Helena Leokajtys

 

Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

 

Transformacja ustrojowa po 1989 r. dotknęła także biblioteki. Demokratyczny ustrój państwa, decentralizacja zarządzania, powołanie samorządów lokalnych, gospodarka rynkowa stworzyły bibliotekom inne niż dotąd warunki działania. Dokonująca się w Polsce transformacja przyniosła ze sobą zarówno zjawiska korzystne, jak i wiele zagrożeń. Obniżyły się w tym czasie m. in. nakłady na badania naukowe, zamknięto wiele bibliotek publicznych (w 1990 r. istniało 10269; w 2000 r. 8915). Obok zmian negatywnych pojawiły się zjawiska korzystne dla gospodarki krajowej, tj. ogromny wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. small businessu, konkurencyjność firm, innowacyjność wyrobów i podniesienie ich jakości. Zachodzące w naszej gospodarce przemiany zmieniły zadania stojące przed bibliotekami, a stale ulepszana technika informacyjna wpłynęła na realizację przez biblioteki nowych usług, w tym dla biznesu.

Nieco historii:

Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej powstało w kwietniu 1997 r. i kontynuuje prace otwartego w 1995 r. Ośrodka Informacji Biznesowej. CITiB działa jako jedna z 18 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ważną datą dla CITiB był wrzesień 2001 r., kiedy to biblioteka otrzymała nowy lokal w zabytkowym obiekcie przy ul. Królowej Jadwigi 4 i rozszerzyła zakres swojej działalności o Centrum Współpracy Państw Nadbałtyckich oraz Punkt Informacji Europejskiej.

CITiB jako młoda placówka rozpoczęła swoją działalność prawie od zera. Pierwsze lata działalności mimo pewnych ograniczeń finansowych były nastawione na gromadzenie zbiorów i pozyskiwanie czytelników.

Zbiory:

Wizerunkiem każdej biblioteki są zbiory, które powinny być stale aktualizowane. Obecnie CITiB posiada ok. 11 000 vol. książek i broszur. Głównym źródłem zaopatrzenia biblioteki w książki jest kupno, ale nie tylko. W 1995 r. otrzymaliśmy dar ok. 6000 książek z biblioteki "Miastoprojektu-Olsztyn". Ponadto w latach 1996 - 2000 dostaliśmy w darze ok. 800 książek.

Drugą część zbiorów stanowią czasopisma, ogółem posiadamy 220 tytułów. W roku 2002 prenumerujemy 128 tytułów czasopism.

Integralną częścią zbiorów są polskie normy (PN i BN). Zbiory są uzupełniane i aktualizowane. CITiB posiada również bogate zbiory literatury techniczno-handlowej, tj. katalogi wyrobów, prospekty, atesty firm zagranicznych i polskich, katalogi adresowe firm takich jak: Business Foundation Book, Kompass-Polska, Przedsiębiorstwa 2001 (duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - wyd. HBI), Panorama Firm, Pocztowe Wydawnictwa Katalogowe - katalogi branżowe oraz serie: Produkcja - Usługi - Handel, Ogólnopolskie Książki Telefoniczne Branżowe, katalogi targowe i branżowe firm.

Ważną część zbiorów naszej biblioteki stanowią bazy: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, system informacji prawnej Lex, Temida - zbiór praw z orzecznictwem, Drewno. Meble.

Zakres tematyczny zbiorów stanowią dziedziny techniczne oraz nauki społeczno-ekonomiczne. Biblioteka gromadzi wydawnictwa z następujących dziedzin technicznych: architektura, budownictwo i dziedziny z nimi związane, elektrotechnika i elektronika, automatyka, telekomunikacja, maszynoznawstwo, metaloznawstwo, technologia obróbki drewna, meblarstwo, spawalnictwo, drogownictwo i mosty, geodezja, geologia i ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa, bhp.

Natomiast z nauk społeczno-ekonomicznych gromadzimy zbiory z zakresu: prawa, ekonomii, statystyki, handlu wewnętrznego i zagranicznego, finansów, bankowości, giełdy, rachunkowości, księgowości, ubezpieczeń, organizacji i zarządzania, biurowości, marketingu, pracy, psychologii społecznej, socjologii, etyki biznesu, reklamy i promocji oraz Unii Europejskiej.

Wszystkie zbiory udostępniane są w czytelni. Biblioteka nie prowadzi wypożyczalni.

W bibliotece jest zlokalizowany Punkt Informacji Europejskiej. Jego księgozbiór stanowią wydawnictwa zwarte (354 vol.) oraz czasopisma (9 tytułów). Obecnie prowadzone są prace nad bibliografią dotyczącą Unii Europejskiej. Jej zasięg chronologiczny zawiera publikacje z lat 1990-2002, formalno-wydawniczy obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły, językowy i terytorialny będzie ograniczony do Polski i języka polskiego.

Informacje o zbiorach:

Źródłem informacji jest katalog komputerowy opracowany w systemie Sowa, dostępny też poprzez Internet (http://strony.wp.pl/wp/mbp.olsztyn/). Na własnej stronie Internetowej CITiB można znaleźć wykaz tytułów czasopism gromadzonych w bibliotece oraz prenumerowanych w 2002 r.

Użytkownicy:

CITiB od samego początku był nastawiony na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, ludzi przedsiębiorczych, pragnących założyć firmę, studentów i uczniów szkół średnich. Dużą grupę użytkowników stanowią firmy poszukujące informacji normalizacyjnej. Dla potrzeb tej informacji prowadzi się dwa katalogi kartkowe, jeden w układzie formalnym, drugi wg Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS), które w najbliższym czasie zostaną zastąpione komputerową bazą norm. Dostęp do informacji normalizacyjnej mają także użytkownicy poprzez Internet. Na naszej stronie internetowej (www.citib.hg.pl) znajduje się cały katalog polskich norm uporządkowany według ICS. Na podstawie suplementu do czasopisma "Normalizacja" katalog jest co miesiąc uaktualniany. Biblioteka prowadzi także Punkt Sprzedaży Norm. Istnieje możliwość zamówienia norm poprzez Internet i fax.

Lokal:

Początkowo (do września 2001 r.) CITiB zajmował bardzo skromne pomieszczenie, znacznie oddalone od centrum miasta. We wrześniu 2001 r. otrzymaliśmy nowe pomieszczenie o powierzchni 280 m2, co w stosunku do lokalu, który zajmowaliśmy (75 m2) znacznie polepszyło nasze warunki lokalowe. Ilość miejsc w czytelni wzrosła z 8 do 20.
Biblioteka posiada kserokopiarkę, dostęp do Internetu, 4 komputery wykorzystywane przez pracowników oraz jeden przeznaczony dla użytkowników.

Wnioski:

Funkcje naszej biblioteki systematycznie się poszerzają, staramy się powiększyć krąg użytkowników, przede wszystkim docierając do małych i średnich przedsiębiorstw, do obsługi których zostaliśmy powołani. W ostatnim okresie przeprowadziliśmy kolejną akcję reklamową naszych usług wysyłając informator o naszej bibliotece, jej zbiorach i rodzajach oferowanych informacji. Oferty skierowaliśmy do przedsiębiorstw, proponując wykupienie abonamentu.

Pragniemy utworzyć olsztyńską sieć ośrodków informacji biznesowej i zaprosić do współpracy wszystkie placówki informacyjne, które oferują swoją pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć ta powinna posiadać własną stronę internetową, gdzie użytkownik mógłby się połączyć z nimi poprzez hiperłącze.

cofnij