1997. - [S. 13-15].

    Z dzienników artysty // W: Skurpski : malarstwo i rysunek z lat 1990-1999 : Nidzica - Zamek 15 X - 30 XI 1999 : jubileuszowe wydanie / red. i oprac. Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : [b.w.], 1999.

    Z wypowiedzi do filmu [„Przed zagadką. Lustro Hieronima Skurpskiego '99”] // W: Skurpski : Malarstwo i rysunek z lat 1990-1999 : Nidzica - Zamek 15 X - 30 XI 1999 : jubileuszowe wydanie / red. i oprac. Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : [b.w.], 1999.

Ilustracje książkowe

    JAGUCKI, Alfred : Mazurskie dole i niedole : wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach / Alfred Jagucki ; oprac. Erwin Kruk ; rys. Hieronim Skurpski. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2004. - 211, [1] s. : fot., rys. ; 21 cm. - Indeks.

    Kobieta o bursztynowych włosach : mazurskie legendy i baśnie / wg Maxa Toeppena ; na nowo oprac. Herbert Somplatzki ; tł. Tadeusz Ostojski ; rys. Hieronim Skurpski ; wstęp Rafał Wolski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 234, [6] s. : rys.; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska ; nr 46). - Tekst równol. pol., niem.

    KRUK, Erwin: W cieniu / Erwin Kruk ; reprodukcje prac Hieronima Skurpskiego. - Olsztyn : Pojezierze, 1988. - 120 s. : il., portr. ; 21 cm.

    LEWANDOWSKI, Jerzy Lew: Moje czterdziestolecie : [poezje] / Jerzy Lew Lewandowski ; [rys. Hieronim Skurpski]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Środowisk Twórczych, 1996. - 64 s. , [4] k. : il. : il. ; 14 cm.

    ROJEK, Józef Jacek: Całodzienność / Józef Jacek Rojek ; rys. Hieronim Skurpski. - Olsztyn ; Białystok : Pojezierze, 1980. - 78, [2] s. : portr., rys. ; 17 cm.

    STACHOWIAK, Bogumiła: „... przez pryzmat minionych dni...” / Bogumiła Stachowiak ; grafiki Hieronim Skurpski. - Działdowo : Urząd Gminy ; Ciechanów : Stowarzyszenie i Klub Pracy Twórczej, [2005]. - 98, [8] s. : il., fot. ; 21 cm.

    Suplement : almanach olsztyńskich środowisk młodoliterackich : 1981 / [red. Komitet Redakcyjny Koła Młodych Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich] ; [grafika Heronim Skurpski]. - Olsztyn : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego ; „Pojezierze”, 1981. - 160 s. : rys. ; 21 cm.

    WIECHERT, Ernst Emil: Wiersze / Ernst Emil Wiechert ; wstęp, wybór i przekł. z niem. Erwin Kruk ; rys. i graf. Hieronim Skurpski. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1997. - 77, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Olsztyńska ; nr 37).

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Wydawnictwa zwarte

    GŁADKOWSKA, Ewa: Zrozumieć czas : obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego / Ewa Gładkowska - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003. - 154 s., [10] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 139-149.; s. 139-149. - Streszcz. ang.

    Hieronim Skurpski / [red. Waldemar Goncerzewicz, Nina Złakowska ; słowo wstępne Andrzej Ryszkiewicz]. - Olsztyn : "Pojezierze", 1983. - 186, [2] s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 20 x 21 cm. - Bibliogr. s. 133-174. - Streszcz. ang., niem.

    Hieronim Skurpski : [album / pod red. Erwina Kruka]. - Olsztyn : Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2004. - 239, [1] s. : il. (gł. kolor.), fot., portr. ; 23x25 cm. - Bibliogr. s. 210-211. - Streszcz. ang., niem.

    Hieronim Skurpski : malarstwo : rysunek : Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie : Kwiecień-Maj 1978. - Olsztyn: [b.w.], 1978. - [4] k. : il..

    MIERZYŃSKA, Elżbieta: Twarze miasta : rozmowy reporterów „Gazety Olsztyńskiej” / Elżbieta Mierzyńska, Sebastian Mierzyński. - Olsztyn : „Edytor”, 2003. – 128 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

    PIOTROWSKA, Helena: Życie jest sztuką a sztuka życiem : rzecz o Hieronimie Skurpskim / Helena Piotrowska, Olsztyn : Edytor Wers, cop. 2005. – 320 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Bibliogr. s. 320. - Indeks.

    Skurpski : malarstwo i rysunek z lat 1990-1999 : Nidzica - Zamek 15 X - 30 XI 1999 : jubileuszowe wydanie / red. i oprac. Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : [b.w.], 1999. - 4 s.: il. (w tym kolor.) .
Gazeta jubileuszowa z okazji 85-lecia urodzin artysty oraz wystawy w Nidzicy.

Katalogi wystaw indywidualnych i zbiorowych

    [Drugie] II Olsztyńskie Biennale Plastyki : o Medal Prezydenta. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2000. - 71, [1] s. : fot., portr. ; 30 cm.

    Hieronim Skurpski / [oprac. wystawy Grażyna Prusińska przy udziale Anny Samulowskiej ; nota biograficzna Krystyna Koziełło-Poklewska ; Muzeum Warmii i Mazur.] - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1994. - [32] s. : il., (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 30 cm.

    Hieronim Skurpski : malarstwo, rysunek, akwarela : wystawa jubileuszowa 70-lecie urodzin październik 1984 rok, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn / przedm. Lech Grabowski ; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1984. - [64] s. : il., portr. ; 22 x 23 cm.

    Hieronim Skurpski : malarstwo, rysunek, akwarela z lat 1979-1989 : Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn listopad 1989 / wstęp Franciszek Kuduk. - Olsztyn : BWA, 1989. - [32] s. : il. (w tym kolor.), portr.

    Katalog wystawy prac olsztyńskich twórców : tematyka : kobieta : pejzaż Warmii i Mazur : kwiaty : Bęsia 1978 r. - Bęsia : Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bęsi ; SSK „Pojezierze” w Olsztynie, 1978. – 19 : s. il..

    KOZIEŁŁO-POKLEWSKA, Krystyna: H. Skurpski : Galeria ZPAP Olsztyn, sierpień 2003 / Krystyna Koziełło-Poklewska. - Olsztyn : Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg, 2003. - [4] s. + 6 k. luzem : il. kolor., portr. ; 21 cm.

    Olsztyńskie klimaty : [wystawa z okazji jubileuszu 650-lecia Olsztyna] / [red. biogramów Marzena Młodystach-Rudziewicz ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz ; reprodukcje Wojciech Sękowski]. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2003. - 59, [1] s. : il., faks. ; 30 cm.

    Olsztyńskie malarstwo i grafika : BWA : Olsztyn styczeń - luty 1985 / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ; Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. - [Olsztyn] : BWA, 1985. - [48] s. : fot., il., portr. ; 21 cm.

    [Pięćdziesiąt] 50 lat plastyki na Warmii i Mazurach / red. Tadeusz Ostojski ; Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków. Okręg w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków. - Olsztyn : BWA, 1997. - [114] s., il., kolor. ; 27 cm.

