Bożena Fabiańska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku

 

KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 

DOKUMENT ELEKTONICZNY- dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pomocą techniki komputerowej

Dokument elektroniczny o dostępie lokalnym

Nośnik dokumentu elektronicznego można opisać.

Dostęp lokalny realizujemy z użyciem nośnika fizycznego.

Dokument elektroniczny o dostępie zdalnym - to dokument, do którego mamy dostęp bez posługiwania się nośnikiem fizycznym.
Nie mamy nośnika, ale mamy dostęp do niego i opisujemy nie nośnik a sposób dostępu.

Katalogowanie dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym jest to nowa sytuacja dla bibliotek, ponieważ mamy opisać dokument, którego fizycznie nie mamy.
Kiedy jesteśmy zobowiązani do katalogowania tychże dokumentów?
Dokumentów elektronicznych zdalnych publicznie dostępnych nie katalogujemy.
Katalogujemy dokument elektroniczny o dostępie zdalnym licencjonowanym, czyli wtedy, gdy mamy licencję na jego użytkowanie (jesteśmy prawnymi właścicielami usługi dostępu).
Obecnie w minimalnym stopniu zjawisko to dotyka biblioteki publiczne, więc skupimy się przede wszystkim na dokumentach elektronicznych o dostępie zdalnym.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY A ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

Dokument elektroniczny jako typ dokumentu został wyodrębniony tylko ze względu na postać ( czytaj: postać elektroniczną).

PN-N-01152-13 omawia tylko elementy wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentów opublikowanych na nośnikach elektronicznych.

Tworząc opis katalogowy dokumentu elektronicznego należy przede wszystkim określić jego zawartość i w zależności od jego zawartości posiłkować się innymi normami na dane typy dokumentów, tzn.

ELEMENTY OPISU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO I ZNAKI UMOWNE
II stopień szczegółowości opisu z odwołaniem się do pól formatu MARC21

Strefa 1. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (pole 245)
Tytuł właściwy
[ ] Określenie typu dokumentu
UWAGA! ELEMENT OBOWIĄZKOWY

: Dodatek do tytułu
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
; Następne oznaczenie odpowiedzialności
Strefa 2. Strefa wydania (pole 250)
. - Oznaczenie wydania
/ Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania
Dodatkowo strefa specjalna , Strefa 3, jeśli da się określić, że dany dokument elektroniczny to jednocześnie:
wydawnictwo ciągłe - Strefa numeracji (pole 362)
druk muzyczny - Strefa postaci zapisu muzycznego (pole 254)
dokument kartograficzny - Strefa danych matematycznych (skala) (pole 255)
Strefa 3.
Szczegółowe oznaczenie rodzaju i wielkości dokumentu (pole 256)
. - Oznaczenie rodzaju dokumentu
Uwaga: Element obowiązkowy w opisie dokumentów o dostępie zdalnym.
Strefa 4. Strefa adresu wydawniczego (pole 260)
. - Pierwsze miejsce wydania
: Nazwa wydawcy
, Data wydania
Uwaga: Jeśli nie mamy danych o miejscu wydania, wydawcy i daty wydania, podajemy następujące elementy w nawiasie okrągłym:
( Miejsce sporządzenia kopii
: Nazwa sporządzającego kopię
, ) Data sporządzenia kopii
Strefa 5. Strefa opisu fizycznego (pole 300)
. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych
Stosowane tylko w dokumentach o dostępie lokalnym
: Oznaczenie innych cech fizycznych
; Wymiary
Stosowane tylko w dokumentach o dostępie lokalnym
+ Oznaczenie dokumentu towarzyszącego
Strefa 6. Strefa serii (pole 440, 490)
. - ( Tytuł serii lub podserii
, ISSN serii lub podserii

; ) Numeracja w obrębie serii lub podserii
Uwaga: Dane o serii oddziela się od danych o podserii znakiem kropki.
Strefa 7. Strefa uwag (pola 5xx)
. - Uwagi Uwaga: Elementami obowiązkowymi są uwagi o źródle tytułu właściwego i źródle oznaczenia wydania (jeśli jest ono inne niż poprzednie), uwaga zawierająca datę aktualizacji/ nowelizacji dokumentu oraz uwaga o wymaganiach systemowych - w przypadku dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym i o trybie dostępu - w przypadku dokumentów elektronicznych dostępnych zdalnie.
Wymagania systemowe (pole 538) - element występujący przed innymi typami uwag.
Lokalizacja elektroniczna i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego (pole 856) - element końcowy opisu formalnego dla dokumentów dostępnych zdalnie.
Strefa 8.
Strefa międzynarodowego znormalizowanego numeru (pola lokalne 920, 922, 924)
. - Międzynarodowy znormalizowany numer

Specyficzne dla dokumentów elektronicznych elementy opisu bibliograficznego. Dokument elektroniczny o dostępie lokalnym

Strefa 3. Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu.

Oznaczenie rodzaju dokumentu elektronicznego (oznaczenie wielkości dokumentu elektronicznego)

Szczegółowe oznaczenie rodzaju dokumentu elektronicznego jest elementem zalecanym, czyli obowiązuje nas w II stopniu szczegółowości opisu. Należy podawać jedno z ogólnych określeń, które charakteryzują zawartość opisywanego dokumentu elektronicznego:
Dane
Program
Dane i program.

