Ewa Rymek
Justyna Winczura

 

Źródła informacyjno-bibliograficzne

Wybór nabytków WBP w Olsztynie

 

1. ABC chrześcijanina : mały słownik / przekł. [z niem.] i oprac. zbiorowe pod red. Sylwestra Zalewskiego. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Verbinum", 1999. - 328 s. : il. : 20 cm . - ISBN 83- 85762-95-7

Hasła słownikowe zawierają podstawowe informacje o Kościele katolickim jako instytucji oraz o wierze chrześcijańskiej, czyli związane z tym terminy, biografie ludzi Kościoła oraz charakterystyki zgromadzeń zakonnych itp. Pracę uzupełnia indeks osobowy oraz wykazy m.in. papieży, powszechnych soborów Kościoła, błogosławionych i świętych polskich.

2. CAŁA Alina

Historia i kultura Żydów polskich : słownik / Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - VII, 399 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm . - Indeks. - ISBN 83-02-07813-1

Słownik poświęcony prawie tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich. Zawiera ponad 800 haseł dotyczących ich życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego, historii narodu i dziejów gmin żydowskich. Hasła, prócz definicji, podają również genezę i dzieje danego zagadnienia. Ponadto przedstawiają biogramy osób działających na rzecz społeczności żydowskiej oraz indywidualności życia kulturalnego i gospodarczego.

Sprawne posługiwanie się publikacją ułatwia indeks nazwisk, zaś całość uzupełnia około 150 ilustracji.

3. DAWNI pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A-H / [koordynacja całości Roman Loth ; aut. haseł t. 1 Wiesława Albrecht-Szymanowska et at.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 421 s. ; 25cm . -ISBN 83- 02-07524-8

Słownik zawiera hasła osobowe i hasła tytułowe ważniejszych staropolskich dzieł anonimowych w układzie alfabetycznym. Hasła osobowe to nie tylko nazwiska literatów, ale i niektórych innych postaci, które współkształtowały polską kulturę literacką i językową. Słownik obejmuje pisarzy polskojęzycznych, polsko-łacińskich oraz piszących w innych językach, którzy przebywali w Polsce i uczestniczyli w jej życiu publicznym. Hasło osobowe składa się z biogramu, bibliografii podmiotowej (obejmującej twórczość) i bibliografii przedmiotowej (obejmującej opracowania o pisarzu).

4. GŁĘBICKA Ewa Jolanta

Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon / Ewa Głębicka. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. - 755 s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83- 214-1203-3

Próba całościowego przedstawienia tytułowego zagadnienia na temat grup literackich w Polsce. Praca prezentuje grupy w porządku chronologicznym powstawania oraz ich członków, otrzymane nagrody i bibliografię publikacji i opracowań. Publikację uzupełnia wykaz grup literackich z lat 1990-1999.

5. GŁÓWCZYK Jan

Uniwersalny słownik ekonomiczny / Jan Główczyk. - Warszawa : Fundacja "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2000. - VIII, 504 s. : wykr. ; 21 cm . - Bibliogr. przy hasłach. - Indeksy. - ISBN 83- 86169-22-2

Słownik zawiera ponad 750 haseł dotyczących podstawowego zasobu wiedzy o ekonomii, gospodarce i człowieku gospodarującym. Definicje dotyczą cybernetyki ekonomicznej, matematyki, ekonometrii, rachunkowości, statystyki, a także historii gospodarczej i socjologii. Przydatnym uzupełnieniem są dane statystyczne dotyczące realiów polskiej gospodarki (także w porównaniu z innymi krajami czy grupami krajów), noty biograficzne najwybitniejszych ekonomistów, indeks osobowy oraz indeks rzeczowy liczący około 1500 pojęć.

6. HELMAN Alicja

[Sto] 100 arcydzieł kina / Alicja Helman. - Kraków : Rabid, 2000. - 133 s. : il. ; 22 cm. - (Leksykon). - ISBN 83- 908351-9-3

Leksykon prezentuje w kolejności chronologicznej tytuły filmów uznanych przez historyków za "kamienie milowe" kina. Hasła zawierają podstawowe informacje dotyczące reżysera, obsady, autora scenariusza, muzyki, zdjęć, producenta, roku produkcji oraz streszczenie akcji oraz jej omówienie.

Korzystanie z leksykonu ułatwia alfabetyczny spis filmów. Całość uzupełniają fotografie.