    Plastyka olsztyńska w 35-leciu PRL : katalog wystawy : Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Okręgu w Olsztynie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Hala Widowiskowo-Sportowa w Olsztynie, Wydawnictwo „Pojezierze” w Olsztynie, Spółdzielnia Plastyków „Plastyka” w Warszawie. Oddział w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół „Gazety Olsztyńskiej”. - Olsztyn : BWA ; KWK ; WkiS UW, (1980). - 108 s. : il., portr.

    Plener Dadaj : Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego : Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Bęsi, kwiecień 1980 r. - Bęsia : WOPR ; Oddz. SKK „Pojezierze”, 1980. - [8] k. : il.

    PRUSIŃSKA, Grażyna: Hieronim Skurpski / Grażyna Prusińska ; nota biograficzna Krystyna Koziełło-Poklewska ; red. Ada Bogdanowicz ; proj. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1994. - [32] s. il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

    SAMULOWSKA, Anna: Hieronim Skurpski - malarstwo, akwarela, rysunek : Galeria Zamek, Reszel 1985 / [tekst Anna Samulowska]. - [Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1985]. - [2], 15, [3] s. : 1 portr., rys. ; 21cm.

    Skurpski Hieronim : malarstwo, rysunek, akwarela : wystawa jubileuszowa : 70-lecie urodzin, październik 1984 rok, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn / Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ; Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie ; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. - Olsztyn : BWA, [1984]. - [64] s. : il., rys. ; 23 cm.

    SZUSTAKOWSKA, Helena: Hieronim Skurpski – malarstwo i rysunki z lat 1939?1979 : [wystawa]. : Warszawa : „Zachęta” 1980 / Oprac. i red. katalogu... Helena Szustakowska ; Ministerstwo Kultury i Sztuki, Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. – Warszawa : CBWA, [1979] - [24] k.: głównie il. (w tym kolor.), portr. - Tekst częśc. równol. pol. ang. - Zawiera również wybór recenzji o pracach H. Skurpskiego publ. w czasopismach.
W stronę wizji : obrazy z końca XX stulecia z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu / teksty, wstęp, noty o artystach Mieczysław Szewczuk ; fot. Marek Gardulski ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2001. - 61, [3] s. : fot. kolor. ; 30 cm.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zwartych

    A.C.: Wacława Skurpska / A.C. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 205, s. 20.
Zm. 3 IX 1993r., żona Hieronima Skurpskiego.

    Aktorskie twarze i maski : wystawy w teatralnym foyer. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 65, dod. Gazeta Teatralna, s. 4t.

    anna: Jubilatowi nie braknie muz / anna. – Il. // Wiadomości Uniwersyteckie - 2005, nr 11, s. 5.
91. rocznica urodzin Hieronima Skurpskiego.

    AP: Hieronim Skurpski / AP, TAS. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 244, s. 2.

    AW: Książki Skurpskiego w muzeum : jeden z ciekawszych salonów Olsztyna zostanie tu na zawsze / AW. – Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 265, dod. Olsztyn, s. 5.
Księgozbiór Hieronima Skurpskiego przekazany do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

    (bb): Gest Jubilata : stu lat, panie Hieronimie! / (bb). - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr 205, s. 1, 4.
75-lecie urodzin.

    (bb): Tytan przed sztalugami : między sztuką a życiem / (bb). - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1989, nr 214, s. 4.
Wystawa malarstwa i rysunku Hieronima Skurpskiego z okazji 75-lecia urodzin.

    (bb): Wystawa Hieronima Skurpskiego : w Kaliningradzie od malarstwa do grafiki / (bb) // Dziennik Pojezierza. - 1997, nr 178, s. 3.

    B.K.: Olsztyńskie lata pierwsze : wpisane w życiorysy / B.K. - Mapa // Trybuna Ludu. - 1985, nr 132, s. 2.
Dot. m.in. działalności Hieronima Skurpskiego.

    BARAŃSKI, Marek: Artysta wieków : 91. urodziny Hieronima Skurpskiego / Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 243, s. 6.

    BARAŃSKI, Marek: Artysta z osobnej planety : Hieronim Skurpski (1914-2006) nie żyje / Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 218, s. 3.

    BARAŃSKI, Marek: Jubileusz Mistrza : 90 lat Hieronima Skurpskiego / Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 241, s. 10.

    BARAŃSKI, Marek: Lśnienie : wiersz / Marek Barański // Towarzystwo. - 2001, nr 7, s. 50.
Wiersz poświęcony H. Skurpskiemu.

    BARAŃSKI, Marek: Ostatnie płótno Mistrza : Hieronim Skurpski symbolicznie powrócił na zamek / Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 244, s. 5.

    BARAŃSKI, Marek: Piewca Północy : 90 lat pana Hieronima Skurpskiego / Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 244, s. 4.

    BARAŃSKI, Marek: Siedem cykli artysty : wystawa w BWA na 90. urodziny Hieronima Skurpskiego / Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 259, s. 5.

    BARAŃSKI, Marek: Wspomnienia z dzieciństwa : wystawa na 90-lecie Hieronima Skurpskiego / Marek Barański. - Il. //Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 262, s. 20.

    BARTNIK, Magda: Współczesna szkoła rysunku : dzieła Hieronima Skurpskiego w Radomiu / Magda Bartnik. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 92, s. 16.

    BARTNIKOWSKA, Ewa: Przebywam wśród słów : listy Zbigniewa Herberta do Hieronima Skurpskiego / Ewa Bartnikowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 158, s. 4.
Dot. pobytu w Olsztynie i kontynuowanej znajomości z H. Skurpskim.

    BARTNIKOWSKA, Ewa: Słowa, które nie psują / Ewa Bartnikowska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 148, s. 7.

    beem: Żywioł rysownika / beem // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 81, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 194, s. 8.
Wystawa rysunków Hieronima Skurpskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

    BIAŁŁOWICZ, Eryka: Spotkanie z mistrzem / Eryka Białłowicz. - Il. // Wiadomości Uniwersyteckie. - 2002, nr 1, s. 22.

    BN: Unikatowy mistrz : [Nidzica] / BN // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 87, s. 4.
Wystawa grafiki H. Skurpskiego w Nidzicy.

    BOŁDOK, S.: „Chochoły” Hieronima Skurpskiego / S. Bołdok // Art & Business". - 1994, nr 3?4, s. 61-62.

    BORKOWSKI, Ryszard: Baśń, sen i metafory codzienności : twórczość Hieronima Skurpskiego / Ryszard Borkowski. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1994, nr 168, s. 8.