Jeśli nawet nie występują one w źródle informacji, podajemy je w strefie 3 bez nawiasów kwadratowych. Możemy również podawać bardziej szczegółowe określenia.

PN podaje następujące propozycje:

  1. Dane dzieli na: Czcionki, Dane graficzne ( w tym Zapis muzyczny), Dane liczbowe, Dane odwzorowujące (w tym Dane kartograficzne), Dane dźwiękowe, Dane tekstowe ( w tym: Bibliograficzna baza danych, Czasopismo elektroniczne).
  2. Dokumenty typu Program dzieli na Oprogramowanie aplikacyjne (w tym: Program projektowania komputerowego, Program zarządzania bazą danych, Program wydawniczy, Gra(y), Program arkusza kalkulacyjnego, Procesor tekstu), Oprogramowanie systemowe (System operacyjny, Język programowania, Program wyszukiwawczy).
  3. Dane i program dzieli na: Multimedia interakcyjne, Usługi online.

Jeśli głównie dane stanowią podstawową zawartość dokumentu elektronicznego, a program pojawia się tylko marginalnie (lub odwrotnie), należy podać termin określający podstawową zawartość dokumentu.

UWAGA: Wielkość dokumentu można podać, jeżeli informacja ta jest dostępna. Jeśli dokument elektroniczny poddany jest kompresji, informację o jego wielkości można pominąć. Liczbę bajtów należy podawać w formie występującej w źródle. Wielkość dokumentu elektronicznego podajemy w nawiasach okrągłych bezpośrednio po oznaczeniu rodzaju danego dokumentu elektronicznego. Liczbę bajtów poprzedzamy dwukropkiem.

Strefa 5. Strefa opisu fizycznego.

Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego

Np. 1 dyskietka ; 9 cm
     1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
     2 dyski optyczne (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + podręcznik : 43 s. ; 23 cm

W opisach dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym zaleca się opisywać nośnik fizyczny, co jest obowiązujące w II stopniu szczegółowości opisu.

Należy podać liczbę (cyframi arabskimi) i rodzaj nośników fizycznych (dyskietka, dysk optyczny), na którym jest opisywany dokument elektroniczny.

Określenie "dysk optyczny" możemy uzupełnić przejętym z dokumentu określeniem specyficznego jego zapisu (PN nazywa to formatem) np. CD-ROM, DVD-ROM, DVD-VIDEO w nawiasach okrągłych. Przy zapisach dźwięku podajemy skrót "dźw., przy dokumentach kolorowych "kolor".

Wymiary nośnika podajemy w cm.

Strefa 7. Strefa uwag.

W dokumentach elektronicznych strefa uwag jest obowiązkowa. Dla dokumentów o dostępie lokalnym jest to uwaga o wymaganiach systemowych (jeśli informacja taka jest dostępna!), poprzedzona wyrażeniem: "Wymagania systemowe".

Wymagania systemowe podajemy w następującej kolejności: nazwa, model i/lub numer (numery) komputera (komputerów), wielkość pamięci, nazwa i wersja systemu (systemów) operacyjnego (operacyjnych, oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, modyfikacje sprzętu komputerowego.

Przykład:
Wymagania systemowe: Komputer zgodny z IBM PC 486DX;
16 MB RAM; MS Windows 3.1 lub nowsze; napęd CD-ROM
poczwórnej prędkości; karta dźwiękowa

Specyficzne dla dokumentów elektronicznych elementy opisu bibliograficznego. Dokument elektroniczny o dostępie zdalnym

Strefa 3. Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju

Oznaczenie rodzaju dokumentu elektronicznego

Szczegółowe oznaczenie rodzaju dokumentu elektronicznego jest elementem obowiązkowym. Należy podawać jedno z ogólnych określeń, które charakteryzują zawartość opisywanego dokumentu elektronicznego:
Dane
Program
Dane i program.

Jeśli nawet nie występują one w źródle informacji, podajemy je w strefie 3 bez nawiasów kwadratowych. Możemy również podawać bardziej szczegółowe określenia.

PN podaje następujące propozycje:

  1. Dane dzieli na: Czcionki, Dane graficzne ( w tym Zapis muzyczny), Dane liczbowe, Dane odwzorowujące (w tym Dane kartograficzne), Dane dźwiękowe, Dane tekstowe ( w tym: Bibliograficzna baza danych, Czasopismo elektroniczne).
  2. Dokumenty typu Program dzieli na Oprogramowanie aplikacyjne (w tym: Program projektowania komputerowego, Program zarządzania bazą danych, Program wydawniczy, Gra(y), Program arkusza kalkulacyjnego, Procesor tekstu), Oprogramowanie systemowe (System operacyjny, Język programowania, Program wyszukiwawczy).
  3. Dane i program dzieli na: Multimedia interakcyjne, Usługi online.

Jeśli głównie dane stanowią podstawową zawartość dokumentu elektronicznego, a program pojawia się tylko marginalnie (lub odwrotnie), należy podać termin określający podstawową zawartość dokumentu.

Strefa 5. Strefa opisu fizycznego. Element pomijany.

Strefa 7. Strefa uwag.

