Elżbieta Maruszczak

 

… TO TAKA PIĘKNA GRA1

 

Projekt BIS realizowany jako zadanie Kontraktu Wojewódzkiego2 umożliwił w latach 2001-2003 między innymi wsparcie (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, modernizacja lokali) 117 bibliotek publicznych. W każdej ze 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej jedna biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy ze środków budżetu państwa (w Olsztynie doposażone zostały 2 biblioteki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna).

Do końca II kwartału bieżącego roku swoje kwalifikacje podwyższyło 825 osób, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP.

Czytelnia Główna WBP w Olsztynie Stary Ratusz Ul. Stare Miasto 33
Czytelnia Główna WBP w Olsztynie Stary Ratusz Ul. Stare Miasto 33

Sala Konferencyjna WBP w Olsztynie Ul. 1 Maja 5
Sala Konferencyjna WBP w Olsztynie Ul. 1 Maja 5

Pracowania Komputerowa WBP w Olsztynie Ul. 1 maja 5
Pracowania Komputerowa WBP w Olsztynie Ul. 1 maja 5

Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Olsztynie Ul. 1 Maja 5
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Olsztynie Ul. 1 Maja 5

W ramach projektu BIS kontynuowane jest budowanie Bazy Informacji Lokalnej. Serwis w ramach tej bazy może być wykorzystany do spełnienia zadań Biuletynu Informacji Publicznej. Tworzenie serwisu internetowego gminy w Bazie Informacji Lokalnej jest jednym z zobowiązań, które zostały podjęte przez uczestników projektu BIS. Poniżej umieszczono mapę ciekawszych stron internetowych serwisu BIL.

Aktualnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie czyni starania o wdrożenie projektu KISS : Kultura Informacja SukceS3, w ramach którego planuje się wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie komputerowe wszystkich filii bibliotecznych w naszym województwie.

Wszystkie biblioteki i filie będą miały dostęp do Internetu - powstanie unikalna w skali kraju sieć nieodpłatnych publicznych punktów dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy.

Dla każdej filii i punktu informacyjnego, które wezmą udział w projekcie, planujemy zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego ze środków pozyskanych w ramach dotacji za kwotę 5000 zł - podobnie jak miało to miejsce w projekcie BIS - Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa. Wkład własny biblioteki planuje się na kwotę około 2000 - 3000 zł. Za równowartość takiej kwoty należy zmodernizować lokal biblioteczny (zakup i/lub użyczenie sprzętu, zbiorów, prace remontowe, opłaty za połączenia internetowe…). Jeżeli prace wykonane są przez wolontariuszy, ich wartość należy oszacować. Taki szacunek potwierdza osoba kompetentna (kierownik, dyrektor placówki, przedstawiciele władzy samorządowej). Koszt szkoleń pracowników również liczony jest jako wkład własny. Może nim być również koszt pracy etatowych pracowników danej biblioteki - pracy poświęconej na wykonywanie działań projektu (np. organizowanie szkoleń we własnej bibliotece, udzielanie konsultacji użytkownikom odnośnie obsługi komputera i nawigacji w Internecie). Takie są aktualne plany. Konkretne informacje zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym po zakończeniu prac przygotowawczych.

Realizację projektu KISS planuje się na 2 lata od momentu podpisania umowy z organizacją, która dofinansuje działania projektowe. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowywaniem fiszki projektowej w ramach programu "Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej".

Aby wziąć udział w projekcie - skorzystać z możliwości projektu KISS, należy przede wszystkim rozliczyć się pozytywnie z zobowiązań podjętych w ramach projektu BIS. W przypadku niektórych z bibliotek oznacza to uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej wkład własny do projektu BIS.

JEŚLI CHCESZ KISS ROZLICZ SIĘ Z BIS

Wkład własny poszczególnych bibliotek (w projektach BIS i KISS) może być finansowany przez same biblioteki, ich jednostki nadrzędne (np. domy kultury, jeśli biblioteka funkcjonuje w strukturze domu kultury), organizatorów bibliotek (samorządy), sponsorów prywatnych.

Można także starać się o środki startując w którymś z aktualnie ogłoszonych konkursów. Należałoby wtedy napisać wniosek spełniający kryteria konkretnego programu. Coraz częściej wnioskodawcą nie może być biblioteka, a preferowane będą wnioski organizacji pozarządowych. Warto nawiązać lub poszerzyć współpracę z lokalnym stowarzyszeniem, albo nawet je stworzyć, jeśli do tej pory nie istniało. Poniżej podaję informacje na temat kilku programów, do których można aplikować w najbliższym czasie.

Nazwa Programu Data składania wniosków Organizacja administrująca programem Adres, pod którym można znaleźć informacje na temat programu
Działaj Lokalnie - III edycja Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 15 IX 2003 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.filantropia.org.pl/dzialaj_lokalnie/edycja_2003.html tel. (0-22) 622 02 09
Działajmy Wspólnie 15 IX 2003 Fundacja im. Stefana Batorego http://www.frdl.org.pl/login/fundusze.htm Program Społeczeństwa Obywatelskiego, tel. (0 22) 536 02 62, 536 02 43, fax (0 22) 536 02 20 e-mail: so@batory.org.pl.
Sieć ośrodków informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców obszarów wiejskich - II edycja 15 IX 2003 Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info http://www.cofund.org.pl/agro-info/index/?id=4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d
Leonardo Da Vinci II 2.d Projekty Językowe 3 X 2003 Fundusz Współpracy - Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr; Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci http://www.bkkk-cofund.org.pl/plwin/lepnardo http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html tel. (0-22) 625 39 37, 622 19 91 fax (0-22) 625 28 05 e-mail: bkkk@cofund.org.pl
Kultura Bliska 3 X 2003 Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl/polski/konkurs/kultura.htm Tel. (0-22) 636 25 70 - 75 w. 35  e-mail: jduriaszbulhak@fww.org.pl

KISS Olsztyn (5,64MB)

1 Fragment utworu zespołu "Piersi"
2 Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2001 - 2002 został po podpisaniu zatwierdzony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Radę Ministrów. Po renegocjacji Kontraktu termin finalizacji wykonania jego zadań przesunięto na rok 2003.
3 Projekt KISS - Kultura Informacja Sukces uwidoczniony jest w załączonej prezentacji - w formie, jaką przedstawiono na konferencji "Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej" (Kraków, 7-8 lipca 2003).

cofnij