    BRZOZOWSKI, Stanisław: Pożegnanie Mistrza Hieronima : wczoraj w Olsztynie pochowano Hieronima Skurpskiego / Stanisław Brzozowski. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 222, s. 3.

    bw: Artysta w kadrze : Olsztyn / bw. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 256, s. 10.
Wystawa „Pożegnanie. Hieronim Skurpski 1914-2006” w Galerii Rynek MOK.

    bw: Hieronim Skurpski / bw. - (Personalia). - Il // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 178, s. 4.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego w siedzibie ZPAP przy ul. Zamkowej (Olsztyn).

    bw: I tak jakoś wyszło... : Olsztyn / bw. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 258, s. 6.
Wystawa prac fotograficznych Ryszarda Czerwieńskiego „Pożegnanie. Hieronim Skurpski 1914-2006” w Galerii Rynek MOK.

    bw: Jestem niedołęgą / bw. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 92, s. 4.
Spotkanie z Hieronimem Skurpskim z cyklu „Rozmowy o teatrze”.

    bw: Nie czuło się tu prowincji / bw // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 14, dod. Bywalec, nr 5, s. 4.
Olsztyn w 1945 r. oczami Hieronima Skurpskiego.

    bw: Skurpski w „Pojezierzu” / bw // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 262, s. 10.

    bw: Urodziny z niespodziankami / bw. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 245, s. 3.
Urodziny Hieronima Skurpskiego.

    CHŁOSTA, Jan: Hieronim Skurpski / Jan Chłosta. - Il. // W: Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku / Jan Chłosta ; tłum. na jęz. niem. Edyta Derecka. - Olsztyn : „Książnica Polska”, 1996. - Tekst równol. pol. niem. - S. 167-171.

    CHŁOSTA, Jan: Pasje Hieronima Skurpskiego : w 75 rocznicę urodzin / Jan Chłosta // Słowo Powszechne. - 1989, nr 198, s. 7.

    CHOJNOWSKI, Zbigniew: Odwitanie : (pamięci Hieronima Skurpskiego) [wiersz] w: / Zbigniew Chojnowski. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 222, s. 3.

    CHWEDCZUK, Mariusz: Hieronim Skurpski : rysunki / Mariusz Chwedczuk. - Il. // Wiadomości Kulturalne. - 1994, nr 25, s. 11.

    CYGAŃSKI, Janusz: Mistrz w ciemnym kapeluszu : laudacja wygłoszona na cześć Hieronima Skurpskiego przez Janusza Cygańskiego, dyrektora Muzeum Warmii i Mazur. - Portr. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 120, s. 6.
Podczas uroczystego nadania tytułu Honorowy Obywatel Olsztyna.

    CZACHAROWSKI, Krzysztof: Malarstwo : [wiersz] / Krzysztof Czacharowski // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 246, s. 11.
Wiersz poświęcony Hieronimowi Skurpskiemu.

    CZURAJ-STRUZIK, Anna B.: Moja zapomniana Atlantyda : wystawa grafik Hieronima Skurpskiego / Anna B. Czuraj-Struzik. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 252, s. 14.

    DUDEK, Roman: Sylwetki pionierów Ziem Zachodnich i Północnych / [oprac. Roman Dudek]. - Warszawa: "Książka i Wiedza", 1988. - 116, [4] s. : portr. ; 24 cm.
Dot. m.in. Hieronima Skurpskiego.

    d.: Myśląc rysuj / d. // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 80, s. 4.
Wystawa malarstwa i rysunku Hieronima Skurpskiego w BWA w Olsztynie.

    DUDZIŃSKA, Zofia: Przedstawiam człowieka i jego losy / Zofia Dudzińska // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 41, s. 3.
Działalność społeczna i artystyczna Hieronima Skurpskiego.

    DUDZIŃSKA, Zofia: Stanie silny gmach nowej Polski / Zofia Dudzińska // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 16, s. 1, 3.
Organizatorzy polskiej administracji w Olsztynie w pierwszych dniach po wyzwoleniu według dokumentów zgromadzonych przez Hieronima Skurpskiego.

    DUDZIŃSKA, Zofia: Tradycje ojców, dzieło synów / Zofia Dudzińska. - Il // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 157, s. 1, 3.
Memoriał opracowany przez Związek Mazurów na podstawie materiałów Mazurskiego Instytutu Badawczego w 1944 r. Dotyczy także działalności Hieronima Skurpskiego.

    Duński dziennik o rysunkach Hieronima Skurpskiego : plastyka. - Il. // Warmia i Mazury. - 1978, nr 2, s. 29.

    E.M.: Olsztyńscy artyści w Gelsenkirchen / E.M. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1997, nr 188, s. 8.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego zorg. w galerii Tadeusza Pfeiffera.

    FRIEMANN, Jerzy: Twórca osobny / Jerzy Friemann // Kierunki. - 1980, nr 11, s. 10.
Wystawa w warszawskiej „Zachęcie”.

    FRYTA, Karol: Maraton sztuki i literatury : podsumowujemy 2004 / Karol Fryta. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 306, s. 9.
Podsumowanie 2004 roku według Hieronima Skurpskiego.

     (grt): Warszawski benefis olsztyńskiego malarza : w 37-lecie działalności H[ieronima] Skurpskiego / (grt). - Il. // Express Wieczorny. - 1982, nr 198, s. 6. ; Warmia i Mazury. - 1982, nr 13, s. 1.

    G.S.: Na własnej drodze / G.S. - Il. // Warmia i Mazury. - 1984, nr 21, s. 3.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego w BWA w Olsztynie z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej.

    GŁADKOWSKA, Ewa: Pierwsze dziesięć lat plastyki olsztyńskiej / Ewa Gładkowska // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - 1995, nr 1, s. 21-31.

    GŁADKOWSKA, Ewa: Źródła kulturowe twórczości Hieronima Skurpskiego / Ewa Gładkowska. - Il. // Towarzystwo. - 2004, nr 3, s. 17-22.

    GRZESZCZYK, Władysław: Skurpski / Władysław Grzeszczyk // Nasza Wieś. - 1980, nr 19, s. 14.

    GRZESZCZYK, Władysław: Świat Hieronima Skurpskiego / Władysław Grzeszczyk. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 15, s. 4.

    [Hieronim Skurpski]. - Il. // Towarzystwo. - 2004, nr 7, s. 57-68.
Zawiera reprodukcje szkiców Hieronima Skurpskiego, s. 58-65.

    Hieronim Skurpski (1914-2006) – wspomnienie // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 221, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 927, s. 5.

    Hieronim Skurpski (1914-2006) // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 221, dod. Olsztyn, s. 3.

    Hieronim Skurpski // Towarzystwo. - 2003, nr 8, s. 65.

    Hieronim Skurpski : kto jest kim? // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 207, s. 2.

    (IKA): Dzieło czyni mistrza! / (IKA). - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 41, s. 20.

    J.Ch.: [Osiemdziesiąte] 80. urodziny Hieronima Skurpskiego / J.Ch. // Słowo. - 1994, nr 201, s. 8.

    JACKIEWICZ-GARNIEC, Małgorzata: Hieronim Skurpski / Małgorzata Jackiewicz?Garniec // W: [DRUGIE] II Olsztyńskie Biennale Plastyki : o Medal Prezydenta. - Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2000. - S. 70-71 : il., portr.

    JAKUBOWSKA, Magda: Sprawy najwyższej miary/ Magda Jakubowska. - Il. // Kulturka. - 2006, nr 11, s. 14-15.
Sztuka Hieronima Skurpskiego.

    jer: Mazurskość mistrza Hieronima / jer. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 22, s. 7.
Promocja książki "Zauroczenia".