W dokumentach elektronicznych strefa uwag jest obowiązkowa. Dla dokumentów o dostępie zdalnym jest to uwaga o trybie dostępu, poprzedzona wyrażeniem: "Tryb dostępu:". Podaje się informacje o metodzie dostępu np. ftp, jak i adres lokalizacji, który przejmuje się formie występującej w źródle.

Np. Tryb dostępu: World Wide Web. URL: http://www.un.org
       Tryb dostępu: Internet przez ftp://ftp.nevada.edu

Propozycja listy wzorcowej na oznaczenie rodzaju dokumentu elektronicznego, które określa podstawową zawartość opisywanego dokumentu.

Dane tekstowe, ale tylko wtedy, gdy nie da się określić, że jest to: Bibliograficzna baza danych (np. Bibliografia fotografii polskiej...)
Czasopismo elektroniczne (np. EBIB)
Aktualizowana baza danych (np. LEX)

(Dane tekstowe to zdigitalizowane dokumenty piśmiennicze, np. Encyklopedia Gutenberga, autografy dzieł Kopernika, teksty przepisów prawnych...)

Określenia Dane tekstowe używamy, gdy tekst stanowi podstawową zawartość dokumentu, nawet jest wyposażony jest w program np. wyszukiwawczy.

Dane graficzne (zdjęcia, rysunki, reprodukcje, ogólnie ikonografia, ale bez cech prezentacji multimedialnej)
Dane liczbowe
Multimedia interakcyjne z grupy Dane i program
Dane kartograficzne należące do grupy Dane odwzorowujące
Zapis muzyczny (np. zdigitalizowane druki muzyczne, czy też rękopisy muzyczne) należący do grupy Dane graficzne
W publikacji K. Sanetry "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego" pojawia się też jako analogiczny termin Notacja muzyczna. Dane dźwiękowe
Film (np. Ogniem i mieczem w reż. J. Hoffmana)
Z grupy Program:
Program zarządzania bazą danych
Program wydawniczy
Program projektowania komputerowego
Program arkusza kalkulacyjnego
Procesor tekstu
Gra(y)
System operacyjny
Język programowania
Program wyszukiwawczy
oraz
Program, jeśli nie są to w/w rodzaje oprogramowań (np. Kurs szybkiego pisania na komputerze, programy do różnych analiz)
Z grupy Dane i program Usługi online (np. serwisy informacjne o dostępie zdalnym)
Dane i program, jeśli nie są to Multimedia interakcyjne czy też Usługi online

WZORY

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Multimedia interakcyjne.

Do tej grupy należą: encyklopedie, informatory, przewodniki, atlasy, prezentacje galerii, muzeów, miast, podręczniki do nauki języków obcych i inne "książki" zrealizowane jako prezentacje multimedialne.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Multimedia interakcyjne.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Dane tekstowe.

Do tej grupy należą: wszelkie zdigitalizowane dokumenty tekstowe wraz z programem wyszukiwawczym, który pełni tu tylko rolę pomocniczą lub "czyste" pliki tekstowe np. materiałów z konferencji.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Dane tekstowe.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Bibliograficzna baza danych.

Do tej grupy należą bibliografie w postaci bazy danych wraz z możliwościami wyszukiwawczymi..

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Bibliograficzna baza danych (liczba rekordów).

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Aktalizowna baza danych.

Do tej grupy należą bazy pełnotekstowe o charakterze wydawnictwa ciągłego, np. Lex Polonica Maxima.
W opisie fizycznym podajemy wówczas tylko np. Dyski optyczne (CD-ROM) ; 12 cm. Nie podajemy liczby nośników. Pierwszy numer wpisujemy w strefie numeracji, kończąc znakiem myślnika.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Strefa numeracji. - Aktualizowana baza danych.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany ZASÓB

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Dane kartograficzne.

Do tej grupy należą zdigitalizowane atlasy, mapy, plany.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Skala. - Dane kartograficzne.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Zapis muzyczny.

Do tej grupy należą rękopisy i druki muzyczne.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Rodzaj zapisu muzycznego. - Zapis muzyczny.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Dane dźwiękowe.

Do tej grupy należą wszelkie nagrania dźwiękowe.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Dane dźwiękowe.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Film.

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym. Film.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Film.

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

Opis dokumentu elektronicznego jednoczęściowego o dostępie lokalnym dla wszystkich pozostałych rodzajów dokumentów elektronicznych, które w sensie zawartości są programami lub usługami online.

Tytuł właściwy [Dokument elektroniczny] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie dot. wydania. - Szczegółowe oznaczenie rodzaju dokumentu (wielkość dokumentu).

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy i liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary + oznaczenie dokumentu towarzyszącego.

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub podserii).
Wymagania systemowe.
Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania.
Inne uwagi.
Numer znormalizowany

DANE TEKSTOWE

Przykład nr 1

Książka zdygitalizowana. Hasło główne - tytuł ujednolicony.

Biblia
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu [Dokument elektroniczny] : Biblia Tysiąclecia : w przekładzie z języków oryginalnych. - Wydanie HTML / oprac. Zespół Informatyki Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : "Pallotinum", 1998. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.
Wymagania systemowe: PC 486; 16 MB RAM; Windows 95/NT; przeglądarka internetowa; rozdzielczość 800x600 przy 256 kolorach; napęd CD-ROM 4x. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-7014-218-4
Biblia - dokument elektroniczny

Przykład nr 2

Książka zdigitalizowana. Dane tekstowe.
Hasło główne - korporatywne (instytucja).

