Joanna Burska

 

INTERNETOWY FESTIWAL LITERACKI „EUROCZYTANIE 2007”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC.

1 marca 2007 roku rozpoczęto realizację projektu „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007”.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz partnerów z Litwy – Bibliotekę Publiczną w Taurogach i z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej – Kaliningradzką Regionalną Uniwersalną Bibliotekę Naukową.

nicjatywa jest efektem długoletniej współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z placówką w Kaliningradzie od 1973 r. oraz podjęciem współpracy z nowym partnerem – Biblioteką Publiczną z Taurogów.

Władze Okręgu Taurogi w dniu 5 listopada 2005 r. podpisały porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas jednej z oficjalnych wizyt poprzedzających datę podpisania porozumienia w październiku 2005 r. w Olsztynie przebywała grupa bibliotekarzy z Litwy, którzy odwiedzili WBP w Olsztynie, zapoznali się z jej działalnością i wstępnie wyrazili zainteresowanie podjęciem wspólnego zadania.

Wizyta delegacji WBP w Olsztynie oraz przedstawicieli partnera rosyjskiego w Taurogach w dniach 24-25 stycznia 2006 r. zaowocowała podjęciem decyzji o wspólnej realizacji projektu „Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007”.

Dofinansowanie inicjatywy okazało się możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynia się do zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym i jakości życia powstających w różnych regionach oraz obniżania poziomu zacofania na najsłabiej rozwiniętych obszarach.

EFRR wspiera postęp i zmiany strukturalne oraz przekształcenia gospodarczo-społeczne w regionach o niskim stopniu rozwoju.

Celem inicjatywy INTERREG jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty poprzez promowanie współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju na obszarze Unii Europejskiej.

Spośród 3 komponentów inicjatywy – komponent A skierowany na programy współpracy przygranicznej pomiędzy sąsiadującymi regionami, włączając w to granice zewnętrzne (programy sąsiedztwa) oraz niektóre granice morskie dawał możliwości dofinansowania zadań realizowanych przez 3 partnerów – przyszłych realizatorów projektu „Euroczytanie 2007”.

Projekt złożony został w dniu 10 marca 2006 r. do jednego z programów inicjatywy INTERREG III A – do Programu Sąsiedztwa Litwa Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A/TACIS CBC, priorytet 2: Wkład we współpracę pomiędzy mieszkańcami, w społeczno-kulturalną integrację oraz w rynek pracy – działanie 2.2: Regionalna tożsamość kulturowa i dziedzictwo kulturowe.

28 lipca 2006 r. Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący Programu Sąsiedztwa zatwierdził projekt do realizacji.

Dzień podpisania umowy na realizację części TACIS przez partnera rosyjskiego – 1 marca 2007 r. – przyjęto za oficjalną datę rozpoczęcia realizacji projektu. Projekt realizowany będzie do końca lutego 2008 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Biblioteka Publiczna w Taurogach oczekują w dalszym ciągu na podpisanie stosownych umów.

Celem projektu jest wzmocnienie długofalowej współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do rozwoju czytelnictwa głównie wśród młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez:

W pierwszej fazie realizacji projektu zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego dla partnerów (serwer, kamery, komputery) oraz dostawę specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego budowę strony internetowej festiwalu osobom nie posiadającym umiejętności w tym zakresie, a także zapewniającego zdalne przeprowadzenie konkursu dla młodzieży i zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach w projekcie wraz z relacjami streaming video.

Kolejna faza zakłada szkolenie warsztatowe moderatorów, administratorów i innych osób, które będą obsługiwały platformę. Celem warsztatów, które odbędą się w Polsce w dniach 24-26 lipca 2007 będzie testowanie działania platformy, nauka obsługi serwisu oraz dyskusja na temat zasad jego funkcjonowania.

Faza trzecia – kulminująca – poświęcona będzie realizacji festiwalu. Pod adresem internetowym: www.euroreading.eu użytkownikom zostanie udostępniony w sierpniu 2007 roku serwis internetowy festiwalu. Pod hasłem: „To lubię” zostanie w nim przeprowadzony konkurs na najlepszy esej dotyczący twórczości pisarza krajowego i zagranicznego wśród młodzieży w wieku 16-25 lat w trzech językach – polskim, rosyjskim i litewskim. Każda biorąca udział w konkursie praca zostanie opatrzona komentarzem profesjonalnego eksperta. W serwisie prowadzone będą rankingi literatury krajowej partnerów i literatury zagranicznej.

Użytkownicy serwisu zaproszeni zostaną na spotkania autorskie z pisarzami z trzech krajów partnerskich, zarówno bezpośrednio w bibliotekach, jak i poprzez transmisje streaming video na stronie projektu. Dopełnieniem serwisu będzie forum poświęcone samemu festiwalowi jak i literaturze, szczególnie Litwy, Polski i Rosji.

Dodatkowo, biblioteki realizujące projekt zakupią do swoich zbiorów pozycje z literatury 3 krajów, z których wywodzą się realizatorzy projektu.

Po zakończeniu festiwalu wydana zostanie drukiem publikacja z pracami laureatów konkursu festiwalowego.

Podsumowanie działań projektu odbędzie się podczas konferencji na Litwie, w Polsce i w Rosji, w których wezmą udział delegacje (w tym laureaci konkursu) reprezentujące partnerów projektu.

Zapraszamy serdecznie, szczególnie bibliotekarzy z bibliotek publicznych, do uważnego śledzenia informacji na stronie internetowej WBP w Olsztynie – www.wbp.olsztyn.pl oraz w serwisie www.euroreading.eu. Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs pod hasłem: „To lubię!”. Liczymy na to, że czytelnicy chętnie wezmą w nim udział.

Joanna Burska

cofnij