    JERMAKOWICZ, Stanisław: Niezrozumiały samotnik : galeria olsztyńska / Stanisław Jermakowicz. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 195, s. 7.

    Jubileuszowa wystawa Hieronima Skurpskiego : z Paulinowa na zamek // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 203, s. 1.
Z okazji 80-lecia urodzin olsztyńskiego plastyka.

    KATARZYŃSKI, Władysław: Gdzie jest Skurpski? : w poszukiwaniu zaginionych obrazów / Władysław Katarzyński, Małgorzata Czerwińska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. (Wyd. Pojezierze). - 2002, nr 231, dod. Gazeta Działdowska, nr 40, s. 4.

    KATARZYŃSKI, Władysław: Nasza galeria / Władysław Katarzyński. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 254, s. 16.
"Galeria Najpopularniejszych Postaci" okiem satyryków, wśród postaci także Hieronim Skurpski.

    KATARZYŃSKI, Władysław: Oddajcie Skurpskiego! : w poszukiwaniu zaginionych obrazów / Władysław Katarzyński. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 216, s. 9.

    KOCHANOWSKA, Anna: Olsztyn / Anna Kochanowska // Sztuka. - 1986, nr 2, s. 61-62.
Wystawa indywidualna Hieronima Skurpskiego w Reszlu i w BWA w Olsztynie.

    K.K.P.: Dorobek ostatnich pięciu lat : wystawa prac Hieronima Skurpskiego [w Olsztynie] / K.K.P. // Słowo Powszechne. - R. 29: (1980), nr 138, s. 10.

    KOZIEŁŁO-POKLEWSKA, Krystyna: Pusta noc i malowana skrzynia : spotkanie z Hieronimem Skurpskim w Nidzicy / Krystyna Koziełło-Poklewska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 247, s. 16.

    KOZIEŁŁO-POKLEWSKA, Krystyna: Srebrzysta linia : grafiki Hieronima Skurpskiego / Krystyna Koziełło-Poklewska. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 230, s. 15.

    KRUK, Erwin: Hieronim i jego „Baszta” : z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 128, s. 9.
Galeria autorska otwarta 1992 r. na zamku w Nidzicy.

    KRUK, Erwin: Hieronim Skurpski (1914-2006)/ Erwin Kruk. - Il. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2006, nr 2, s. 315-318.

    KRUK, Erwin: Hieronim Skurpski (1914-2006) : słowo od mazurskich przyjaciół/ Erwin Kruk // Towarzystwo. - 2006, nr 8, s. 62-67.
Wspomnienie zmarłego 16 IX 2006 r. artysty.

    KRUK, Erwin: Od mazurskich przyjaciół / Erwin Kruk. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 222, s. 3.

    Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny edycja 1 / red. zespół Lidia Becela i in. - Warszawa : Interpress, 1984. – S. 881-882.

    KURS, Tomasz: Hieronim Skurpski - ostatnie fotografie : wystawa do obejrzenia / Tomasz Kurs. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 257, dod. Olsztyn, s. 1.

    KURS, Tomasz: Hieronim Skurpski nie żyje / Tomasz Kurs. – Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 18, dod. Olsztyn, s. 2.

    KURS, Tomasz: Książka na urodziny / Tomasz Kurs. – Il. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 251, dod. Olsztyn, s. 2.

    KURS, Tomasz: Lęk zostawiał na obrazach : ostatnie podarunki Hieronima Skurpskiego dla olsztyniaków / Tomasz Kurs. – Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 245, dod. Olsztyn, s. 2.
Pamiątki przekazane przez artystę i rodzinę Muzeum Warmii i Mazur.

    KURS, Tomasz: Odkrywanie biblioteki Skurpskiego : jak wydobyć regał artysty z jego mieszkania, po to, by go zachować dla potomnych / Tomasz Kurs. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 279, dod. Olsztyn, s. 2.
Dot. pamiątek po olsztyńskim malarzu Hieronimie Skurpskim, przekazanych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

    LEWANDOWSKA, Izabela: Instytut Mazurski w relacji jego współtwórcy - Hieronima Skurpskiego / Izabela Lewandowska // Echa Przeszłości. - T. 7 (2006), s. 137-158.

    LEWANDOWSKI, Wojciech: Lat minionych teatralia / Wojciech Lewandowski. - Il. // Towarzystwo. - 2001, nr 3, s. 17-23.
Wystawa prac H. Skurpskiego w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.

    (łucz): [Dwieście] 200 wystaw H. Skurpskiego / (łucz) // Kultura w Kraju i na Świecie. - 1982, nr 1030/1031, s. 3-4.

    ŁUCZAK, Stefan: Nie potrafię zamknąć się w czterech ścianach : 70 lat Hieronima Skurpskiego / Stefan Łuczak. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1984, nr 198, s. 1-2.

    (łuk): Malarstwo i grafika Hieronima Skurpskiego / (łuk) // Dziennik Ludowy. - 1979, nr 276, s. 4.

    M.P.: Ocalone w wyobraźni : małe ojczyzny / M.P. // Rzeczpospolita. - 1999, nr 212, dod. Tele, nr 37, s. 23.
Sylwetka Hieronima Skurpskiego.

    MAR.: Nagość to ubiór bogów : [H. Skurpski] / MAR. - Il. // Wers. - 1989, nr 1, s. 68-71.

    MARCIŃCZUK, Sylwia: Goście pana Hieronima / Sylwia Marcińczuk. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 243, dod. Olsztyn, s. 1.
Jubileusz 90-tych urodzin Hieronima Skurpskiego.

    MATULEWICZ, Tadeusz: Odszedł Mistrz / Tadeusz Matulewicz. – Il. // Olsztyńska Gazeta Gospodarcza - 2006, nr 10, s. 34.

    MAZGAL, Ewa: Każdy dzień jest nowy / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1998, nr 75, s. 7.

    MAZGAL, Ewa: Książki XX wieku / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 69, dod. Magazyn, s. 7.
Książki typowane przez Hieronima Skurpskiego.

    MAZGAL, Ewa: Lubię dawać prezenty : Olsztyn : spotkanie w parafii / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 60, s. 3.
Dar (obrazy) Hieronima Skurpskiego dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie.

    MAZGAL, Ewa: Pod jaskółczym gniazdem : lato w malarskich pracowniach / Ewa Mazgal. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 167, dod. Magazyn, s. 7.
Twórczość Hieronima Skurpskiego w sezonie letnim.

    Mazurski memoriał bez cenzury // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 135, s. 3.
Memoriał działaczy mazurskich z 1944 r. skierowany do dowództwa wojsk sojuszniczych oraz niepublikowany zapis rozmowy, w której uczestniczyli: Jerzy Borejsza, Jerzy Burski, Hieronim Skurpski i Fryderyk Leyk. Zawiera tekst memoriału usuniętego przez cenzurę z wydanych w 1969 r. ze wspomnień F. Leyka „Pamięć notuje i utrwala”.