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA (KATOWICE)

Judaika w zbiorach Biblioteki Śląskiej [Dokument elektroniczny] : bibliografia / Barbara Zgryzek, Joanna Pracka. - Dane tekstowe. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Silesianka Przedstawia ; 1)
Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; program Adobe Acrobat Reader (w załączeniu); CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tytułowego
Dostępne także drukiem. - Wstęp ang. fr. niem. pol.
Indeksy.
ISBN 83-87849-26-x
Biblioteka Śląska (Katowice) - zbiory - katalog - dokument elektroniczny
Judaica - zbiory - Polska - katalog - dokument elektroniczny
Katowice (woj. Śląskie) - bibliotekarstwo - zbiory - katalog - dokument elektroniczny

MULTIMEDIA INTERAKCYJNE

Przykład nr 3

Collins COBUILD student's dictionary [Dokument elektroniczny] / : [multimedialny słownik języka angielskiego]. - Multilingual editon, version 4.0. - Multimedia interakcyjne. - Radom : DD Komputery, cop. 1998. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Przewodnik użytkownika. - (The Lang Master Series). - (Interactive English)
Wymagania systemowe: KOmputer z procesorem 486; 8 MB pamięci RAM; 15 MB wolnej pamięci na dysku twardym; Windows 3.1 lub nowszy; super VGA (256 kolorów); 8-bitowa karta dźwiękowa (zgodna z MPC); napęd DYD-ROM; mysz. - Tyt. z etykiety na dysku.

Słownik angielski - dokument elektroniczny

Przykład nr 4

Dyslektyk 2 [Dokument elektroniczny]. - Wersja 2.000. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : b + + BPP Marcin Borkowski, cop. 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

Wymagania systemowe: Pentium 90; 16 MB RAM; 2 MB wolnego miejsca na HDD; Windows 95 lub nowsze; karta graficzna HiColor; karta dżwiekowa 16 bit; Internet Explorer 3.0. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Oznaczenie wyd. z gł. menu

Dysleksja i dysgrafia - dokument elektroniczny
Język polski - ćwiczenia i zadania - dokument elektroniczny
Przykład nr 5
Encyklopedia seksu [Dokument elektroniczny] / pod red. Zbigniewa Lew-Starowicza. - Multimedia interakcyjne. - Łódź : Cartall, cop. 1997. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

Wymagania systemowe: PC486 DX; 16 MB RAM; Windows 95/98/2000; Internet Explorer 4.0; karta grafiki 65 tys. kolorów; poczwórny czytnik CD. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Tyt. na etykiecie dysku i na opakowaniu: Sex na CD. - Na etykiecie dysku r. wyd.: 2000.

Seksuologia - encyklopedia - dokument elektroniczny

Przykład nr 6

Basic english expressions [Dokument elektroniczny] : interakcyjny program do nauki języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych. - V[version] 1.2. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Premiere Training Company LTD., cop. 1995. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw. ; 12 cm + Dyskietka + Broszura. - (Premiere MultiLingua Series)

Wymagania systemowe: Komputer PC 386 SX; karta VGA mono lub kolor; napęd CD-ROM; słuchawki lub głośniki. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Oznaczenie wyd. po wybraniu opcji "pomoc". - Dokument towarzyszący: Basic english expressions. Warszawa : Premiere Trainig Company LTD., 1995. 36 s. ; 13 x 14 cm.
Tekst ang. pol.
ISBN 83-903321-0-8

Język angielski - ćwiczenia i zadania - dokument elektroniczny

Przykład nr 7

Elektroniczny dokument ikonograficzny.

Beksiński. [Cz. 1] [Dokument elektroniczny] : [komputerowy fotomontaż = computer photo-montages 1997-2000 / pomysł, projekt, oprac. Jarosław Sołtysek]. - Multimedia interakcyjne. - Gliwice : Galeria Sztuki Współczesnej ESTA : Media Service Wydawnictwa Multimedialne, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Album.

Wymagania systemowe: Pentium 200MMX; 32 MB RAM; Windows 95; ekran 800x600; karta dźwiękowa; CD ROM Drive. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-915281-1-1
Beksiński, Zdzisław (1929- ) - dokument elektroniczny
Fotomontaż polski - 20 w. - album - dokument elektroniczny
Grafika polska - 20 w. - album - dokument elektroniczny
Malarstwo polskie - 20 w. - album - dokument elektroniczny

Przykład nr 8

Cuda natury [Dokument elektroniczny] / [tekst Laetitia Chabanais, Stéphane Schreiber ; il. Robert Urbańczyk, Ludovic Fillette ; tł. Arek Belczyk]. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia : Onet. pl SA. Oddział OPM, [1997]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Tajemnice Natury)
Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; 16 MB RAM; Windows 95 lub nowsze; karta graficzna SVGA; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM podwójnej prędkości. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-7316-064-7

Geografia fizyczna - dokument elektroniczny
Przyroda - dokument elektroniczny

Przykład nr 9

Elektroniczny dokument kartograficzny.