7. HRYŃ-KUŚMIEREK Renata

Encyklopedia tradycji polskich / Renata Hryń-Kuśmierek, Zuzanna Śliwa. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i S-ka, cop. 2000. - 191 s. : il. (gł. kolor.), m., nuty ; 30 cm. - ISBN 83-7212-329-2

Publikacja przedstawia tradycje polskie. W pierwszej części pt. "Rok polski" prezentuje i charakteryzuje w porządku chronologicznym obrzędy ludowe związane z życiem codziennym, pracami gospodarczymi i przesądami. W części drugiej, "Dom polski", ukazane są natomiast zwyczaje rodzinne. Encyklopedia w sposób szczegółowy omawia folklor wszystkich regionów Polski.

Całość uzupełnia zbiór barwnych fotografii i szkiców.

8. KANDZIORA Jerzy

Bez cenzury : 1976-1989 : literatura, ruch wydawniczy, teatr : bibliografia / Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska ; przy współpr. Krystyny Tokarzówny ; pod red. Jerzego Kandziory ; Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL PAN. Wydaw. , 1999. - XLVIII, 1156 s. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-87456-33-0

Publikacja jest cennym uzupełnieniem luki dokumentacyjnej źródeł cenzurowanej niegdyś Polskiej Bibliografii Literackiej. Rejestruje więc dokumenty z zakresu literatury, krytyki literackiej, teatru i filmu w Polsce publikowane w niezależnym obiegu wydawniczym. W bibliografii zastosowano układ systematyczny. Materiał zgromadzono w hasłach osobowych i rzeczowych. Jako podstawową zasadę porządkowania materiału w ramach poszczególnych działów tematycznych przyjęto układ chronologiczny.

9. KRAJEWSKI Klemens

Mała encyklopedia architektury i wnętrz / Klemens Krajewski ; [rys. wykonał Ryszard Natusiewicz ; cz. bibliograficzną uzup. Stefan Müller ; przygot. i przedm. napisał Ernest Niemczyk ] . - Wyd. 2 zm. i popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - 422 s. : rys. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-04-04392-0

Drugie wydanie "Małej encyklopedii architektury i wnętrz" zostało uzupełnione, szczególnie w odniesieniu do wielkich dzieł architektury i architektów, krótkimi charakterystykami formalnymi ich dorobku, biogramami najwybitniejszych architektów, zasłużonych dla dziejów dawnej architektury oraz istotnymi pracami teoretycznymi i naukowymi z zakresu tej wiedzy. W porównaniu do pierwszego wydania zrezygnowano z anachronicznych i subiektywnych ocen oraz usunięto niektóre wyrażenia specjalistyczne, zrozumiałe jedynie dla wąskiego kręgu fachowców.

10. LEKSYKON dzieł filozoficznych : na podstawie Denis Huisman "Dictionnaire des mill oeuvres clés de la philosophie" / wybór i red. Jan Kiełbasa ; przekł. [z fr.] Liliana i Jan Kiełbasowie ; [hasła dodane zespół Janina Makota et at.]. - Kraków : Znak, 2001 . - 348 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83- 240-0011-9

Leksykon zawiera informacje dotyczące klasycznej i najnowszej literatury filozoficznej. Oprócz danych bibliograficznych można znaleźć informacje dotyczące treści dzieł, ich struktury, terminologii i roli dzieła w dziejach filozofii. Pracę uzupełnia alfabetyczny spis autorów dzieł oraz indeks osobowy.

11. LEKSYKON dzieł polskiej literatury współczesnej / red. Krzysztof Krasuski. - Kraków : Znak , 2000. - 292 s. ; 22cm. - Indeks. - ISBN 83-7006-973-8

Leksykon zawiera tytuły współczesnej polskiej poezji, prozy i dramaturgii. Hasła dotyczące utworów z poszczególnych okresów (kierunków literackich) uporządkowane są alfabetycznie.

Publikacja ta posiada również dodatek w postaci słownika pojęć literackich.

12. LEKSYKON polityki społecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ASPRA - JR , 2001. - 266 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83- 88766-08-2

Praca prezentuje podstawowe terminy z polityki społecznej oraz zagadnienia związane z formami, środkami i sposobami realizacji polityki społecznej, nazwy instytucji, pojęcia używane do opisu zdarzeń, zjawisk i procesów społecznych.