    MB: Film ośmiu debiutów / MB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1984, nr 213, s. 4.
Realizacja filmu o Hieronimie Skurpskim pt. „Linia - kształt – myśl”.

    MB: Podwójny jubileusz Hieronima Skurpskiego / MB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1984, nr 238, s. 1-2.
Benefis Hieronima Skurpskiego z okazji 70. rocznicy urodzin i 50-lecia twórczości.

    MB: Pracowite życie: Hieronim Skurpski zostawił kilkadziesiąt tomów szkicowników / MB. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 218, s. 10.

    MBL: Grafiki i rysunki Skurpskiego / MBL. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 216, s. 3.
Wystawa w nidzickiej Galerii pod Belką.

    MBL: Skurpski w Galerii Jednego Obrazu / MBL. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 11, s. 4.
Prezentacja obrazu H. Skurpskiego „Bawiące się dzieci”.

    MC: Artysta ze Skurpi : sztuka uderzająca prostotą wypowiedzi / MC // Wiadomości Kulturalne. - 1995, nr 51, dod. Wiadomości Kulturalne w Olsztynie, s. 5.

    MECH, Ewa: Pamięci Hieronima Skurpskiego : [wiersz] / Ewa Mech. - Il. // Krajobrazy i Spojrzenia. - 2006, nr 7, s. 2.

    (MG): Świat jak teatr : wystawa, którą warto obejrzeć / (MG). - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 27, s. 14.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego „Theatrum mundi” w Galerii Rynek w Olsztynie.

    MIERZYŃSKI, Sebastian: Nitki losu Skurpskiego : artysta, który się życiu dziwuje / Sebastian Mierzyński. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 237, dod. Reporter, nr 95, s. 6-7.

    misz: Kobiety Skurpskiego / misz. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 49, s. 4.
Wystawa rysunków w galerii Tadeusza Pfeiffera w Olsztynie.

    misz: Nienasycony mistrz Skurpski / misz. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 107, s. 12.
Wystawa prac olejnych w galerii Pfeiffer.

    (MLB): Dar Hieronima Skurpskiego / (MLB). - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 144, s. 3.
Otwarcie galerii autorskiej na zamku w Nidzicy.

    MLB: Piórem i piórkiem / MLB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 194, s. 9.
Zeszyty i szkicowniki Hieronima Skurpskiego.

    MLB: Z Paulinowa na zamek / MLB. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1994, nr 203, s. 9.

    MOŃKO, Michał: Pan na zamku / Michał Mońko. - Il. // Krajobrazy. - 1987, nr 37, s. 8, 9. [Sprost.]: Krajobrazy. - 1987, nr 40, s. 9.
Działalność Hieronima Skurpskiego organizatora życia kulturalnego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych.

    MP: Ocalone w wyobraźni / MP // Rzeczpospolita. - 1999, nr 211, dod. Tele, nr 37, s. 23.
Film Rafała Mierzejewskiego „Małe ojczyzny. Ocalone w wyobraźni” poświęcony Hieronimowi Skurpskiemu.

    MSB: Odwituję się z Tobą drogi Hieronimie, w imieniu własnym i licznych przyjaciół / MSB. – Il. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 222, dod. Olsztyn, s. 1.

    mzg: Archiwum uczucia / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 184, s. 15.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego „Moja żona” w galerii „Pojezierze” w Olsztynie.

    mzg: Pan Hieronim / mzg. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 143, s. 11.

    mzg: Skrzynia kolorów / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 152, dod. Magazyn, s. 4.
Kolekcja drzeworytów i rysunków Hieronima Skurpskiego w zbiorach galerii Baszta w Nidzicy.

    mzg: Skurpski / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 208, s. 15.
Wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych.

    mzg: Skurpski ze Skurpiów / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 220, s. 4.
Uroczysty wernisaż prac Hieronima Skurpskiego w Działdowie z okazji 85. rocznicy urodzin.

    mzg: Spojrzenie Skurpskiego / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 205, s. 17.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego w galerii BWA „Moje rysunki - spojrzenie wstecz”.

    mzg: Teatr gestów, kształtów, barw : święto Hieronima Skurpskiego w Nidzicy / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 203, s. 18.

    mzg: Wystawa Hieronima Skurpskiego : „Moje rysunki – spojrzenie wstecz” / mzg. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 207, s. 8.

    mzg: Wystawa miłości / mzg // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 189, s. 15.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego „Moja żona” w galerii Pojezierze.

    Nestor olsztyńskich plastyków. - Il. // Rzeczpospolita. - 1984, nr 294, s. 3.

    NICHTHAUSER, Artur: W galeriach i pracowniach [2] / Artur Nichthauser. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1997, s. 7.
Z treści: Skurpskiego łączenie Picassa z Samulowskim. [Wystawa 50-lecie olsztyńskiej plastyki], nr 9. – Znowu Skurpski, nr 179.

    Non omnis moriar... / oprac. Joanna Felis. - Il. // Allensteiner Nachrichten. - 2006, nr 9, s. 7.
Biografia artysty w jęz. niemieckim na podst. książki Hieronim Skurpski pod red. Erwina Kruka.

    NOWAK, Bogumiła: Kobiety mistrza Hieronima [Skurpskiego] / Bogumiła Nowak. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1997, nr 183, s. 7.

    O mistrzu doktorat i prace magisterskie : trzy tematy - trzy uniwersytety // Towarzystwo. - 2004, nr 7, s. 66-67.
Dot. prac naukowych na temat twórczości Hieronima Skurpskiego.

    Odeszli - zostaną w naszej serdecznej pamięci : 1 listopada 2005 - 31 października 2006 // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 256, s. 8-9.
Biogram.

    Olsztynianin XX wieku : dziś swoje propozycje zgłasza Hieronim Skurpski // Gazeta Warmii i Mazur. - 2000, nr 260, s. 5.

    Olsztyńskie tropy Herberta. - Il. // Olsztyński Informator Kulturalny. - 1998, nr 9, s. 23.
Korespondencja Zbigniewa Herberta z Hieronimem Skurpskim. Dokumentacja fotograficzna Wacława Kapusto.

    OTELLO, Jerzy: Mazurskie wydało go plemię... : o mistrzu Hieronimie Skurpskim słów kilka / Jerzy Otello. - Il. // W: Kalendarz Ewangelicki 1980. - Warszawa : Zwiastun, 1979. - S. 313-316.

    OTELLO, Jerzy: Mazurskie wydało Go plemię... : o mistrzu Hieronimie Skurpskim słów kilka / Jerzy Otello // Panorama Dziadowska. - 1999, nr 13, s. 13.

    PANAS, Henryk: Skurpski w Zachęcie / Henryk Panas // Gazeta Olsztyńska. - 1980, nr 20, s. 6.

    PANAS, Henryk: Imponderabilia artysty / Henryk Panas // Gazeta Olsztyńska. - 1978, nr 92, s. 6.

    PANAS, Henryk: Pod znakiem jakości : [Waldemar Świerzy i Hieronim Skurpski] / Henryk Panas // Kontrasty. - , nr 6, s. 60.