Drogowa mapa Polski [Dokument elektroniczny] : interaktywna. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : GMG Gdańsk Multimedia Group, cop. 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

Wymagania systemowe: Procesor Pentium; 16 MB RAM; 30 MB wolnego miejsca na dysku; Windows 95/98/2000; karta graficzna VGA 800x600 High Color (16 bitów); 8x CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-910419-1-3
Polska - mapy samochodowe - dokument elektroniczny

Przykład nr 10

Fizyka dla klasy 6 [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Intersoft-PL, [199?]. - 2 dyskietki : kolor ; 9 cm + Instrukcja obsługi. - (Belfer)
Wymagania systemowe: Komputer 386SX; Windows PL 3.11; myszka. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-903054-0-2

Fizyka - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych - dokument elektroniczny

Przykład nr 11

Wawel [Dokument elektroniczny] : [zamek królewski = The Royal Castle / red. prow. Anna Beba]. - Multimedia interakcyjne. - Przeźmierowo : Impresja Wydawnictwa Elektroniczne, cop. 2000. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Instrukcja obsługi. - (Zabytki Polski)

Wymagania systemowe: Pentium 133 MHz; 25 MB wolnego miejsca na twardym dysku; 32 MB RAM; Windows 95 lub nowsze; karta graficzna 32 tys. kolorów; rozdzielczość 800x600 punktów; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM poczwórnej prędkości; myszka. - Tyt. z ekranu tytułowego.
Możliwość wyboru języka ang. pol.
ISBN 83-909743-3-9

Kraków (woj. małopolskie) - Wawel - przewodnik - dokument elektroniczny

Przykład nr 12

Multimedialny album fotograficzny.

Zanim odeszli... [Dokument elektroniczny] : fotografie odnalezione w Auschwitz / [red. Kersten Brandt, Hanno Loewy, Krystyna Oleksy]. - Multimedia interakcyjne. - Gliwice : Wydawnictwa Multimedialne Media Service ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auswitz-Birkenau, cop. 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; dźw., kolor ; 12 cm + Instrukcja obsługi.

Wymagania systemowe: Pentium 200 MMX or higher; 32 MB RAM; Windows 95 or higher; 800x600 High Color Graphic Card; Sound Blaster or compatible Sound Card; CD-ROM. - Tyt. z ekranu tytułowego.
Dostępne także drukiem. - Możliwość wyboru jęz. ang. niem. pol.
ISBN 83-915281-0-3

Państwowe Muzeum (Oświęcim-Brzezinka) - zbiory - dokument elektroniczny
Fotografia - 1901-1939 r. - album - dokument elektroniczny
Żydzi - ikonografia - 1901-1939 r. - album - dokument elektroniczny
Oświęcim (woj. małopolskie) - muzealnictwo - zbiory - dokument elektroniczny

Przykład nr 13

Podręcznik. Informatyka [Dokument elektroniczny] : podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa ; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Spotkania i Nauka z Komputerem)
Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowsze; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tytułowego.

Informatyka - podręcznik dla szkół podstawowych - dokument elektroniczny

Przykład nr 14

KORONA, Krzysztof Piotr

Fizyka błyskawicza [Dokument elektroniczny] : repetytorium z fizyki / aut. Krzysztof P. Korona. - Wersja 1.0. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Lynx-DFT, 1996. - 1 dyskietka : dźw., kolor ; 9 cm. + Instrukcja użytkownika.
Wymagania systemowe: IBM PC; procesor 80286; 520 KB pamięci; 8MB wolnego miejsca na dysku twardym; system operacyjny DOS; karta graficzna VGA. - Tyt. z ekranu tytułowego.
ISBN 83-11-09220-6

Fizyka - ćwiczenia i zadania - dokument elektroniczny

Przykład nr 15

Publicystyka.

JAN PAWEŁ II (papież ; 1920- )

Przekroczyć próg nadziei. [CD-ROM 1] [Dokument elektroniczny] / Jan Paweł II ; adaptacja multimedialna, pomysł i realizacja Giuseppe Romano ; [red. Giuliano Fiorini-Rosa et al.]. - Multimedia interakcyjne. - [Warszawa] : IDG Poland, 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.

Wymagania systemowe: Komputer zgodny z IBM PC; 8 MB RAM; 16 MB wolnego miejsca na twardym dysku; MS Windows 95; karta graficzna SVGA (256 kolorów); przeglądarka Netscape (3.0 lub nowsza); Internet Explorer (4.0 lub nowszy); napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tytułowego.
Dostępne także drukiem. - Tekst pol. wł.

Jan Paweł II (papież ; 1920 - ) - publicystyka - dokument elektroniczny
Filozofia chrześcijańska - publicystyka - dokument elektroniczny
Kościoły chrześcijańskie - historia - od 19445 r. - publicystyka - dokument elektroniczny
Publicystyka polska - 20 w. - dokument elektroniczny
Publicystyka włoska - 20 w. - dokument elektroniczny
Religia - filozofia - publicystyka - dokument elektroniczny
Teologia katolicka - publicystyka - dokument elektroniczny
Wiara - teologia - publicystyka - dokument elektroniczny

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH

Przykład nr 15

HENZEL, Władysław
Militarne aspekty odrodzenia Rzeczypospolitej (1914-1921) [Dokument elektroniczny] : bibliografia / aut. Władysław Henzel, Irena Sawicka ; współpraca Andrzej Grodecki [et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. - Bibliograficzna baza danych. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, cop. 1998. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm
Wymagania systemowe: IBM PC; DOS; czytnik CD-ROM.
Dostępne także drukiem. - Możliwość wyboru jęz. ang. pol.

