Renata Pietrulewicz, Adrianna Walendziak

 

Sprawozdanie z realizacji lokalnych seminariów szkoleniowych w ramach projektu "Sieć partnerstwa i sieć informacji o Unii Europejskiej na obszarach wiejskich w regionie Warmii i Mazur"

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna jako partner i członek komitetu sterującego projektu, zgodnie z podjętym zobowiązaniem, koordynowała przygotowania i organizacje jednodniowych seminariów szkoleniowych w pięciu wyznaczonych bibliotekach: w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku. Wszystkie szkolenia podzielone były na dwie części: teoretyczną (którą prowadzili bibliotekarze, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i placówek oświatowych) oraz praktyczną (do której przeprowadzenia zobowiązani byli bibliotekarze przeszkoleni przez duńskich trenerów projektu). Część teoretyczna obejmowała swoją tematyką podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz tematy szczególnie istotne dla obszarów wiejskich a także udoskonalanie i rozwój wiejskich bibliotek publicznych tak, aby stały się one lokalnymi punktami informacji o Unii Europejskiej, oferującymi usługi dla obywateli, zachęcającymi do wykorzystywania programów pomocowych, kontaktów i współpracy z innymi europejskimi regionami. W części praktycznej natomiast bibliotekarze zostali zapoznani ze sposobami dostarczania i rozprzestrzeniania informacji o Unii Europejskiej istotnymi dla rozwoju głównie obszarów wiejskich, wyszukiwaniem informacji i korzystaniem z Internetu w celu dostarczania informacji o Unii Europejskiej oraz doświadczeniami na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych i rolą bibliotekarzy w tym rodzaju usług.

Szczegółowy opis seminariów szkoleniowych w poszczególnych bibliotekach:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku

Szkolenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku w dniu 23.11.2004 roku. Zorganizowane zostało przez bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu, Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku. Uczestniczyło w nim 20 osób z bibliotek powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego. W ramach szkolenia zapoznano uczestników z ogólnymi wiadomościami o Unii Europejskiej: przedstawiono zarys historii UE, instytucje UE i procesy podejmowania decyzji, rynek walutowy oraz zarys historii integracji Polski z Unią Europejską. Następnie Jerzy Czepułkowski - Poseł na Sejm RP - wygłosił referat pt. "Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczeństwa lokalnego", a Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku - Iwona Drażba - "Biblioteka w Unii Europejskiej". W części praktycznej szkolenia bibliotekarze zostali zapoznani ze stronami internetowymi dotyczącymi Unii Europejskiej oraz sposobami poruszania się po nich.

Ełk Ełk

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

Seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się dnia 23.11.2004 r. W ramach szkolenia 18 bibliotekarzy z powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego pogłębiło swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz zapoznało się z internetowymi źródłami informacji na jej temat. Program szkolenia obejmował:

W szkoleniu funkcję obserwatorów z ramienia WBP w Olsztynie pełniły - Wiesława Borkowska-Nichthauser - Zastępca Dyrektora oraz Renata Pietrulewicz - Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego.

Szczytno Szczytno

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach

Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach, Bibliotekę Publiczną Gminy Braniewo, Bibliotekę Elbląską i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lidzbarku Warmińskim w dniu 24 listopada 2004 roku.

W ramach części teoretycznej przedstawiono:

W ramach części praktycznej:

W szkoleniu uczestniczyło 45 osób, w tym, jako obserwator z ramienia WBP w Olsztynie - instruktor Danuta Kazaniecka.

Bartoszyce Bartoszyce

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane 24 listopada 2004 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy i Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie. Uczestniczyło w nim 38 osób z powiatu iławskiego, nowomiejskiego, nidzickiego i działdowskiego, a także obserwator - Renata Pietrulewicz z WBP w Olsztynie. Tematyka seminarium obejmowała:

Iława Iława

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku

Zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku, Miejską Bibliotekę Publiczną w Kętrzynie, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Węgorzewie i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Mikołajki szkolenie odbyło się dnia 29 listopada 2004 roku. W jego ramach zapoznano bibliotekarzy z następującą tematyką:

W szkoleniu brało udział 17 osób, a obserwatorem z ramienia WBP w Olsztynie była Wiesława Borkowska-Nichthauser oraz Renata Pietrulewicz.

Giżycko Giżycko

cofnij