    PAŹDZIORKO, Radosław: Jesienny salon pana Cogito : Zbigniew Herbert na zamku / Radosław Paździorko. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 48, s. 12.
Wizyta Zbigniewa Herberta u Hieronima Skurpskiego w Olsztynie (1956).

    PIOTROWSKA, Helena: Rozmowa mistrza Hieronima z epoką / Helena Piotrowska. - Il. // Panorama Warmii i Mazur. - 2000, nr 4, s. 6-7.

    PURZYCKI, Jan: Linia, kształt... uczucie / Jan Purzycki // Gazeta Olsztyńska. – 1984, nr 249, s. 4.
Film o Hieronimie Skurpskim zrealizowany przez Ośrodek Gdańskiej TV pt. „Linia, kształt, myśl”.

    REGULSKI, Jan: Sztuka jest kapitałem / Jan Regulski. - Il. // Panorama Dziadowska. - 1999, nr 20, s. 7-8.
Wystawy prac Hieronima Skurpskiego w Działdowie i Nidzicy.

    RUDZKA, Anna: Hieronim Skurpski - malarstwo, rysunek, grafika / Anna Rudzka. - Rys. // Olsztyński Informator Kulturalny. - 1997, nr 9, s. 13.

    (s): Osiemdziesiąte urodziny Hieronima Skurpskiego / (s) // Gazeta Warmii i Mazur. - 1994, nr 221, s. 1.

    JS: Jubileusz Hieronima Skurpskiego / JS // Gazeta Olsztyńska. - 1989, nr 240, s. 3.
75-lecie urodzin.

    SEG: Rysunki Hieronima Skurpskiego sprzed pół wieku / SEG. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 66, s. 3.

    SEGIET, Janusz: Malarstwo w środku życia : twórcy olsztyńskiej kultury : [H. Skurpski] / Janusz Segiet. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1989, nr 238, s. 5.

    SIERADZKA, Beata: Dziennik pisany na zakręcie : ludzie kultury : dużo wymagam od siebie / Beata Sieradzka. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 58, s. 18.

    SOKOŁOWSKA, Grażyna: W sercu i wyobraźni / Grażyna Sokołowska. - Il. // Warmia i Mazury. - 1987, nr 13, s. 5.

    SOTOMSKA, Ewa: Hieronim Skurpski / Ewa Sotomska // Rocznik Działdowski. - T. 6 (2005), s. 180-181.

    SOTOMSKA, Ewa: Wielkie kopiowanie Hieronima Skurpskiego : kolejna impreza w gotyckich murach / Ewa Sotomska. - Il. // Nasz Działdowiak. - 2006, nr 1, s. 5.
Wystawa na zamku w Działdowie.

    STAŃCZYK, Tomasz: Podwoić życie : [H. Skurpski] / Tomasz Stańczyk. - Il. // Magazyn Rodzinny. - 1989, nr 8, s. 3-4.

    Stel: Wernisaż w Ratuszu / Stel // Tygodnik Ciechanowski. - 1999, nr 46, dod. Tygodnik w Powiatach, s. VII.
Wystawa prac Hieronima Skurpskiego w Działdowie.

    ŚLESIŃSKI, Zbigniew: Mistrza „pamiętnik rodzinny” / Zbigniew Ślesiński // Kajet. - 2002, nr 2, s. 21.
Wernisaż prac Hieronima Skurpskiego w „Bakałarzu”.

    ŚRUTKOWSKI, Tomasz: Hieronim Skurpski / Tomasz Śrutkowski // W: Kalendarz Olsztyna 2002, a w nim kalendarium, wiele ciekawych historii o dziejach miasta i jego mieszkańcach, także wieści innych oraz informacji bez liku a wszystko to w drugim roku XXI wieku / pod red. Tomasza Śrutkowskiego. - Olsztyn : Edytor Wers, 2001. - S. 260-265 : il.

    (t): Chochoły Skurpskiego : wystawa na Okopowej / (t) // Gazeta Warmii i Mazur. - 1994, nr 25, s. 3.

    T. Ś.: Warszawskie wystawy Hieronima Skurpskiego / T.Ś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1982, nr 205, s. 1-2.

    T.Ś.: Benefis Hieronima Skurpskiego / T.Ś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1984, nr 237, s. 3.

    TAS: Dawne dzieło nestora plastyków : wernisaż na zamku / TAS. - Il. // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 11, dod. Olsztyn, s. 2.

    TAS: Hieronim Skurpski : ludzie / TAS. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1999, nr 243, s. 2.

    TAS: W stronę natury : wystawa Hieronima Skurpskiego w „Pojezierzu” / TAS. - Rys. // Gazeta Warmii i Mazur. - 1998, nr 51, s. 3.

    tm: Maternitas : wystawa prac Hieronima Skurpskiego / tm // Przegląd Warmiński. - 2001, nr 6, s. 15.
Wystawa malarstwa, grafiki i rysunku w Galerii Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie, kr. inf.

    tm: Prace olsztyńskich plastyków w Bułgarii i NRD / tm // Dziennik Pojezierza. - 1986, nr 89, s. 1, 2.

    (tm): Życzymy sto lat twórczości / (tm) // Dziennik Pojezierza. - 1984, nr 198, s. 2.

    TOM: Warszawskie spotkania z twórczością Hieronima Skurpskiego / TOM. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1982, nr 204, s. 5.

    WAJSBROT, Tamara: Hieronim Skurpski / Tamara Wajsbrot // Materiały Informacyjno-Bibliograficzne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. - Olsztyn 1979, lipiec-sierpień, s. 9-11.

    WAŚ, Beata: Galeria pod trąbą : ekspozycja Hieronima Skurpskiego zniknęła z baszty / Beata Waś. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 297, s. 4.
Nawiąz.: WAŚ, Beata: Wystarczyło tylko... napisać? : wystawa Skurpskiego powróci do Galerii Baszta / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 298, s. 3.

    WAŚ, Beata: Mistrz i kobiety : Hieronim Skurpski kończy 89 lat / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 242, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 22, s. 5.

    WAŚ, Beata: Myśli heretyckie i patriotyzm : z nestorami na wystawie arcydzieł z Lwowa / Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2004, nr 32, dod. Bywalec, nr 58, s. 3.

    [Władysław Hasior] // Konteksty. – 2005, nr 4, s. 168.
Kr. inf. nt. wystawy m.in. w Olsztynie z udziałem prac Hieronim Skurpskiego.

    WOŁOSIUK, Leszek: Rozmówki mazursko-warmińskie / Leszek Wołosiuk. - Il. // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 39, s. 5.

    WÓŁKIEWICZ, Waldemar: Hieronim Skurpski : w 85. rocznicę urodzin i 65. rocznicę pracy artystycznej / Waldemar Wółkiewicz. - Rys. // Rocznik Działdowski. - 1999, [t. 5], s. 95-97.

    WÓŁKIEWICZ, Waldemar: Juwenilia malarskie Hieronima Skurpskiego / Waldemar Wółkiewicz // Rocznik Działdowski. - 1999, [t. 5], s. 98-99.