Wojsko - Polska - 1901-1918 r. - bibliografia - dokument elektroniczny
Wojsko - Polska - 1918-1939 r. - bibliografia - dokument elektroniczny
Polska - historia - 1901-1918 r. - bibliografia - dokument elektroniczny
Polska - historia - 1918-1939 r. - bibliografia - dokument elektroniczny

DANE I PROGRAM

Przykład nr 16

Fizyka [Dokument elektroniczny] : klasa 1 gimnazjum : [programy komputerowe / scen. programów i uwagi metodyczne Jerzy Ginter, Witold Łucznik, Włodzimierz Natorf ; oprac informatyczne programu Tomasz Rozent]. - Dane i program. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedegogiczne, cop. 1999. - 1 dyskietka : kolor ; 9 cm + Podrecznik użytkownika programu.

Wymagania systemowe: Komputer zgodny z PCAT; 1 MB RAM; DOS 3.30 lub nowszy; karta graficzna VGA; mysz. - Tyt. z etykiety na dyskietce. - Dokument towarzyszący: Fizyka 1 dla gimnazjum : programy komputerowe : podręcznik użytkownika programu / Jerzy Ginter, Witold Łucznik, Włodzimierz Natorf. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. 135 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-02-06 866-7

Fizyka - ćwiczenia i zadania dla gimnazjów - dokument elektroniczny

Przykład nr 16

Od ułamków do liczb czyli radź sobie sam [Dokument elektroniczny] / [scenariusz programu Krystyna Dałek ; oprac. informatyczne programu Łukasz Wojakowski]. - Wydanie 1.0. - Dane i program. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1999. - 1 dyskietka ; kolor ; 9 cm. + Podręcznik użytkownika programu.

Wymagania systemowe: Komputer zgodny z PCAT; 640 KB RAM; 1 MB na twardym dysku; DOS 3.30 lub nowszy; karta VGA; mysz. - Tyt. z etykiety na dyskietce. - Indeks. - Dokument towarzyszący: Od ułamków do liczb czyli radź sobie sam : podręcznik użytkownika programu / Krystyna Dałek. 52 s. : il. ; 21 cm.
Program komputerowy do arytmetyki dla klas V-VII szkoły podstawowej.
ISBN 83-02-06868-3

Matematyka - ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych - dokument elektroniczny

GRA - GRY

Przykład nr 17

Crime cities [Dokument elektroniczny] / [kier. projektu Paweł Zawodny]. - Gra. - Ostrów Wielkopolski : Techland, cop. 2000. - 2 dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. + Instrukcja obsługi.

Wymagania systemowe: Procesor Pentium 166 lub równoważny; 32 MB RAM; 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku; akcelerator graficzny z 4MB wspomagający Open GL; Win 95/98/NT4.0/2000; karta dźwiękowa Sound Blaster 16; czytnik CD-ROM czterokrotnej prędkości; mysz. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Dokument towarzyszący: Crime cites : instrukcja obsługi. 64 s. : il. ; 12 cm.

Gry komputerowe - dokument elektroniczny

Hasła opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych nie mają swoich specyficznych cech. Zależą od zawartości dokumentu elektronicznego.

HASŁA GŁÓWNE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I HASŁA DODATKOWE

Hasło główne opisu bibliograficznego to tylko jedno hasło.

HASŁO OSOBOWE - NAZWA OSOBY
wg PN-N-01229. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe

W haśle osobowym należy podawać nazwę tylko jednej osoby.
Jako hasło osobowe główne podajemy:

Nie tworzymy hasła osobowego jako hasła głównego opisu dla:

Dla prac współwydanych bez wspólnego tytułu hasło główne zawiera nazwę autora pracy, której tytuł jest wymieniony na pierwszym miejscu.

Opis zbioru prac różnych autorów nie powinien mieć hasła głównego autorskiego. Nazwę redaktora zbioru należy podać w haśle dodatkowym z określeniem rodzaju współpracy. Można sporządzać hasła dodatkowe zawierające nazwy autorów, ewentualnie wraz z tytułami ich prac.

Opis antologii nie powinien mieć hasła głównego autorskiego. Nazwę twórcy antologii należy podać w haśle dodatkowym z określeniem rodzaju współpracy.

Osoby opracowujące słowniki, bibliografie, wypisy szkolne, wybory tekstów do nauki języka należy traktować jako autorów i podawać ich nazwy w hasłach. W opisie bibliografii zespołu osobowego opisywanej pod hasłem korporatywnym nazwę autora bibliografii należy podać w haśle dodatkowym bez określenia rodzaju współpracy.