Hasła zestawione są w porządku alfabetycznym, zastosowano również tradycyjny system odsyłaczy i powszechnie przyjęte skróty. Pracę uzupełniają: indeks haseł tematycznych oraz wybrane pozycje z literatury i wybrane źródła informacji w polskim Internecie na temat polityki społecznej i kwestii społecznych.

13 . LENARD Stanisław Bogusław

Historia Polski w datach / Stanisław Bogusław Lenard , Ireneusz Wywiał. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2000 . - 584 s. , XVI s. : tabl., il. (w tym kolor. ), m. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83- 01-13321-X

Publikacja obejmuje dzieje Polski od 962 do 2000 roku i w skrótowy, przystępny sposób omawia najważniejsze wydarzenia dotyczące kultury, polityki, gospodarki i historii państwa polskiego.

14. SACKS Dawid

Encyklopedia świata starożytnych Greków / Dawid Sacks ; z ang. przeł. Dorota Mickiewicz-Morawska. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2001. - 456 s. : il., m., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-05-13169-6

Hasła ułożone w porządku alfabetycznym prezentują historię, kwestie społeczne, techniki wojenne, religię, mitologię, literaturę, sztukę, filozofię, naukę i życie codzienne Greków. Ukazano również sylwetki przywódców, myślicieli i artystów, postaci zarówno rzeczywistych, jak i mitologicznych. Niekiedy w hasłach zawarte są informacje wykraczające poza ramy czasowe: od III tysiąclecia p.n.e - początków kultury minojskiej - po zajęcie Grecji przez Rzym w 146 roku p.n.e.

Pracę uzupełniają dwie bibliografie: podstawowej problematyki zawartej w pracy oraz wybranej bibliografii polskich przekładów z literatury greckiej.

15. SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. haseł Monika Bogdanowska [et al.]. - Katowice : Videograf II, 2001. - 604 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7183-183-8

Słownik jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Obejmuje: Młodą Polskę, literaturę lat 1918-1947, 1947-1998. Materiał został ułożony w porządku alfabetycznym, według nazwy rodzajowej lub własnej. W publikacji znajdują się również hasła interpretacyjne, dotyczące poszczególnych utworów literackich.

16. STACHÓWNA Grażyna

[Sto] 100 melodramatów / Grażyna Stachówna. - Kraków : Rabid, 2000. - 128 s. : il. ; 22 cm. - Indeks. - ISBN 83-908351-7-7

Leksykon przedstawia w kolejności alfabetycznej arcydzieła melodramatu. Hasła zawierają podstawowe informacje o filmie, czyli o jego reżyserze, obsadzie, roku produkcji, autorze zdjęć oraz streszczenie i omówienie akcji.

Swobodne poruszanie się po leksykonie ułatwia indeks tytułów (w tym również oryginalnych). Całość uzupełniają fotografie filmowe.

17. URBANEK Adam

Ilustrowany leksykon teleinformatyka / Adam Urbanek. - Warszawa : IDG Poland, 2001. - 288 s. : il. kolor. , fot. , rys. , wykr. ; 24 cm . - ISBN 83-903252-4-1

Leksykon poświęcony jest najważniejszym pojęciom teleinformatyki, wzbogacają go jest w przejrzyste ilustracje w formie wykresów. Posługiwanie się publikacją ułatwia tematyczny indeks alfabetyczny tematów.

18. WIELKOPOLANIE XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Gulczyńskiego ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo WBP, 2001. - 699 s. : il., fot., portr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-85811-74-5

Praca jest zbiorem biogramów osób zasłużonych dla regionu, które odegrały znaczącą rolę w dziejach Wielkopolski. Hasła osobowe zawierają również bibliografię najważniejszych źródeł.

Materiał uzupełniają: spis ilustracji oraz skorowidze nazwisk i miejscowości.

19. WSPÓŁCZEŚNI uczeni polscy : słownik bibliograficzny / red. nauk. Janusz Kapuścik. T. 1 : A-G. T. 2 : H-Ł. T. 3 : M-R. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, [1998]. - 2000. - 3 t. (555 ; 730 ; 745 s.) : portr. ; 25 cm. - ISBN 83-905295-4-8 (całość)

Słownik przedstawia sylwetki polskich uczonych uhonorowanych najwyższym tytułem naukowym profesora. Biogramy zawierają ogólne dane osobowe oraz informacje o dotychczasowych dokonaniach naukowych, publikacjach, nagrodach i odznaczeniach oraz zainteresowaniach pozanaukowych.

cofnij