    (wsk): Muzy, komputer i sztaluga / (wsk). – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 255, dod. Gazeta Uniwersytecka, nr 11, s. 3u.
Biogram Hieronima Skurpskiego - plastyka, opiekuna środowiska artystycznego w Olsztynie.

    ZDANOWICZ, Eugeniusz: Ludzie odznaczonych przeznaczeń / Eugeniusz Zdanowicz. - Portr. // Za i Przeciw. - 1980, nr 15, s. 14, 23.
Ludzie zasłużeni dla Warmii i Mazur. M.in. Hieronim Skurpski.

    ZDANOWICZ, Eugeniusz: Malarz z „polskiego Piemontu” / Eugeniusz Zdanowicz. - Il. // Hejnał Mariacki. - 1980, nr 7, s. 14-15.

    ŻULIŃSKI, Leszek: Na początku była gruzka / Leszek Żuliński // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 29, s. 8.

    ŻULIŃSKI, Leszek: Wieczna młodość Hieronima Skurpskiego / Leszek Żuliński. - Il. // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 29, s. 8.
[Nawiąz.]: J.Ch.: „Wieczna młodość Hieronima Skurpskiego” / J.Ch. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1996, nr 145, s. 5.

Rozmowy, wywiady, wypowiedzi

    Bycie i czas / rozm. przepr. Marek Barański. - Il. // Warmia i Mazury. - 1989, nr 19, s. 5.

    Chorągiew na wieży / rozm. Marek Barański. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 119, dod. Bywalec, nr 23, s. 3.
Rozm. nt. polskiej sztuki międzywojennej.

    Chronić poletko / rozm. przepr. Marek Barański. – Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 239, s. 9.

    Ciągle uczę się od nowa : urodziny mistrza Skurpskiego / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 243, s. 7.

    Ciągłość i zmiana w kulturze : krąg pierwszy / rozm. przepr. Tadeusz Baryła // Borussia. - 1999, nr 18/19, s. 202-243.

    25 lat Warmii i Mazur // Warmia i Mazury. – 1980, nr 5, s. 20-21.
Wypowiedź w sondażu „Czytelnicy o naszym miesięczniku”.

    Dar i przekleństwo : „Życie jest cholernie bogate” - Il. // Gazeta Warmińska. - 1994, nr 43, s. 4.
Rozmowa z okazji 80-lecia urodzin.

    Dlaczego zaczynamy gnuśnieć / oprac. M.J. - Il. // Odrodzenie. – 1985, nr 15, s. 8-9.
Wypowiedzi Hieronima Skurpskiego na spotkaniu miejscowych Środowisk twórczych z Radą Wojewódzką PRON.

    Etniczne tropy / rozm. przepr. M. L. Barański. – Portr. // Gazeta Olsztyńska. - 1991, nr 190. s. 1, 4.

    Grunt to pokora : urodziny mistrza Hieronima / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 240, s. 14.

    Jestem dzieckiem szczęścia - mówi „Dziennikowi” [...] nestor olsztyńskich plastyków : mistrz Hieronim kończy osiemdziesiąt lat / rozm. przepr. Tadeusz Matulewicz. – Il., Portr., rys. // Dziennik Pojezierza. - 1994, nr 163, s. 5.

    Jestem tylko malarzem : fragmenty nigdzie niepublikowanego wywiadu z Hieronimem Skurpskim / rozm. Marek Barański. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 222, s. 12.

    Jestem z II Rzeczypospolitej : rozmowa z Hieronimem Skurpskim / rozm. Tadeusz Szyłłejko. - (Rozmowy na koniec XX wieku). - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 123, s. 6.

    Kim był mój ojciec i co mi przekazał w spadku?. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 27, s. 10?11.
Wypowiedź Hieronima Skurpskiego o Karolu Skurpskim w sondażu dziennika.

    Kobieta nieodgadniona : fascynacje mistrza Skurpskiego / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 262, s. 11.

    Konserwatywny awangardzista : urodziny Mistrza Hieronima / rozm. przepr. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 239, dod. Magazyn, s. 14.

    KOWALCZYK, Marta: Sztuka się nie kończy : Hieronim Skurpski : mogę nie żyć, ale chciałbym tworzyć / Marta Kowalczyk, Anna Dziuban. - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2002, nr 17, s. 12.
Spotkanie z Hieronimem Skurpskim z cyklu „Rozmowy o teatrze”.

    KRUK, Erwin: Rozmowy pod koniec wieku (1) : Z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2000, nr 301, dod. Magazyn, s. 9.

    KRUK, Erwin: Rozmowy pod koniec wieku (2) : Z mazurskiego brulionu / Erwin Kruk // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 4, dod. Magazyn, s. 9.

    Malarstwo jak góra lodowa : 85 lat Hieronima Skurpskiego / rozm. przepr. Ewa Mazgal. - Il // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 202, dod. Magazyn, s. 17.

    Mała ojczyzna. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 65, s. 3.
Wypowiedź nt. etnicznych związków z Warmią.

    Mazurzy w Lublinie / rozm. przepr. J.B. - Portr. // Panorama Północy. - 1978, nr 30, s. 5, 7.

    Meandry sztuki i procesów tworzenia / z Hieronimem Skurpskim o sztuce rozmawia Bogumił Kuzemko. - Il. // Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - [T.] 7 (2001), s. 209-222.

    Mieć odwagę przekraczania siebie / rozm. Anna Kochanowska. - Il. // Warmia i Mazury. - 1986, nr 19, s. 5.

    Na styku kultur i epok : ostatni wywiad z Hieronimen Skurpskim / rozm. Bożena Ulewicz. - Il. // Posłaniec Warmiński. - 2006, nr 22, s. 10?11.

    Najważniejsze jest to, co człowiek zostawi po sobie : ludzie naszego 40-lecia / rozm. przepr. Tadeusz Matulewicz // Dziennik Pojezierza. - 1984, nr 231, s. 5.

    Ocalone przez przypadek : Hieronim Skurpski, olsztyński artysta - plastyk / rozm. Radosław Paździorko. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 83, s. 6.

    Okruch z krainy szczęśliwości / rozm. przepr. Stanisław Jermakowicz. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1995, nr 20, s. 3.

    [Olsztyńskie Środowisko plastyczne] / rozm. przepr. Małgorzata Jackiewicz-Garniec. - Il. // Olsztyński Informator Kulturalny. - 1997, nr 6, s. 23-24.

    Realizm w wymiarze mitycznym / rozm. przepr. (J.S.). - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1987, nr 213, s. 5.

    Rozmowy z Hieronimem Skurpskim / wybór tekstów i rysunków Krystyna Koziełło?Poklewska ; [red. Tomasz Śrutkowski ; zdj. Wacław Kapusto, Tomasz Śrutkowski, Mieczysława Wieliczko ; aut. Henryk Panas et al.]. - Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2006. - 142, [2] s. : il., faks., portr. ; 24 cm. - (Biblioteka Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie ; [2]).

    Rozmyślania o tradycji / wysł. Adam Kurłowicz // Biuletyn Związku Polskich Artystów Plastyków. - 2000, nr 5, s. 8-9.