W przypadku albumów, jeżeli dokument zawiera równoważne tekst i związane z nim ilustracje innej osoby niż autor tekstu, w haśle głównym należy podać nazwę osoby (autora tekstu lub autora ilustracji) wskazanej w dokumencie jako główny jego twórca lub wymienionej na pierwszym miejscu. Należy sporządzić hasło dodatkowe bez określenia rodzaju współpracy zawierające nazwę współtwórcy.

Kryptonim lub pseudonim, których nie można rozwiązać staje się hasłem .

Nazwę osoby może stanowić:

Hasło osobowe może zawierać dopowiedzenia dwojakiego rodzaju:

Dopowiedzenia te ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe, z odstępem przed nawiasem otwierającym. Jeśli nazwie towarzyszy więcej niż jedno dopowiedzenie, to oddziela się je średnikiem z odstępami po obu jego stronach. Daty biograficzne oddziela się łącznikiem.

Hasła dodatkowe z określeniem rodzaju współpracy.

Można sporządzać hasła dodatkowe zawierające nazwy współtwórców dokumentu z określeniem udziału danej osoby w powstaniu dokumentu z określeniem udziału danej osoby w powstaniu dokumentu. Jeżeli jedna osoba spełnia różne role w powstaniu dokumentu, należy sporządzić tylko jedno hasło, podając w nim określenie funkcji uznanej za najważniejszą.

Hasła dodatkowe z określeniem rodzaju współpracy można sporządzać dla:

Określenia rodzaju współpracy w powstaniu dokumentu piśmienniczego

Autor bibliografii załącznikowe - Bibliogr.
Autor indeksu - Indeks
Autor komentarza - Koment
Autor oryginału - Aut. oryg.
Autor posłowia - Posł.
Autor przedmowy - Przedm.
Drukarz - Druk
Fotograf - Fot.
Ilustrator - Il.
Opracowujący - Oprac.
Redaktor - Red.
Tłumacz - Tł.
Twórca adaptacji - Adapt.
Twórca wyboru - Wybór
Twórca zbioru - Zebr.
Wydawca - Wyd.

Dobór haseł osobowych dla opisów bibliograficznych dokumentów innych niż piśmiennicze

Typ dokumentu Hasło główne Hasło dodatkowe Określenie (lub jego skrót)
rodzaju współpracy
Druki muzyczne Kompozytor Autor harmonizacji Harm.
    Autor interpretacji wykonawczej
Autor kadencji
Autor opracowania
Autor przedmowy
Autor słów lub libretta
Autor transkrypcji
Ilustrator
Redaktor
Tłumacz słów lub libretta
Interpr.
Oprac.
Oprac.
Przedm.
Słowa Libr.
Transkr.
Il.
Red.
Tł.
Dokumenty kartograficzne Kartograf Autor fotografii
Autor przedmowy
Redaktor
Tłumacz
Fot.
Przedm.
Red.
Tł.
Dokumenty dźwiękowe Autor tekstu (dokumenty mówione)Kompozytor (muzyka) Autor aranżacji
Autor słów lub libretta
Autor transkrypcji
Dyrygent
Recytator
Redaktor
Reżyser nagrania
Solista
Tłumacz słów lub libretta
Twórca adaptacji
Aranż.
Słowa Libr.
Oprac.
Dyr.
Recytator
Red.
Reż. nagr.
Solista
Tł.
Adapt.
Dokumenty filmowe   Aktor
Animator
Autor dialogów
Autor komentarza
Autor oryginału
Autor tekstu piosenek
Autor zdjęć
Dystrybutor
Kompozytor
Konsultant
Montażysta
Operator dźwięku
Producent
Realizator filmu
Redaktor
Reżyser
Scenarzysta
Scenograf
Twórca adaptacji
Aktor
Animator
Dialogi
Koment.
Aut. oryg.
Piosenki
Zdj.
Dystr.
Kompoz.
Konsult.
Montaż
Dźw.
Prod.
Realiz.
Red.
Reż.
Scen.
Scenogr.
Adapt.

HASŁO KORPORATYWNE - NAZWA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI
wg PN-N-01230. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne

W haśle korporatywnym należy podawać nazwę tylko jednego ciała zbiorowego.

Hasłem głównym opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego powinna być nazwa ciała zbiorowego, jeżeli to wydawnictwo jest:

Hasło główne korporatywne instytucjonalne zawiera:

Hasło korporatywne zawierające nazwę ciała zbiorowego może zawierać dopowiedzenia: nazwę siedziby ciała zbiorowego, daty jego działalności.

Jeśli ciało podrzędne ma nazwę, która je jednoznacznie identyfikuje, nazwę tę przejmuje się jako hasło.

Jeśli nazwa ciała podrzędnego nie identyfikuje go jednoznacznie, nazwę tę poprzedza się zindywidualizowaną nazwą ciała nadrzędnego. Nie trzeba odwzorowywać struktury hierarchicznej ciała nadrzędnego; wymienia się tylko te jej poziomy, które wystarczą do identyfikacji ciała nadrzędnego.

Jeśli nazwa ciała zbiorowego podrzędnego w sposób jednoznaczny identyfikuje dane ciało podrzędne podajemy nazwę tylko tego ciała podrzędnego.

Dopowiedzenie będące datami działalności instytucji podajemy jako ostatni element hasła.

W przypadku ciał ustawodawczych, sądowych, administracyjnych itp. podaje się nazwę jednostki terytorialnej, z którą dane ciało jest związane, np. Białystok. Urząd Miejski.

Nazwy geograficzne w haśle korporatywnym podaje się wg PN-N-01228 : 1994.

HASŁO KORPORATYWNE - NAZWA IMPREZY

Nazwę imprezy podaje się jako hasło główne, tworząc opis dokumentu, który zawiera materiały dotyczące tej imprezy (program, sprawozdanie, referaty itp.), ale tylko wtedy, jeżeli nazwa imprezy stanowi lub wchodzi w skład tytułu dokumentu lub na głównej stronie tytułowej poprzedza tytuł zawierający temat imprezy. W innych przypadkach nazwę imprezy podajemy w polu 720 jako hasło dodatkowe.

Jeśli opisywany dokument dotyczy więcej niż jednej imprezy, w haśle głównym podaje się nazwę imprezy wymienionej w dokumencie na pierwszym miejscu.

Dla imprez, które nie mają nazw, katalogujący nie powinien sam ich tworzyć. Uważa się, że impreza nie posiada nazwy własnej w następujących przypadkach:

Przy tworzeniu haseł korporatywnych dla imprez:

Daty dzienne i miesięczne (w formie zgodnej z PN-90/N-01204) podaje się tylko w celu odróżnieniu kilku imprez o tej samej nazwie, odbywającej się w tym samym roku.

HASŁO TYTUŁOWE
wg PN-N-01231. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe

W normie tej określono, kiedy tytuł stanowi lub może stanowić hasło lub część hasła opisu bibliograficznego.

Hasło tytułowe - hasło, którego jedyną lub pierwszą częścią jest tytuł ujednolicony (tytuł dokumentu w najbardziej znanej formie, służący do grupowania opisów różnych wydań tego samego dzieła) lub tytuł formalny (tytuł nadany przez opisującego, służący do grupowania opisów dokumentów tego samego rodzaju).

Tytuł ujednolicony jako hasło główne.Tytuł ujednolicony identyfikuje dzieło, które było publikowane pod różnymi tytułami. Tytuły takie tworzy się dla anonimów klasycznych, Biblii i innych ksiąg świętych oraz dla ksiąg liturgicznych Kościoła Katolickiego.

Tytuł ujednolicony stosuje się też przy katalogowaniu znanych dzieł autorskich, publikowanych pod różnymi tytułami, często tłumaczonych. Wtedy tworzy się hasło złożone a nazwy osobowej i tytułu ujednoliconego.

Tytuł ujednolicony podajemy w haśle głównym:

  1. dla jedynego dzieła zawartego w opisywanym dokumencie,
  2. tytuł ujednolicony dzieła, którego tytuł jest wymieniony w opisie bibliograficznym na pierwszym miejscu.

Tytuł ujednolicony jako hasło dodatkowe

Przy pracach współwydanych pod wspólnym tytułem, jeżeli prac jest nie więcej niż trzy, należy sporządzić hasła dodatkowe dla poszczególnych prac. Można sporządzać hasła dodatkowe dla większej liczby prac.

Przy pracach współwydanych bez wspólnego tytułu, jeżeli prac współwydanych jest nie więcej niż trzy, należy sporządzić hasła dodatkowe zawierające tytuł pracy drugiej i trzeciej. Można sporządzić hasła dodatkowe dla większej liczby tytułów.

Tytuł ujednolicony poprzedzony hasłem osobowym lub hasłem korporatywnym jako hasło dodatkowe.

Tytuł ujednolicony poprzedzony hasłem osobowym lub hasłem korporatywnym należy stosować jako hasło dodatkowe opisu bibliograficznego dzieł wydawanych pod różnymi tytułami i/lub tłumaczonych na wiele języków.

Tytuł ujednolicony dla całości dzieła należy ustalać na podstawie kartoteki wzorcowej tytułów ujednoliconych właściwej dla danego kraju. Prace nad khw trwają w Polsce w BN i BUW.

Tytuły ujednolicone stosujemy dla anonimów klasycznych, ksiąg świętych, ksiąg liturgicznych a także dla dzieła autorskich.

Biblia

Przy opisach całości Biblii należy stosować tytuł ujednolicony: Biblia.

Przy opisie podstawowej części Biblii (tzn. Starego Testamentu lub Nowego Testamentu) należy dodawać do tytułu całości ujednoliconą nazwę tej części w postaci akronimów: ST i NT, np. Biblia. ST, Biblia. NT.

Przy opisie pojedynczej księgi Biblii należy dodawać ponadto ujednoliconą nazwę tej księgi. Jako nazwy ujednolicone należy przejmować ich tytuły z Biblii Tysiąclecia. Występujące w tych tytułach liczebniki porządkowe wyrażone słownie należy zastąpić cyframi arabskimi i zastosować inwersję, np. Biblia. NT. List do Tymoteusza, 2.

Tytuły ujednolicone dzieł autorskich

Jako tytuł ujednolicony działa autorskiego należy przejmować tytuł w języku oryginału, w formie podanej w odpowiedniej bibliografii narodowej, kartotece wzorcowej danego kraju lub w innych źródłach informacyjnych. Jeżeli takiego tytułu brak, należy przejąć tytuł pierwszego wydania.

cofnij