    Starówka piętro wyższa : wywozili cegły do Warszawy / rozm. Radosław Paździorko. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 289, s. 13.

    Surrealizm życia : rozmowa na zadany temat / rozm. przepr. Józef Burniewicz. - Il. // Dziennik Pojezierza. - 1998, nr 80, s. 5.

    Theatrum mundi / rozm. Marta Okuniewska, Karolina Perzyn. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 300, s. 11.

    TYROLSKI, Ryszard: 1 Maja 1945 roku / Ryszard Tyrolski // Gazeta Olsztyńska. - 1979, nr 96, s. 8.
Wypowiedź na temat uroczystości 1-majowe w Olsztynie.

    W sztuce nie chodzi o piękno, ale o życie / rozm. Krystyna Koziełło-Poklewska // W: Hieronim Skurpski / [oprac. wystawy Grażyna Prusińska przy udziale Anny Samulowskiej ; nota biograficzna Krystyna Koziełło-Poklewska ; Muzeum Warmii i Mazur]. - Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1994. - S. [5-13] : il.

    Wierny przemianom / rozm. przepr. Przemysław Pawłowski // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 84, s. 1, 5.

    Wspomnienia z dala od gwaru : nasza rozmowa / rozm. przepr. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2002, nr 137, s. 5.

    Wybierałem same rodzynki : Hieronim Skurpski, nestor olsztyńskich plastyków / rozm. Beata Waś. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2003, nr 129, s. 4.

    Z pracowni Hieronima Skurpskiego / rozm. przepr. SEG. - Rys. // Gazeta Olsztyńska. - 1979, nr 203, s. 6.

    Ziemi wiernym pozostał / rozm. przepr. Tadeusz Matulewicz. - Il. // Kulisy Warmii i Mazur. - 2000, nr 13, s. 10.

Nagrody i wyróżnienia

    (AB): Hieronim Skurpski : nagr. 1991 r. / (AB) // W: Oskary Kolberga : katalog laureatów nagrody Oskara Kolberga w uznaniu Zasług dla Kultury Ludowej 1974-1996 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Pokropka ; aut. tekstów biogramów Jan Adamski [et al.]. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1997. - S. 205.

    ADAT: Zasłużeni dla Warmii i Mazur / ADAT. // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 120, dod. Olsztyn, s. 5.
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko?Mazurskiego.

    ak: Katarzynka 2000 / ak. - Il. // Panorama Działdowska. - 2000, nr 2, s. 4.

    BUŁATEK, Marleta: Jemu podobnym : nagrody im. Michała Lengowskiego / Marleta Bułatek // Gazeta Olsztyńska. - 1988, nr 268, s. 1, 4.

    bw: Skurpski wśród Rotarian / bw. – Il. // Dziennik Elbląski. - 2006, nr 18, s. 7.
Tytuł Honorowego Członka olsztyńskiego Rotary Club dla malarza Hieronima Skurpskiego.

    bw: Skurpski wśród Rotarian / bw. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 17, s. 8.
Rotary Club w Olsztynie. Hieronim Skurpski uhonorowany tytułem Honorowego Członka olsztyńskiego Ratary Club.

    CHŁOSTA, Jan: Olsztynianin XX wieku : plebiscyt Gazety i Radia Olsztyn / Jan Chłosta // Gazeta Warmii i Mazur. - 2000, nr 256, s. 4.
Kandydaci.

    CZYCZŁO, Małgorzata: Uhonorowani olsztynianie : uroczysta sesja Rady Miasta / Małgorzata Czyczło. - Il. // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 120, s. 1.
Wręczenie honorowego obywatelstwa Olsztyna.

    (emp): Hieronim Skurpski z medalem Krasickiego / (emp). - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1993, nr 85, s. 1, 7.

    JASIŃSKI, Janusz: Olsztynianin XX wieku : kandydatury prof. [...] / Janusz Jasiński // Gazeta Warmii i Mazur. - 2000, nr 259, s. 5.

    (JJP): Wybitni, zasłużeni dla regionu / (JJP). // Nowe Życie Olsztyna. - Nr 18 (2006), s. 5. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

    KRYSZAŁOWICZ, Lech: Honory dla zasłużonych : ludzie : radni docenili ich osiągnięcia / Lech Kryszałowicz. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 120, s. 11.
Przyznanie honorowego obywatelstwa Olsztyna.

    KRYSZAŁOWICZ, Lech: Od miasta w imieniu Kopernika : kultura : nagrody za pracę / Lech Kryszałowicz. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 1999, nr 238, s. 17.
Nagrody Rady Miejskiej Olsztyna.

    MAC: Uhonorowani olsztyniacy : po plebiscycie "Gazety" / MAC // Gazeta Warmii i Mazur. - 2001, nr 98, s. 3.
Przyznanie honorowego obywatelstwa Olsztyna.

    mcz: Honorowy obywatel / mcz. - Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 70, s. 6.
Honorowe obywatelstwo Działdowa.

    Nagrody im. Michała Lengowskiego : kronika kulturalna. - Il. // Warmia i Mazury. - 1988, nr 24, s. 12.

    Plebiscyt czytelniczy : twórca i jego dzieło. - Il. // Warmia i Mazury. - 1983, nr 1, s. 10 ; nr 24, s. 10-11.
Kandydaci.

    (Ricz): B. Hulanicka, K. Oleksik i H. Skurpski - laureatami : Nagroda im. M. Lengowskiego po raz ósmy / (Ricz) // Dziennik Pojezierza. - 1988, nr 221, s. 1, 2.

    (S): Wielka feta w PSM : Osobowości Roku / (S). - Il. // Tygodnik Warmiński. - 2003, nr 11, s. 2.
Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002.

    seb: Wspaniali i zasłużeni / seb. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 120, s. 3.
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

    SZAPIEL, Anna: Zasłużyli! : na zamku rozdano nagrody św. Jakuba / Anna Szapiel. – Il. // Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 12, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 425, s. 8.

    SZATRAWSKI, Krzysztof Dariusz: Dziesięć lat Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego / Dariusz Krzysztof Szatrawski. - Il., portr. // Dziennik Pojezierza. - 1998, nr 133, s. 9.

    ŚRUTKOWSKI, Tomasz: Historia Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego / Tomasz Śrutkowski, Waldemar Żebrowski. - Olsztyn : ElSet, 1998. - S. 20-21 : il.

    ŚWIECZKOWSKI, Władysław M.: Doroczne nagrody prezydenta / Władysław M. Świeczkowski. – Il. // Olsztyńska Gazeta Gospodarcza. - 2005, nr 2, s. 18.
Statuetka św. Jakuba.

    wu-ka: Oskary na sesji : Nidzica / wu-ka // Gazeta Olsztyńska. - 2001, nr 105, s. 6.
Nidzicki Oskar w kategorii Przyjazny Ziemi Nidzickiej.

    ZAIKS, Marek: Kulturalny Sasyn / Marek Zaiks. - Il. // Super Express. - 1999, nr 275, s. 6.
Nagrody Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Sylwia Białecka

cofnij